\T Jaargang. No. 1252. Vltremeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en V rijdagavond bij J. KG. I) ho NT te Neuzen. abonnement. rer, d™Tlt bir" het I 70torHao- 1Q IVIpi 1R77 I Grootere reU«r7«Trden\^r'pi;at9ra,:n,teTberekend-' regeering bij het hoofdcomite der Ned. Ver. //het Eoode Kruis" hier te lande aanvraag gedaan om toezending van verbandmiddelen enz., ten behoeve der militairen, die tijdens den oorlog ziek of ver- wond worden. Door het hoofdcomite zou zijn besloten zooveel mogelijk hulp te verleenen, doch in dier voege, dat aan beide in het oosten oorlog- voerende partijen gelijke ondersteuning zal worden verstrekt. Naar wij vernemen zal den 20 Juni te Kloetinge het v'jfde Zuider-zendingsfeest gevierd worden. Ds. Cohen Stuart van Utrecht zal de openingsrede uitspreken, terwijl nog verder als sprekers genoemd worden de heeren Von Wrangel auf Lindenberg van Utrecht, Sjoers van Dordrecht, Notten van 's Hertogenbosch, de Bruijn van Leij- dendorp, van der Valk van Delft, de Wilde van Schiedam, van Eck van Utrecht, Coolsma van Folitiek Overzioht. Aan bijzonderheden omtrent de krijgsverrichtingen ontbreekt het niet geheel, doch van geen van beide zijden komen berichten, die men vertrouwen kan. De groote operation aan den Donau blijven uitgesteld, tot dat de Russische troepen zullen zijn geconcentreerd en de waterstand lager is. Vol- gens eene correspondentie nit Bucharest gaat het zamentrekken der troepen vrij wat spoediger, dan in het eerst. Den 8<>n was eene geheele divisie Bucharest voorbij getrokken. De soldaten zagen er goed uit, kwamen direct uit Polen en hadden den winter te Kischeneff doorgebracht. De Donau in het nummer van jl. Woensdag mede, dat de nieuw benoemde kantonrechter genoodzaakt is door gebrek aan geschikte woningen alhier te Sas van Gent te wonen. Zoo men wil zal nu echter de nieuw benoemde betaalmeester te Sas van Gent in Neuzen komen wonen, omdat er in Sas van Gent geene geschikte woning te vinden is. Menigeen vraagt zich af: Is dat alles ernst of comediespel? In de op den 16 dezer alhier gehoudene ver- gadering van ingelanden van den van Lijnden polder, is benoemd tot ontvanger-griffierJ. Sturm, gemeeute—ontvanger enz. te Neuzen, tot water- bouwkundigen ambtenaar J. Mulder te Zaamslag en tot dijkwachter, tevens sluiswachter, H. Scheele was sterk gezwollen, de stations van Galatz en te Zaamslag, Ibrail waren vol kanonnen, die door den slechten Tot bode bij dien polder is door het polderbestuur toestand der wegen niet konden worden vervoerd. De belangrijke bewegingen der Russische troepen ten westen van Braila, zegt een bericht uit Bucharest aan de Times, scliijnen aan te duiden, dat zij voornemens zijn, den Rumecnschen Donauoever grootendeels, zoo niet geheel, te bezetten. Die beweging zal eene moeielijkheid opleveren voor de Turken, die geen gelijke macht kunnen overstellen tegen alle, door de Russen bezette punten. Zij zullen zekere streken of geheel onverdedigd moeten laten, of sleciits ontoereikend kunnen bezetten, hetgeen natuurlijk van groot voordeel kan zijn voor de Russen, wanneer deze zich bijeen trekken, oin de rivier over te steken. De beweging der Turksche troepen in de Dobrud- duiden, dat zij zich in het rt _r_ venhage en Gezelschap van Eijnaard. Voor extra scha schiint aan te duiden, dat zij zicli in schiereiland zullen terugtrekken tot aan de tweede grootste getal ter markt gekochte hoornvee. verdedigingslijn en den overtocht van den Donau niet ernstig zullen betwisten. Geen der bewegingen van de Russen duidt tot dusver op stellige wijze aan, waar zij den overtocht zullen beproeven. Waarschijnlijk zal eene poging worden gedaan tusschen Braila en Ismailmaar wat de andere lagere punten betreft, kan men slechts gissingen maken. Turkije moet zich even als Rusland van geld voorzien en maakt toebereidseleD, om benoemdA. Bruininks alhier. Gedurende de tweede helft der maand April is van het postkantoor alhier de a^es^rdW^niet^'liLteld^l^'kunnen wraden" alsj reisgelegenheden wordt wederom voldoende gezorjd J. Lantzeer te Ooltgensplaat. Zuiddorpe, 17 Mei. Op de alhier gehoudene. Men meldt dat de deputatie der jaarmarkt waren aangebracht: 20 paarden, 61 stuks Nederkndsche kathoiieken aldaar in goeden wel- hoornvee en 20 varkens, van welk vee prijzen zip ,g komen- Dinsdag jL zijn zjj bij Z. H. toegekend aan C. L. Hamerlmck te Overslag voor in audientie toegelaten. het meest in waarde zijnde werkpaard aan L.N. V antwoordende herinnerde z. jj Hijfte te Zuiddorpe voorde schoonste baatgevende P de hiedems der Nederlanden koe, aan P. E. Dienck te Koewacht voor den vet- de b|a(lz,1(k,n der sten os en voor het grootst aangebrachte hoornvee vervolglngen van de geuzen thans uit- van der Rflstede te Ertvelde V00r h6t gewischt zijnhij bejammerde de verblindheid der jansenisten en vermaande de pelgrims voor hen en aan hoo^ TzeT V6el k0°PlUSt m<in b6d0ng e" protestanten te Wdd^ U)o~C Te Woudrichem is door bemiddeling van den Z. M. heeft aan mr. A. J. van Deinse, op commissaris des konings het gesehil tusschen het zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 15 gemeentebestuur en de weerspannige visschers in dezer, eervol ontslag verleend als procureur bij het der m]nne geschikt. De visschers, die weigerden Gravenhage en de arrond.-rechtb. i- ij-.*i o ,,rn .1^.. gerechtshof te te Middelburg. visch tegen korting van 10 pCt. aan den te brengen, zullen nu jaarlijks aan de ge- m van gem - Voor het gerechtshof te 's Gravenhage wer- meente eene som van twee duizend gulden af- l.nie8u.e d.„ Woe„d.g AW. geh»»<l«. i.*-k hun afslag leening te sluiten. Zutdi—effendi, mustechar (onder- van de aanvaring door secretaris van staat) bij het departement van finantien, zich de toedracht dier zaak nog te goed hennneren is met dit doel van Konstantinopel naar Louden dan dat het noodig wezen zou op de talnjke teiten vertrokken, alwaar hij den zedelijken steun der en bijzonderheden nog eens terug te komen Alleen Britsche regeering hoopt te vinden. Zeer juist is zij medegedeeld, dat voor den appelant Mollerup de opmerking van een der bladen, dat de uitkomsten, werd gepleit door mr. Wielander Hem en voor die gedelegeerde zal verkrijgen, beter dan den geintimeerde de Bruijn door mr. van Hoek 1,1 11 uit Middelburg, en dat de hoofdvragen in de uit- voerige pleidooien deze waren, wie de schuld der aanvaring droeg, de //Phoenix," of het aangevaren tjalkschip, en of op een en cours de voyage zich bevindend schip beslag kon worden gelegd. Het hof bepaalde de uitspraak in deze zaak op 25 Juni. De Nederlandsche regeering heeft bij het uitbreken van den oorlog tusschen Rusland en Turkije aan de oorlogvoerende mogendheden haar voornemen bekend gemaakt om met betrekking tot dien oorlog de strengste onzijdigheid te hand- haven, en van de regeeringen van Rusland en Turkije de verzekering gekregen, dat Nederlands onzijdigheid van wege de oorlogvoerenden zal worden geeerbiedigd. Naar wij vernemen is van wege de Russische de °Phoenix. Men zal voorloopig nog te Woudrichem gestationeerd. welke alle redevoeringen en dan alle dagbladartikelen zullen aantoonen, hoeveel vertrouwen en sympathie bij het Engelsche volk nog voor de zaak der Muzelmannen bestaat. Het Turksche budget voor het jaar, dat 1/13 Maart is ingetreden, bedraagt aan uitgaven 31,751,015 en aan inkomsten 19,725,345 Turksche ponden. Dus een deficit van 12,028,700 pond. De interest vaii de openbare schuld bedraagt echter 15,516,815 pond. Als er dus, zooals voorgesteld wordt, weder geen interest betaald wordt, blijft er zelfs nog een voordeelig saldo over. Neuzen, 18 Mei. Op gezag van de Sluissche Courant deehlen wij Uit Bergen op Zoom wordt geschreven, dat uaast de aldaar gevestigde firma's der heeren C. L. de Meulemeester Co. en Swaan van Ren- terghem, die zich toeleggen op kuustmatige oester- teelt en de oesters in groote hoeveelheden per spoorweg verzenden, nog eene derde onderneming tot stand zal komen, waartoe de nog overig zijnde gronden in den Stadspolder in ouderhandsche pacht voor 50 jaren aan den heer J. P. Bredius zijn afgestaan, die voornemens is de oestercultuur op groote schaal uit te oefenen. Uit Stadskanaal wordt gemeld, dat volgens gerucht de vrouw uit Horsten, die gruwehjk ver- minkt werd gevonden, terwijl haar kind de hais was afgesneden, te Winschoten, waar ze in arrest zit, verklaard zou hebben, dat haaT man de mis- dadiger was. Algemeen zegt men, dat de man veel misbruik van sterken drank maakte en dat ze dientengevolge een oneenig leven leiden. De Land bouwberichten. afdeeling Ned.-Veluwe der Geldersche maatschappij van Landbouw, heeft eene commissie ADVERTENT1EN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,11 fceheele Ryk J 1,10. Door (teheel Bel^ e £.3t6 rcl tl^ It/ IVI6I 101 I Adverteutien selie e men aan denUitgever in te zenden Men abonneert „ch by alle Boekhandelaara Postd.rec- j j Dinsdag en Vrijdag .lamiddag DRIE ure. teuren an Brievenbushouders. J e

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1