VASTE GOEDEREN OPENBARE VERKOOPING ADVERTENTlEN. Mr. de Laat de Kanter, Openbare Verkooping Openbare Aanbesteding NEUZEN. 1°. Eene partij Bouwland, 2°. Eene partij Bouwland, 3°. Eene partij Grond, 4o. Een Woonhuis met Stal, 3°. Een Schuur in Sieen, LIEFDAD1GHEID. 6°. EEN HOI S, 7°. Een Uuis met Paarden- en Koestal, Uilkomsten alleen beslissen! 8°. Een kapitaal Woonhuis, Dordrecht 25 Mei. Lokeren, 23 Mei. 16 Mei. advokaat en procureur te Goes, is iederen Woens- dag te Middelburg te spreken ten huize van den Ileer C. L. HENDRIKSE, Segeerstraat wijk H, n°. 72. De ondergeteekende verzoekt bij deze beleefdelijkmaar driugenddat al degenen, die op de poldervergadering van Dinsdag j jl. van llengst- en Rmninersdijk zijn geweest, openlijk verklaren, of ik iets beledigens of compro- miteerend, aangaande den persoon of de bandelingen van den Rentmeester van het Kroondomein albier, zooals Z.Edele door zekeren persoon is verhaald, zoude gezegd hebben. Dat er door den een en wordt, om mij bij sommige heeren uit de gunst en omgang te verwijderen ondervind ik tlians en heb ik reeds lang ondervonden, doch daartegen- over beb ik tot mijne voldoening eene reeks van handelingen, zoo in mijne vroegere als in deze gemeente achter mij, die alien van mij kunnen getuigen, dat ik weet personen van zaken te onderscheidendat is en zal inijn doel steeds zijn en blijven. J. J. VAN ARENTHALS, Dijkgraaf. SAS VAN A. GENT. Fercken, te Veuzen, den beer H. VAN DE Gent, op Dinsdag, den 1877. des namiddags ten 2 ure. ten her- den ander veel gedaan Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar bet den Almagtigen beliaagde door den dood van mijne zijde weg te nemen, mijne dierbare ecbtgenoot ABRAHAM THOLENS, in den ouderdom van bijna zeventig jaren. Axel, 16 Mei 1877. Wed. A. THOLENS— De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling, zoowel van buiten als binnen deze plaats hem bewezen, bij gelegenbeid zijner 77e verjaring op den 22 dezer. Neuzen, den 21 Mei 1877. Dr. P. D. BUIJZE. Het Bestuur van den PIERSSENSPOLDER zal op Woensdag den 6 Juni 1877, des voormid- dags ten 2 ure, in het „Nederlandsch logement" bewoond bij A. Batenburg te Neuzen, in het openbaar AANBESTEDEN Het leggen van: a. 16000 Mb Wintermat. b. 8000 M-. Zomermat. Het maken van 100 M-. rijsbeslag met vlecht- tuinen met voorkanden rijsmaterialen en met De Notaris C. J. zal, ten verzoeke van WATTIJNE te Sas van IP Juni berge van Aug. de Rechter, aldaar, publiek ver- koopen gelegen in den Poelpolder, sectie C, nos. 1100, 1103, 1104, 1107 en 1108, groot 66 aren 54 centiaren, palende noord den heer J. Stevens, west de spoor weg, oost de watergang; in pacht bij Job. Vermoet tot 1 October 1877, mits 50, sectie, C. nos. 604, 1097 en 1098, groot 68 aren, palende zuid de erven van Driessche, noord den uitweg, west en oost de watergang; in pacht bij Abraham Ranschaert, tot 1 October 1877, mits 58,75. liggende langs de westkant van het kanaal, van den Stuiver naar Sas van Gent, beplant met wel- wassende Canada en Wilgebooinen, alsmede Elzen kapbout, sectie C, nos. 462bis, 470, 485, 516bis en 878, te samen groot 95 aren 13 centiaren. In Regie. Boomprijs f 1060. alles in steen, sectie C, nos. 1202 en 1203, groot 82 centiaren, thans bewoond door Thomas van Weijnen, mits vijftig gulden per jaar. De hartelijken stelling, bij vonden. ondergeteekenden betuigen liunnen dank, voor de bewijzen van belang- de geboorte van hun zoon onder- D. J. SCHOLTEN. P. C. H. SCHOLTEN- Ellewoutsdijk, 24 Mei 1877. -Steinbuch. De ondergeteekenden betuigen huiliieu dank voor de bewijzen van belangstelling bij ge legenbeid der geboorte hunner docbter ondervonden. L. C. A. VINK. VINKLeunis. 's Hage, 25 Mei 1877. De ondergeteekende, wiens medewerking inge- roepen is tot bevordering der belangen eener onder- wijzers-weduwe, die in kommervolle omstandigheden ac'hterbleef met zes kinderen, van welke vier blind zijn, verklaarde zich daartoe bereid en waagt het op grond der algemeen bekende welwillendheid en menschenliefde, ook van de ingezetenen dezer gemeente, dit zwaar beproefde gezin, welks toekomst vreeselijk (lonker is, in de liefdadigheid der lezers van dit blad aan te bevelen. Vooral gij, ver- mogendendie U verheugt in het bezit van gezonde kinderen, gedenkt den nood dier ongelukkigen. Van elke gift, die men mij ter overmaking voor de wed. B. van Bruggen te Eraneker mocht willen ter hand stelleu, zal dankbare melding worden gemaakt, ten zij het tegendeel verlangd wordt. De lioofdonderwijzer aan de openbare school te Neuzen, C. VAN DIJK. Het leveren en verwerken van 40 sclieepston afval van Doornikschen, Lessinescken of Ba- zaltsteen. Het leveren van 100 M3. Vletgrond. Het aanleggen van een buitenberm ter lengte van 317 M. en Het herstellen van den binnenberm over eene lengte van 300 M. waarvoor benoodigd 3000 M3. Schuiergrond. Alles aan en ten behoeve van voornoemde Piers- senspolder over bet dienstjaar 1877/78. Het Bestek en voorwaarden liggen van heden af ter lezing bij den Dijkgraaf en Ontvanger- Grilfier des polders, beide te Neuzen, zullende daags v<5or de besteding des voormiddags ten 9 ure door den dijkbaas op het terrein aanwijs wor den gedaan. Het Bestuur voornoemd, JOZ. DE PEIJTER Pz., Dijkgraaf. J. J. FERCKEN, Ontv.-Grilfier. bijlevering van het benoodigde stroo en riet. sectie c, nos. 163, groot 60 centiaren, in gebruik bij A. Ranschaert voornoemd, tot 1 Juli 1877. zijnde twee woonst, met een nieuw gebouwden STAL, VARKENSHOKKEN enz., uitgang hebbende in de Nieuwstraat, naar het Station, sectie C, no. 1288, in huur bij H. Oole voor 60 en bij Eduard Mussche, voor 70,50. Als er ooit door een Geneeswijze scliitte- reude uitkomsteu zijn verkregen, dan is het door Dr. Airy's geneeswijze. Honderddui- zenden hebben daaraan hun gezondheid te dankendoor haar werden veel zieken, zoo als uit de attesten blijkt, ook toen geholpeu, als luilp niet iuecr mogt'lijk scheeu. Een ieder kan dus zijn toevlucht tot deze be- /ji oe/de geneeswijze met het voiste verlrouweu nemen. Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het voortretfelijk geillustreerde, 490 bladzijden dikke werk: Dr. Airy's Aatuur- geueeswijze, prijs een gulden, te ltolleidain in Riciiter's Boekhandel, die het werk op veriangen tegen toezending van 20 postzegels a 5 cents, rechtstreeks verzendt. SCHUUR en VARKENSHOKKEN, uitweg hebben de op de Nieuwe straat, sectie C, no. 1288, in liuur bij de wed. J. Verplancke, mits de jaarlijksche soin van 117,50. staande op de Westkaai van het kanaal, sectie C, no. 282, groot 1 are 75 centiaren, thans bewoond door den heer P. Deijaert, tot 1 Mei 1878, mits de som van 164,50. Alle nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris M. Gee lie te flulst, zal ten ver zoeke van en op de hofstede bewoond door J. B. VAN DE VOORDE, landbouwer, woneiule te Lamswaardenabij Rozenberg in de gemeente Hontenisse, op Dinsdag den 12 Juni 1877, des voormiddags om 10 ure, in het openbaar presenteeren te verkoopen 8 kloeke Werkpaarden, 2 Jaarlingen, 1 Veulen, 12 baatgevende Koeien, 7 Kalvers, 1 Varken, 70 Hoenders en Hanen en 2 Paauwen. 2 Menwagens, 3 ijzeren Eggen, 1 Rolblok, 2 Sleden, 2 Windmolens, 1 Geesselblok, 1 Harp, 1 Snijbak, 150 kilogrammen droog Spek en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 6$ EfiYPTE. dito 1868 7 Amerika. dito dito dito (1904) 5 1044 dito dito dito (1885) .6 dito Illinois Amsterdam 54$ dito dito Redemption 6 94£ dito Central Pacific 6 99f dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 4 dito dito dito 2e sec. 7 Brazilie. Oblig. 1863 4$ dito 1865 5 92i Prijzen vaai Coupons. Amsterdam 24 Mei. Metall. f 19,374dito zilver f 21,80; Div. Eng. per 11,85. Eng. Portugal per f Spaansche piasters f -,53; AmerikRansche dollars in goud) f 2,44. Amsterdam, 23 Mei. Metall. f 19,37 dito zilver 21 85 Div. Eng. per 11,85 Eng. Russen per f 12 Eng. Portugal per Frans. f 47,70 Belg. f 47,70 Pruis. f 58,50; Harab. Russen f 1,41 j Russen. in Z. R. f 1,25$; Poolsche per fl Poolscbe per Z. R. J Spaansche piasters f -,53; Spaansche binnenlaudsche J -.49 Amerik. dollars f 2,434papier f 2.25 De markt was heden schraal voorzien Tarwe ruirade tegen 20 eent lager langzaam opRogge 20 cent en Bruineboonen f 1,lager. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe J 12,90 a 13 20. Mindere f 12,20 a 12,80. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche f 9,60 a 9,80. Overmaassche f 9,10 a 9,60. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter J 6,90 a 7 20 Overmaassche f 6,10 a 6,90. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer J 6 70 a 7,Over maassche f 6,a 6,50. Haver dunne f 3 90 a 5, Dikke J' 4 10 a 5,70. Paardeuboonen f 6,60 a 8,Duiven boonen f 7.80 a 8,80. Witteboonen f 8,a 15,Bruine boonen f 7,50 a 13,Erwten j 9,50 a 9,80. Koolzaad f 14,a 14,60. Lijnzaad a st. Tarwe, p. 106 1., fr. 28 50 a 32,— 29,75 Rogge, 19,25 21,19,50 Gerst, 16,25 18.25 17,50 Haver, p. zak 17,25 18,25 16,50 VAN IN DE GEMEENTE 32,— 21,— 17,- 19,— VAN LaNGEVELDE. TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2