No. 1250. Alffemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ADVERTENTlEN. KENNISGEVING! BEKEN DM AKING. 17e Jaargang. Zaterdag 12 Mei 1877. Dit blad verschijnt Dinsdag- en "Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. abonnement. Bij deze cournnt bchoort eeu bijvoegscl. JRolitieli Overzicht. Terwij] belangrijke wapenfeiten in het Oosten zich nog steeds laten wachten, houdt de pers zich in hoofdzaak bezig met het bespreken van het antwoord, dat Engeland thans aan Rusland heeft gegeven op de circulaire, betrefi'ende de Russische oorlogsverklaring. Het doet mij diep leed zegt Engelands koningin in bedoeld antwoord dat de czaar het bevel heeft gegeven, om Turkije binnen te rukken. Deze handeling acht de Engelsche re geering, niet overeen te brengen met de belangen van Euro pa, terwijl de toestand der chrissenen er door vererger 1 zal worden. Het gedrag van Rusland wordt verklaard, in strijd te zijn met het tractaat van Parijs, waarin den onderteekenaars wordt op- gelegdde ouat hankelijkheid en onschendbaar- heid van het Tui'ksche rijk te eerbiedigen. De czaar, op eigen gezag handelende tegenover de porte en de wapens opnemerde zonder de mogend- heden te raadplegen, heeft zich van haar afgeschei- den. De verklaring van Rusland, dat het in het belang van Europa handelde, kan niet onderschreven AVofden. De slotwoorden van het antwoord luidenaldus: ,/Het is onmogelijk, de gevolgen van zulk een stap te voorzien. H. M. regeering zou zich gaarne onthouden hebben van 't maken van eenige op- merkingen dienaangaandemaar daar vorst Gort- schakoff, blijkens zijne aan de mogendheden ge- zondene circulaircs, van meening schijnt te zijn, dat Rusland in 't belang van Engeland en de andere staten handelt, voelt Hr. Ms. regeering zich verplicht, openlijk te verklaren, dat de be- slissing van Rusland hare goedkeuring niet weg- draagt." 't Zijn vrij krasse uitdrukkingen, die Engeland zich veroorlooft, om zijne afkeuring over Ruslands handelwijze kenbaar te maken. Te meer springt dit in het oog, omdat in het antwoord geen enkel woord van berisping aan het adres van Turkije voorkomt. Bij datzelfde tractaat van Parijs beloofde Turkije plechtig de invoering van tal van her- vormingen en het nemen van eene menigte recht- vaardige besluiten, geen van welke ze ooit zelfs heeft pogen in te voeren of te nemen. De porte heeft dus reeds 21 jaar lang het tractaat van Parijs geschonden en het pleit niet voor onpar- tijdigheid, dat geen woord van deze tractaatschennis gesproken wordt. De Engelsche bladen zijn met het antwoord van Derby over 't geheel ingenomen. De Times althans brengt hulde aan de wijze, waaarop de aanmatiging van Rusland, om zich te poseeren als verdediger van Europa's belangen, aan de kaak is gezet terwijl andere invloedrijke bladen den open en duidelijken toon van 't antwoord prijzen. Daily News daarentegen noemt het een ongelukkig post- scriptmn bij Engelands onzijdigheidsverklaring. Welken indruk de circulaire in het overige Europa heeft gemaakt, is nog niet uit te maken, en even- min, of zij Erankrijk, Italie, Ootenrijk en Duitsch- land ook zal dringen, om een woord over, of naar aanleiding van de politieke strafpredikatie in T midden te brengen. Vrij zeker is het, dat Gort- schakolf er niet over zal kunnen zwijgen en trachten zal, Europa in de eerstp plaats te bewijzen, dat Rusland recht had tot zijne oorlogs—verklaring aan Turkije, en ten andere, dat het, zonder ver- overingszucht, ten behoeve van de ongelukkige christenen de wapenen opvattende, niets anders is, dan de kampioen voor vrijheid en humaniteit. Oorlogs-nieuws is er maar weinig, hoezeer er berichten genoeg komen. Maar uit al die tijdingen de waarheid te- distilleeren is onmogelijk. Wat uit St. Petersburg wordt geineid en wat Constanti- nopel mededeelt over eene en dezelfde gebeur- tenis de lezingen zullep verraden, wat de schrijvers het liefst willen. Een klein voordeel wordt uitgezet tot eene groote overwinning eene geringe neder- laag tot eene verlorene bataille. Zoo was het altijd en zoo zal het ook nu weer zijn. Men leze dus alles met een billijk wantrouwen. De telegram men toonen aan, dat het Russische leger met groote snelheid door Rumenie trekt. Een bericht uit Konstantinopel mehlt dat de Russen reeds bij kleine detacheinenten den Douau over- trekkenmaar waar en hoe wordt niet gemeld en ook niet, waarom het Turksche leger dit niet poogt te verhinderen. Indien dit bericht waar is, dan kan slechts gedacht worden aan een overtocht van den beneden-Donau in de omstreken van Galatz. Van Turksche zijde, uit de. vesting Rustschuk, i wordt gemeld, dat de opperbevelhebber Abdul- Kerim de hoofdmacht bij genoemde plaats wil houden, hoewel hij voor voldoende verdediging van den Donau, op de hoogte van Brai'la en Galatz heeft gezorgd. Den hoofdaanval verwacht liij echter bij Rustschuk. 55jarige Echtvereeniging JOOS KLAASSEN CORNELIA KLAASSEN. Ifeuzen, 10 Mei 1877. Hunne dankbare kinderen, klein- 'ip en achterkleinkinderen. De ondergeteekenden betuigen hun- nen welmeenenden dank voor de be wijzen van belangstelling op 8 dezer ondervonden. JACOBUS JURRIJ en JOHANNA BUIJZE. Hoek, den 10 Mei 1877. Ter voorkoming van misverstand dient, dat niet de ondergeteekende, maar Mr. A. J. van Deinse benoemd is tot Rechter te Rotterdam. Mijn kantoor blijft gevestigd te Middelburg op de Dwarskaai, G 109. Mr. E. M. C. VAN DEINSE, Procureur. Bij deze betuig ik niijuen dank aan alien, die mij hun vertrouwen schon- ken bij mijne herbenoeming als lid van de Pro- vinciale Staten. Ch. PIERSSENS. De ondergeteekende arrondissements en kantons Deurwaarder, geeft hij deze aan zijne begunstigers en clientelen kennis, dat hij zijne standplaats Axel naar ae gemeente Neuzen heeft overgebracht en aldaar woonachtig aan de W estsluis in het huis, gemerkt wijk A, No. 108, alwaar hij te spreken en te ontbieden is. Achtend, heb ik de eer te zijn UWelEd. dv. dienaar C. VAN DER SWAN, Deurwaarder. Neuzen 15 Mei 1877. Het Bestuur der waterkeering van den cala- raiteusen polder N1EUWE-NEUZEN, maakt be- kend, dat de outwurpen begrooting derinkomsten en uitgaven van het Waterschap, opgericht voor het besturen, behoeren en bekostigen van de zee- wering en oeververdediging van dien polder, over het dienstjaar 1877/78, met de memorie van toelichting, van af den 12den tot on met den 22steu dezer maand, is nedergelegd ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Neuzen, ter inzage van de besturen en grondeigenaren van de polders of waterschappen die bij de zeewering en oever verdediging van genoemden calamiteusen polder zijn betrokken, en voorts tegen betaling der kosten voor hen is verkrijgbaar gestelpl. Neuzen, den 9 Mei 1877. Het Bestuur voornoemd, J. LENSEN, Voorzitter. J. STURM, Secretaris-Ontvanger. Het Bestuur van den polder AU- TRICHEN en NIEUW PAPESCHOR, maakt aan de eigenaren van gronden in dien polder bekend lo. dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1876/7 alsmede de begrooting voor 1877/8 met de memorie van toelichting van af den 14 dezer, gedurende acht dagen, ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Westdorpe ter inzage zullen liggen, des voormiddags van 9 tot 12 ure; 2o. dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Dinsdag den 22 Mei a. s., des voorraiudogs 10 ure, ten liuize en herberge van P. Kerckhaert te Westdorpe; 3°. dat de, door die vergadering vast te stellen begrooting enz., van af den volgenden dag, op nieuw gedurende acht dagen, ter bovengemelde plaats en uur, ter inzage zal worden neder gelegd; en 4o. dat de rekening, begrooting enz., ten kan tore als boven in afschrift verkrijgbaar zijn tegen betaling der kosten. Westdorpe, den 12 Mei 1877. Het Bestuur voornoemd, P. GOETHALS, Dijkgraaf. N. KERCKHAERT, Ontv.—Griffier. MUSCHE ADVERTENTIEN. fer drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheelf Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle BoekhaDdelaars Postdirec- teuren «;n Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. VAN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1