BIJVOEGSEL NEUZENSCI1E COURANT, BINNENLAND. BUITENLAM). VAN DE Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag 5 Mei 1877, N«. 1248. Neuzen. 4 Mei. De tweede tamer heeft jl. Dinsdag de com- missie van enquette betrekkelijk de longziekte onder het rundvee samengesteld. Bij de eerste stemming werden achtereenvolgens met groote meerderheid gekozen de heeren de Jong, Wijbenga, Schepel, Begram en de Jonge. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben naar aanleiding eener aanschrijving van den minister van binnenlandsche zaken een circulaire (Prov. blad no. 49) tot de collegien van Burgemeester en Wethouders in de provincie gericht over eene ver- hooging der jaarwedden van burgemeesters en secre- tarissen. Op de lijst der 59 hoogstaangeslagenen in 's rijks directe belastingen in de provincie Zeeland welker bevolking, volgens de laatst gehouden volks- telling, 177,569 inwoners bedraagt koinen, voor zooveel Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, de volgende personen voor, met het daarachter gevoegd bedrag van hun aanslag: Desire Eram^ois Philippus Seijdlitz, te Hulst, f 2383,65; Jhr. Charles de Maere, te Axel, f 1453,00^; Adriaan van den Broeke, te Aarden- burg, 1320,16^; Jacobus Marie Hennequin, te Sluis, f 1066,39; Alphonse Guillaume Victor Hom- bach, te Hulst, 1035,30; Abraham Johannes Risseeuw, te Zuidzande,/ 991,02; Johannes Franpois Hennequin, te Sluis, 950,72^. Bij de proeven, die in de tweede binnenhaven van Vlissingen met het ramtorenschip koning der Nederlanden genomen worden ter bepaling van de verplaatsing van het zwaartepunt, brak een reus- achtige ijzeren hefboom, die dwars over het schip was aangebracht. Bedoelde proeven zullen hierdoor eenige vertraging ondervinden. Uit Middelburg wordt het volgende ge- schreven Hoewel de moeielijkheid om een ander liberaal kandidaat te vinden voor het kiesdistrikt Middel burg thans eenigzins is opgeheven door de vrijwil- lige kandidatuur van den voormaiigen kapitein der infanterie P. A. Janssen, thans direkteur van het huis van arrest te Middelburg, willen de liberalen aldaar zich waarschijnlijk toch aan den heer van Eck houden. 'tis waar, dat er verscheidenen zijn, die liever een ander kandidaat hadden, maar ik ge- loof minder om politieke dan wel om persoonlijke redenen. Over 't algemeen toch zijn de Zeeuwsche liberalen niet zoo liberaal, dat de heer van Eck niet liberaal genoeg voor hen zou wezen, en daar hij een bekwaam, eerlijk en degelijk afgevaardigde is, die zijn sporen reeds lang verdiend heeft en zeker in de kamer ongaarne zou worden gemist, is het te hopen, dat alle persoonlijke grieven zullen worden ter zijde gesteld en de liberalen zich een- drachtig zullen vereenigen op den heer van Eck, opdat niet door stemverbrokkeling aan de tegenpartij wellicht een kaart in de hand worde gespeeld. De herkiezing van den heer van Kerckwijk te Zierikzee zal wel aan geen redelijken twijfel onderhevig zijn, en gelukkig is na al de schokken, die het in den laatsten tijd heeft ondergaan, Goes dit jaar van een verkiezingsagitatie bevrijd. Dat de toestand onder de arbeidsklasse in Amerika, vooral voor Europeanen, veel te wenschen overlaat wegens het stilstaan der fabrieken en 't gebrek aan handel en bedrijf is genoegzaain bekend. Onder de velen, die reeds sedert lang reikhalzend hebben uitgezien, om weer naar hun land te mogen terugkeeren, behoort ook een Nederlandsche familie, D. B. Caine, koperslager, met vrouw en 6 kinderen die reeds ruim 6 jaar te Trinton heeft doorgebracht en hoewel zij de eerste twee jaar ruim haar brood had, door de zware fallisementen der spooractie- houders te gelijk met honderden uit ons land en aangrenzende rijken, totaal van werk verstoken is geraakt en in de laatste jaren in kommer-volle omstandigheden heeft gesleten. Genoemde familie is door de goedheid van den vorigen patroon, den heer Dikkers, fabrikant te Almelo, die aan het hoofd des gezins steeds een oppassend en werkzaam bediende heeft gehad, als- mede door de zuinigheid en vlijt van den 7 5jarigen vader der vrouw, den te Meppsl en omstreken algemeen ter goeder naam en faam bekend staanden mr. kapper S. de Vries in staat gesteld om den 10 Mei a. s. uit Amerika te kunnen vertrekken; terwijl de man bij aankomst dadelijk in zijne vorige functie te Almelo zal worden hersteld. Landbouwberichten. Woensdag jl. had alhier de voorjaars paarden- en veemarkt plaats; et werden aangevoerd 4 paarden, 40 stuks rundvee en 24 varkens. Yoor het schoonste ruinpaard werd eene premie toegekend aan L. Dieleman te Hoek; voor het schoonste merriepaard aan J. Braal te Neuzen; voor het grootste getal paarden aan J. de Eeijter Pz. te Hoek; voor den schoonsten springstier aan J. de Bree te Hoek; voor het schoonste stuk rundvee en voor de beste baatgevende of kalf- dragende koe aan A. de Eeijter te Neuzen; voor het schoonste stuk rundvee van buiten de kantons Hulst en Axel en voor het grootste getal aange- brachte runderen aan J. van Boven te Eilewoutsdijk; voor het grootste getal varkens aan J. de Meij te Zuiddorpe. De handel was onbeduidend. Zaamslag, 2 Mei. Gelijk bij honderde land- bouwers stond ook op de schuur van G. de Bokx alhier een molentje. Dezer dagen draaide het door den wind, dat het een lust was om te ziendes .norgens echter lagen de wieken op de schuur; het molentje was stuk gedraaid. Het beste was den maker daarvan te ontbieden, teneinde het weder te herstellen, doch wat bleek nu echter? Dat door de wrijving onder het draaien het molentje in brand was geraakt. Waarlijk, een waarschuwend voorbeeld voor die landbouwers, die molentjens op hunne schuren hebben geplaatst. Mas de wind in andere rich ting geweest dan waren de brandende stukken op de met riet bedekte schuur gevallen en zeer waar schijnlijk had men alsdan in de couranten gelezen, dat er eene schuur in deze gemeente was afge- brand met bijvoeging van het donkere denkbeeld: Oorzaak onbekend. Als een bijzonderheid dient gemeld te worden, dat in den academischen hortus te Groningen eene koffieplant, daar uit zaad gekweekt en die onlangs heeft gebloeid, thans eenige vruchten draagt. Het Langstraatsch hooi wordt thans druk voor de pers verhandeld tot 17 de 1000 halve kilo's. Men verwacht nog meer daling. Ilet hof van cassatie van Brussel heeft uitspraak gedaan in zake der suikeraffinadeurs en der douanen, die beticht waren, de eersten van bedrog en om- kooperij, de tweeden van bedrog en vervalsching. Al de fabriekanten werden vrijgesproken, zelfs die, welke niet verschenen waren. De delicten van bedrog en omkooperij ongegrond zijnde be- vonden, zoo zijn vijf der douanen veroordeeld gebleven tot gevangenzitting voor vervalsching. Verder heeft het hof het vonnis der correctioneele rechtbank van Antwerpen gewijzigd, in zooverre deze niet, gelijkvormig aan de wet, had verklaard dat de bedienden van den staat, waarover questie is, voor altijd onbekwaam waren om openbare ambten te vervullen. Alzoo is dit berucht proces ten einde geloopen, waarin er quaestie was van verschillende millioenen boete, die moesten uitgesproken worden in terug- gaaf van gesmokeldu rechten. Door zijn vonnis ook geeft het hof acte aan de administratie van finantien van hare afstand- verklaring, die aangenoinen wordt. Op alle Amerikaansche markten, zoo wordt- aan de Londensche Times gemeld, wordt in ver- band met den oorlog, in granen gespeculeerd op zoo groote schaal als nooit te voren. Vooral te Chicago gaat ontzaggelijk veel omduizenden ver- verdringen zich ter beurze terwijl de meesten de grootste opgewondenheid aan den dag leggen. Het bericht, dat de sultan van Turkije voor- nemens is de vaan van den profeet te ontvouwen, bevestigt zich en 't zal dus den lezer niet onwelkom zijn, iets naders omtrent deze vlag te vernemen. Zij is van groene kleur, ongeveer twee el lang en bijna anderhalf el breed, en deed oorspronkelijk dienst als gordijn in de slaapkamer van Aischa, de favorite van den profeet, die daar gestorven is. Toen Mahomed op zijn sterfbed lag en zijne veld- heeren, die juist een veldtocht tegen eenige heiden- sche stammen in Arabie zouden beginnen, van hem afscheid kwamen nemen, gaf de stervende hun dit gordijn als oorlogsvaan mee, opdat de geloovigen zich bij 't gezicht daarvan zouden herinneren, dat zij voor God en den profeet streden. Van nu af werd het gebruik, dat steeds, wanneer de khalifen in 't veld trokken, zij deze vlag voor zich uit lieten wapperen; later echter werd bepaald, dat zij slechts dan zou worden gebruikt, wanneer de oorlog om des geloofs wil gevoerd werd. Natuurlijk stond het iederen khalif vrij, elken oorlog tot een geloofs- oorlog te verklaren. Zoo waaide deze vlag in 1683 ook voor de poorten van Weenen en eenige jaren later weder op het slagveld van Zenta, ofschoon het lot van den Islam in beide gevallen niet in 't minst op het spel stond. Wat echter aan deze vlag eigenlijk haar tooverkracht verleent is't gelooft dat iedereen, die in haar schaduw strijdt en valt, als martelaar gestorven is, voor wien de poorten des heinels wijd openstaan. Onder de latere khalifen kwam de vaan weinig in 't veld; ook de sultans uit het geslacht. Osman, die haar van de khalifen geerfd hadden, maakten er geen druk gebruik van eerst na den dood van Soliman den Groote begon men vaker tot haar zijn toevlucht te nemen. Dit- maal zal zij met buitengewone plechtigheid ontrold worden; Abdoel Hamid zal dit eigenhandig doen en haar daarna aan den Sheikh-ul-islam ter hand

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 5