Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Y laanderen. BEKKNOMAKING. BINNENLAND. No. 1262. \T Jaargang. Zaterdag 23 Juni 1877. Bit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Ter Gemeente-Secretarie ligt voor ieder belangstellende ter inzage een werkjegetiteld vNeerland's Leger," bevattende ruime inlichtingen nopens het aangaan van dienstver- bintenissen bij de korpsen van het leger, het Instruc- tie-bataljon, de Artillerie Instructie-compagnie en de Pupillen school met vermeldingvandevoordeelen en vooruitzichten daaraan verbonden; de regeling tot toelating en opleiding als cadet aan de Koninklijke Militaire Academic, benevens eene opgave van de voorrechten, aan militieplichtigen toegekend. Daar in den laatsten tijd de voordeelen en voor uitzichten van den militair veel zijn verbeterd, wekt de ondergeteekende zeer tot de lezing van dit werkje op. Tlij is bereid omtrent de bedoelde aangelegenheid aan belangstellenden nadere in- lichting te verstrekken. Ter Neuzen, den 22 Juni 1877. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. YANBOVEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Z A AM SLAG, provincie Zeeland, maken bekend lo. dat de gewone jaarlijksche paarden- en veemaakt alhier zal worden gehouden op llinsdag den 3 Juli 1877, aauvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden te dier gelegenheid uitgeloofd elf verschillende premien, zijnde een meer voor jonge paarden dan het vorige jaar, naar welke premien geene mededinging wordt toegelateu aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dier zake in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier reeds vroeger eene premie als uit- muntende is toegekend, of die na 11 uren worden aangebracht. Geene liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden, gedurende den tijd der paarden- en veemarkt, toegelaten 2o. dat de kermis of jaarmarkt in deze gemeente zal plaats hebben op ilitisdag den 3 Juli 1877 tot en met llomlerdag den 5 dier maaiid. Zaamslag den 8 Juni 1877. De Burgemeester voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. dat het diep gevoel der gewichtige oogenblikkeu eindelijk machteloos tegenover zooveel brutaliteit. alien tot ernst en bedaardheid zou stemmen? Gelukkig, dat het onder dit alles in ceheel En het tegendeel is waar. Meermalen gebeurt Frankrijk rustig blijft, waartoe niet weinig bijdraagt het, dat een groot aantal der afgevaardigden in de hoogste ontroering verkeertzij spreken alien tegelijk, ze ballen de vuist in elkanders aangezicht en bedreigen elkander van alle zijden. Zij springen van hunne zetels, gaan overeind staan en maken ontelbare hevige gebaren, die de plaats van woorden moeten innemen, omdat het vreeselijke rumoer on- mogelijk maakt, een enkelen volzin te verstaan. houding, door de Republikeinen aan- de kalme genomen. Wat het oorlogsnieuws betreft, gelijken de dagen op elkander. Er is even weinig als jl. Woensdag. Uit Azie komt geen andsr nieuws, dan dat een uitval door de Turksche bezetting van Kars zou hebben plaats gehad, waarbij zij echter door de Russen met verlies is terug geslagen. De toe- Van de tribune gezien, scbijnt de geheele ver- stand van Erzerum wordt meer en meer gevaarlijk, gadering in beweging, omdat alien zich naar den vooral door het verraad der Kurden, die bij massa's kant wenden, waar bet hardste geschreeuw van tot de Russen overloopen, of zich, 't geen bijna daan komt. Alle pogingen van den voorzitter der op 't zelfde neerkomt, onafhankelijk verklaren. vergadering, om de orde te herstellen, zouden in De 'oerichten van den Donau zeggen alleen, dat deze oogenblikken geheel vruchteloos zijn en hij het water valt, maar dat daar overigens niets te blijft in de meeste gevallen ook rustig op zijn doen is. In een officieel telegram^ uit Plojesti zetel, tot de storm eenigermate bedaard is. Slechts van den 15n wordt gemeld: ,/ook in den loop de beambten en bedienden gaan rond en laten bun dar laatste dagen is alles goed gegaan. Bij Giurgewo stilte, mijne heeren als bet U belieft," door de en Oltenitza hebben bijna dagelijks sehermutselingen zaal, doch meestal vruchteloos hooren. plaats gehad met de Turken, die zich bij Rustschuk Wij zouden te uitvoerig worden, indien we een en Turtukat verschansen. Aan onze zijde zijn eenigszins volledig versbag wenschten te geven, van daarbij geene verliezen geleden. De keizer is hetgeen alzoo in de Eranscbe kamers is voorgevallen, heden met den grootvorst-troonopvolger en de nadat Zaterdag door den president der republiek overige grootvorsten naar Bucharest gegaan, om den aan den senaat de boodschap is gezonden, waarin vorst van Rumenie te bezoeken." hij den coup d'etat, van den 16 Mei verdedigt en Neuzen, 22 Juni. P*olitieli Overzicht. Als men van de stelling uitgaat, dat de mannen, door het volk afgevaardigd naar de hoogste ver- gaderzaal des lands, natuurlijk wel moeten behooren tot de meest geaehte, bekwaamste en degelijkste mannen des lands, dan verkrijgt men al een zeer gering denkbeeld van de beschaving en ontwikkeling der Franscbe natie in bet algemeen; althans, indien men de hoogere standen zich ziet gedragen op eene kinderachtige en dwaze wijze, zoo als ook tlians weer uit de zitting van de Franscbe kamers wordt medegedeeld. Verbeeld U, lezer! eene vergadering van afge vaardigden, opgekomen om de hoogste belangen van een volk te behartigen. Zou men niet denken, de ontbinding der kamer vraagt. Een enkel tooneeltje zij voldoende, om een denkbeeld te geven van de onstuimigheid der zittingen. In den senaat was alles betrekkelijk kalm ge- bleven, toen de boodschap van den president werd De vereeniging ,,Eigen hulp," voor welker op- voorgelezen. De rechterzijde juichte het stuk toe ricbting slechts weinige weken geleden bet initiatiei en de linkerzijde protesteerde luide. De heer werd genomen en waartoe in dat kort tijdsbestek Arago werd tot de orde geroepenomdat bij reeds meer dan 7000 personen toetraden, kan tbans tegen het eind van bet stuk riep„Gij zijt het, als gevestigd worden beschouwd, dewijl op de sta- die alles in de war hebt gezonden." Het tooneel tuten de koninklijke goedkeuring is verkregen. echter in de kamer ging alle beschrijving te boven. Ook hier ter stede zijn reeds eenige ambtenaren Het was eene zitting, zoo hevig eh ontmoedigend, militairen tot de vereeniging toegetreden, en als in de laatste zeven jaren nog niet is voor- bielden gisteren avond op de bovenzaal van het gekomen. Zij duurde vijf en een half uur, eene Nederlandsch logement eene vergadering. verbazende menigte was overal opeen gehoopt, in Van de 72 leden waren slechts 31 tegen woordig. de galarijen, in de gangen, op de Happen, in de He heer C. van Dijk leidde de vergadering; bij wacbtkamers, en gedureude al dien tijd was het zeide die leiding op zich te hebben genomen op een voortdurend rumoer van verwenschingen, die verzoek van den beer W. H. G. van Santen, rijks- van de eene zijde der kamer naar de andere werden ontvanger alhier; hij besprak het doel der vereeni- terug gekaatst. Elke zitplaats werd als met storm gi'ig en haalde eenige voorbeelden aan, om te be- veroverd en slechts met moeite kon het publiek wijzen, wat eigen hulp vermag; stelde de leden in gekeerd worden aan de ingangen. Nauwelijks was j de gelegenheid om inzage te nemen van het ont- de zitting geopend, of de storm brak los. Het j werp-reglement, hetwelk zal behandeld worden in was al dadelijk te zien, dat de rechterzijde der kamer voor niets zou terug deinzen en dat de linker zijde zich slechts met de meeste moeite inhield. De ministers de Fourton en Gambetta spraken het eerst. Van het begin tot het einde werden zij in de rede gevallen en toen ten slotte de minister Decazes nog wilde spreken, om den indruk van Garnbetta's redevoering zoo mogelijk te ver- zwakken, werd hij door de linkerzijde letterlijk overschreeuwd en tot zwijgen gebracht. Van de levemnakers aan de rechterzijde was de bekende Bonapartist Paul de Cassagnac de ergste. Ongeveer 150 maal viel hij Gambetta in de rede, gedurende de twee uren, dat deze sprak, en de grofste beleedigingen werden hem naar het hoofd ge- slingerd. De voorzitter riep hem tot de orde, paste de censuur op hem toe en verklaarde zich de algemeene vergadering, welke op 30 Juni a. s. te 'a Gravenhage zal worden gehouden en vroeg of de vergadering zich kon vereenigen, om zich tot een district-vereeniging te constitueren. Hierop werd door de vergadering besloten, waarop de heer van Dijk voorstelde, om alsnu een voorloopig bestuur te benoemen, dat alsdan met het hoofd- bestuur te 's Gravenhage zoude kunnen corres- ponderen, waartoe werd overgegaan en benoemd werden de heeren J. M. van den Driessen Mareeuw, W. H. G. van Santen en S. G. van Welderen baron Rengers, welke die benoeming aannamen. Daar wij vermeenen in de vergadering te hebben opgemerkt, dat niet alle leden met het doel der vereeniging Eigen hulp" bekend wareu en erook buiten die vereeniging wel belangstellenden zullen zijn, die daarmede in kennis willen komen, achten mSCHE COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec— teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelie e men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DBIE uren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1