GIMBOHFS MIAGIOUT A. Ch. I). L J. J, M d'Es M. J. A. Collol (I Fscury Pierssens te I lulst Hombach te Hulst, Dieriek te K oewaclit Col lot d'Escurv te fiiontemsse. V Mr. F. W alter. A. )ac Ilonih P. Dieriek. Ch. Pierssens. P. F. Dieriek, G. C. P. Pierssens, A. G. V. Hombach II. A. A Hombach. Pierssens. P. Dieriek. van W aesberdie. IF A. A. Baron Collot d'Escury. Boven. Vessem. J. Sturm. IF A. A. baron Collot d'Escury. C. Piei •ssens A. Hombach. Baron Collot d'Escurv en P. Dieriek. II. A. A. Ba ron Collot van S. A. de J. Sturm, d Escury. Vessem. Smidt. Mr. F. Walter Kantonreehter. A. G. V. Hombach, Ch. Pierssens, P. Dieriek V. Hombach, Ch. Pierssens, Mr. F. Walter, P. Dieriek te Koewacht. K. I AfBifa' JLlTSfer- s'm" NM. e 1. "..in, 8 Mei. Kiezers KIEZERS! A. van J. van Wordt gevraagd: Baron Collot Kiezers SHOOT MAGAZIJN Slaalwijn. Hel Zullen wij mannen als de Heeren HOMBACH en PIERSSENS kiezen, wij zullen ook niet na- laten onze stem uittebrengen op den Heer die als lid der Proviueiale Staten in alle opzicliten getoond heeft ons waardig te vertegenwoordigen, en dig in zijne verschillende andere betrekkingen bewijzen levert een vriend van ons gewest te zijn. Eenige Kiezers in bet land van Axel. Eenige landbouwers der gemeente Graauw, zullen bij de aanstaande ver- kiezing voor vier leden van de Provinciale Staten liunnen stem uitbrengen op deu Heer Mr. F. WALTER, Kantonreehter te Hulst. Een man van kennis, die de belangen van ons district naar wensch zal behartigen, niet het minst onze land- bouw-belangenberliaalde malen toch is het ge- bleken dat hij een warm voorstander van den landbouw is. Stemmen wij dus op de Heeren Bij de aanstaande verkiezing van vier leden voor de Provinciale Staten, in i bet hoofdkiesdistrict Hulst, worden dringend aan- bevplepi dp qftredende leden, de heeren; en Eenige Kiezers uit het kanton Axel. verkiezinsr voor Bij de aanstaande vier leden der Provinciale Staten bren- gen wij onze stem uit op de Heeren: II. Aftredende leden. Kantonreehter te Hulst. Eenioe Laat ons geene stem men versnipperen doch een- parig herkiezen de vier aftredende leden: en Aftredende leden. Wethouder te Hulst. kiezers van Hontenisse. Tot leden der Staten worden aanbe- volen de Heeren: EENIGE KIEZERS. Het is blijkbaar de niet te prijzen bedoeling van sommigen, om den heer COLLOT d'ESCURY, als lid der Provinciale Staten te doen vervangen door den heer J. L. F. VAN WAESBERGHE. Wij wijzen hierop, om de weldenkende kiezers te waarschuwen en om hen op te wekken a. s. Dinsdag als een man ter stembus te komen. De heer COLLOT d'ESCTJRY heeft onze be langen steeds met warmen ijver behartigd; hij is eene herbenoeming ten voile'waardig; laat dus op uw stembiljet met ontbreken den naam van EENIGE KIEZERS. A ele Kiezers uit het land van Hulst zullen bij de op 8 Mei te houden ver kiezing van vier leden voor de Proviciale Staten hunne stem uitbrengen op de aftredende leden, de heeren drie Tim mer man s knee lit s benoodigd bij J. SCHEELE Dz. te Neuzen. YELE KIEZERS. G;j alien, die m en Heeren de vrijheid lief hebt, sluit u aan- Eenige landbouwers van Axel, Hoek _TJ en Zaamslag, zullen bij de aanstaande verkiezing voor vier leden der Provinciale Staten stem men op den Heer Mr. F. WALTER, Kan tonreehter te Hulst. Iemand, die herhaalde malen blijken heeft gegeven ee:i warm voorstander onzer landbouw-belangen te zijn. Dankbaar herinneren wij ons zijne flinke toe- AU REMONTOIR, ISIDORE WILLEMIJNS, horlogiemaker, Veld^trsisit M (voor deze donkersteeg.) Groote en nieuwe keus van Gouden en Zilveren UURWERKEN, Gouden KETTINGEN, speciali- teit van Marmeren en Vergulden PENDULEN KADERS, WEKKERS, waekers HORLOGIEN alles aan zeer geringe prijzen en ter trouw ge- waarbori'd nei neat, sluit u aan- j ",J J 1UII1S-C l"e- een en kiest met ons tot leden der Staten, de 1 sPraak> gehouden op het diner bij gelegenheid der I tentoonstelling te Gent, en met innig genoegen zien wij hem dikwijls plaats nemen onder de toe- hoorders op onze landbouw-voordrachten. Landbouwers uit ons kiesdistrict, hebt gij uwe eigene belangen lief, stemt dan met ons op de Heeren EENIGE KIEZERS. Kiezers in het kiesdistrict Hulst. Eene belangrijke burgerplicht roept u op aan staande Dinsdag ter stembus, tot het kiezen van vier leden voor de Provinciale Staten. Handelt niet lichtzinnig maar overweegt goed met wiens namen gij uwe stembriefje zult invullen. Stemt niet op hen, welke die betrekking najagen uit ljdelheidbaat- of eerzucht, maar neemt mannen, die in T belang van ons district werkzaam zullen zijn. VY lj durven u als zoodanig gerust aanbevelen alien te Hulst. te Koewaclit. Brabantstraat, No. 15, GENT, Aankomsl der Nieuwigheden. Dit magazijn, het grootste zijnde der beide Vlaan- deren en selert 30 jaar bestaande, is eene ver- zekering van den goeden handel, die het drijft in deze artikelen; daarom durf ik de vrijheid nemen mij met eerbied aan de geeerde Nederlanders aan te bevelen. Ondernemer van Behangwerken met waarborg. METAALPAPIER voor vochtige muren, sedert 8 jaren met goeden uitslag bekroond, wordt ook veel gebruikt om orgelpijpen te versieren. I. alien te Hulst. EENIGE KIEZERS. Itoternoeder u."rkort,den 'f het karn,M3' maakt de boter vasier.beter v«n kienr en ver. "U ieri«T arliti<»l in eene uitvo<»rig«» gehriiik.min Snelpersdruk van J. K. G. Dliont te Neuzen. O 7 VAN J. n E SUTTER, Z««u, ereemgt in zich de eigenschappen van het Carlsbader, Em er en Marienbalbr zont en bewijst uilmnntende di, naten bii boo'dniin -er.topp.ng en slechte .py.ver.enng benevens de kwalen, die daarui. voorkomen, zooals maagpijoj migraine aal i n en' n I algem-en de z.ekten, »aareL„.n men z.eh van l,ieern.i.l,l..|.;B bedient. In vefzenelde d„o*eq a cents. U algemeene bek ndheid, dat ijzer een onmisbaar be-la-iddeel van uns blued is Waar het ii' te germge lioeveelhein voorhanden is, zijn kwaadsapp'gheid bleekzncht en klierziekten de natnnrlijke ge- enaamde uz.'ri)ra^narnfpn ia j - J n],ran tj T, Y." io, z,iju Kwaausapp tfi olgen Van alle zoogenaamde gzerpranparateo is deze oplossing de geschikile. ^erteerbarcn vorm. De fhcou kost f 1, Een eetlepel bevat 0,15 gram ijzer ia een licht niadert het sterk worden. In pakken voldoende voor 5'iO kan melk a A" cent. Bovenataande »rti^len zijn te bekomen in de bekende depots voornamenlijk. .nteijn - Hulst - J Bur 1, APnth"A,ardanb»rg A. W den Decker; Axel- Wed J. Veenhuizen Biervliet K JB„o.w£: Sa. H t ahr-:«> -B hoek markt J Mar.ijn k„rte So ird -r. Ou tburg'- H VON OIMBOBN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4