Al^erneen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag 2 Juni 1877. BINNEN Ti AND. 1V0. 12S6. 17e Jaargang. Hit blad verschijnt, Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Bij deze courant bchoort ecu bijvoegsel. I-*olitiel2 Overzicht. De berichten, die van het oorlogstooneel in Klein- Azib tot ons komen, getuigen alien, dat Rusland voortdurend aldaar met het meeste succes opereert en al valt het moeielijk te beoordeelen, in hoeverre deze tijdingen al dan niet overdreven zijn, enkele aanduidingen doen onderstellen, dat de Russen inderdaad reeds verder gevorderd zijn, dan de Turksche berichtgevers ons vertellen. De toestand van Erzerum wordt reeds zeer on- rustbarend geacht. De Russen moeten reeds van Olti tot Tusta doorgedrongen zijn. Bij Burdus zou het halve Turksche garnizoen naar den vijand zijn overgeloopen en daardoor Erzerum in onmiddelijk gevaar zijn gebracht. Al het beschikbare materieel zou daar heen gevoerd zijn, doch daardoor zou ook de weg van Bajazid zoo goed als vrijgelaten zijn. Een ander bericht, zegt, dat Moektar-paciia naar Konstantinopel heeft geseind, dat hij vermoedelijk bezuiden Erzerum stelling zou moeten nemen, daar de Russen de passen in den Saganlagh zijn omge- trokken en hij gevaar liep, van de vesting te wor den afgesneden. Brengt men deze beide berichten met elkaar in verband, dan komt men onwillekeurig tot de onderstelling, dat aan Moektar-pacha reeds de weg naar Erzerum is afgesneden en stelling nemen be zuiden Erzerum hetzelfde beteekent, als verplaatsing van het hoofdkwartier naar Erzingau. Aan den Donau blijft men zich bepalen tot bet wisselen van kanonschoten. De Russen beschieten Rustschuk uit eene batterij te Slabozia - bij Giur- gewo en de Ruineniers Nikopolis uit hunne bat- terijen te Turnu. De Russen hebben hier echter een ergen vijand te bestrijden: den verschrikkelijk hoogen waterstand, en, tegen de natuur is het moeielijk vecbten. Omtrent pogingen, om de rivier over te steken, hoort men thans niets meer. De Turken schijnen ecliter toch te vreezen, dat de dag aanstaande is, waarop de vijand eene poging zal wagen. Zij hebben althans op korte afstanden langs den geheelen Donau piketten van 80 man geplaats, die elkander moeten waarschuwen, wanneer de vijand van plan scbijnt, de rivier over te gaan. Ze plaatsen tevens eene massa torpedo's in de rivier, maar zoo on- handig, dat ze later niet meer te vinden zullen wezen en de scheepvaart nog gedureude tal van jaren gevaarlijk dreigt te blijven. Met behulp van dit nieuwe vernielings—werktuig is net den Russen gelukt, voor de tweede maal een Turkschen monitor te vernielen. Yele bladen melden bijzonderheden hieromtrent. De Ag. Havas o. a. zegt het volgendeEen Russische marine- luitencnt en eenige matrozen hadden zich aan boord van de Rumeensche kannonneerboot Eulge- rul begeven, waarop zich ook de Rumeensche hoofdofficier der marine Murgesco bevond, en stoom- den naar den monitor toe. De wacht aan boord riep hen aan en ontving tot antwoord ,/Goed vriendwaarop men hen ongehinderd liet voorbij gaan. Zij hadden dus gelegenheid, de torpedo naar den monitor te richten en zich zoo spoedig mogelijk te verwijderen. De Turken zagen toen hunne dwaling in, en begonnen op de boot te vuren, doch op ditzelfde oogenblik kwam de torpedo met den monitor in aanraking, outplofte, en sloeg het reuzengevaarte in de luckt. Andere berichten spreken evenwel van eene drijvende torpedo, zoodat men wel zal doen, de officieele raporten af te wachten, alvorens over de wijze van oorlogvoeren gevolgtrekkingen te maken. In Konstantinopel is men alles behalve op zijn gemak over den loop der zaken in Azie. De beweging, door de Softa's in hei leven geroepen, dreigt met meer kracht te zullen uitbreken en I een revolutionaire opstand wordt niet onmogelijk geacht. In eene officieele kennisgeving heeft de regeering, tot bedwang der opgewondenheid, ver- klaard, dat de manifestatie het werk was van eenige onbezonnenen en dat, ten einde herhaling van dergelijke feiten te voorkomen, de beschuldigden in hechtenis zijn genomen. Neuzen, 1 Juni. Onze geabonneerden ontvangen hierbij in het bijvoegsel van dit nummer opgave van de regeling der zomerdiensti 1 van de spoorwegen Neuzen Meclieleu en NeuzenGent, benevens de stoom- bootdienst op de Wester-Schelde. Naar wij vernemen is jl. Woensdagavond door de vereeniging tot bevordering der belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen alhier besloten, aan gedepu- teerde staten te verzoeken de stoombootdienst op de Wester-Schelde zoodanig te regelen, dat van I hier iederen dag des morgens zoo tijdig een boot naar Vlissingen vertrekt, om aldaar omtrent 9 ure te kunnen aankomen, en van daar omtrent 4 of 5 ure in den namiddag naar Neuzen te kunnen terugkeeren. Zou eene zoodanige regeling op verschillend gebied in bet belang der bewoners van de kantons Hulst en Neuzen zijn, voor hen, die voor de recht- bank moeten versehijnen en nu in plaats van naar Goes daarvoor eene reis naar Middelburg moeten maken, achten wij eene regeling der stoombootdienst als de aangegevene dringend noodig. Gedurende de le helft der maand Mei jl. zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestel- bare brieven verzonden, t. w.: L. de Fouw te Ulrum; A. Bedet te Ulrumen C. Mollick te Uithuizen. Zaamslag, 29 Mei. De gemeenteraad heeft, in zijne vergadering van lieden, zijne goedkeuring verleend aan de op den 25 dezer maand, door burgemeester en wethouders gedane aanbesteding van het bouwen van een nieuwen toren, aan J. du Bois te Hontenisse voor 7694. Nog was inge- schreven door P. Duijvestein alhier voor /'7697. P. Eekman alhier voor 7798.J. F Maes te Hoofdplaat voor 7773,en door W. Galle alhier voor 7891, Overslag, 31 Mei. De lang verwachte dag, dag van bijzondere belangstelling voor de ingeze- tenen onzer gemeente, ja, de dag, waarop het festival, door onze zangmaatschappij //Concordia" ingericht, zou plaats hebben, was op Zondag 27 Mei 11. eindelijk aangebroken. Groot waren de toebereidselen, door Overslag's eendrachtige bevolking gedaan, om aan dit feest den meest mogelijken luister bij te zetten en om de vreemdelingen op eene deftige wijze te ontvangen. Reeds bij het krieken van den dag was iedereen te been, om de laatste versieringen aau de estrade, huizen en straten te verrichten; de zon verhief zich prachtig aan den horizon en weldra liet zij hare glansrijke stralen op ons in feestgetooide dorp schitterenom 5 ure lieten het gedonder des kanons en het gerofFel des troms zich in alle richtingen hooren, terwijl het wapperen der Nederlandsche. en Belgische nationale vlaggen een prachtig uitzicht gat. Groot was het aantal vreemdelingen, die ten alien kante kwamen toegesneld, om Overslags feest met hunne tegenwoordigheid te vereeren en om de uitvoering der muziek- en zangstukken van de deelnemende maatschappijen te hooren. En geen wonder, immers Overslag had de eer maatschap pijen aan zijn feest te zien deelnemen, die tot de uitmuntendste van Vlaanderen mogen gerekend worden. De eenige Nederlandsche maatschappij, welke aan ons muziekfeest deelnam, was de zangmaat schappij „de Werklieden" van Philippine; eere zij eveneens aan deze jeugdige maatschappij, welke zich op eene voldoende wijze van hare taak ge- kweten heeft. De luchtballon, vervaardigd en opgelaten door den beer J. van Landeghem, koopman te St. Nico- laas, verhief zich prachtig, onder de toejuiching der talrijke menigte in de lucht. Lang, ja zeer lang zal dit feest in ieders herinnering blijven, een feest, dat op zulk eene uitmuntende wijze is afgeloopen. De feestelijkheden werden des anderendaags op eene vrolijke wijze voortgezet; in den voormiddag werd menig glas o]i het welgelukken van ons feest geledigd, terwijl er des namiddags verschillende volksspelen tot groot vermaak der toeschouwers werden uitgevoerd. De eer van dit feest komt voorzeker grootelijks toe aan onzen ijverigen en bekwamen directeur, den heer M. G. H. Higlij, die zich geene moeite ontziet om onze maatschappij aan te leeren in de vrije uren, welke hem in het vervullen zijner administrative betrekking overblijven. len slotte zij gezegd, dat onze maatschappij op Zondag 24 Juni a. s. aau het groot festival te Ledeberg bij Gent zal deelnemen. Hontenisse, 1 .Tuni. Naar men verneemt zal het gouden bisschopsfeest van Z. H. paus Pius IX, Zondag -3 Juni a. s. alhier feestelijk gesloten worden. Het programma dier feestelijkheden is reeds vastgesteld als volgtDes namiddags 5 ure vergaderen de feestcommissie, de kerk- en arm- besturen en onze harmonie in het schoollokaal aan de Molenstraat en begeven zich stoetsgewijze naar het dorp Groenendijk, halen aldaar de Eerwaarde heeren pastoor en kapelaan aan de pastorie af, en begeven zich alsdan naar de kerk. In de kerk zal onze harmonie eenige muziekstukken en het zangkoor eenige toepasselijke zangstukken uitvoeren, en het feest met een plechtig Te Deum besloten worden. Vervolgens zullen de Eerw. H. H. pastoor en kapelaan weder in dezelfde orde als men ge- komen is, naar de pastorie, worden teruggebraeht. De op het programma voorkomende, door onze MZKflE COLRAIVT. ABONNEMENT. i'er drie iiiawiden binnen Neuien 1,Door hei gekeele Kyk J 1,10. Door jreheel Belgie f 1,40. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 toi 4 regain f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentieu gelie e men aau denUnge ,er in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aatniddaar DRTI3 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1