H O F ST E D E. BEESTIALEN BELANGRIJKE VERKOOPING OPEHBARE VERKOOPINGEIU. Gegadigden komen ten dage, ure en plaatse VERBLIJF op MAANDAG den 28 MEI 1877, 1. enz. ffiraj en aaflere roereiiie Gotilera. 2. EEHE hofstebb, SAAIBOEEIHG OPEN BARE YERKOOP1NGEN LAHDBOUW- en MELKGEREEESCHAPPEN. 0PENBARE YEKK00PING HOUT WAREN, MANUFACTURES!, REESTIALEN PUBLIEKE VERKOOPING Erf, Tuin, Boomgaard, Weide en Bouwland, Klavers te Velde. Luisterrijke GROOTE 4 staande en gelegen in den WILLEM HENDRIKSPOLDER, Gemeente GRAAUW. Mr. J. G. van Ileinse, OP ZONDAG 3 JUNI 1877 STOPPELDIJK VEER- door het ministerie van den Notaris C. J. A. Fercken, te A'euzen. -J Op Woensdag, den 30 Mei 1877, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van E. VAN DER BENT, kooprnan, te Neuzen, van: Eene groote partij geschikt voor alle werk, eene partij Brandhout, IJzer, Zeilen, Vlaggen, enz., alles afkomstig van het schip WCATHARINA;" liggende een en ander op de markt te Neuzen, alwaar te vergaderen. Op Vrijdag, den 1 Juili 1877, des na- middags ten 1 ure, ten verzoeke van E. STERCK, landbouwer te Overslag, op het door hem bewoond wordend hofsteedje aldaar, van 1 bekalfde Koe, 5 Runders, 1 Zeug met 7 Biggen, 10 Hoenders, 1 Windmolen, 1 Snij- molen, Wagen, Beerkuip, Melkt.onnen en Teelen, Kaarn, Kuipen en Emmers, Brand hout, Sparrensnoei, Stroo, 1 Kleerkast en Tafel, alsmede j hectare KLAVER en al hetgeen meer zal worden aangeboden. De Notaris de Sinidt te Axel zal op Zater- dag den 36 Mei 1877, des namiddags ten 1 ure, Maandag den 38 Mei 1877 en volgende dagen, telkens des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Mejuffrouw E. J. VAN DER SWANCremer voor het door haar bewoond wordend huis to Axel in de Korte Walstraat, wijk A no. 4, in het openbaar presenteeren te verkoopen Eene groote hoeveelheid bestaande in: Bukskins, Lakens, Baaien, witte en gekleur- de Elanellen, vele soorten van Kleedjesstoffen, Chitsen, ruw en wit Katoen, Servet- en Beddengoed, Moireen, Breikatoen, Kanten, Mutsen, zijden Liuten, Galons, Eluweel, Haarnetteu, wcllen en gebreide Kindergoede- ren, witte, zwarte, grijze en gekleurde Kou- sen, Saaijetten, Garen en Band, Bloemen, zijden en wollen Dassen in verschillende soorten, Mofjes en Wanten, wollen en katoenen Overdoeken, Victoria en Neteldoeken en het geen meer zal worden geveild Graauw, bij het kadaster bekend onder sectie D, no. 255. INGESTELD op 1865,—. Zesde I*nop 2 hectaren 04 aren 60 centiaren Bouwland en Weide, gelegen in den Willem Hendrikspolder, ge- meente Graauw, bij het kadaster bekend onder sectie D, no. 261 en 262. INGESTELD op /2010,— De voormelde goederen zijn tot het rooven van den oogst van het jaar 1880, verpacht aan den heer Gijsbrbcht van Kampen, landbouwer te Graauw, ten prijze van 2365,'sjaars, alle lasten voor pachters rekening. De koopers zullen als aandeel in de pacht ge- nieten, te weten f 1800,- 106,80 119,- 126,90 65, o 87,30 De voormelde landen palen tegen de eigen- dommen van den hoog welgeboren heer baron Stratenus, tegen die van het Kroon—Domein en i tegen de Graauwsche straat. Die van koop 1 h n n n 3 v 1/ ii 5 ii 6 s jaars. De Notaris M. fieene te llulst, zal met I den heer II. On g hen si te Zuiddorpe, in het j openbaar presenteeren te verkoopen: Op IHnsdaff den 39 Me? 1877 des voormiddags om 9 ure, ten verzoeke van E. L. WANT, landbouwer, wonende in den polder 1 Groot Kieldrecht, gemeente Clinge, op de door j hem bewoond wordende hofstede, DE VOLGENDE 7 kloeke Werkpaarden, waaronder 2 met Veulen, 9 Melkkoeien, 2 Vaarzen, 5 Runders, 2 Stieren, 1 Kalf, 2 Varkens en 80 Hoenders en Hanen. 4 Menwagens, 1 Sjees, 1 Speelkar, 1 Vrachtkar, 1 Driewielskar, 8 Ploegen, 4 Sleden, 4 ijzeren voormeld, voorzien van gegoede medekoopers en ZEGT HET VOORT. eene VAN knpitale des namiddags om 3 uur, in het logement ,/deri dubbelen Arend," bewoond door Mejuffrouw de weduwe F. J. de Vilder, te Hulst. Nadere inlichtiugen zijn te bekomen bij den I heer A. G. V. HOMBACH, te Hulst, en bij voor- noemden Notaris. ZEGT HET VOORT. MET VAN EN De Notaris Coninck Westenberg te Sas van Gent, zal op Doiitierdag den 7 Juni aan- 7. Advocaat en No-j staande, des voormiddags 10 ure, 611 n ggenLr met IvetLng, ^3 te Hulst, zal, ten verzoeke van zijne principalen, j F. STEIJAERT te Sas van Gent 2 Roiblokken, 2 Wmdmolens, waaronder 1 met Ziften, 1 Beerbak, 1 Stroomolen, 1 Peen- molen, 1 Sleep, 1 Geesselsteen, 2 Vlasreepen, 1 Slijpsteen, I Snijbak, 2 Zaadzeilen, 3 Draag- kleeden, 50 Graanzakken, 7 Graanziften, 1 Balans met Schalen en Gewichten, 1 Zadel, 1 Rijtoom en Dekkleed, 1 Kernmolen met Kern, 1 Roomkuip, 1 Melkkuip, 8 Emmers, Rieken, Vorken, Mesthaken, Kappers, Rijven en het geen verder tot een welingericht Landbouwers- bedrijf behoort. 3 Kassen, 4 Tafels, Stoelen, 2 Spiegels, 2 Huis- klokken, 2 Banken, kaffen Bedden, 1 Meelkist, Melkkuipen, geleierd- en ongeleierd Aardewerk, Koper-, Tin-, IJzer- en Glaswerk, 1 Koffer en ander Huisraad. Voorts 2500 Takkebossen, 1000 bossen Stroo, 1500 bossen Winterriet, 2 mijten Easseel, 200 bossen Klaverhooi, eene partij Weibooi, 13 esschen- en 9 kanada Boomen, benevens den Mest in den Mestput. 4 bectaren welgewassen KLAVERS, staande te groeien in de polders Groot- en Klein Kiel drecht, gemeente Clinge; en Op Zaterdas: den 3 Juni 187 7, des namiddags om 2 ure, ten verzoeke van den heer C. L. PUIJLAERT, landbouwer te Zuiddorpe. in het openbaar presenteeren te verkoopen: Eerstc koup. bestaande in Woonbuis, Scliuren, Wagenhuis en Aanhoorigheden, met 43 liectaren 58 aren 70 centiaren Erf, Tuin, Boomgaard, Weide en Bouw land, staande en gelegen in den Willem Hendriks polder, gemeente Graauw, nabij de Zandberg, bij het kadaster bekend onder sectie D, nos. 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, en 291. INGESTELD op 65600,— Tweede koop. 2 hectaren 50 aren 35 centiaren Bouwland en Weide, gelegen in den Willem Hendrikspolder, gemeente Graauw, bij het kadastraal bekend onder sectie D, no. 404 en de zuidelijke helft van no. 407. INGESTELD op 2300,—. Derde koop. 2 hectaren 78 aren 85 centiaren Bouwland, Weide en Rietveld, gelegen in den "Willem Hendriks polder, gemeente Graauw, bij het kadaster bekend onder sectie D, nos 405, 406 en de noordelijke helft van no. 407. INGESTELD op 2400,—. Vicrde ko >p. 2 hectaren 97 aren 20 centiaren Weiland, staande, des voormiddags 10 ure, bij den heer IJAERT te Sas van Gent publiek presenteeren te verkoopen 5 h««re„ welp^e,, I"r "°"K" m dB" 0ui Ee- bekend ondel .eet.e D, nos. W 253 354. INGESTELD op 3100,—. Vijfde koop. hectare 52 aren 10 centiaren Bouwland, ge- polder Oud Beoosten en Be westeublij en aldaar aan den Armdijk in de gemeente Axel. Te vergaderen ten huize en herberge van P. van Laere, nabij de Roomsch Katholieke kerk, i 1 te Axel. legen in den Willem Hendrikspolder, gemeente 2 WERKPAARDEN. 1 bruin RUINPAARD. 1 TWEEJARIGE. 1 VEULEN. 3 baatgevende KOEIEN. 2 KALFKOEIEN. 3 jaarlingsche RUNDERS. 25 VIGGEN. Eenige LOOPERS. VOORTS. 1 TILBURY voor 3 man. 1 DITO nieuw met 2 banken. 1 DORSCHMACHIENE. 1 MARKT- of BRAKWAGEN, 4 wielen, op ressorts en overdekte kap. 1 STORTEKAR. 2 zware 4 BALKSEGGEN. 1 5 balks DITO. 1 kleine PLOEG. Eenige koopen HOOI en STROO; en EIiVOELlJK: 200 stuks Noordsche DORSCHDEELEN lang 3.65 M. breed 0.29 M. dik 0.04 M. De koopen tot en met f 3,moeten contant worden betaald. ZEGT HET VOORT. TE BOSCHKAPELLE,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3