Ale-emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1261. 17e Jaargang. Woensdag 20 Juni 1877. B1NNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. F*olitielt Overziclit. Het is moeielijk, zich van de manoeuvres op het oorlogstooneel in Azie een denkbeeld te vormen. De berichten laten al te veel aan duidelijkheid te wenschen over. Eerst trokken de Turken zich uit Olti in de richting van Erzerum terug, alleen op de nadering der Russische voorhoede, toen Ardahan voor het Russische geschut bezweken was. Nu meldt de telegraaf weder, dat Olti door de Russen ontruimd is en dat de Turken over Olti in de richting van Ardahan oprukken, wederom zonder dat het bij Olti tot eene botsing gekomen is. Enkele berichtgevers trachten dat been en weer trekken der Russen bij Olti hierdoor te ver- klaren, dat zij de Turken naar die zijde zouden willen lokken, teneinde aan generaal Tergusakoff de gelegenheid te geven, om met zijne van Bajasid komende kolonne de stellingen van Moec.ktar-bassa om te trekken en zich tusschen de Turken en Erzerum te plaatsen. Anderen zien daarin het bewijs, dat de Russische oppcrbevelhebber, generaal Melikoff, niet, genoeg troepen beschikbaar heeft, om alles te gelijk te ondernemen, en de belegering van Kars, en het verslaan van Moecktar-bassa en de vermeestering van Erzerum. Generaal Melikoff, zoo zeggen zij, is een voor- zichtig man; wegens de moeielijkheid der proviandee- ring kon zijne strijdmacht niet zeer talrijk zijn en nu houdt hij zijne troepen steeds bij elkander. Hij onderneemt slechts eene zaak tegelijk, maar die dan ook met alle kracht. Zoo zond hij een deel van het belegeringskorps van Kars naar Ardahan, om deze vesting met een slag te banned overmeesterenzoo zal hij ook nu zijne voorhoede uit Olti terugtrekken, om alle krachten tegen Kars in te spannen. Is Kars eenmaal gevallen, dan zal hij op dezelfde wijze tegen Moecktar-bassa te werk gaan en Erzerum vermeesteren. Zie het oordeel, dat een bevoegd beoordeelaar, de heer Julius van Wickede, over de laatste gebeur- tenissen op het oorlogstooneel in Azie uitspreekt de Russen hebben reeds groote en in hare gevolgen belangrijke uitkomsten verkregen en gaan met beleid naar een vast plan te werk. Hoewelgeheel Abchazie in Turksch bezit gekomen is en de opstand in den Kaukasus zich meer en meer sehijnt uit te breiden, zijn de omstandigheden in het centrum van het oorlogstooneel, uit een strategisch oogpunt, den Russen thans bijzonder gunstig. Zij zullen echter nog vele rnoeielijklieden te overwinnen hebben, voordat zij zich in waarheid als volslagene over- winnaars mogen beschouwen. Het belaugrijkste, dat aau den Donau is voorgevallen, is een artillerie-duel tusschen Olte- nitza op den Rumeenschen en Turtukai op den Turkschen oever. Volgens de Turksche berichten veroorzaakte het kanonvuur uit de batterijen te Oltenitza weinig schade, terwijl het Russische tele gram melde, dat den Turken belet werd, limine nieuwe batterijen te demasqueeren. Yerder bestaat de geheele bezigheid oer vijaudige troepen, die door den Donau van elkander gescheiden zijn, in stroop- tochten, die bijna dagelijksch, of liever meerendeels 's nacht.s, van den eeuen op den anderen oever dhdernomen worden, dikwijls met succes, het- geen dan gewoonlijk hestaat in het oplichten van een paar schildwachten of Rumeensche boeren en het rooven van eetiig vee. Volgens een particulier telegram van den 12n uit Bucharest aan de Kolnische Zeitung, ondernamen in den ochtend van dien dag 300 Baschi-bazoeks uit Ra- hova een strooptocht in Klein-Wallachije; bij Piketu raakten zij slaags met een R uneensch bataillon, en volgens de laatste berichten was de strijd nog onbeslist, welke mededeeling weinig goeds voor de Rumeensche soldaten voorspelt. Eenigszins van belang is misschien nog het volgende telegram aan den Times: Berlijn 11 Juni. Bevelen zijn door de Russische regeering uitgevaardigd, om de jongste lichting van 218,000 man zooveel mogelijk tebe- spoedigen. In 't laatst van December werden slechts 108,000 man dezer lichtiug onder de wapeneu ge- bracht, en uit dezen maatregel blijk,t ,het voornemen der Russische regeering, om zich op alle gebeurte- nissen voor te bereiden. Des qndanks blijft de meening hier stand houden, dat Rusland met Tur- kije onderhandelen wil op de basis der nominale integriteit van Turkije in Europa, en dat dergelijke schikking door invloedrijke personen te Konstanti- nopel gesteund zal worden, indien de Russen er in slagen, den Donau over te trekken en in Bal- garije spoedig terrein te winnen." De kansen voor eene localiseering van den oorlog schijnen allengs te vermindereu. Omtrent Grieken- land begint men zich ernstig ongerust te maken. Neuzen, 19 Juni. Men deelt mede, dat van het departement van financien eene wetsvoordracht is uitgegaan, strekkende tot afs chaffing der legesgeldeji. In dpn vrpegen morgen van den 12 dezer is te Schoondijke de bliksem in eene landbouwers- woning geslagen, waardoor de gevel gedpeltelijk werd gescheurd, een aantal ruiten in de vensters en de ruiten in eene glazen kast in de woonkamer werden vernield, eene rij boeken van een boeken- rekje werden afgeworpen enz. zonder audere schade te veroorzaken. Te Oostburg heeft eene kat vier levende jongen geworpen, alien met de achterdeelen aan elkander gegroeid. Verleden jaar wierp dezelfde kat drie jongen, waarvan de zijdeu onderling aaneengegroeid waren. Uit Middelburg wordt liet Volgende ge- schreven In verband met de sombere verwachtingen van sommigen omtrent de toekornst van Middelburg ten gevolge van het gebeurde met den lieer D., geloof ik te mogen opmerken, dat die toekornst niet zoo duister is als men het niet zonder zwart- galligheid wil doen geiooven. Voorzeker zou het een verlies wezen, indien de heer D. voor goed aan zijn veelzijdigen werkkring werd ontrukt, maar de schepen, de werf en het droogdok zijn geen zaken, die de heer D. kan meenemen als hij elders wil gaan wonen. Voor 't oogenblik weet ik met zekerheid, dat er geen sprake van is, om met de schepen te ver- trekken, en dit is althans een geluk, want de reederij zou men kunnen verplaatsen, doch liier- van moet bij de tegenwoordige administratie vol- strekt geen sprake zijn. De werf pn het dok rnoeten, naar ik verneem, op zich zelf staande zaken wezen, onaf hankelijk van de reederij, en ook afgescheiden daarvan ge- exploiteerd. Mocht nu do beweriug juist zijn, dat de heer D. de stad zal verlaten, dan zullen die inrichtingen in andere handen overgaan en misschien door den tweeden eigenaar, wat in dergelijke gevallen meermalen het geval is met nog meer voordeel kunnen worden geexploi- teerd, orndat hij er kleiner kapitaal in steekt dan de aanlegger. Zulke werken blijven gewoonlijk in geen geval braak liggen, en dus kan meu wel onderstellen, dat zij ook verder zullen worden ge- exploitqerd. Evenwel, de heer D. is iemand met buitcn- gewone energie en ondernemingsgeest, die wat hij op 't getouw zette, ook tot stand bracht, en zulke menschen te verliezen in eene stad, wier toekornst voornamelijk afhangt van een krachtigerontwikkeling van haudel, scheepvaart en industrie is altijd een nadeel. Z. M. de koning zal in het einde dezer of in het begin der volgende maand naar Zwitser- land vertrekken, ten einde daar een gedeelte van den zomer te vertoeven. Te Zurich heeft Z. M. een hotel doen aankoopen en inrichten. Uit Delft wordt gemeld Ongelooflijk is het aantal vreemdelingen, die I hier den 20 dezer maand verwacht worden, om de treurige plechtigheid van de begrafenis der koningin bij te wonen, en voor buitensporig hooge sommen worden kamers, waar de stoet voorbij zal trekken, verhuurd. Om eenige cijfers te noemen, zijn b. v. gewone kamers met twee ramen voor /60, met drie ramen voor /100, een bovenge- deelte van een logemeut voor f 200, een geheel huis- voor /300 en de helft van een stoep voor f 50, alle voor dien enkelen dag verhuurd. Hier- bij moet tevens in aanmerking genomen worden, i dat de prijzen nog voortdurend stijgende zijn. De Jewish Chronicle, gewag makende van het verlies dat de Israelieten in liet bijzonder ge- leden hebben door den doad van H. M. de koningin, die voor hen eene zoo edele weldoenster was, voegt er bij, dat de Israelitische gemeente te Linden een afgevaardigde naar Nederland heeft gezonden, om de teraardebestelling van het stoffelijk overschot der vorstin bij te wonen. In de Koln. Ztg. wordt een brief, van onze overledene koningin aan Napoleon III openbaar gemaakt, in welken brief, gedagteekend van den 18 Juli 1$66, den toenmaligen keizer zijn val voorspeld werd. Dat sohrijven luidt: ,/Gij koestert vreemde illusien! Uw prestige heeft in de laatste veertien dagen meer geleden, dan het gedurende den ge- heelen duur uwer regeeriug gewonnen heeft. Gij staat toe, dat men de zwakken onderdrukt; gij laat de insolentie en de brutaliteit vau uw nabuur toe- nemen; gij neemt een geschenk aan (Venetie) en hebt niet eenmaal een woord van dank over voor den gever. Ik vrees, dat gij het ernstige govaar niet ziet, dat voor u gelegen is in een vereenigd Duitschland en een vereenigd ItalieU we dynastie wordt bedreigd en gij zult voor de misslagen boeten. Dit is de waarheid, die gij evenwel te laat zult NFJZWSCHE COIRANT. ABONNEMENT. ADVERTENT1EN. Per dne maanden hitmen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk J' 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer J' O,l0 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelie e men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE uren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1