Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. No. 1257. \T Jaanranig. Woensdag 6 Juni 1877. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. BIJ DEJM DOOD DER KONINGrTN. De Machtige, wier band de schoonste bloemen strooit, Met frissche lentepracht en aarde en hemel tooit Die reine levenslust in aller borst doet dringen En 't menschlijk hart vervult met zoete erinneringen, Koos, bij 't weergalmen van der koren maatgeluid, De grootste en beste Vrouw te vroeg! als offer uit Ween, Neerlands volk! waar 't lot u zulke droet'heid baarde Uw Koningin is dood, Wier iedre zoon des lichts, uit alle volk der aarde, Der Kennis lauwren bood. De M o e d e rdie schoon vreemd liaar liefde u lieeft gegeven, Zicb voelde aan u verknocht. De Vrouw, die de eelste kroon, het doel van 't menschlijk leven, Bij 't Goede en Schoone zocht. In rang en deugd, vorstin; in wijsheid, roem der vrouwen, Gaf ze, in liaar majesteit, Der dochtren van haar eeuw 't verheven beeld te aanschouwen Der schoone Werkzaamheid! Was 't vrouwlijk zacht gevoel 't sieraad dier eedle Vrouwe Bij voor- en tegenspoed, Waar 't zelfverloochniug gold, in 't klagend huis der rouwe, Bezat zij in a n n e n moed En thans heeft de aem des doods dat schoone hoofd doen buigen, Zoo vol der hoogste kracht; Maar 't goede, dat zij wrocht, blijft steeds voor de eer getuigen Van 't vrouwelijk geslacht Legdoor de onfeilbre wet bij Jt koestrend lenteweder Gehuld in zwaren rouw, Mijti Vaderlaud, uw hulde aan 't somber sterfbed neder Der Koninklijke Vrouw Help, Neerlands maagdenrei, liaar deugd een eerzuil stichten, Haar schittrend voorbeeld (rouw, Door steeds uw zielsoog op uws levens doel te ricbten Het eeuwig schoon der Vrouw! 3 Juni 1877. F'olitieli Overziclit- Eigenlijke oorlogsberichten ontbreken heden na- genoeg geheel en de weinige bericbten, die al kwamen, zijn zoo tegenstrijdig, dat er moeielijk uit wijs te worden is. Een telegram van de Turksche regeering, volgens hetwelk Ardahan was hemomen, schijnt onjuist te zijn, ofschoon het eene oificieele tijding genoemd werd. Uit Konstantinopel zelf toch wordt thans bericht, dat bet onwaar is, en ook uit Petersburg komt de tijding, dat men van de berovering niets weet, althans te Tiflis, waar het dan toch zeker moest zijn vernomen. Evenzoo is bet metberichten van Turksche zijdeover bloedige gevechten in de nabijheid van Batum. Wanneer daar reeds zoo dikwijls bloedig gevochten was, als de Turken willeu doen gelooven, zou er van de Russische afdeeling reeds niets meer over zijn. Deze bloedige veldslagen bestaan zeer waar- schijnlijk slecbts in de verbeelding van den Turk- scben bevelhebber, of inoeten lioogstens tot scher- mutselingen tusscben de voorposten worden terug- bracbt. Van Russische zijde wordt van veldslagen bij Batum althans niets vernomen. Voor de zooveelste maal wordt thans een veldslag bij Kars verwacht. Aan den Donau belet het slechte weder voort- durend groote operaties. De regens der laatste weken zijn zoo buitengewoon geweest, dat bet geregelde verkeer in Rumenie op verschillende plaatsen verbroken is. Bijna alle. bouten bruggen over de Sereth en de Auluta zijn weggespoeld, de spoorwegdammen staan hier en daar onder water, of werden op andere plaatsen door de golven geheel stuk geslagen. Als gevolg van dezen toestand moest, zegt een bericht, het bombardement tusschen Rustschuk en Slobasia gestaakt worden. Al het schieten heeft tot dusver geen resultant opgeleverd; het zijn slechts proefnemingen der artillerie, om de sterkte der vijandelijke batterijen te bepalen. De Turksche legerkampen te Nicopolis zijn achter de hsuvelen verplaatst, en men beschouwt dit als een voorteeken van het beschieten van Turn Maguerda. Intusschen komt uit Weenen een gerucht, dat, eer ernstige feiten aan den Donau plaats hebbeu, de vrede wel eens kon zijn geteekend. Als bron van dit gerucht wordt Berlijn genoemd, waar men verhaalt, dat prins Bismarck met bet oog op den staat van zaken in Frankrijk, de eerste groote Russische overwinningen zou te baat uemen, 0111 Duitscblands bemiddeling aan te bieden. Die ge- legenheid zou thans reeds aangebroken zijn, door den val van Ardahan en bet gevaar voor de Turksche legers in Azie, vereenigd met de stemming te Konstantinopel. Er zoudeu reeds pogingeu zijn aangeweud, om te beproeven, of de porte de bemiddeling zou willen aannemen. De porte zou niet ongenegen zijn tot schikking en daartoe zou mogelijklieid wezeu, omdat volgens de letter der cflnstitutie bet parle- ment slecbts drie maanden lieeft te zitten. In deze maand dus kan het zonder veel bewegin<r naar huis worden gezondeu en de regeering heeft dan de handen vrij. Ook de regeering zou de zaak niet tot het uiterste willen drijven en dus allicht ooren hebben naar een gunstig verdrag. Of er wezenlijk grond is voor deze geruchten, durven wij niet beslissen. Natuurlijk zou het onvoorzichtig zijn, veel op de vredelievende bericbten te vertrouwen, maar zij mogen toch niet onver- meld blijven. COURANT. ABONNJ5MENT. Per drie tnaanden b inn en Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars Postdirec- teuren «n Brievenbushonders. ADVERTENT1EN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f O.jO Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelie 'e men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE uren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1