No. 1251. \T Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BmNENLAND. Woensdag 16 Mei 1877. Dit, blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. J-*olitielc Overziclit. De oorlogs-tijdingen zijn over het geheel nog van weinig belang. Uit een en ander is echter o]) te inaken, dat de beweging der Russische troepen naar den midden-Donau in den laatsten tijd veel sterker is geworden. Evenmin komen er vele belangrijke tijdingen uit Aziatisch Turkije. Op den 6 dezer zou, volgens een bericht uit Petersburg, door de Russen de stad Kaghisinan zonder slag of stoot bezet zijn. Er werd een Russisch bestuur aangesteld, waaraan zich de ingezetenen verklaarden te onderwerpen. Op den 8 dezer had eene ontmoeting plaats tusschen een op verkenning uit zijnd regiment Russen en de Turksche cavalerie uit Kars. Na een levendig geveeht werd de Turksche cavalerie achter het Ditschai gebergte terug gedrongen. Aan de Rus sische zijde werden daarbij een officier en eenige manschappen gewond en drie paarden gedood. Het verlies van de Turken moet volgens het bericht aanzienlijk geweest zijn. De Times behelst een bericht uit Parijs, dat Kars op het punt is, zich over te gevendat het lurksche leger tusschen Kars en Erzerum gevaar loopt, verslagen te worden en dat onmiddelijk na deze gebeurtenissen Safvet—pacha zal worden af- gevaardigd, om over den vrede te onderhandelen. Overigens zijn er weinig tijdingen over den oorlog en houden zich de bladen dan ook nog steeds bezig, met bespreking van het antwoord van lord Derby aan Ruslaud. Het is thans zeker, dat Rusland niet op dit antwoord zal terug komen, omdat het meent, dat de goede verstandhouding tusschen de groote mogendheden door soortgelijke polemiek niet bevorderd wordt. Het officieuse orgaan Journ. de St. Petersb., dat bovenstaand bericht mededeelt, merkt daarbij op, dat het beroep van Engeland op het tractaat van 1871 niet aangaat, dewijl de porte het eerst het tractaat van 1856 heeft geschonden. Alle documenten uit dien tijd bewijzen, dat de christen- mogendheden de verdrukking der christenen afkeur- den, maar zich verzetten tegen de uitsluitende bescherming door Rusland. Door tractaten, memo randums, enz. is toen getracht, den Turken hun plicliten onder het oog te brengenmaar die platonische interventie moest wel tot niets leiden en dat kon wel de bedoeling der mogendheden niet zijn. Rusland heeft, toen het zag, dat alle pogingen, om door gemeenschappelijk handelen ver- betering te verkrijgen, vruchteloos bleven, de taak op zich genomen, die de Europeesche mogendheden wel in beginsel erkenden, maar niet practisch wilden uitoefenen. Terecht wordt dus door Rusland gezegd, dat het in overeensteinming met de meening en de belangen van Europa handelt. De benoeming van prins Reuss VII tot Duitsch gezant te Konstantinopel, wordt door de Russische pers als een bewijs beschouwd van Duitschlands vriendschap voor Rusland. Neuzen, 15 Mei. Z. M. heeft, met ingang van 1 Juli a. s., den ingenieur van den waterstaat le klasse J. W. G. Stieneker te Neuzen aangewezen als ingenieur in functie te treden, waardoor alzoo de opheffing voor het le rivier-arrondissement, standplaats Nij- van het kanton Sluis tot de afgedane zaken zal megen, den ingenieur van den waterstaat 3e klasse behooren. Jammer voor Neuzen, dat door gebrek C. B. Schuurman, tot standplaats Neuzen, en den aan geschikte woningen, de kantonrechter genood- ingenieur van den waterstaat 3e klasse R. J. Cas- zaakt is te Sas van Gent te wonen. tendijk Jz., tot standplaats Breskens. Dat op het zich door de scheepvaart ontwikkelende Naar wij vernemen is tot opzichter van de wer- N°uzen ,de keuzc tot jestiging van den zetel ge- ken der genie "alhier benoemd: de heer J. Duppen, j Vallen 1S' kan misschien jmst gezien zijn, doch opzichter van fortificatien le klasse, thans te's Her- w,iar°m er 111 ,let 1e district voor 25,000 zielen togenbosch. siechts een persoon in de toekomst en in bevoegde competentie recht zal spreken, verklaren velen niet Z. M. heeft benoemd tot betaalmeester te te begrijpen, en daarlatende of Sluis de geschikste Sas van Gent, mr. D. de Jongh tot Polsbroek, zetel voor een tweede kantongerecht was ofwezen thans surnumerair voor de dienst. van 's rijks zoude, geloofde men dat deze opruiming van een schatkist. grenskantongereeht uit het oogpunt van staatkunde, I lock, 14 Mei. Naar wij vernemen is in de ser7)'e,l en gehoorzaamheid voor de Nederlandsche op heden gehoudene vergadering van ingelanden weMen]angs deze en andere grenzen in de toekomst van het waterschap Loven en Willemskerke besloten we' klijken za' n'et goed bekeken te zijn en het tot het aanleggen van grindwegen, en wel overde Nederlandsch element alhier door de wegneming Lovenpolderschestraat en over den weg Willems- van goede en de enkele gegradueerde ambtenaren, kerkepolderschestraat genaamd. er aEes be halve bij winnen zal. Men raadplege Walsoorden, 12 Mei. Voor het maken van eenige het Vr°eger °^eheven kanton IJzendijke. verbeteringen en vernieuwingen aan den zeedijk, De tweede kamer heeft het ontwerp, regelende benevens het leveren van materialen enz. ten bet onderwijs op de militaire academie, zooals het dienste van de waterkeering van het calamiteus in den loop der discussien is gewijzigd, aangenomen waterschap Walsoorden, heden alhier aanbesteed, met 53 tegen 22 stemmen. is het minst ingeschrevert voor f 26,370 door den a 'heer J. Kraaijeveld te Hansweert. I van oorlog heeft bevelen gegeven tot net onder de wapenen roepen van miliciens- Stoppeldijk. Druk wordt alhier gesproken over verlofgangers, te wetenvan 4 Augustus tot 7 de verbinding van Rapenburg over Hengstdijk naar September, bij bet le, 2e, 4e, 5e, 7e en 8e re- den provincialen weg van Ilulst naar Walsoorden giment inf. de regimenten husaren en kompagnien door middel van een kunstweg. Zou eindelijk dit hospitaalsoldaten die der lichting van 1874, en bij jaren lang besproken plan werkelijk nog eenmaal het regiment grenadiers en jagers, het 3e en 6e re»i- tot uitvoering komenP We hopen het! ment infanterie, die der lichtingen van 1874 en 1875; Het in de maand Juni aanstaande te houden Vaj\ 4'kugUStuS to4 12 September, bij de regimenten onderzoek der in de provincie Zeeland zich bevinden- ^^ttillerie en het regiment njdende artillerie, de verlofgangers van de militie te land, om het 16 hehtmg van 1674; bij het bataljon mineurs even uit welke provincie zij afkomstig zijn, zal T saPPeu's' dla j g van 1875> van 31 betreffen hen, die behooren tot de vier oudst'e lich- UgUStUS September. tingen, namelijk die van 1873, 1874, 1875 en Naar men verneemt bestaat bij de regeering 1876, voor zoo ver zij voor 1 April jl. in het 'let voornemen, om met ingang van 1 Januari 1878 I genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Het m eenige groote gemeenten des rijks bureaux van onderzoek zal o. a. plaats hebben in de gemeenten statistiek te vestigen. Die bureaux zouden het j en op de dagen en uren, als hieronder zijn karakter van gemeentelijke bureaux verkrijgen en aangewezen. 1 de kosten van jaarwedden enz. door het rijk aan de Te Hulst op Maandag 18 Juni, des voormiddags gemeentebesturen worden teruggeven, ten welken ten 11 uur, voor Boschkapelle, Clinge, Graauw, e'nde °P de staatsbegrooting voor 1878 de uoodige Hengstdijk, Hontenisse, Hulst, Ossenisse, St. Jan- g®Men zullen worden aangevraagd. steen en Stoppeldijk. Aan de rijkskweekscholen voor onderwijzers Te Axel op Dinsdag 19 Juni, Js voormiddags ten 10 uur, voor Axel, Hoek, Koewacht, Neuzen, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Te IJzendijke op Donderdag 21 Juni, des voormiddags ten 10 uur, voor Breskens, Biervliet, zal met het begin van aanvang nemende 1 Sept den kursus 187778, gelegenheid zijn e. tot plaatsing in het eerste studiejaar van 20 kweekelingen te 's Bosch, 20 te Haarlem, 21 te Middelburg, 20 te Deventer en 23 te Groningen, ten einde daar op kosten van het rijk opleiding Groede, Hooldplaat, Aieuwvliet, Sclioondijke, Water-1 tot hulponderwijzer te ontvangen. Verdere bij landkerkje en IJzendijke. zonderheden vermeldt de Staats-Ct. van 12 dezer te'rC101UuurP ^frrdaf f iam' voormiddags In de d zijn te Rotterdam Qp Heille OnstK V00rT?farde,nburg' Cadzan^ Eede' het vermoeden van valschheid in beslag genomen Muiden St S, J" van 100. gedagteekend en ge- Muiden St. Krms, Sluis en Zuidzande. mer]d alg 1Q Sepf [*7Q> «i() (;2(J5 B g Wij lezen in de Sluische courant: Na 1 Sepi, 1872, no. 2335 B B; 1 Sept. 1874, no', afdoening der hangende zaken, vertrekken morgen 8565 A Ar1 Sept. 1874, no. 9592 P P,' 12 van hier de kantonrechter en de griffier, om na Sept. 1875, no. 5893t P P; 11 Sept. 1876,' no. afloop hunner beeediging te 's Hage als zoodanig 5253 L J. De valschheid verraadt zichdoor het bij het nieuw opgericht kantongerecht te Neuzen papier, hetwelk met dat der echte bankbiljetten YEUZiMHE COURANT. ABONNEMENT. (lrie maanden binnen Neuzen f 1, Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle BoekhaDdeiaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. i Advertentien gelie e men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE UP©. U 7 i/ivi 11UUJ vwn OllIUO lUMJl i viji auouoil VUlll IlCt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1