IYEUZENSCHE COURANT. Algemeen \ieuws- cn Advertenliehlad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BUITENLAND. BIJ VO EGSEL Zaterdag 26 Mei 1877, No. 1254. De beruchte Aublin, die door de Yereenigde Staten aan Belgie uitgeleverd, uit den spoortrein van Ostende naar Brussel wist te ontsnappen en daardoor oorzaak werd van den dood van zijn geleider, is tbans door het bof van Douai wegens moord op den ontvanger te Sivry ter dood ver- oordeeld. Was geen doodvonnis uitgesproken, dan had hij nog voor een tiental andere zware mis- daden te recht raoeteu staan. Een verschrikkelijk voorval heeft in de vorige week plaats gehad te Tonnerre, in het departement Yonne (Prankrijk). In den schouw- burg aldaar werd opgevoerd. ,t De inname van de bastille." Een der bedrijven van dit stuk eindigt met het patriottische lied: ,/Le chant du depart," 't welk door het publiek wordt inedegezongen. Een eenigzins verhit werkman, Choupe genaamd, gaf aan zijn gevoelen lucht door voort te zingen toen het gordijn reeds gevallen was. Choupe werd hierop door een politiebeambte gearresteerd en in het naastbijzijnde wachthuis opgesloten. Weldra kreeg hij een lotgenoot, die in volslagen staat van dronkenschap het verblijf meer werd ingeworpen dan gebracht. Deze man, die bij zijn arrestatie zich sterk tegen de agenten had verweerd, moet lueifers bij zich hebben gehad, die door de worsteling in brand schijnen te zijn geraakt; nauwelijks toch was de ongelukkige opgesloten of zijn kleederen stonden in brand. De beschonkene, die in geheel bewustenloozen toestand verkeerde, zonk als een levenlooze massa ineen en was weldra gestikt. Choupe die door dit ontzettend schouwspel geheel tot bezinning was gekomen, deed alle mogelljke pogingen om hfet vreeselijke lot dat hem voor oogen stond te ontgaantevergeefs echter, niemand kwam te hulp. Het vuur kreeg allengs grooter afmetingen en het kleine vertrek was weldra met een dikken rook gevuld. Eenige menschen die in de nabijheid van het wachthuis wonen meenen wel geschreeuw te hebben gehoord, doch dachten dat dit veroorzaakt werd door tumult in den schouwburg. Toen om middernacht de politiebeambte de arrestanten wilden afhalen, vond hij slechts twee lijken. Bij de lijkschouwing moet gebleken zijn, dat Choupe J uur met den dood heeft geworsteld. De ongelukige laat een vrouw en een dochtertje na. De Grieksche pers slaat een oorlogzuchtigen toon aan. Men gelooft, dat een oorlog met Turkije ophanden is. Met spanning wordt de opening van het parlement te gemoet gezien. Het kabinet ontveinst zijn oorlogzuchtige bedoelingen niet. Men meent, dat binnen 20 dagen de oorlog zal be- ginnen. De kooplieden te Athene teekenen een adres, waarin zij zich voor den oorlog verklaren. De Britsch-Indische regeering betaalt jaar- lijks eene som van omstreeks 10,000 p st. aan de inboorlingen als premien voor het dooden van schadelijke wilde dieren. In 't vorige jaar werden, volgens het officieel verslag, 22,357 wilde dieren en 270,185 vergiftige reptilien gedood en in weerwil daarvan werden niet minder dan 21,000 menschen en 48,000 stuks vee in Hindostan het slachtoffer van tijgers, panthers, luipaards, beeren wolven, wilde olifanten, en slangen. In Bengalen bedroeg het getal slachtoffers 10,911 menschen en 8147 dieren, Suchoum Kale, dat thans door de Turken is beschoten en genomen, heeft reeds eenmaal een liardnekkigen strijd doorgcstaan. In het jaar 1864 was het nl. dat de Abchazen opstonden, de Rus- sische buitenposten overroinpelden en daarop Su choum met geweld aanvielen. De stad zelvo is een kleine zeehaven aan de Oostkust van de Zwarte Zee gelegen en ongeveer 100 mijlen noordelijk van het fort St. Nicolaas, dat de Russisch-Turksche grenzen aangeeft op 90 mijlen ten Noorden van Poti, waar de Tiflis-Kutais-spoorweg op de Zwarte Zee uitloopt. Ofschoon schilderachtig aan den mond eener bocht gelegen, met een achtergrond van reusachtige bergen, is Suchoum Kale niet veel gezonder dan Poti, dat een van ouds bekend koortsnest is. De toegang tot Suchoum is over land zeer moeielijk, door de vele van de bergen komende rivieren, over niet eene waarvan bruggen zijn, behalve eene, in 1868 door mr. Treshfield gelegd. De stad schijnt haar aanzien alleen te danken te hebben aan den slechten toestand van de haven van Poti, welke op sommige plaatsen voor eenigszins diepgaande schepen onbevaarbaar is, zoodatdie schepen en stoombooten de voor Poti bestemde goederen te Suchoum lossen, terwijl dan ook daar de passa- giers op kleinere schepen overgaan. GEMENGDE BERICHTEN. Te Vlissingen heeft de koninklijke maatschappij „de Schelde" aan het gemeentebestuur aanvrage gedaan om kosteloozen afstand van gemeentegrond, teneinde daarna eene vereeniging te stiehten tot het bouwen van woningen voor werklieden. Te Boertauge (in Groningen) is een kindje van- een jaar verdronken in een etenspot, waarin water was en die op den grond stond. De moeder had het kind een oogenblik alleen gelaten en vond, terugkomendehet kindje met het hoofdje in den pot en gestikt. Op het Buitenhof in den Haag had tijdens de kermis een gevecht plaats tusschen de eigenares van een beignetskraam en de directrice van een cirque. Na een hevigen woordentwist vielen beide vrouwen als kemphanen op elkander aan, tengevolge waarvan de paarden- rijdster, hevig bloedend en bewusteloos, op den grond geworpen werd. In een vechtpartij tusschen twee kn'apen te Maasbree ontving een der twistenden eenige schoppen, tengevolge waarvan hij binnen 24 uren overleed. In de gemeente Norg is een kind in een diepe sloot gevallen, en daarin omgekomen. Het Delftsch studenten-corps heeft tot onderwerp voor de in 1878 te houden maskerade gekozen //de Intocht van Willetn VI, Hertog van Beijeren, Paltzgraaf aan den Rijn, Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, Heer van Erieslaud, enz. binnen Utrecht in 1415." Uit Tilburg wordt het bericht, dat de fabrieken aldaar uit gebrek aan grondstof zouden stilstaan en slechte zaken zoudeu maken, ten stelligste tegengesproken. In de wol- prijzen, zoo wordt er bijgevoegd, is geene daling, maar wel eene verhooging waar te nemen. Bij Haarlem is een werkman, die, ondanks de waar- schuwing van den aanwezigen baanwachter, de spoorbaan overstak, door den van Rotterdam aan- komenden trbin overreden en op de plaats dood gebleven. Uitde veenderijen in't Noorden meldt men, dat de turfprijzen aanmerkelijk hooger zijn dan andere jaren. Betaalde men vroeger 14 ct. per ton, thans moet 16 ct. besteed wordentoch zijn de ontvangsten minder, daar in plaats van 30 ct. slechts 27 ct. door de fabrieken wordt betaald. De plantenkas uit de tuinbouw—ioterij is getrokken door een grootliandelaar te Dordrecht, die zijn prijs op Maandag a. s. te Amsterdam in openbare veiling zal brengen. Aan den heer J. G. van Gendt te Utrecht, is concessie verleend voor den aanleg van een tramway of paardenspoor binnen die gemeente. De kerk te den Helder zal spoedig weder worden opgebouwd. Er wordt door de assurantiemaatschappij f 31,300 uitge- keerd. Te IJmuiden is een terrein van 5 aren aangewezen voor het bouwen van eene kerk voor de oud-katolieken. Een fabriekarbeider, vader van een talrijk gezin, werkzaam aan de Twentsche stoombleekerij naar zijn woning te Elsen terugkeerende, werd door den bliksem getroffen en omniddelijk gedood. Mac—Mahon heeft aan Z. II. den Paus, ter gelegenheid van zijn 50-jarig feest, een prachtig tapijt ten geschenke gegeven. Van 22 Juli tot 1 Augustus dezes jaars, zal te Hamburg het 5e Duitsche kapperscongres gehouden worden, verbonden met een haarmarkt en tentoon- stelling, en verkoop van alle tot het kappersvak behoorende artikelen. Op het eiland Milo heeft men op de goederen van den heer Nostarki vier marmeren beelden ontdekt, o. a. een bijna onge- schonden Poseidon. Te Bergen op Zoom is eene groote hoeveel- heid ansjovis binnengebracht. Hoewel men met betrekking tot den tijd van vangst ongeveer een maand ten achter is bij andere jaren, kunnen hoe- veelheid en hoedanigheid ditmaal bevredigend worden genoemd. De prijzen zijn nog onbekenddeze worden gewoonlijk geregeld in verband met de meerder of minder goede vangst aan de Zuiderzee. Op 21 dezer werd te Olst eene vrouw, voorzien van eene plaatskaart 3e klasse Deventer- Zwolle, wegens ernstige ongesteldneid uit den trein verwijderd. Geneeskundige hulp van dokter de Griendt Dreux te Olst werd direct ingeroepen en pogingen in 't werk gesteld, om de levens- krachten dier vrouw op te wekken. Zulks baatte echter niet en werd p. m. 2 uren daarna de dood door den docter geconstateerd. Het hjk is daarop door den burgemeester afgehaald. In zake het ongeluk, den 27 April in de suiker-fabriek van de heeren Beuker en Hulshof te Amsterdam voorgevallenmeldt mendat de directie der fabriek aan de weduwen, waarvan een met zes en een met twee kinderen, ieder acht gulden, en aan de derde weduwe, zonder kinderen, zes gulden 's weeks heeft verzekerd gedurende haar leven, of zoolang zij niet weder huwen. De vierde overledene, een jongmensch van 18 a 19 jaar, was niet gehuwd. Aan de nog lijdende werklieden wordt wekelijks het gevone loon uitbetaald. Verleden week ging de schoenmaker B., te Haarlem, een tapperij binnen en gebruikte daar een paar borrels brandewijn. Voor zijn vertrek zeide hij: ziezoo, nu ga ik eens zwemmen; ,/ben je mal," werd hem geantwoord, ,/daar is het nu te koud voor." z/Nu," zeide B. ,/als je een paar brandewijntjes op hebt, ga je er zoo lekker onder," waarop hij vertrok. Een paar uren later werd de man leven- loos uit de Amsterdamsche vaart opgehaald. Hij was gehuwd en 52 jaren oud. In de schroefstoomboot Dordrecht 4 werden aan het eind der Houttuinen tegeuover 's lands magazijnen, hardsteenen geladen, hetwelk reeds van den vroegen morgen tot omstreeks half elf ure had voortgeduurd, toen de mast plotseling brak, de steen, die toen in den hijschtoestel liing, in het ruim van de boot en het tuig op het dek nederstortte, het tuig tevens op het hoofd van een der werklieden, die dientengevolge op de plaats dood bleek. Te Gent stond dezer dagen een bakker terecht, beschuldig van broodvervalsching. Bij een huiszoeking vond de politic, een flescli zoogenaamd z/bakkerswater." Dit water be vat blauwe vitriool of koperrood en is zeer bevorderlijk om van be- dorven meel brood te maken, dat smakelijk is. Daar volgens verklaring van deskundigen dit brood schadelijke bestanddeelen voor de gezondheid bevat, is de bakker, Blauwens genaaind, veroordeeld tot een boete van 300 fr., en wat erger voor hem is: het vonnis moet ten zijnen kosten in drie te Gent verschijnende dagbladen worden geplaatst. Onlangs heeft een jeugdig meisje behooren de tot een zeer aanzienlijke familie te Athene, een jong officier op de openbare straat voor het hoofd geschoten. De jonkman had haar trouw gezworen en die belofte verbroken, niettegenstaande verschillende redenen hem dwongen zijn woord gestand te doen. De moordenares werd in ver- zekerde bewaring genomen en niet lang daarna voor den rechter gesteld. De jury verklaarde haar onschuldig en, vrijgesproken, keerde zij naar hare woning terug, omringd door duizenden, die haar juichend vergezelden naar de ouderlijke woning. Werden oneerlijke minnaars meer zoo bejegend, de heeren zouden voorzichtiger worden. Dezer dagen nam een dertienjarige jongen te Elzene de vlucht uit het uuderiijk huis met zich nemende ongeveer 10,000 frcs. aan waarden. De politie van de zaak verwittigd, stelde een onder- zoek in en hield de jonge dief te Namen aan, waarop hij onmiddellijk, voor de derdemaal van zijn leven, naar het verbeterhuis te Ruiselede werd overgebracht. Bij zijn aanhouding was hij nog slechts in het bezit van 15 1600 frcs. en een gouden horloge. Hij heeft alles aan de politie bekend. VAN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 5