BINNEN LAND. No. 1267. Woensdag 11 Juli 1877. 17« Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 10 Juli. ABONNEMENT. maanden binnen Ter Neuzen 1, l)oor het Per drie geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieveubushouders. COIHANT. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiainidthig OKIE uren. Dit bind verscliijal Itiiisdas- en Vrijilagiuoml bij ,1. H. G. DHOSIT te Tee Keuzen, F*olitieli Overzicht. Hoeveel speed de Russen ook maken met hunne operatien aan den Turkschen oever van den Donan, het gaat den telegraaf toch nog niet gauw genoeg. Verschillende Fransdhe en Engelsche bladen ont- vingen berichten, dat de Russen reeds Bulgarije's oude hoofdstad, Timowa, waren binnen getrokken. 't Blijkt, dat dit slechts een voorbarig bericht is geweest. Timowa ligt op den weg van Sistowa, waar de overtocht heeft plaats gehad, naar den Balkan, op minstens tviaalf uren gaans van laatst- getioemde plaats, in het midden der eerste hoogten van den Balkan. Het is onmogelijk, zich voor te stellen, dat de Russen in een korten tijd zulk een afstand hadden kunnen afleggen op een weg, die zeer ernstige, bezwaren oplevert en in een land, dat volstrekt geen hulpbronnen heeft. Het zou meer dan onverschrokkenheid geweest zijn, vooral omdat de eavalerie, de artillerie en de trein ter nauwer- nood aan den Bulgaarschen oever van den Donau konden aangekomen zijn. De eerste zorg der Rus sen zal wel zijn, zich goed in te richten op ver schillende punten der rivier, waar zij vasten voet hebben, oiri hunne communicatie met de overzijde te verzekeren, waar het grootste gedeelte van hunne munitie en hun levensmiddelen z;ch nog bevindt. Men verwacht dan ook niet, dat er in de eerste dagen iets ernstigs ondernomen zal worden, omdat het niet waarschijnlijk is, dat de legers van groot- vorst Nicolaas in ernst naar den Balkan zullen op- rukken, voor dat Rustschuck en het geretrancheerde kamp te Sehumla of genomen of goed ingesloten en dus schadeloos gemaakt zullen zijn. De verkiezingen in Fraukrijk zijn, naar de Koin. Ztg. van goed ingelichte zijde verneemt, thans be- paald oj) 22 September, dus t.egen het uiterste tijd- stip van den wettigen termijn. Talrijke maatregelen worden genomen, ten einde pressie op de kiezers uit te oefenen. Voortdurend worden prefecten ver- plaatst of ontslagen en door aanhangers van het tegenwoordige ministerie vervangen. Het personeel van de verschillende spoorwegen in het Zuiden is aan een streng toezicht onderworpen, omdat de stationschefs en hun personeel bijna alien republi- keinen zijn en radicalen begrippen ingang trachten te doen viuden, en zelfs toestaan, dat in de stations politieke vergaderingen worden geiionden. Ten einde op den landbouwenden stand te werken, zijn een bepaald getal militairen in de verschillende depar- tementen te hunner beschikkiug gesteld, om bij den veldarbeid, gedurende den oogst, behuipzaam te zijn. Dit was vroeger altijd het geval, doch in de laatste jaren had de militaire autoriteit daartoe geen vergunning meer willen geven tot groot ver- driet van boeren en soldaten. Het nu weder ver- strekte verlof zal dus ongetwijfeld een gunstigen indruk maken. Aan het op het einde der vorige maand gehouden examen voor postambtenaren in de telegrafie heeft o. a. met gunstig gevolg deelgenomende heer K. VVillemsen alhier; van de 21 opgekomenen zijn, naar wij verneinen, 4 geslaagd. Bij het op 3 dezer te 's Gravenhage gehou den examen voor ambtenaren bij den rijkstelegraaf in het vak der posterijeu is o. a. geslaagd de heer W. H. Pieter, telegrafist 2e klasse alhier. Door het postkantoor te Ter Neuzen zijn ge durende de maanden April, Mei en Juni 187?, de navolgende brieven verzonden, die niet besteld zijn kunnen worden. Naar Belgie. K. Rubens, Antwerpen; A. P. van den Berghe van de Wiel, Antwerpen. Naar Erigeland. A. M. van Haaften, Londen. Naar Duitschland (van Axel.) Bertha Kolck, Herford. Zminislag, 9 Juli. Alhier zijn dit jaar, als leden van den gemeenteraad, aan de beurt van aftreding de heeretiM. J. Berinan en P. Dieleman Jz. Stoppeldijk, 7 Juli. Bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad alhier, zijn dit jaar aan de beurt van aftreden de raadsleden P. C. Serrarens en J. B. Schilleinans.. IJoNChknpelleS Juli. Op 17 dezer zal alhier, volgens periodieke aftreding voor leden van den gemeenteraad, eene verkiezing plaats hebben van de aftredende leden de lieeren II. de Moor en J. Kint. In de zitting der provinciale staten van Zeeland van 6 Juli zijn o. m. de volgende besluiten genomen Het voorstel van gedeputeerde staten omtrent de regeling van den stoombootdienst op de Wester- Schelde. Met alg emeene steminen aangenomeu. j Idem omtrent den verkoop van grond en boomen op den weg van Schoondijke en IJzendijke. Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Idem omtrent het opnieuw verleenen van rente- looze voorschotten uit de provinciale fondsen voor de verbetering van wegen, met een overgelegde nota van den heer Hammaoher. Aangenomen met 26 tegen 13 stemmen. Idem tot wijziging van het bijzonder reglement voor het bestuur en het beheer der waterkeeriug van de calamiteuse polders Margaret ha, Kleine Huijssens en Eendracht, met eene nota betretfende de berichten van polderbesturen en ingelanden en een later ingekomen bericht van het bestuur van den polder Nieuw Otliene. Met algeirieene stemmen aangenomen. Voor de aanstaan'de manoeuvres zullen de bataljons in Zeeland door oproeping van twee lichtingen militie op een sterkte van p. m. 800 man gebracht worden. Tegen den 6 Aug. e. k. zullen de opgeroepenen bij hun bataljons moeten zijn aangekomen, om, na gekleed en gewapend te zijn, onmiddelijk de voorbereidende oefeningen te kunnen aanvangen. Naar men zegt, zullen de troepen uit Zeeland tegen medio Aug. naar het manoeuvre-terrein vertrekken. Nadat Dinsdag 4 dezer reeds een voorbe reidende bidstond was gehouden, kwamen Woensdag morgen van verschillende, kanten tal van deelne- mers 4500 op voor het zuiderzendingsfeest onder Kloetinge, een streek, wel niet zoo schoon als Middachten, maar toch vriendelijk en aange- naam gelegen en eene uitmuntende gelegenheid voor j het houden van een zendinsrsteest aanbiedende. 1 Het aanvankelijk niet zeer gunstige weder helderde weldra op, zoodat het feest met goed weder ge- vierd en ten einde -gebracht werd. De verschillende sprekers werden met aandacht gevolgd. Onder hen was de heer Wolbers uit Utrecht, wiens kandidatuur voor de tweede kamer in Zeeland een meer dan gewoon gewicht bijzette aan zijne rede, die over staatkunde en godsdienst handelde en eene uiteenzetting behelsde van zijne beginselen en denkbeeldon op staatkundig gebied. De heer Cohen Stuart, die ook een rede zou gehouden hebbenwas daarin verhinderd door de gelijktijdige vergadering van afgevaardigden van verschillende protestansche kerkgenootschappen te Edinburg. De heer von Wrangel auf Lindenberg sprak over de militaire vereeniging en het militair ,/Te huis." Hij beval ten slotte den anti-dienstver- vangingsbond aan. Pro Patria beantwoordt in een hoofdartikel de vraagMoet het ministerie aftreden?" Pro Patria wil aan dit ministerie niet alleen de onderwijswet, maar ook de militie en schutterij overlaten. „Het land en de partijen zouden er het best bij varen", zegt het blad. Verschillende officianten van het huis van wijlen H. M. de koningin hebben dezer dagen uit handen van Z. K. H. den prins van Oranje, mede uit naam zijns broeders, prachtige geschen- ken ontvangen als geda-htenis van wijlen H. M. de koningin. Voor den concierge van het Huis ten Bosch o. a. bestond dit geschenk uit een gouden ketting en voor den tuinbaas uit een dito horlogie. Reeds ongeveer 30 beeldhouwers hebben hun voornemen te kennen gegeven, een model voor het Spinoza-standbeeld in te zenden. De meesten zijn, buiteulanders. Een dezer, die onlangs in den Haag was om zich met de plaats bekend te maken, waar men het beeld wil oprichten, stamt uit de familie van Spinoza's moeder af. Het bestuur der koninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Nederlandsche leger heeft aan de leden bekend gemaakt, dat Z. M. de koning bij het aanvaarden van het bescherm- heerschap der vereeniging, als blijk van hoogst- deszelfs ingenomenheid met het tot stand komen der vereeniging, bepaald heeft, dat zij voortaau den naam zal voeren vankoninklijke vereeniging van gepensioneerde officieren van het Nederlandsche leger, en voorts aan de vereeniging geschonken heeft eene inschrijving ten haren name op het grootboek der nationale 4 pCt. schuld, bedragende eene som van honderd zeven en tachtig duizend gulden. Volgens geplaatste advertentien in de N. R. Ct. is de vennootschap tusschen de heeren J. F. F. 11. van Leeuwen en J. de Decker Gzu. ont- bonden, en zal de exploitatie van het droogdok en de scheepstimmerwerf te Middelburg, tot nu toe onder de tirma van Zeijlen Decker gedreven, voortaan door den heer J. F. van Leeuwenonder diens eigeu naam, geheel voor eigen rekening, worden voortgezet. De reederij en handelszaken, te Rotterdam eu

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1