Akemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. No. 1263. BIENERTiAND. 17B Jaargang. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Woensdag 27 iuni 1877. B E R 1 C H T. Dewijl door het rijks-, provinciaal- en gemeente- bestuur de naam dezer gemeente is aangenomen te schrijven Ter Neuzen, zoo zal de onderge- teekende met 1 Juli a. s. ook den naam zijner courant wijzigen in Aigemeen Nieuws- en Advertentiehlad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Neuzen, 26 Juni 1877. De uitgever J. K. G. DHONT. Politiidi Overzieht. De overgang over den Donau is den Russen geinakkelijk gemaakt door de onbegrijpelijke werke- loosheid der Turken. Dagen achtereen bleven zij J rustig toezien, terwijl de Russen hunne voorbereidselen voltooiden. Dat men hierbij niet alleen aan een vooraf beraamd plan moet denken, blijkt uit hetgeen eenigen tijd geleden bij Roestsjoek voorviel. Daar bezetten de Russen 's nachts een eilaud in de rivier tegenover die gewichtige vesting en verschans- ten er zich, zonder dat de Turken het ernstig trachtten te verhinderen en volgens de verzekering van ooggetuigen hadden zij tot in de vesting kun- uen doordringenwanneer zij onmiddelijk den Douna waren overgestoken. Zoo de Turken niet eindelijk wakker worden, zal hun doodveraclitende dapperheid nun weinig baten. Ook ter zee blijkt de Turksche nalatigheid. Twee snelle Russische schepen makeu ongestraft de Zwarte Zee onveilig; 30 mijlen van Varna werd een Turksch koopvaardijschip genomen. In hare twee jongste nummers deelt de Koln. Zeit. een aantal bijzonderlieden mede omtrent zekere spanning, die tusschen Rusland en Oostenrijk zou zijn ontstaan, voornainelijk in verband staande met Servie. Oostenrijk zou voornemens zijn, een gedeelte van zijn leger te mobiliseeren en aan de grenzen op te stellen, wel is waar nog niet met het dadelijke voornemen, om een gedeelte van Servie te bezetten, maar tocli bij wijze van demonstratieve actie. Een telegram uit Weenen verklaart echter, dat alle Oostenrijk toegeschreven voornemens onge- grond moeten worden genoemd en het volstrekt niet onmogelijk kan worden geacht, dat deze be- richten eenvoudig hun ontstaan te danken hebben aan eene behendige beursmanoeuvre. De beraadslaging over bet voorstel der Eransche regeering, om de kamer te ontbinden, is geopend door Victor Hugo. Na hem voerde de Broglie bet woord, Hij vestigde de aandacht op de vorde- ringen, welke bet radicalisme maakte, en zeide, dat Jules Simon niet meer meester was van eene meerderbeid. Een ander, een ultraradicaal, was daarvan bet boofd. Mac-Mahon bad het reclit, te kiezen tusschen de meerderbeid in den seuaat eu die in de kamer. Men verweet den ministers, dat zij geen republikeinen zijn, maar de constitutie van 1875 maakt geen melding van de verplicbting om dit te wezen. Coalitie tegen coalitie spreker hield meer van de zijne. Het ministerie is gehecht aan de kerk, zonder een publiek-recbterlijk be- giusel te ontkennen, zonder het land te willen compromitteeren in eene godsdienstige intrigue of een oorlog. Het land zal niet aarzelen in de keus tusschen Mac-Mahon en deu dictator van Bordeaux. Na den minister sprak Berenger, waarna bet debat is verdaagd. De kamer houdt zich thans bezig met finantieele zaken, in afwachting dat Mac-Mahon eene tweede boodschap tot haar richten zal, waarin hij baar ontbonden verklaart. In de zitting der senaat-commissie voor de ont- binding beeft Jules Favre tot de Broglie eenige vragen gericht, in antwoord waarop door dezen is verklaard, dat alleen de maarscbalk zeggen kan, wat bij doen zal, wanneer de verkiezingen hem in de minderheid plaatsen, dat de verkiezingen spoedig zullen plaats hebben en dat er officieele candidaten zullen wezen. Neuzen, 26 Juni. Naar wij vernemen is de heer W. A. de Ridder, candidaat notaris, in de zitting van het kantonge- recbt van jl. Donderdag alhier tot waarnemend griftier benoemd en beeedigd. Uit eene goede bron vernemen wij, dat bin nen kort te Gent twee scating-rink of sehaatsen- rijdersbanen zullen worden daargesteld; de eerste in den hof van den dierentuin, de tweede in het lokaal der manege, Bagattestraat. Een persoon uit Brugge zal biervan de onder- nemer zijn, waardoor heeren en dames, welke laat- sten in andere plaatsen daarvan veel gebruik schij- nen te inaken, naar bartenlust ten alien tijde van het jaar zicli zullen kunnen amuseeren. In de zomervergadering der provinciale staten van Zeeland, die den 3 Juli a. s. geopend wordt, zijn o. in. de volgende onderwerpen aan de orde Omtrent de toepassing van art. 36 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103), wegens de gewone kosten van bet lager onderwijs der ge- meenten Koewacht en Retranchement, voor 1877. Goedkeuring van het besluit der staten tot vast- stelling van een reglement voor bet waterschap Stoppeldijk c. a. Goedkeuring van de besluiten der staten tot den verkoop van meubelen, van boomen op den weg van Oostburg naar Zuidzande, en van een gedeelte sloot aan den weg van Hulst naar Walsoorden. Verdaging van de beslissing ten aanzien van bet besluit der staten, om den onderhoudsplicht van de uitwateringssluizen der watering van den Kapi- talen Dam op te dragen aan den Nieuwen Passa- geuienpolder. Verslagen en mededeelingen Omtrent het gebruik der provinciale toelage van f 2000, ter bevordering van het schoolgaan en meer getrouw schoolbezoek op de openbare en bijzondere lagere scholen. Omtrent de regeling van den stoombootdienst op de Wester—Schelde. Yoorstellen van gedeputeerde staten enz. Om bet gebouw, eertijds in gebruik bij het provinciaal gerechtshof, in bruikleen af te staan aan den staat, ten dienste van de arrondissements- rechtbank en bet kantongerecht. Omtrent den verkoop van grond aan den weg van Schoondijke naar IJzendijke. Omtrent het op nieuw verleenen van rentelooze voorschotten, uit de provinciale fondsen voor de verbetering van wegen. Tot wijziging »van bet bijzonder reglement voor bet bestuur en beheer der waterkeering van de calamiteuse polders Margaretba, Kleine Huissens en Eendragt. De benoeming van vier leden der gedeputeerde staten, ten gevolge der aftreding van de heeren mr. J. C. R. van der Bilt, mr. G. A. Fokker, J. P. I. Buteux en mr. N. J. C. Snouck Hurgronje. De benoeming van een lid der staten, bedoeld bij art. 89 der provinciale wet. De benoeming van een lid van de eerste kamer der staten-generaal, ten gevolge der periodieke aftreding van den beer mr. C. J. Picke. Bij de aanbesteding op 21 dezer door het bestuur van den calamiteusen polder Oost-Beve- land vanhet herstel, de vernieuwing en het onder- houd tot 30 April 1878 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van den bovengenoemden polder is aannemer ge- worden P. J. van Remortel te Hontenisse, voor de som van f 3378. Bij een Donderdag avond boven Goes en zijnen omtrek woedend onweder is de bliksem in- geslagen in het huis van den burgemeester van Kapelle. Twee brandspuiten begaven zich der- waarts, doch hulp was niet meer noodig, daar het geheele huis reeds eene prooi der vlammen was. Met moeite werd des burgemeesters vader, die niet het voile gebruik zijner ledematen beeft, ge- red. Ook de brandspuiten van Schore, Kloetinge en Js Gravenpolder waren ter hulpe toegesneld. Uit Oostburg meldt men, dat Donderdag aldaar en in den omtrek op verschillende plaatsen de bliksem is ingeslagen en brand haeft veroorzaakt in de schuren op eene hotstede bij Schoondijke en in den koestal en de schuur eener hofstede bij Oostburg. Het vee en andere voorwerpen van waarde zijn, naar men verneemt, gered en de gebouwen waren tegen brandschade verzelcerd. Volgens het Sluiscb Weekblad zijn bij het Hazegras op eene hofstede twee mannen, een arbeider en een knecht, getroffen en gedood. Eene schuur, waarin zij met 28 andere personen gevlucht waren, is afgebrand. Een der gedooden was aan het voorhoofd getroffen; bij den ander vond men geen andere sporen van beleediging dan een rond gaatje in de kast van zijn horloge. Op eene andere hofstede werd een persoon vermist, zonder dat men nog wist wat van hem geworden is. Door de arrondissements-rechtbank te Mid- delburg zijn in hare zitting van gisteren veroordeeld a. J. v. D., wed. van J. V., wonende op het gebucht „het Zwaantje," gemeente Neuzen, tot eene cellulaire gevangenisstraf van 6 dagen, omdat zij op 18 Dec. 11. Cornelia Hamerlink aldaar gelasterd had. b. J. G. G. R., wonende te Axel, tot eene geld- boete van 1 of een dag subsidiaire gevangenis straf, omdat zij met den spoortrein uit Belgie en Nederland 4 pond rundvleesch bad ingevoerd zon der bewijs. Het gerechtshof te V Graveuhage beeft bij arrtist van gisteren morgen bet vonnis der rechtbank t.c Millelburg van 22 Juni 1876 bevestigd, waar- NEMNSCHE COERANT. A H O N N B M E N T. fer drie maanden binnen Neuaen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara Postdiree- teuren en Brievenbuahouders, ADVBRTENTIEN. Van 1 tot 4 regels y*0,40. Voor elke regel meer J 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelie e men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag uamidda« DRIE uren TEK NEHZENiCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1