No. 1253. \T Jaargang. Al^emeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Woensdag 23 IVlei 1877. BLNNENLANI). k Neuzen, 22 Mei. comwT. BONNEMENT. "Dit blad verschijnf Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te N§hzi .en. ADVERTENTIEN. iJer ane m&anden binnen Neuzen f 1,Door het gehoele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaadelaars Postdirec- teuzen en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,11 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Adve.rtentien gelie e men aan denUitgever in te zendtn uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. Politiek Overzicht. Terwijl ernstige wapenfeiten op het oorlogstooneel aan den Donau nog steeds op zich laten wachten, komen van het terrein aan de Zwarte zee nu en dan berichten, die bewijzen, dat men daar reeds meer tot daadwerkelijkheden is overgegaan. Een der laatste berichten van daar zegt, dat de Turken een voordeel hebben behaald, hetwelk, naar gezegd wordt, niet van belang is ontbloot. Het geldt n. m. de vermeestering door de Turken van Suchem—Kaleh, eene havenstad in den Kaukasus gelegeu en door de Russen bezet. De bijzonderheden, die hierointrent worden ge- meld, zijn echter van dien aard, dat, hoewel niet te twijfelen valt aan een door de Turken bebaald voordeel, niet uit te maken is, of het voordeel wel van dien omvang is, als men zou moeten gelooven, uit hetgeen verschillende correspondenteu daar- omtrent mededeelen. De correspondent van de Daily telegr. seint het volgende: Voor drie weken ongeveer gingen vijf hoofden der Circassiers uit Konstantinopel naar Datum. In overleg met de autoriteiten te Kon stantinopel en hunne landgenooten, liadden zij een plan ontworpen, dat onmiddelhjk ten uitvoer werd gelegd. Te Batum gingen zij aan boord van het eskader van Hassan—pacha, die met vijf gepantserde schepen koers zette naar Suchem-Kaleh. Hier lieten de Turken in den ochtend van 3 Mei het anker vallen en zetten de Circassische hoofden aan land, met 600 geweren en de noodige ammunitie, die dadelijk werd verdeeld onder de bevolking van den omtrek. Toen de dag aanbrak, hadden de Beys reeds 3000 man verzameld, waarop Hassan- pacha nieuwe troepen aan wal zette, grootendeels Kurden en Circassiers, Nu werd van de schepen het vuur tegen de stad geopend, terwijl de Beys met hunne vrijwilligers en de troepen van de vloot de stad aanvielen. De Russen boden wanhopige tegenweer, maar aanhoudend kwamen uit den omtrek nieuwe opstandelingen met allerlei wapens en ten slotte werd het Russische gamizoen verjaagd. De berichten van den correspondent te Batum van hetzelfde blad, komen vrij wel met het boven- staande overeen, alleen verschillen de datums. Volgens hem zou eerst jl. Maandag het feit hebben plaats gehad, wat meer aannemelijk is, daar meerdere berichten daarmee beter overeenkomen. Het spreekt van zelf, dat de Russische berichten eene geheel andere lezing geven. Volgens deze toch zou de aanval afgeslagen zijn; maar de tegen- strijdigheid in de bijzonderheden dezer berichten, doen met grond veronderstellen dat, al mogen ook de tijdingen van andere zijde overdreven zijn, het voordeel aan de zijde der Turken is gebleven. Het verlies van Suchem-Kaleh kan voor de Russen zeer nadeelig zijn, wijl de Turken, nu meester van het meest belangrijke punt aan de kust, met goed gevolg de communicatie van het Russische leger, dat zich bij Kars bevindt, bemoei- lijken kunnen. Het gewichtige nieuws zal zich spoedig in den Kaukasus verspreiden en kan tot een opstand leiden, die vrij wat inspanning zal ver- eischen, eer bij onderdrukt is. De Turken doen natuurlijk hun best, om dien opstand aan te wakkeren. Omtrent de beweging der Russische troepen aan den Donau kan weinig worden medegedeeld, met j het oog op de geheimhouding, die overal in acht genomen wordt. Het schijnt, zoo wordt gemeld, dat de troepen van den linkervleugel, die eerst langs den geheelen oever van den Donau geschaard waren, van lieverlede meer bij Braila, Galatz en Roni geconcentreerd worden. De troepen, die den weg langs Bucharest namen, schijnen Oltenitza tot doel te hebben, waar reeds eene Russische voorhoede aangekomen moet zijn. Ten einde echter het doel der bewegingen betet te maskeeren, zijn er slechts betrekkelijk zeer zwakke detachementen aan den Donau; het gros der troepen is meer achterwaarts opgesteld, meest op kruispunten van wegen, zoodat zij, zoo noodig, in verschillende richting kunnen oprukken. Deze troepen zullen dan ook waarschijn- lijk voor Oltenitza of Giurgewo bestemd zijn. Tevens schijnt het, dat eene Russische kolonne nog meer westwaarts marcheert. Deze blijft het meest achter en heeft dan waarschijnlijk de bestemming naar Turn-Magurelli tegenover Nicopolis, of naar Simnitza tegenover Schistova te gaan. Het zal echter veel tijd vorderen, voor de geheele Russische strijdkracht in hare posities gebracht is. Volgens eene waarschijnlijke schatting kan dit op het oogen- blik nog nauwelijks van de helft gezegd worden. Frankrijks president heeft zijn minister naar huis gezonden. Een nieuw ministerie is reeds samenge- steld, onder den president en minister van justitie de Broglie. Don Carlos schijnt de spanning in de Baskische provincien als een geschikte gelegenheid'te be- schouwen, om nog ecus van zich te doen hooren. Aan een zijner aanhangers heeft bij een schrijven gericht, waarin hij verklaart, dat „hij den eed der edele gewesten ontvangen en gezworen heeft, hunne vrijheden en rechten te handhaven." Nadat het vijftien jaren geleden was, dat men op den Knol, gemeente Hoek, naar den ring had gereden, hadden eenige landbouwers van die ge meente weder het initiatief genomen, om dat aloude Zeeuwsch-volksfeest dit jaar op den tweeden pinkster- dag te doen plaats hebben. Zestien ruiters op flinke en prachtige paarden gezeten, betwistten dan ook gisteren middag elkaar den voorrang, om blijken te geven van hunne behendigheid in het ringrijdende landbouwerszoon D. Scheele Pz. van Hoek kwam zegenvierend uit den strijd en won den eersten uit de veertien prijzen, zijnde een remontoir horloge; de houten pollepel als minste prijs werd gewonnen door D. Bare man. Wegens het gure weder was het belangstellende publiek niet zoo groot als men met goed weder had mogen verwachten. Volgens de dienstregeling der provinciale stoom- boot op de Wester-Schelde zal dezelve, gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September 1877 vertrekken: Van Vlissingen naar Neuzen des Zondags, Maan- dags en Donderdags voorm. 7,30, nam. 3,30 ure; de overige dagen der week voorm. 7,30 ure; van Neuzen naar Vlissingen des Zondags, Maandags en Donderdags voorm. 10,30 nam. 1,ure; de overige dagen der week voorm. 10,30 ure; alleen des Woensdags en Vrijdags zal naar Walsoorden worden gevaren; van Vlissingen naar Breskens dagelijks voorm. 6,nam. 1,en 1,—ure; van Breskens naar Vlissingen voorm. 6,30, nam. 1,30 en 1,30 ure. Hulst, 19 Mei. Bij de aanbesteding door het bestuur der uitwatering langs den's Heer-Arends- polder, gemeente Ossenisse, op heden alhier ge- houden, bestaande in het verbeteren van den zeedijk, het aaybrengen van een buitenberm enz., is het minst ingeschreven voor 20,000 door den beer J. Kraaijeveld te Hansweert. Het hoofdbestuur der Geldersche maatschappij van landbouw heeft in een adres aan de Tweede Kamer zijne adhaesie betuigd aan het wetsontwerp tot droogmaking der Zuiderzee en bet graven van een kanaal van Amsterdam naar de Waal. Voor het asyl Steenbeek is tot heden ont vangen 20,158,88. Dit bedrag, verineerderd met bijna 25,300 van assurantie-gelden, geeft onge veer 45,450. De kosten van weder opbouw, meubilair, enz. worden op 50,000 geschat. Er j is dus minstens nog 4500 noodig. Wordt binnen eenige dagen ook het ontbrekende gegeven, dan zal de aanbesteding zoo spoedig kunnen plaats vin- den, dat nog voor den winter het nieuwe huis betrokken kan worden. De Tijd heeft thans ruim 30,000 ontvangen als bijdrage voor een feestgeschenk aan den paus. Tot 3 Juni blijft de lijst nog geopend. In voor- spoedige dagen, zegt het blad, zou wellicht het bedrag der inschrijving aangewend zijn voor eene luisterrijke feestgave. Thans, in tijden van vervol- ging en nood, dient het ter voorziening in de be- hoeften van den beroofde. De instructie in het vreeselijk drama dezer dagen ten huize van den commies bij 's rijks be- lastingen Dekker, te Horsten een gehucht onder de gemeente Oostwedde voorgevallen, heeft naar men verneemt, nog geen aanleiling gegeven tot eene andere arrestatie dan die der eciitgenoote van den ambtenaar, die bij haar oorspronkelijk beweren blijft volharden; dat namelijk zij en geen ander de daderes is zoo van den moord van het kind, nauw zestien maanden oud, als van de vreeselijke ver- minkingen, zich zelve in persoon toegebracht, een beweren dat evenwel geen geloof vindt en, naar verzekerd wordt, door deskundigen op wetenschap- pelijke gronden wordt bestreden; de ruim dertigjarige moeder verkeert intusschen in vrij kalmen toestand. Omtrent de arrestatie der Duitschers, verdacht van valsche Nederlandsche muntbiljetten te hebben vervaardigd en in omloop gebracht, wordt in de Westfalische Zeitung nader het volgende medegedeeld De distillateur Klonne te Keulen, vroeger veroor- deeld wegens vervalsching van het fabriekmerk eener firma te Bonn, was wegens achteruitgang zijner zaken naar Ehrenfeld verhuisd en aldaar in kennis gekoinen met zekeren Konig, die vroeger te Keulen restauratie- houder geweest en insgelijks geruineerd was. Tevens had hij er een vroegeren bekende ontmoet, Liitze genaamd, gewezen steendrukker te Jena. De drie vrienden werden het spoedig eens om eenige proeven te nemen met de vervaardiging van duitsch Sijkspapier A.anvankelijk wilde dit niet gelukken. De biljetten waren vrij goed nagebootst, maar tengevolge van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1