ino. ms. BINNENLAND. YVoensda^ 4 Juli 1877. 17^ Jaargang. A I ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzonsche belang:en. Ter Neuzen, 3 Juli. TEH ABONNEMENT. Per drie maanden binneii Ter Neuzen f 1,Door het. geheele Rijk f 1,10 Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVE1TENTIEN. Van 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel raeer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag niimi'ldug lllilI iiren. I»lt bl:ti! rerncliljiit IHnmlug- en Vrijcliigaren;! bij H. G. O II O K T te Ter Neuzen. Bij deze ruiirani belioovt een bijvues^el. Ieder Ter Neuzenaar zal het zeker niet onaange- naam vinden, nogeens lierinnerrl te worrlen aan het jaar 1862, toen Ter Neuzen de eer had Z. M. onzeu geeerbiedig den koning binnen deze wallen t? zien en uit H. D. mind de bemoedigende taal te hooren„Ter Neuzen gaat eene schootie toekomst te gemoet." Tot dien tijd terugkeerende moet men erkennen, dat Ter Neuzen sedert dien veel is veranderd en oogenschijnlijk zeer is vooruitgegaan, vooral in be- volking; inaar, of die vermeerdering eenen we.zen- lijken bloei heeft teweeg gebracht, is niet twijfel- achtig, want zij bestaat grootendeels uit inenschen, die bun brood met werkzaamheden, die handel en scheepvaart hun verschaffen, inoeten verdienen. In den lantsten tijd kon in hunne behoeften niet worden voorzien, omdat de handelsbeweging veel te wenschen overliet. Tie ervaring leert, dat de handel zich daar ves- tigt, waar bij de meeste gemakken en voordeeleu beeft en alzoo ligt het in den aard der zaak dat, wanneer andere havens gemakkelijker en voordeeliger voor den handed zijn, men te Ter Neuzen aan die concurrencie het hoofd niet kan bieden en de handel ztch elders vestigt. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat alle zaken hier tot stand zijn gebracht zon- der eenige hulp van het rijk, dan kan men de Ter Neuzenaars niet oubescheiden noemen als zij vragen, dat vangouvernementswegede behulpzame hand moge geboden worden, om den bloei hunner gemeente te bevorderen, dewijl ze vermeenen tot nog toe niets dan het tegendeel te hebben ondervonden. Als hoofdoorzaken van den ongunstigen toestand van den handel te Ter Neuzen komen de volgende punteu in aanmerking 1". Elk schip voor Ter Neuzen bestemd of daar gelost hebbende, moet te Vlissingen in- en uit- klaren. Genoegzaam is het bewezen, dat het eene noodzakelijkheid is, dat er geene vertraging zij op het vervoer, vooral met stoomschepen, en bijgevolg is het eene ongerijmdheid om de reis en wel van stoombooteu met 12 tot 21 uren te vertragen, om de in- en uitklaringsformaliteiten te vervullen. Dit tijdverlies wordt. grooter met stormweder en daar de reode van Vlissingen dan vooral gevaarlijk en in geen geval te vergelijken is met IJmuiden, Maassluis, Ilellevoetsluis enz., terwijl men boven- dien te Vlissingen niet van zons op tot zons ondergang kan in- of uitklareu, hoewel dit volgens de wet zoo behoorde te zijn; doch men kan, doordien j de maildienst in alles de voorrang heeft, zoolang die niet is aangekomeu, op de in- of uitklaring blijven wachten. 2°. Sedert de verwerping der conventie door de Belgische kainer is de kwestie van spoorwegtarieven nog altijd in statu quo gebleven, terwijl de Belgische havens altijd voordeeliger tarieven dan Ter Neuzen hebben en zelfs worden vau rijkswege op de Belgische spoorwegen buitengewoue tarieven toege- staau, waardoor Ter Neuzens handel wordt belem- merd. Deze handelmgen zijn tocli volkomen in strijd met het traetaat, waarbij Nederlsmd de eoucessie verleende aan de spoorwegen van Ter Neuzen naar de Belgische grenzen in de richting van St. Nieolaas en van Gent. Ondanks alle pogingen blijven de tarieven op genoemde lijnen afhankelijk van de willekeur en het eigenbelang ecus vreemden ministers. do. Ter Neuzen staat alsnog te boek als vesting eerste klasse, doch die plaats vergelijkende bij andere vestingeu van die zelfde klasse, zal niemand kunnen beweren, dat Ter Neuzen aan de eischen eener fortificatie van dien aard voldoet, waarom het zeer treurig te noemen is, dat zulk een staat van zaken door het departement van oorlog wordt bestendigd, te meer daar in de nieuwe vestingswet alleen ge- sproken wordt van sperwerken aan de Sehelde, waannede Ter Neuzen en Ellewoutsdijk bedoeld worden. Intusscheu wordt hierdoor aan handel en nijverheid in Ter Neuzen veel nadeel toegebracht I en worden deze belet zich uittebreiden. Men lette slechts op de Hangars //Systems de guerre" aan het station. Als men verder Ter Neuzens toestand vergelijkt met Vlissingen, Amsterdam, Rotterdam en Harhngen (deze laatste plaats als in dezelfde positie gelegen te zijn voor transithandel met Duitschland, als Ter Neuzen ten opziclite van Belgie) waaraan bij millioenen te koste zijn gelegd eu waarvoor nog voortdurend gelden werden toegestaan, dan is het eene grievende en betreurenswaardige zaak, dat er voor Ter Neuzen en omstreken van rijkswege zoo weinig wordt gedaan, en er ook door onze ver- tegenwoordigers zoo weinig aan de belangen van Ter Neuzen wordt gedacht; men scbijnt in het buitenland meer belang voor Ter Neuzen te nemen dan in ons rijk, ten lnmste van de zijde van het gouvernement. Niet dat we de voorrcchten vragen, die genoemde en meer andere li&ndelssteden genieten, maar wij vragen alleen de bostaande belemmsringen weg te nemen, opdat handel en scheepvaart zich kunnen uitbreiden. Ouze ministers en hunne acolijten hebben ge- meend aan verschillende verzoeken tot wijziging der bestaande toestanden niet te kunnen voldoen; wij hopen daarom, dat onze vertegeuwoordigers de belangen van Ter Neuzens handel en scheepvaart bij de regeering zoodanig zullen bevorderen, dat de bestaande belemmeringen worden opgeheven, opdat de vooruitgang van Ter Neuzen de voorspelling van Nederlands vorst, dat vTer Neuzen eene schoone toekomst te gemoet gaat" vervuld doe worden. l^olitielc Overziclu ,/De moeilijke en hachelijke taak, den Donau over te trekken, is volbracht. Sistowa en de na- burige hoogten zijn in onze handen." Dit korto maar belangrijke berieht telegrafeerde de opperbevelhebber van het Russische zuiderleger naar St. Petersburg. Ouverhinderd kunnen thans de Russen hunne hoofdmacht op het nieuwe terreiu overbrengen en daannede is tevens de strijd in Europa voorgoed aangevangen, grijpt het monster dozer eeuw met verwoestende kraeht om zich heen, om ten spijt van alles, wat beschaving en veredeling predikt, dood en ellende te brengen. Giurgewo en Rutschuck, Oltinitza en 'Turtukai vertoonen reeds het eerste bedrijf. In twee dagen werden alleen uit Rutschuck 1200 bommen in Giurgewo geworpen. De plaats moet reeds ge- deeltelijk verwoest zijn, maar ook Rutschuck heeft niet minder geleden. Onder de Bulgaarsche be- volking zijn velen als offer van het bombardement gevalleu. Het Engelsche consulaatsgebouw is door het vuur der Russen vernield en de consulaten van Frankrijk, Italie, Griekeuland en Duitschland hebben scnade geleden. De consuls van Frankrijk, Engeland en Italie hebben Rutschuck verlaten, en de geheele bevolking vlucht naar de naburige dorpen. De gouverneur-generaal der ])rovincie, Ahmed-Kaserli-pacha, die groote geestkracht ten toon spreidt, heeft de overheden en den adel ver- antwoordelijk gesteld voor het leven der vluchte- lingen, grootendeels christenen. T war If bommen zijn gevallen op de militaire hospitalen, vijf op het burgergasthuis en twee op het gasthuis voor weezen. In de Dobrudscha trekken de Russen onver- hinderd voorwaarts, daar zij door de Turken go- heel is ontruimd. Volgens de Presse is dit door de Turken op goede strategische gronden geschiedt; namelijk, omdat men den zoogenaamden Trajaanschen muur, van Tsjernawoda tot Kustendsche, als de eigenlijke voortzetting van de Donau-linie te be- schouwen heeft, en deze door de Turken zeer goed bevestigd .is en uitmuntend verdedigd zou kunnen worden. Het bezit der zeer ongezonde Dobrudscha, waar tegenwoordig volslagen gebrek r.an goed drinkwater zijn moet, zou de Russen volstrekt niet nader tot hun doel gebracht hebben. Door het forceeren van den Donan ten westen, verandert echter de stand van zaken geheel en al. De Montenegrijnen houden met hunne gewone dapperheid stand tegen 't overmaohtige vijandelijke leger. Van 26 dezer wordt gemeld, dat dien. ochtend de geheele Turksche legermacht terugtrok naar Podgoritza. Den vorigen dag hebben" zich de beide Montenegrijnsche legerafdeelingen vereenigd aan den Kosivilug. Vorst Nikolans hield revue over de troepen en spoorde ze tot nieuwe helden- daden aan, in den ,/beslissenden strijd" die nog te wachten is. Uit Cattaro komt. het volgende, voor de Mon tenegrijnen gunstige berieht. Mehemet Ali, die de Montenegrijnen in Nihia Moraca aanviel, is door drie bataljons Montenegrijnen geslagen en tot op Kolassin teruggeworpen. Alle geregelde Turksche troepen, die in de Herzegowina zijn, ook die, welke op de grenzen bij Metkowich staan, hebben bevel gekregen, naar Albanie te vertrekken, waarheen alle voorraad uit de magazijnen van Metkowich tot Mostar gezonden is. To cipier van het kantonnale huis van bewa ring alliier is door den commissaris des konings benoemd den gomeonte-veldwachter J. Hirt. Sluiskil. 30 Juni. Gisteren begat' de jongeling E. Mosselvelde, oud 17 a 18 jaren, zich, waar- schijnlijk met het doel om te baden, in de z ioge- naamde Axelsche Vlakte, gemeente We-tdorpe,"te water met het ongelukkig gevolg, dat hij het leven

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1