Ateemeen Nieuws- en Advertentieblari voor Zeeuvvsch-Vlaanderen. No. 1200. 17s Jaarsanu. Zaterdag 16 Juni 1877. BIUNEN LAND. Dit blad verschijnt, Dinsdag- en Vrijdagavond bij .1. K. G. Dhont te Neuzen. abonnbment. Bij <1 ere conriint bt'iioort ecu bijvueg<»cl. folitieli Overziclit. Op het oorlogstooneel in Klein Azie schrijft de overigens zeer Turksch gezinde Neue freie Presse nadert eene beslissing met verontrustende snelheid. De ongelukkige Moukhtar-pacha concentreert reeds zijne troepen om Erzerum en waeht daar zijn lot af. In plaats van met zijne geheele macht de nog door hooge bergen gescheidene Russische kolonnes te over- vallen en afzonderlijk te slaan, laat hij ze toe, zich op het hoogland van Erzernm te vereenigen, waar zij dan niet in gebreke zullen blijven, de gedemo- raliseerde armee van Moukhtar aan te vallen en als kaf voor den wind uiteen te jageu. Erzerum kan het onmogelijk lang uithouden en zoo kan uiterlijk tegen het einde van Juni de veldtocht in Armenie afgeloopen zijn. Met de gezondheid van het leger staat het zeer sleeht en de intendance is afschuwelijk. De wegen krielen van deserteurs. Uit Suchum Kale bericht Easli-pacha, dat hij niet naar Kutais oprukken kan, tenzij nog 24 bataljons gezonden worden. Men heeft die bier niet, zoodat de inval in Abchazie als mislukt moet worden beschouwd. De comman dant van Batum heeft zich naar de stad moeten terugtrekken, die nu wordt bedreigd van de zijde van Poti en door de troepen, die van Ardahan oprukken. Dagehjks kan men den val van Batum verwachten. Kars heeft slechts voor twee maanden voorraad en deze vesting zal het niet lang meer. kunnen houden. Yan is door de Turken ontruimd en eene sterke Russische macht rukt op tegen de stad. Achined Moukhtar heeft Olti verlateu en trekt naar Chorassan, in de hoop van Erzerum nog te kunnen verdedigen. Men verwacht uiets anders, dan dat hij de nederlaag zal lijden. Voor dat de maand om is, zal detikelijk ganscli Armenie in handen der Russen zijn. De veldtocht zal verloren zijn door het wanbeleid van den opperbevel- liebber en de generaals, dat niet minder groot is, dan het in 1854 geweest is. Geen enkel bericht valt uit Azie te vermel- den, dat eenige wijziging in deze voor Tuikije zoo somber gekleurde beschouwingen zou kunnen brengen. Wei is waar, valt niet aan eenige over- drijving door de correspon'denten te twijfelen, daar zij toeh den Russen eene taak stellen, tot welker volbrenging ^voor het einde dezer maand de Rus sische legers bijna zouden moeten vliegen; maar dat over het geheel genomen de staat van zaken in Klein Azie voor de Turken bedroevend is en slechts met eene nederlaag kan eindigen, is te voorzien. Men maakt zich bovendien in Konstantinopel niet weinig bezorgd over de stemming der bevolking in het pachalik van Erzerum. Op de Armenische ehristenen kan men niet vertrouwen, zij hebben T voorbeeld voor oogen van hunne stam— en ge- loofsgetiooten, die onder de Russische heerschappij zeer zijn vooruit gegaan. De Kurden zijn reeds afvallig geworden. Een telegram van grootvorst Michael meldt uit Kuruckdara van den 9 dezer, dat de oudsten der Kurden van Chamair en de bevolking van Alaskert den generaal Tergukassolf liuiine onderwerping hebben aangeboden. Van den Donau worden de berickten steeds schaarscher. Het gerucht, dat de overgang 9 Juni beproefd zou worden, (denzelfden datum waarop zulks in 18215 plaats had) is niet bevestigd, of 5 anders is de paging mislukt. De Neue freie Presse meldt, dat Bucharest, Giurgewo, Plojeschti, Galatz en andere steden in staat van beleg zijn verklaard, en er geen depeches met berichten over het leger meer verzonden mogen worden. Hierdoor wordt het ontbreken van alle betrouwbaar nieuws volkoinen verklaard. Neuzen, 15 Juni. Gisteren heeft te Mirldelburg de opening plaats gehad van de Dinsdag ingeleverde stembiljetten voor de verkiezing van een lid der tweede kamer voor het kiesdistrict Middelburg. Er waren 2096 steminen uitgebraclit15 biljetten waren oninge- vuld en 5 zijn van onwaarde verklaard, zoodat het getal geldige steminen 2076 en de volstrekte meerderheid 1089 bedroeg. Er zijn uitgebraclit op de heeren: Mr. D. van Eck, aftredend lid, 1214 stem men. J. Wolbers, te Utrecht, 854 stemmen. De beer van Eck is alzoo op nieuw gekozen. De kolom a van den volgenden staat wijst het getal kiezers aan, die dezen keer, de kolom b het getal kiezers, die bij de verkiezing op 8 Juni 1875 hunne stem hebben uitgebraclit. a 1) a b 1 In de bussen der gemeenten Grijpskerke en Cliuge was 1 biljet meer aanwezig dan in de processen-verbaal der stembureaux was gemeld. Hiervan is melding gernaakt in het proces-verbaal van den uitslag der verkiezingen, betwelk te 1 i uur werd opgemaakt. Per telegrauf. Bij de opening der stembiljet ten te Alkmaar, welke heden heeft plaats gehad, is gebleken, dat het aftredende lid Mr. W. van der Kaay (L.) is herkozen. Schipper C. van de Velde, van Borsselen, heden morgen met zijne, tjalk beladen met zink- steen voor den Nieuwe Neuzen polder deze haven verlatende, had wegens wind en stroom het ongeluk met genoemd vaartuig op de steile punt van den westhavendijk gezet te worden, alwaar het in zeer gevaarlijken toestand bleef zitten. Met alien spoed heeft men de lading zooveel mogelijk uitgeworpen en overgeladen, waardoor het schip heden namiddag met hoogwater weder in vlot water is gebracht en alzoo behouden is gebleven. Volgens bericht van de directie van den spoorweg GentTerneuzen zullen, te rekenen van af 17 dezer, de treinen, welke van Terneuzen naar Gent vertrekken, niet meer aan de Kleine statie (Antwerpsche poort) ophouden, noch voor passagiers, noch voor goederen, zoodat van af bovengenoeinden datum de kaartjes voor Gent tot aan het station GentBrugge of Groote statie (station Etat) moeten genomen worden. Gedurende de tweede helft der maand Mei jl., zijn door het postkantoor alhier de volgende brieven verzonden, die, wegens onbekendheid der geadres- seerden, niet zijn bezorgd kunnen worden, t. w. J. Riemers te Amsterdam en L. de Eouw te Ulrum. Stoppeldijk, 14 Juni. Verleden week werd door den arbeider A. van Esbroek alhier eene kruik gevonden, ongeveer 8 meters onder den beganen grond op den derrie. Deze kruik is waarschijnlijk van oude dagtee- kening, oindat de polder Stoppeldijk voor de eerste maal in 1400 werd bedijkt, en, daarna andermaal overstroomd zijnde, in 1643 weder is ingedijkt. De kruik dagteekent hierdoor minstens van 1400 of kort daarna, daar de polder tusschen 1400 en 1643 gedreven hebbende, er tengevolge van dien eene geducbte opslibbing moet hebben plaats gehad, waardoor de kruik ruim 3 meters diep geraakte. Dezelve is alzoo p. m. 400 jaren oud. De Haagsche correspondent der Gron. Ct. verneemt, dat bij de l^egrafenis van H. M. de koningin getrouw de regelen zullen worden gevolgd, die bij de teraardebestelling van vroegere regeerende vorsten en vorstinnen werden inachtgenomen. Met een verscbil nocbthans. Terwijl vroeger in de kerk te Delft eene sombere versiering werd aange- bracht alleen van wege degenen, die de plechtige begtafenis bestierden, is tbans aan eenige dames vergund daaraan mede te werken door een rouw- decoratie saam te stellen uit immortellenkransen. Verschillende dames uit de hofstad hebben liaar krans daartoe reeds opgezonden. De correspondent deelt voorts nog eenige bij- zonderheden mede uit de laatste levensdagen der beminde koningin. Toen Hr. Ms. groot meesteres de edele vrouw voor bet laatst aan het ziekbed bezocht, moet H. M. bij bet zien der tranen, die bet eerbiedwaardig gelaat der eerste barer vrouwen bedekten, met scbier verstikte stem boar hebben toegefluisterd//Ween niet, mijn waarde bet leed van ben, die inij omringen, maakt mij het sterven zoo zwaar." Bij een der laatste consulten van de geneesheeren vroeg de ontslapen vorstiu: v Welnu, mijne heeren?" En op de verzekering, dat men nog hoop bad op NEUZENSCHE •*N\ COERAAT. rj i er Uric maanden biunen Neuzen J' 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle BoekhaudelaarB Postdirec- teaicii en Brievenbu8hondera. A D V E R T B N T I E N. Van 1 tot 4 regels y0,4U. Voor elke re^el meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien tee lie e men nan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE uren. Kiezers. Biljetten. Kiezers. Biljetten. Middelburg 478 350 372 Transp. 1900 13451478 Vlissingen 241 171 182 Sluis 60 I 25 19 19i tit. Anna ter Oostkapelle 37 29 29 Muiden 7 52 1 61 Domburg 36 21 27 Heille 14 i Vrod we polder 40 23 30 Aardeuburg 74 I Serooskerke 44 37 45 St. Kruis 20 81 80 Aagtekerke 33 24 21 Kcde 11 Grijpskerke Westkapelle. 29 18 19 107 63 75 47 27 42 Zaamslag 88 56 73 St. Laurens 23 17 16 Neuzen 125 100 87 Meliskerke 32 19 28 Hoek 53 41 28 Zoutelaude 24 18 18 Sas vaa Gent. 28 20 19 Biggekerke 46 31 34 koewacht 31 22 25 O. eii W. Souburg 48 26 30^Overslag. 5 4 5 Koudekerke 82 48 60-Philippine 7 3 7 Ritthein 24 15 23 Westdorpe 38 22 15 Nieuwland. 27 23 23 Zuiddorpe 20 17 13 Arueinuiden. 36 29 33 71 61 47 Groede 76 37 66 62 21 17 7 Breskens 27 30 St. Jansteen. 24 17 20 Nieuwvliet 20 19 15 Stoppeldijk 40 30 26 36 27 31 Ilengstdijk 12 12 11 Oostburg 53 44 49 Boschkapelle 17 14 11 Retranehement 24 13 13 jGraauw en Lan Zuidzaude 37 30 30 gendam 31 23 22 Schooudijke 59 44 52 Hontenisse 97 79 69 Yzendijke 107 74 80 Ossenisse 19 17 14 i> 52 28 31 16 33 18 Hoofdplaat. Totaal 2920 20962193 Watcrlandkerkje 19 9 14 Van onwaarde 20 18 Transport. 19001345 1478 Geidige steinmeu 20762175 Volstrekte meerderh. 10391088

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1