UIT DE HAND TE KOOP: L II 11 LANDBOUW-WERKTUIGEN. OPENBARE VERKOOPING ST00MB00TDIENST Het apen van Zeeland. W O O N H U I S, WESTER-SCHELDE Uren van Vertrek Juni, Jul!, Augustus en Sep tember 1877. II 2 J Ahshaubbins of \iiti-Rhuinalische Watten. Genezing van Heeschheid VEHHETKIUIE ESGBLSCH1! es AHERIKAA.XSGHB AUGte. DUTRY-C0LS0N, Anamenn-monu water Engelsch Tandpoeder. In elegante doozen van 1(10 eu 50 grammen a 45 en 25 cent Idiaton-Droppels. fleszc0h- HET LOGEMENT N E U Z E N. De Notaris C. J. A. Fere ken, te Neuzen zal, ten verzoeke van de erven inejuffrouw de wednwe J. J. HEIJENS, op Woensdag, den 6 Juni 1877, des namiddags ten 2 ure, in het hierna te melden logement, in het openbaar verkoopen EEN HECHT EN STERK waarin sedert vele jaren Logement, genaamd ,/h e t W a p e n van Z e e 1 a n d in de lange Noordstraat te Neuzen, van achter uit- komende aan de Nieuwstraat, met alle AAN- HOORIGHEDEN en ERF, doch met uit- zondering van de achter het huis staande Keuken, het Bleekje en Paardenstal en nevens- liggend strookje Grond tot aan de eerste poortdeur, zijnde het te verkoopene groot 2 aren 80 centiaren en kadastraal bekend in sectie C, deel van no. 1690. Alles, zooals een en ander, elken Donderdag voor de verkooping op bet terrein te bezichtigen is. Te aanvaarden met 1 November 1877. Alle nadere inlichtingen ten kantore van ge- zegden Notaris. 4 o 1/46 aandeel in de Meestoof „EENDRAGT EN GOEDE HOOP/' met daarbij liggend WEILAND, te Kuithaart gemeente Honte- nisse; en •lo de helft ill !/29 aandeel, in de Meestoof *8 ,/ORANJE," te Walzoorden, gemeente Hon- tenisse. Te bevragen bij P. VAN MIEGHEM, Zaak- waarnemer te Hontenisse. s 1^ l s s I g S3 L s 8 bfJ gtn tc I - §2 I bj£ M Gedurende de retourkaarten voor den daarop Zomermannden worden ZONDAGS afgegeven, welke ook geldig zijn volgenden M a a n d a g. Van g o e d e r e n, die met de Pro- vinciale stoomboot te Neuzen aangevoerd, van daar per Spoor verzonden worden, moet op het adres staan uitgedrukt de inhond, het gewicht en de waarde; terwijl goederen aan bederf onder- hevig daarenboven moeten gefrankeerd zijn. Zonder deze voorzorgen loopen zij gevaar door de Directien der Spoorwegen te worden geweigerd. De lijders aan rhumatiek worden herinnerd, dat de zachtere weersgesteldheid hun eene uitmuntende gelegenheid aanbiedt om van hun lijden verlost te worden, door de aanwending der ABSflAUBBINS ANTI-RHUMATISCHE WATTEN. De porien der huid, in den zomer bijzonder ontsloten zijnde, geven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bestanddeelen dezer Watten op de lijdende deelen van het lichaam. Het pakje met gebruiks- aanwijzing kost slechts 30 cents, eeu prijs die zoo laag is, dat niemand zich daardoor van eene proef- neming mag laten terughouden. Men lette vooral op de onderteekening der geleibilletten door den ondergeteekende Hoofd—Depothouder te Delft, daar men anders niet verzekerd is de echte Watten te bekomen, die alleen genezing van het rhumatiek bewerken knnnen. A. BREETVELT Az., te Delft, die deze Watten o. a. verkrijgbaar lieeft gesteld bij AU REMONTOIR, ISIDORE WILLEMIJNS, horlogiemaker, 8 Veldstraat 8 Grent, (voor deze donkersteeg.) Groote en nieuwe keus van Gouden en Zilveren UURWERKEN, Gouden KETTINGEN, speciali- teit van Marmeren en Vergulden PENDTJLEN, KADERS, WEKKERS, waekers HORLOGIEN alles aan zeer geriuge prijzen en ter trouw ge- waarborgd Veldstraat (12 GENT Belgie). Bekroond met 20 Eere-Metalen op de Land- bouwtentoonstelling te Gent in Juli 1878. 8toomtuigcn I.oeomobilen !fla- niegien, Moortel en Moel- molens, Graanscheiders en Schoonders, Kaarns- Zaklichters, Ploegen, Eggen, Rollen, Exterpa- tors, Zaai—Maai- en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Hooikeerders, Stroosnijders, Plet- erf Raapnr.olens Zaadkoekbrekers Wortelwasschers Vlasbrekers en Zwingelmolens, Brand—, Aal- en WaterpompenBasculen voor het vee, Spaden, Vorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen steeds in magazijn voorradig. Allerlei Hovingbouw-werktuigen en Toestellen. Behalve deze specialiteiten lieeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Fornuizen, Vuurmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lint en Machienzagen, Dommekrachten, Winden, Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp— en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- bare Smeden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kachels- en Stoven, Ventilatoren voor Schoorsteenen Gaskooktoestellen, Keuken- en Huis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketens in alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, smeden, sloten- makers, mekaniekmakers, zeilmakers, behangers, schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERH AND EL. U Hij ieder artikel is eene uitvoerigc gebruilt»aai»wi,jziug. 5? VAN 5? OP DE GEDURENDE DE MAANDEN P rH co O CO o CO o CO r-H O r-H o CO o I c^ I. ao* oT oT o O CO "v? o CO o CO HH tafc P CO 1^ co" O CO 2 V -a S3 o I o CO I CO •V -V N 30 O I I I CO I n A rH O r-H S3 a PP r t k# Z S3 a; m bC S3 S3 M co pq a e8 a- pj s: ce S3 S3 S3 bAjD s Vj c pq S3 c3 5 g 2 r^ r§ K c T3 Sh O S rS oj c M CO S3 bf 03 S3 o B 44 -B B 03 03 CO f-Q S3 O nCrHs; o -5 Oft C c S3 S3 O S3 o CO S3 M O ce c3 pb B B-S <D N CO S3 G. W. HoutZ'gerNeuzeD D. Riemcns Zaamslag; Me.j P Janssen Hulst IF. A Noe\l^luia; B. de Die, «)o»Lburg J. M. Bevin IJzendijke; J. J. Groin Hoofdplaat; D. folder- msse Goes; IF. Fisscher Kruiningen; J DelooijVlissingeo, J. Hanngman (.'olijosplaatJ. Souts it rikzeeJ W. vxn Braband, llrouwershaveo, CBoutefie, Bruii»i?»se5 Weaterweei St. Maartensdijk, P M. vm BaleTholeo J A. G< ethals Midtielburg W Wemelstelder Breskens P. Luteijn Biervliet, A. v. d. Pluijm Rz. St Jan Steeu. door middel van de zoo gunstig bekende RIJNLAND- SCHE DRUIVEN-BORST-HONIG van W H.ZICKEN- HEIMER tc MAINZ. Nijmegen, 20 Mei 1876. WelEdele Heer! Ik moet U bij dezen mijnen liartelijken dank be- tuigen voor uw uitstekend geneesmiddel. Slechts eene flesch borsthouig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezeu. Met dankbaarheid verblijf ik UEd. dienaar J. HENDRIKS. R1JNLANDSCHE DRUIVEN-BORST- HONIG alleen echt »erkrijgbaar in heele flacons van fl 2,in halve flacons a 11 1,in kwart flacons a 65 cent voorzien van eene capsules met nevenstaaud fabriekmert, te Neuzen, J Donze Az.; Axel, J. Wieland; AardenburgJ. W. v. d. Plassche de Munck; Breskens, W. Vremelsfelder, Biervliet, L. de Smet, Groede J. Serle Hollestelle Hontenisse, C. FassaertHulst, J. Borghstijn; Oostburg, B. de Die; Philippine, J. B. d'Hooge Schoondijke; J. Schijve; Sas van Gent, wed. P.J. PauwelsSlais, J. P. Leijssenaar NoestIJzen dijke, D J. Hollestelle; Zaamslag, wed. A. van Fraeijnhove. ambwrv IS bet eenvoudigste en goedkoopste hnismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertinng, znur, hoo'dpijn, duizeiigheid hartkloppingen enz., en moest, daar het ook bij het inrnaken van zure vruchton, het werkkokec van ^roenten, vooral peulvrnch- ten, alserwten, boonen, linzen enz., zeer goede diensten bcwijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes a 18, 83 en fiO cent. IT Oil rvhllnonmp ^eze ^a'sern eene 9P'r'tU8 Oji!o»8iiig van een zeer fijn vet liilcir Ucl ISt* 111 01 CidU 1^111lOL/OIII"met eeDe toevoeging van Peru-balsem extract van kina eu wel- riekende olieen. Hij reinigt de huid van het hoofd, en kan het beste middel genoemd worden, «>m de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flacons a 4 5 en 90 cents .1 I i Met eene gelijke hobveelheid water gemengd, is het de aangenaamste moud- spoeling Het neemt elken slech en smaak weg, re nigt de tanden, versterkt zwak tandvleeseh en verhindert de vorming van kulk op de tanden, daar het slijm en overblij selen der ^-pijzen o))lo8t. f)e flacor. kost 7 5 cent. Zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogeublikkelijk van de hevigste Kiespijn. e kost S5 cent Het Bovenstaande srtikelen zijn te bekomen in de bekende dep?ts, voornamenlijk: Te NruzeuG. W. H0DTZA6EK. Apoth.; Aardenburg: J. A. W den Decker; Axel: Wed J. Veenhuizen BiervlietF. Luteijn; Hulst: J. Borghsteijn Middelburg: F. B. den boerhoek markt en bij II. J. Martiju, korte Noorditr, Qosfburg: A". J. llouswijkSaa van Gent: G H Stubbe; Sluis: A, Abrahams; ViissingenGez. Scbiffer Uz ndijke: L. J, Bevin, En in de andere plaatsen in de bekende depots. EMHERIK. H. VON GIMBOBN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4