BIN N EN LAND. No. 126G. Zaterdag 7 Juli 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. 8»J deze courtint beboort een bijToegsel. Ter Neuzen, 6 Juli. F. Dekker. ged. dijk 2 TESi \SCHE Per drie raaanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men nbonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iinmlddng MKIE uren. Uit bind vcrschijnt Dinsdiig- en Vi'ijdng.iroinl bij Jl. K. G. It II O Y I te Ter Neuzen. T|||ip— B lr RG EM REST E R en WETHOU- DEBS van TER NEUZEN brengen ter kennis van de belanghebbenden, flat op Blnsdag, den 17 .lull 187 7, van des vooriniddags 9 tot des namiddags 5 uur, in de raadzaal aldaar, zullen worden ingeleverd de stembriefjes ter verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad, wegens de periodieke aftreding in September a. s. van de heeren JACOBUS DE FEIJTER Pz„ JACOBUS DE JONGE, JAN DE SMIDT en D1GNUS THOLENS. Ter Neuzen, den 5 Juli 1877. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, .1. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van FIOEK brengen ter kennis van de belanghebbeuden, dat op Rlusdag, den 17 Juli 187 7, van des vooriniddags 9 tot des na middags 5 uur, in de raadzaal aldaar, zullen worden ingeleverd de stembriefjes ter verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad, wegens de periodieke aftreding in September a. s. van de heeren JACOBUS' DIELEMAN en HENDRIK WOLFERT. Hoek, den 6 Juli 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOV.EN. De Secretaris, J. DIELEMAN. F*olitielc Overzielit- In oils vorig nommer maakten wjj reeds melding, dat de Russen .tlians ook bij Zimnitza den Donau zijn overgetrokken en Sistowa hebben bezet. Vele bijzohderiieden worden omtrpnt (lit belang- rijk t'eit medegedeeld, waaruit blijkt, dat bet gun- stige succes voornainelijk moet worden toegeschreven aan listige bevvegingen der Russisphe troepen, waar- door de Turken allerminst liadden verwacht, den vijand bij Siinnitza bun gebied te zullen zien be- treden. Op looze manier hadden de Russen op ver- scbillende punten toebereidselen gemaakt voor een overgang. Op al deze punten werden zoovele mansebappen en materieel verzameld, dat de looze aanval onmiddellijk kon worden veranderd in eene wezenlijke, wanneer bleek, dat de Turken de over- zijde te veel liadden ontbloot. De Turken moesten daardoor limine krachten zoozeer verdeelen, dat ze slechts op zeer enkele punten sterk genoeg bleven, om een aanval af te slaan. De Turken doen al bun best om, door het ver- spreiden van offieieele tijdingen over wreede on- menschelijke bandelingen, de Russen bij Europa in discredriet te brengen. Met verachting van de vvetten der menscbelijkbeid en zonder imlitaire UQodzakelijkheid, zeggen zij, hebben de Russen de bloeiende stad Rustscbuck verwoest. Zij is tlians nog slecbts een puiuboop. Noeli godsdienstige inriclitingen, noeh bospitalen, noch openbare ge- liouwen werden door bet Russische leger gespaard en de Russen hebben dus eene daad bedreven, welke niet gerechtvaardigd kan worden en uitslui- tend met het doel van vernieling werd gepleegd. j Omnogelijk, zeggen de Turken, kan Rusland be- weren, dat die onmenscbelijkbeden enkel in het I belang der militaire operation gescnieden. Evenzoo geven de Turken hunnen afscbuw te kennen over wreedheden, door de Montenegrijnen gepleegd in het dorp Istur. Aan drie gevangen genomene soldaten werden door de Montenegrijnen neus en lippen afgesneden. Een kind van 11 jaar werd door lien verinoord. Een soldaat, die in han- den der bergbewoners was gevallen, werd afgrij- selijk verminkt. Met het verzenden van dergelijke offieieele de- peclies schijnt het Turksche kabinet zich thans uitsluitend bezig te houden, zonder twijfel met het doel, om daardoor interventie der mogendheden te bewerkeu en uit den benarden en hopeloozen toe- stand te worden gered, waarin het zich door eigen wanbestuur gebracht lieeft. De Bulgaarsche gru- welen zitten echter nog te versch in het geheugen, om Europa niet ongeloovig de schouders te doen optrekken voor de Turksche humbug. Belangrijke operatien liebben in de laatste dagen tusschen de Turken en de Montenegrijnen niet plaats gehad. 't Turksche leger is thans te Pod- goritza gekampeerd. De laatste berichten uit Klein-Azie wettigen het vermoeden, dat aldaar de oorlogskans zich eenigs- zins in 't voordeel der Turken keert. In den omtrek van Batum hebben ernstige gevechten plaats. Volgens een bericht van Turksche zijde waren de Russen genoodzaakt tot het ontruimen hunner stellingen in het Sampa-gebergte. Boven- dien bemachtigden de Turken, na een schitterend gevecht de hoogten van Khouesouban. De Russen werden tot hunne versterkte stellingen te Djihan- guir vervolgd. Mogen deze berichten eenigszins overdreven zijn, dat de Turken werkelijk voordeelen hebben behaald, wordt bevestigd door offieieele telegrammen uit Petersburg, waarin erkend wordt, dat een aanval bij Zewin met groot verlies atgeslagen is. Ook loopen de Russen groot gevaar, Bajazid weder te verliezen. Terwijl uit Petersburg wordt geineld, dat die plaats door eene tiendubbele overmacht wordt belegerd, maar dat troepen tot ontzet op- rukten, meldt de Vacit dat de bewuste hulptroepen reeds zijn verslagen, een aantal Russen in de vesting zich reeds heet't overgegeven, terwijl slechts het overschot de citadel bleef verdedigen. Axel, 4 Juli. Volgens de periodieke at'treding dit jaar voor leden van den gemeenteraad alhier, waar- voor de verkiezing op 17 dezer zal plaats hebben, zijn aan de beurt van at'treding de heeren M. J. van i Vessem en P. van Fraaijenhove. lloiitenisse, 6 Juli. Tengevolge der periodieke at'treding van de heeren P. A. Joossen, P. A. van Dorsselaer en P. A. Adriaanssens, zal de verkiezing voor drie leden van den gemeenteraad alhier op 17 dezer plaats hebben. Zaainsltig, 3 Juli. De aanvoer ter op heden alhier gehouden markt, bedroeg slechts 19 paarden en 16 runderen, die nagenoeg gieheel onverkocht bleef. Premien werden behaald: Voor het grootste getal hoornvee, het schoonste tweejarig paard en de schoonste baatgevende koe, door F. Dees, voor het schoonste werkpaard van 47 jaar oud, door D. Dekker, voor het schoonste driejarig paard en de vetste stier, door Jacobus Dieleman Pz. en voor het schoonste jaarling paard, door G. de Bokx, alien wonende alhier. Bosclikiipelle, 3 Juli. Zekere B. de Witte, oud 19 jaren, van beroep werkman, woonachtig te Stekene (Belgie), zich verleden Zaterdag in den Catharinapoider, gemeente Boschkapelle bevindende, begat' zich omstreeks 12 ure in een aldaar aan- wezigeri put om te zwemmen met het noodlottig gevolg, daarbij te verdrinken. Zijn lijk werd alhier ter aarde besteld. Uitslag van de, op den 4 Juli 1877, te Ter Neuzen, verkochte domeingronden, gelegen in den van Lijuden polder onder de gemeenten Bosch kapelle en Zaamslag. Soort Grootte der Namen der koopers. Koopsom. id gronden. H. A. C. 1 schorgrondl 3j20 00 F. Dekker 6140 2 n 25000 idem. n 5160 3 ii 215000 Joz. Zegers. n 5030 4 n 2|50'00 idem. a 5120 5 a 2,5000 W. Scheele. n 5420 6 n 2 50 00 idem. ii 5540 7 n 2i50 00 David Scheele. n 6910 8 a 2j50 00 P. Zegers. n 7710 9 n 1,08 30 J. Klaassen. ii 2000 10 ii 0 75 50 idem. ii 1200 11 n 0,85 50 Joz. Zegers. ii 1360 12 H 0 96 00 J. Klaassen. ii 1500 13 II 1 06 70 idem. n 1520 14 II 1 17 50 W. Geelhoedt. n 1510 15 II 1 27 50 idem. n 1530 L6 II 2 1950 idem. ii 2030 17 II 3 00 00 W. A.bar" v. Lijnden n 9930 18 II 2 00 00 Joz. Zegers n 9000 19 II 5 5400 Jhr. Serrarens. ii 17900 20 II 5 80 00 H 21370 21 II 4 25,00 Jac. de Feijter Jacz. en G. Manger.us. n 18015 22 II 4 60 00 F. Meeuws. ii 20010 23 II 5 09 30 idem. n 22600 24 II 4 91 70 Wed.C. Leunis Jz. ii 20540 65 26 50 f199045 25 29 15 Joz. Zegers. ii 3310 26 n ii 255 30 idem. n 3900 7010 95 /206255 In de gehoudene zitting der proviuciale staten van Zeeland van jl. Woeusdag, zijn de af- tredende leden der gedeputeerde staten de heeren: J. C. R. van der Bilt, G. A. Fokker, J. P. I. Buteux, inr. N. J. C. Snouck Hurgronje en het buitengewone lid de heer W. Ph. Vis herkozen. Met hetrekkiug tot den stoombootdienst op de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1