TABLEAU VAN VOETPAOEN. Algeineen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1259. Woensdag 13 iuni 1877. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente BOSCHKAPELLE, provincie Zee land, brengen bij deze ter algemeene kennis, dat door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie bij hun besluit van den 1 dezer maand no. 113 is vastgesteld het algemeen tableau van voetpaden ih deze gemeente en, dat zij door gemeld Collegie zijn uitgenoodigd, te rekenen van den 16 dier- zelfde maand, het reglement op het beheer en onderhoud en de politie der buurtwegen en voet paden in deze provincie, provinciaalblad no. 80 van 1838, op de hier bedoelde voetpaden toe te passen. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10 Juni 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VEREECKEN, Burgemeester. A. C. VAN DEN EECKHOUT, b Seeretaris. Politick Overziclit. I it Petersburg komt eene mededeeling ointrent de diplomatieke zijde van de Oostersche kvvestie. t Ts eene poging, om Europa op nieuw de overtuiging te schenken van de edele bedoelingen, welke Rusland tot den oorlog hebben gevoerd. Rusland, dit kunnen de terugkeerende gezanten van Engeland, Oostenrijk en Duitschland getujgen zegt het bericht, is volstrekt niet van plan, ver- anderingen van staatkundigen aard in de landkaart van 't Oosten te maken. Het doel blijft nog altijd de verbetering van bet lot der christenen in 't Oosten en bet verkrijgen van de waarborgen, die, zooals ook op de conferentie bleek, door alle mogendheden voor noodzakelijk gehouden worden. Revolutionaire bewegingen zullen zoo kracbtig mogelijk door Rusland worden tegengegaan en eveneens zal de medewerking van vazalstaten of naburige rijken worden verineden, gelijk het tot dusver aan Rusland gelukt is, de hervatting van den oorlog tusschen Servie en Turkije te beletten. In geen enkel opziclit wil Rusland nieuwe ver- wikkelingen in den toestand van Europa veroor- zaken. Zijne plannen zijn sinds de conferentie niet veranderd, en, niettegenstaande bet tot den oorlog is verplichtgeworden, blijven echter zijne bedoelingen dezelfde. Zij worden alleen krachtiger bevorderd en t is zeer licht mogelijk, dat voor de algemeene verwezelijking de medewerking der overige mogend heden ingeroepen zal worden." t Is de vraag, of bet Rusland gelukken zal, alles naar den persoonlijken, onveranderden wil des keizers in te richten, vooral wat betreft de handelingen van naburige staten. Servie zal zicli ttel rustig moeten houden. De jongsle wijziging echter in het Grieksche ministerie duidt althans dit aaii, dat men in de tegenwoordige omstandig- heden eene vaderlandlievende vereeniging van alle partijen noodig acht. Dit gevoegd bij den ijver, waarmede het leger verbeterd wordt, doet denken, dat de Grieken niet wenschen stil te zitten. En doen ze dit niet, dan zouden ook (in Thessalie en Epirus) de revolutionaire bewegingen nipt uit l blijven, die Rusland niet in den oorlog wenscht te zien gemengd. De Grieksche re'geering echter is te sluw, om iets te doen, wat latere kansen zou kunnen bederven en daarop zal in Rusland wel worden gerekend. elen willen ook nog niet geiooven, dat het Rusland enkel te doen is om den triomf der echte menschelijke beginselen, die het verkondigt. Men wijst op de ruwe en onbillijke wijze, waarop Ruslands eigene onderdanen worden beje'gend, slecbts weinig beter, dan waarover zicli de Turksche christenen zoo terecht beklagen. 't Is waar, maar toch zal men moeten erkennen, dat keizer Alexander II althans meer voor bet geluk en de ontwikkeling zijner onderdanen heeft gedaan, dan een zijner voor- gangers en dat geen enkele Turksche sultan op dit punt in zijne scliaduw kan staan, al zal de czaar zeker de eerste zijn, om te erkennen, dat zijn werk nog alles behalve volmaakt is. Ongetwijfeld leeft bovendien in het hart der Russen eene ware sympathie voor hunne mishan- delde stam- en geloofsgenooten, en is de Russische regeering, tot hunne verdediging het zwaard trek- kende, niet dan de tolk harer onderdanen. Neuzen, 12 Juni. Op zijn verzoek eervol ontslagen als rijksontvanger te Hulst, behoudens aanspraak op pensioen, de beer F. H. Stubbe. - De heer mr. F. Walter, kantonrechter te I lulst, is door een aantal vrijzinnige katholieken in bet kiesdistrict Boxmeer candidaat gesteld voor het lidmaatschap der tweede kainer, tcgenover den heer Hatfinans. De verkiezing nadert onder goede voortee- kenen voor de herkiezing van den heer van Eek. Ei wordt althans ditmaal met kracht gewerkt. Op alle plaatsen in het district worden aanbevelingen voor hem geteekend, die zullen worden publiek gemaakt. Merkwaardig is het verschil van werken voor eene verkiezing hier en elders. Uw correspon dent heeft het in verschillende districten bijgewoond en waar hij in andere streken getuige was van vergaderingen, bijeenkomsten, besprekingen, uitvoe- rige aanbevelingen in annonees, strooibiljetten, plak- katen, enz. enz., hier hoort of ziet men niets van dat alles; een klein klubje werkt in het geheim, als een soort veemgericht, en voorzeker niet zonder kracht; maar toch: de tijd van geheimzinnigheid is voorbij, de dagen van het gezag van enkelen zijn geteld; men wil openbaarlieid, algemeene deel- uerning aan s lands belangen en t is daarom de vraag, oi bet geen tijd wordt ook voor de ver- kiezingen althans nevens het oude, een nieuw stelsel van werkzaamheid in te voeren. Donderdag namiddag ten een ure is het stottelijk overscliot van II. M. de koningin, na vooral te zijn gebalsemd, in zijne laatste woning besloten; de lijkkist werd dicbt gesoldeerd. De balseming moet volkomen naar eisch zijn volbracht en geslaagd. Ilet voorkomen der ver- eerde en geliefde doode moet, nadat de trekken des lijdens van liaar gelaat verdwenen waren, een weemoedig liefelijken aanblik hebben opgeleverd. Naar wij vernemen, blijft de teraardebestelling van bet stoffelijk overscbot van wijlen H. M. de koningin bepaald op Woensdag, den 20 Juni a. s. Ie tien ure des morgens zal de rouwstoet het Huis ten Bosch verlaten. De trein zal, naar men verzekert, den volgenden weg nemen: van het Huis ten Bosch, den Leidschen straatweg tot aan de Koningsbrug, Korte Voorhout, Toernooiveld, Lange Aijverberg, Plaats, Gevangenpoort, Buiten- hof, Gravestraat, Groenmarkt, Veenestraat, Wagen- straten, Huijgensplein en- straat, langs den Rijs- wijkschen weg naar Delft. 21 kamerheeren en kamerjonkers zullen het lijk achter den rouwwasren volgen. Als herauten bij den aanstaanden lijkstoet van H. M. de koningin worden genoemd de hh. mr. A. J. graaf van Randwijck, kommies van staat, en jlir. mr. P. A. v. d. \elden, seeretaris bij den boogen raad van adel. De keizer van Duitschland zal bij de pechtig- lieid vertegenwoordigd worden door prins Albert van Pruisen; de koning van Wurtemberg door prins Peter van Oldenburg, halve broeder van de overledenede liertog van Nassau door baron F. v. Bose. De overige rijken zullen zich vermoedelijk laten vertegenwoordigen door hunne respectieve ge zanten, die eene uitnoodiging zullen bekomen tot bijwoning der plecbtigheid in de Nieuwe Kerk te Delft. Z. M. de koning van Wurtemberg, zal bij de begrafenis van het stoffelijk overschot onzer koninmn vertegenwoordigd worden door den opperstalmeester graaf von Taubenbeim en den stalmeester vriiheer von Wollwarth. J Alen verneemt, dat wijlen H. M. de koningin in haar testament heeft bepaald, dat al diegenen, welke tot haar huis hebben behoord, levenslang in bet genot moeten blijven van de aan hunne be- trekkingen verbondene wedden. In antwoord op het rouwbeklag, dat de Raad van 8tate aan Z. M. den Koning heeft overgebraeht, heeft Z. M. o. a. gezegd„Ik stel het bewijs' van deelneming van den Raad van State aan zijn grondwettigen Voorzitter op Imogen prijs; het zal den baud tusschen aderland en Oranje nog nauwer toehalen. - Bij koninklijk besluit is een costuum bepaald voor de ambtenaren van het openbaar ministerie bij kantongerechten. Het bestaat, evenals voor de kantonrechters en de grifiiers bij de kanton gerechten, in eene simare, toga en muts van zwart grein en een gordel van zwarte zijde. De arrondissemenst-rechtbank te Middelburg heeft gisteren zekeren Peijne, te Graauw, schuldig verklaard aan 1°. beleediging met woorden jegens een bevelhebber der gewapende macbt in de uitoefening zijner functie; 2o. beleediging met woor den jegens een bedienend beambte in de waarneming zijner bediening, en 3». feitelijk en gewelddadig vezet jegens bedienende beambten in de waaniemin" van hun dienst. Een en ander had plaats tijdens een wachtmeester en een marechaussee den be- klaagde, die destijds voortvluchtig was, wilden arresteeren tot het ondergaan van een hem door de rechtbank te Goes opgelegd vonnis. Tliaus is hij veroordeeld tot eene maand cellulaire gevangenis- straf, eene boete van 15 en in de kosteii. TOME COURANT. ABONNEMENT. Sric mnanden binnen Neuten f 1, i*er ilne maanden binnen Neueen f 1,Door het geheeie Rijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle BoekbaDdelaars Poaldirec- temen en Brievenbushouders. ADVERTE.VTIEN Vail 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f U 10 Grootere letters worden naar plaatsruirnte berekend Adyertentien gelie e men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DBIE uren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1