No. 1254. AT Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. Zaterdag 26 IVIei 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Bij deze courant beboort ecn bljvoegsei. P^olitiek Overziclit. Terwjjl de telegraaf heden bijna geheel zwijgt van de toebereidselen aan den Donau, ho men van het Aziatisch oorlogs-tooneel berichten, die toonen, dat de strijd aldaar een meer ernstig karakter be- gint aan te nemen. 'I Belangrijkste onder die berichten is de beves- tiging van het gerucht, dat de Turksche vesting Ardahan in handen der Russen is gevallen. In Kars bhjft het, volgens een bericht uit Erze- rum, rustig. De Russen hebben zich naar het bezuiden Kars gelegen Kachizinan terug getrokken. De centralisatie van de Russische legers aan den Donau is bijna geheel voltooid en vier vijfde ge- deelte van het Rumaansche Donau-front is nu door de Russen bezet. Het hoofdkwartier is ver- plaatst naar een kasteel niet ver van Bucharest, waar de czaar, vergezeld door den troonopvolger en den grootvorst Sergius, den 25 of 26 dezer wordt verwacht. Na zijne komst, heet het, zal de groote beweging van het Russische leger een aan- vang nemen. Rumenie heeft thans aan Turkije den oorlog verklaard en daarmee de banden, die het vorsten- dom aan Turkije verbonden, verbroken. De kamer van afgevaardigden heeft, door met eenparige stem- men hare goedkeuring aan het gebeurde te selien- ken, de onaf hankelijkheid des lands officieel be- krachtigd. Het geheele Rumenische leger is echter in klein Wallachije bijeengetrokken, en zal er slechts eene defensieve houding aanneinen. De eerste opgewondenheid in Turkije is, volgens de Temps, reeds merkelijk bedaard en moet zelfs plants maken voor moedeloosheid. Geen wonder, nu men zich zoo teleurgesteld ziet in de vaste overtuiging, van in Engeland een bondgenoot te zien, die gereed stond, voor Turkije het zwaard te trek- ken. Alle weerbare mannen zijn in het veld, handel en nijverheid staan volkomen stil, de schat- kist is ledig en men heeft inaar flauwe hoop, dat er iets terecht komen zal van eene leening, die eenige waaghalzige Turken in Engeland willen gaan sluiten. Ook al slagen zij, dan zullen nog deze vierdehalf millioen ponden slechts eene bagatel zijn tegenover de schatten, die de oorlog verslindt. Met de vrijwilligers loopt het geen storm en de ge- goede standen zijn niet grif met het brengen van offers op het altaar des vaderlands. Wij hadden het anders verwacht, zegt de corres pondent van de Temps verder. Hoezeer wij over- tuigd waren van het verval der Turken, was die overtuiging toch eenigszins geschokt door hunne van oorlogsvuur gloeiende gesprekken, die eene gewillige echo vonden in de dagbladen van Stamboel. Met een zeer natuurlijk gevoel van sympathie voor hen, die in een heiligen strijd vallen, hadden wij de jongelieden begroet, die naar de grenzen wilden vertrekken. Het was eene dwaling. Niemand vertrekt. De jeunesse doree van Stamboel eet en drinkt en rust aan de bloeiende oevers van den Bosphorus; zij doet niets, om het gevaar voor't rijk te bezweren. Hare vaderlandsliefde bepaalt zich tot oneindige verhandelingen over de groote over- winningen van de Turksche soldaten, den moed der beys en etfendis, die zij niet weten na te volgen. Het nieuwe Eransche kabinet, dat door de republikeinsche bladen wordt betiteld als „vecht— ministerie" en ,/ontbindings-ministerie", heeft zijn eersten reactionairen maatregel genomen. In 't Jour nal officiel van Zondag is een decreet opgenomen, houdende verandering in het korps der prefecten in 62 departementen25 prefecten zijn ontslagen, 10 zijn ter beschikking gesteld, 21 vervangen, 3 hebben hun ontslag genomen, 2 zijn tot andere functien geroepen, en 1 is op non-activiteit gesteld. Onder de nieuwbenoemden zijn meer dan de helffc dienaren van het vroegere ministerie-de Broglie of van het keizerrijk. 't Is mogelijk sehrijft de Temps dat het ministerie van oordeel is, dat het beheer der republiek nu van een genoegzaara aantal republie- keinsche prefecten gezuiverd is. Thans blijft nog over de onder—prefecten te ;/verbeteren", en andere ambtenaren, die aan de republiek verkleefd zijn, te ontslaan. Men mag aannemen, dat het zich eerlang van die taak zal kwijten. Bismarck is Zondag onverwachts te Berlijn aangekomen. Men brengt zijne aankomst, zooals licht te begrijpen is, in verband met hetgeen in Erankrijk is geheurd. VAN HET 00RL0GST00NEEL. Neuzen, 25 Mei. Door ds. W. C. van Manen te Zierikzee en 66 medeonderteekenaars is een adres verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal om er op aan te driugen, dat de aard der te handhaven neutraliteit op de volksschool duidelijk worde aange- wezen en dat het christelijk godsdienstig beginsel als grondslag van de zedelijke vorming der kinderen onomwonden worde erkend. De bevolking van Nederland bedroeg op 1 Jan. 1877 het cijfer van 3,865,456 zielen en was dus in den loop van 1876 met 55,929 zielen toe- genomen. Yan die vermeerdering kwamen 15,474 zielen voor Zuid-Holland, waar het bevolkingscijfer op 1 Jan. jl. 763,636 was. Bevolking op 1 Jan. 1877 der steden met een grooter zielencijfer dan 20,000 Amsterdam 296,200, Haarlem 34,797, 's Gra- venhage 104,095, Rotterdam 136,230, Leiden 41,298, Dordrecht 26,576, Delft 24,511, Schie dam 21,880, Utrecht 66,106, 's Hertogenbosch ill,538, Tilburg 26,103, Maastricht 29,083, Arnhem 38,017, Nijmegen 23,509, Zwolle* 21,593, Gro- ningen 40,589, Leeuwarden 27,085. Uit een bij het departement van kolonien ontvangen telegram van den gouv.-gen. van Ned.- Indie blijkt, dat onlangs uitvoering is gegeven aan het sinds lang door de Indische regeering opgevatte plan, om eene bezetting te leggen te Malaboe op de westkust van Atchin. Die be zetting, zegt het telegram, is tweemaal aange- vallen door lieden uit het nabij gelegen Merbouw, met het gevolg, dat 5 man gedood en 16 gewond werden. Merbouw is daarop getuchtigd. Een zee- officier, een machinist, een matroos en een fusillier werden gewond en twee matrozen en twee mariniers sneuvelden, maar ons succes was volkomen en de hoofden van Merbouw zouden naar Kotta—Radja gaan. Het oorlogstooneel leverde niets belangrijks op; vooral betreffende dat in Europa ontvangt men hoegenaamd niets dan onsamenhangende be richten omtrent toebereidselen tot het overtrekken van den Donau. De Rumeniers schijnen ontzachelijk veel ver- trouwen in Rusland te stellen. Zij hebben er n. 1. in toegestemd dat voortaan de betalingen door Rusland in Rumenie te doen, boven 500 frcs. in I bons zullen geschieden. Deze bons luiden, volgens de Weener corres pondent van de Times Goed voorbetaalbaar in goud den 187 aan het centraal-betaal- kantoor van het leger. Hoofdkwartier Nicolaas. in Kischeneff, April 17-29, 1877. WEENEN, 24 Mei. Uit Belgrado wordt van gister gemeldHeden ontving de nationale militie alhier bevel, den 29 in voile wapenrusting op te komen. De oude en met verlof zijnde soldaten worden op- geroepen. Yorst Milan gaat eerst na de opening der Skupschtina naar Rumenie. LONDEN, 24 Mei. Reuters correspondent te Erzeroem telegrafeert den 22: De linkervleugel der Russen kampeert te Ipeck, twee uren van Karakilissa. Een Otto- manisch detachement is te Topahkaleh. In de dorpen bij Peneck, zeven uren van het kamp van Moukhtar pacha vertoonen zich twee regimenten kozakken, die levensmiddelen voor den rechter- vleugel der Russen zoeken. HANDELSBERICHTEN. I 'rij/.en der Elfecten Amsterdam, 24 Mei. NEMSCHE COURANT. ABONNEMENT. ADVERTE.VTIEN. fer drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk J' 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaar3 Poatdirec- teuren en Brievenbushoudera. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere lettera worden naar plaataruirate berekend. Advertentien gelie e men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. Nedbbland. Beloik. Franebijk Rusland. Certific. Werkelijke echuld dito dito dito dito dito dito Aandecl Handel maatachappij. dito exploitatie Ned ataataapoorw. Ccrtificaten bij Rotschild Inachrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e aerie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1878 Loten 1866 Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Jnacript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten Aandeel apoorweg Gr. Maatach. Oblig. dito Aand. Baltiache apoorweg dito apoorweg PotiTiflis dito dito Jolez Orel dito dito Oharkow Azow Schatkiat obligation Oblig. metall. in zilver Jan.'Juli. dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Aug. Aand. Nation, bank Schatkistbilletten Certific. Am terdam Obligation Buitenl. dito Binnenlandschc Portugal. Obligation Polen. OoSTENRIJK Hongarije Italie. Spanje. 2* net. 631 3 P 75} 4 n 100J 5 P lOli P 100* 2* II 3 p 66* 5 n 5 p 94 j 5 p 5 p 88f 6 p 75* 5 n 77* 5 n 121 4} n 79 4 u 62* 1 p 4 n 69* 6 p 6 p 100* 4* p 82* 3 p 44 5 p 84* 6 p 5 p 77 4 p 71* S p 49A 5 5 p 45* 5 3 p 6 p 5 p 64 3 o a 10* o 8 p p 52}

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1