N stellen, die, op een prachtig opgetuigd paard gezeten, met haar door Konstantinopel zal rijden, terwijl de sultan met getrokken zwaard en ins'gelijks te paard naast hem rijden zal. Ulema's zullen voor de beide ruiters uit gaan en den volke verkondigen, dat de strijd voor het geloof nu is begonnen. Na afloop dezer plechtigbeid zal de Sheikh—ul-islam, met de vlag naar de Donau gaan, waar hij haar in de gevechten, die men kan verwachten eigen- handig zal zwaaien. GEMENGDE BER1CHTEN. De oud-kapitein der infanterie P. A. Jansen, thans directeur der gevangenis te Middelburg, stelt zich candidaat voor de tweede kamer in eenig liberaal kies- district Ook te Ylissingen heeft zich een N ova- Zembla-comite gevormd. Alvorens de Pupillen- school te Nieuwersluis geopend wordt, zullen er ,nog wel twee maanden verloopen; tot dusver hebben zich 40 jongelieden aangemeld. De Haagsche brood- en meelfabriek kan over 1876 een dividend van 15 uitkeeren. Met Jum komt een tweede fabriek in werking. Te Zutfen zijn twee personen gearresteerd wegens het in omloop brengen van valsche muntbiljetten, Mej. Beersmans te Antwerpen is geengageerd aan den Rotterdamschen schouwburg, tegen een jaarwedde van 7000 gulden. Ben oppassend inwoner van Berkhout van een bruloft huiswaarts keerende, geraakte in een sloot, en werd een paar uren later leveidoos opgehaald. Het lijk werd het eerst herkend door zijne moeder, die mede van dezelfde bruiloft huiswaarts keerde. Het Ned. stoomsehip W. A. Scholten, dat zooals wij melden, tot proef een aantal paarden en ossen uit Amerika naar Southampton zou vervoeren, is daar, na een stormachtige reis, behouden aangekomen. Van de 160 dieren waren 19 bezweken. Men is thans met de fondamenten van de gebouwen te Parijs voor de internationale tentoonstelling gereed. Op de Place de Martyrs te Brussel heeft een hevige brand gewoed, waarbij een vrouw en twee kinderen zijn omgekomen. Het lijk der vrouw was geheel verkoold. De kinderen vond men ge- stikt te bed en op de zolderverdieping lag het lijk van een jongeling vol brandwonden. Men meldt, dat de brigade-generaal Pouvel, die in 1871 de subdivisie vau de Drome commandeerde, zich te Parijs van het leven heeft beroofd. Hij had zijn geheele fortuin in Turksche fondsen belegd. Een hevige brand brak dezer dagen uit in de gebouwen van het Bisschoppelijk college te Hoey, in Belgie. Meer dan de helft van het overgroot gebouw, de academizaal en de talrijke scholen zijn een prooi der vlammen geworden. De schade wordt geraamd op 75,000 fr. De leerlingen, die daags te voren van de Paaschvacantie waren teruggekeerd, zijn alien naar hunne ouders teruggezonden. De schilder Jabonneau te Brussel, voor den rechter gedaagd onder de aanklacht door onvoorzichtigheid den brand in het huis van den heer Bochart, en dus onwillekeurig den dood van mevr. Bochart en hare dienstbode veroorzaakt te hebben, is door de correctioneele rechtbank vrijgesproken. Op- merkelijk is het dat het Engelsche woord nieuws wNews" samengesteld is uit de aanvangletters der vier windstreken, waaruit alle tijdingen komen N (north) E (east) W (west) en S (south.) Op de reis naar Queenboro had jl. Maandag nacht op het stoomsehip Stad Vlissingen een treurig voorval plaats. De stoker A. J. Prince, na afloop zijner wacht zich ter ruste willende b°geven, had het ongeluk, hoogstwaarschijnlijk tengevolge van de beweging van het schip, van den trap te vallen, met dat gevolg, dat hij er het leven bij inschoot. Eerst geruimeu tijd later werd zijn lijk met gebroken hals door een der manschappen gevonden. Woensdag namiddag werd het lijk naar de woning der bedroefde weduwe vervoerd. Een der aanneiners van het havenwerk te Delfzijl trad, in de vorige week in het huwelijk en wilde bij die gelegenheid ook aan zijne werk- lieden een vroolijken dag bezorgen, waartoe hij hun een borrel schonk. De vreeselijke gevolgen van die gulheid bleven met uit. Twee vlijtige arbeiaers, twee broeders, die anders nimmer misbruik van sterken drank maken, werden door den jenever verhitnn kregeu rtwist; de een sprong te water de ander hem na |"tn het water werd het gevecht voortgezeteenige heeren haalden de mannen op het drooge, doch daar werd de twist, behulp van anderen, I voortgezet en zelfs greep een der vechtersbazen een geweer en laadde dit. Gelukkig-kwam toen echter j de rijksveldwachter tussehenbeiden, nam den woe- j denden man in arrest, boeide hem en braeht hem j naar Appingedam. Door twee Duitschers zijn te Amsterdam valsche muntbiljetten in omloop gebracht. Ook te Rotterdam zijn ongeveer 130 valsche biljetten uitgegeven. De biljetten zijn groot /10, dragen het jaartal 1864, zijn echter glanzig en borderig votfrts ontbreekt het watermeSk pp een paar letters nade handteekening van den minister van finan- tien is gebrekkig, en de figuren die boven de kransen dragen, zijn grover afgewerkt. De politie doet onderzoek. Ook te 's Hage moeten in de laatste dagen pogingen zijn aangewend om valsche bankbiljetten uit te geven. Met een van /200 moet het be- drog zijn gelukt; het schijnt geschiedt te wezen door dezelfde Duitschers, die elders zijn opgemerkt^ Een Parijzenaar steeg haastig in een huur- rijtuig en beval den koetsier hem zoo spoedig moogelijk naar het adres te brengen, dat hij hem opgaf. De koetsier legde de zweep Over zijn paard en verrichtte wonderen van rijkunst om aan het bevel van zijn klant te voldoen. Aan het doel van zijn tocht gekomen, steeg de Parijzenaar bedaard uit zijn rijtuig, haalde zijn porte-monnaie uit den zak en gaf den koetsier het voorgeschreven loon, maar geen centime meer. De koetsier stond verplet en vond nauwelijks woorden om zijne verwondering uit te drukken, dat hij geen fooi ontving voor zijn ijver. Ik ben lid van het genootschap tot bescherming van dieren, antwoordde de guit, en een koetsier, die zijn paard zoo onbarmhartig de zweep laat voelen is mij geen fooi waard. Vorst Nicolaas van Montenegro heeft, volgens de Neue Ztg. dd. 2 April, een schrijven gericht aan den keizer van Rusland, waarin hij zegt, dat j Europa zich van de onmogelijkheid moet overtui- gen dat de Montenegrijnen zonder brood en water zonder land en lucht bestaan. wDc zee is voor ons ontoegankelijkwij hebben noch vruchtbare velden, noch handelsplaatsen, niets anders dan de naakte bergen blijven ons over. Het grootste gedeelte van de districten Zeti en Brod kan de bevolking niet voeden. Van de 84 quadraat mijlen, welke Montenegro beslaat zijn slechts 40 bewoond en dat nog slechts voor de helft. Zulk een landstreek kan geen 193.329 inenschen voe- j den. De porte heeft ons bovendien in het jaar I 1862, toen Diver pacha de ongewapende en on- schuldige Montenegrijnen overviel, grenzen afge- dwongen, welke ons bestaan onmogelijk maken. Ik veroorloof mij te gelooven, dat Uwe Majesteit ons deswege niet veroordeelen zal, dat wij onder zoo- danige omstandigheden voornemens zijn, ons lot aan het zwaard toe te vertrouwen. INGEZONDENE STUKKEN HANDELSBERICHTEN. frfjzen <lerr Mffectien. Amsterdam, 3 Mei. Heer Ops feller Prijzen vau Coupons. Dordrecht 3 Mei. Lokeren, p. 106 25 April. 2 Mei. Snelpersdruk van J. K. G. Dhont te Neuzen. ytalent door elk op hoogen prijs wordt gesteld, zijn klein lief zusje it een echte parelDit lieve kind van nauwelijks 10 jaar, dat ze- kerlijk bilooft eene groote kunetenares te worden, deed het publiek opvolgend weenen en lachenwonderlijk, oprecht won- derlijk De heeren L. Holvoet, Dumolin en van Vinkenroy, evenalt de lieve jufv. Henriette Willems, bevielen zeer wel en mochten zich in de onverdeelde toejuichingen verheugen. Maar vooral de heer Lacasse, de onbetaaibare koraiek, de lieveling van't» pu bliek was zooals altijd. '^verbeterlijk. Hdt is feeds genoeg dat Lacasse zich op de pl&nken vertoont, om hot publiek in toejuichingen te doen losbttaten. Oordeel 'dan Wat het moet geweeat zijn, na de uitvoerinp zijner twee puikstukjes»Qu'en pensez-vous en Braban^on Trombonne." 't Was om dol te worden. K'euripe bloemruikers werden, onder pepaste toespraken uit- pereikt aan Mevr. van Santen-Lepla, aan de jnffronwen Willema en Pauwels, alsook een sierlijken rinp aan den heer Lacasse, ten blijke van erkentelijkheid. Eene omhalinp pedurende het concert ten voordeele van de armen pedaan bracht eene ruime som op. RIK. Nkderland. Belgie. Frankrijk. Rusland. 75A 99} 101} 97 60} 94* 75} 894 76 75} 124 77 62} 63} 68 40 101 79 46 PoLBN. 008TENEIJK. Hongarije. Italie. Spanje. Portugal. Turkije. Egypte. Amerika. Brazilie. Certific. Werkelijke schnld 2} pet. 62}} dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelraaatschappij. dito exploitatie Ned. ataatsspoorw. Ccrtificaten bij Rotschild Inschrijiinpen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1878 Loten 1866 Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e 1. Obligatien 1867—1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltische spoorweg dito spoorweg PotiTiflis dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Schatkist oblipatien Oblip. metall. in zilver .Tan.'Jnfj. dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Pebr. /Aug. Aand. Nation, bank Schatkistbillctten Certific. Am terdain Obligatien Buitenl. dito Binnenlandsche Obligatien Inschrijving Alg. schnld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1'883) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacific 6 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 4 dito dito dito 2e sec. 7 Oblig. 18634} 85 dito 1865 5 90} 3 4 5 2} 3 5 5 5 5 5 5 5 4} 4 1 4 6 5 8 5 5 5 4 5 5 5 5 3 6 5 3 3 8 5 7 5 6 76} 49} 49} 45* 100* 68 10* 10* 51* 6* 103* 99J 51* 6 - 97* 43 SELZAETE, 2 Mei 1877. Prachtig, overheerlijk noem ik het concert zondag 11. gegeven door de zangmaatschappij „Kunst en Vermaak," alhier. De ruime bovenzaal vau het gemeeutehuis, smaakvol opgetooid, wai tot proppens toe met een uitgelezen publiek gevuld. De twee koren „Vooruit" van Gregoire, en wDe Jacht van Sint Hubert," van De Rille, met bewonderingswaardige juistheid en gevoel I uitgevoerd, bewezen ons te meer, dat de overigens reeds gunstig gekende zangmaatschappij, onder de bekwame leiding van haren wakkeren bestuurder, de schoonste toekomst tegen gaat. Mevrouw van Santen-Lepla van Gent, die uooit ten achteren blijft als het een werk van liefdadigheid of beschaving voor hare geboor- I teplaats geldt droeg met haar hooggewaardeerd talent voor: een groot opera »l'Ombre," van Flotow„Stella," valse, legende, j van Faure, en een duo uit wLes Dragons de Villars,', met den heer van den Bossche van Gent. Hij, die eenmaal het voor- i deel had de welluidende stem van Mme. van Santen-Lepla te mogen hooren, zal het geenszins verwonderen, dat na afloop van elk st.uk de zaal drcigde in te storten onder de geestdriftige toejuichingen van het publiek. De heer van den Bossche vergastte ons verder nog op twee romances: „De arme man" en „Le Medaiilon de Mariette beide stukken, onverbeterlijk uitgevoerd, verwierven den meesten bijval. 18 de heer Pauwels van Gent een meester op de piano, wiens Amsterdam 3 Mei. Metall. f 19,35 f 21,60; Div. Eng. per 11,82*. f Spaansche piasters f -,50; in goud) f 2,43*. dito zilver Eng. Portugal per Amerikaansche dollars Amsterdam 2 Mei. Metall. f 10,35dito zilver f 21 65 Div. Eng. per f 11,82*; Eng. Rnssen per f 11,97*; Eng. Portugal per Frans. f 47,65 Belg. f 47,65 Pruis. f 58,50; Hamb. Rnssen f 1,41* Russen. in Z. R. J' 1,26*; Poolsche per flPoolsche per Z. R. f Spaansche piasters y*-,50*; Spaansche binnenlandsche y-,47 Araerik. dollars f 2,43* papier f 2,24. Tegen verhooging van 60 a 70 et, ging tarwe vlug van de handRogge f 1,hooger winter Gerst 20 ct. zomer Gerat 40 ct. Haver 30 ct. Paardenboonen 20 ct. en Erwten 80 ct. hooger. Pnike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe f 13,90 a 14,20. Mindere f 13,20 a 13,70. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche y V0,a 10,20. Overmaassche f 9,50 a 10,Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 6,70 a 7,Overmaassche f 5,90 a 6,70. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 6,70 a 7,Over maassche f 6,a 6,50. Haver dunue f 3,90 a 5, Dikke f 4,10 a 5.70. Paardenboonen f 6,60 a S,Dniven boonen f 7,80 a 8,80. Witteboonen f 8,a 15,Brnine boonen f 8,— a 15,Erwten f 9,50 a 9,80. Koolzaad f 14,a 14,60. Lijnzaad 75 a 82 st. Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, 1.. p. zak fr. 28— a 30,50 18.25 20,— 16,25 17,- 17,25 19. 29,75 a 29,— 18,50 21, 17,50 17, 16,50 19,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 6