nlm IjI B011WLA> OPENBARE VERKOOPING BBJHE EOFSTBDB. OltimOGELUK UNDER! OPENBARE VERKOOPING ERVE, TUIN, 9 BERICHT VAN INSTEL. TE TTOEK. j BOEREN-INSPAN, Hontenisse en Graanw. aangeboden. Zilveren Cylinders, Remontoirs van af f 12,50 Gouden Remontoirs, Ancres en Cy linders. Q Gewone Gouden horlogien. ^5 Zilveren Savonetten en Zilveren Cy linders, zoowel voor Heeren en JDames. Aan de minst mogelijke prijzen. KLOKKEN met slag, van 4 tot 40 gulden, ^5 bestaande in Xeuken-, Huis-, Herberg-, Scheeps- O 9 9 111 HOUTaV6lS meeS' °UD EIKEN" Keuken-, Huis-, Herberg-, Scheeps- 9 en Eriesche klokken, Koperen Wekkers in soorten. Ruilt en koopt oude Zakhorlogien, Klokken enz- in- B. MOORS. - De Notarissen C. J. A. F e r c k e 11 en Mr. J. 1*. D r o n k e r s, beide te Veuzeii, zulJen op llouderriiis;, den 31 Wei 1877, des rnorgens ten 11 ure, ten verzoeke van MARIN US DIE- LEMAN, landbouwer te Iloek en de erven zijuer huisvrouw CORNELIA VERBRUGGE, op de door hem bewoond wordende hofstede in den Willems- kerkepolder, gemeente Hoek, in bet openbaar ver- koopen EENEN VOLLEDIGEN E, het noordelijk deel van no. 184, palendetegen de landen van de heeren A. Hombach, te Hulst, C. Borm en Rosseel voornoemd, de erven van -■fti i T71 d- Leenknecht den heer L. J. Blemel, te jj Jh| j J |-^ j Hulst, den volgenden koop en de Korte Nieuw- VAN EENB staande en gelegen in de POLDERS DULLAART EN LANGENDAM, GEMEENTEN bestaande in ]y[r j( vai| Heiuse, Avocaat en No- BEESTIALEN2 Werkpaarden, 1 tweejarig taris te Hulst, zal, kracbtens bekomene rechterlijke Paard, 1 Jaarling, 5 baatgevende Melkkoeien, autorisatie, ten verzoeke van de kinderen van wij- 1 tweejarige en 2 eenjarige Runders, 1 twee- len den beer JEAN CHARLES KEGELAAR, in jarige Os, 2 Yaarsjes, een Stierkalf, 1 dik leven rijks- en Provincial Veearts, gewoond heb- Zeugvarken, 60 Hoenders en Hanen en 1 bende te Hulst en aldaar overleden, in het open baar presenteeren te verkoopen: Ecrstc Koop. Jachthond. Voorts: 2 Mennewagens, een Treemkar, 1 Chais: 1 Ploeg, 7 Eggen, 1 Sleebak, 1 Rolblok, 1 Molbord, een Geesselsteen, 1 Windmolen, Ziften, Sclioppen, Rieken, Vorken, Mesthaken, 700 Mutsaard, 2000 Kliefbouten, 26 wilgen Boomstammen, 300 bossenTarwestroo; MELK- GEREEDSCHAP1 Kaarn, 5 Roomtonnen, Emmers, Teelen, 2 Botervaten; verder een bestaande in WOONHUIS, BAKKEET, SCHU- REN en WAGENHUIS, met 1 hectare 81 aren 70 centiaren ERE, TUIN, WEI- en BOUW- LAND, staande en gelegen in den Dullaartpolder, tttttciti a a t~, i v gemeente Ilontenisse, kadastraal bekend onder sectie Part'j HUISRAAD, bestaande in: een Kabinet,^ Ui7) 468j 169 en 470, palende 1 Kleerkast, een Tafelkast, 1 glazen Kast, de kndell van wijlen den heer Theodorus eemge Stoelen en betgeen meer zal women 1 T,"IT nicn MA AELOOP DAARVANongeveer 14 hectare welgewassen KLAVER. Koopen tot en met 2,kontant. Gegadu schreven. straat. INGESTELD op 2210,—- Aifgendc Koop. 1 hectare 47 aren 10 centiaren BOUWLAND, gelgen als voren, kadastraal bekend onder sectie E, het zuidelijk deel van no. 184, palende tegen de landen van de heeren M. Rotteveel en J. A. van Heteren te Hulst, tegen den vorigen koop, den dijk en de Korte Nieuwstraat; Boomprijs 135,—. INGESTELD op f 1930,—. Tieiide Koop. 89 aren 50 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie E, nos. 123, 124 en 125, palende tegen de landen van de heeren Blemel voornoemd, Jacobus Verbust t« Hontenisse, den Zeildijk en het Poleviestraatje. INGESTELD op 1200,—. Elfde Koop. 3 hectaren 76 aren 30 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie E, nos. 143 en 144, palende tegen de landen van de gecombineerde armen van Hulst en Hontenisse den heer P. d'Hont te Hulst en madame Maria Franciesca Ghislene de Volder, Wed. van den heer Lambert de Bare de Comogne te Gent, het Poleviestraatje en de Watergang. De koopers van den In tot en met den llu koop, komen met den 1 October 1877, op het gebruik van hun gekochte. INGESTELD op f 3220,—. Twaalfdc Koop. Een WOONHUIS met SCHUUR en ERVE, groot 3 aren 70 centiaren, staande en gelegen te Hulst, even buiten de Gentsche poort, kadastraal bekend onder sectie B, no. 266, tlians nog bewoond door Johannes Lossie. Om met den 15 Mei 1877 op het gebruik te komen. INGESTELD op f 800,—. VERBLIJF op Miuwidag den 7 Mei 1877 bezichtiging liggende. Inlichtingen zijn te bekomen en verkoopsvoor- waarden liggen ter lezing ten kantore van gemel- den ontvanger. „Dubbelen Arend," bewoond door mejuffrouw de wed. F. J. de Vilder te Hulst. pCt. GELAG. Die daartoe gading hebben komen ten dagen, uur en plaats voornoemd, aanhooren de condition en doen voordeel. ZEGT HET VOORT. Rosseel, te Hontenisse; Boomprijs 180, INGESTELD op 2400,—. Tweede Koop 1 hectare 68 aren 90 centiaren beplant WEI- LAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder Gegadigden komen op dag, uur en plaats voor- sftctle no i65) paiende tegen de goederen om- schreven in den vorigen koop, den dijk en de De ONTVANGER der Registratie landen van wiJlen ,den, ,1(:er Teodorus Rosseel en Domeinen te Middelburg zal, op voornoemdBoomprijs j 245, Vrijdag den elfden Mei 1877, des voormiddags INGESTELD op 2450, te half tien uur, te Vlissingen nabij het voorma- Iterde Koop. lige Arsenaal der marine, in het openbaar VER- j hectare 46 aren 40 centiaren BOUW- en K(X) PENj \Yp;J) en 17 aren 40 centiaren voorliggende j I twee hoopen PUIN bii de gemeente- DIJK, gelegen als voren kadastraal bekend onder mestput. sectie G, nos. 483, 484, en 485, 485bis, palende namiddags om 2 uur, m het logement den II eenig ODD IJZER tegen de goederen omschreven in den eersten koop, Alles afkomstig uit de zoogenaamde marinesluis I 1 V|t.r(|e aldaar, en ter genoemde plaatsen gekaveld ter eP - - - 5 50 aren 80 centiaren BOUW- en WEILAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G, no. 479 en 480, palende tegen de landen van de heeren Rosseel voornoemd, Charles van Haelst, te Kieldrecht en den Watergang. j INGESTELD op 580,—. Vijfdc Koop. 62 aren 20 centiaren DIJK en 3 aren 50 cen tiaren bebouwde GROND, gelegen als voren, ka dastraal bekend onder sectie G, nos 464, 464bis, 462 en 463, voor de goederen omschreven in den tweeden koop; Boomprijs 599,50. INGESTELD op 400,—. Zesdc Koop. 1 hectare 70 aren 70 centiaren BOUWLAND, gelegen in de gemeente Graauw en daarnader in den polder Langendam, kadastraal bekend onder sectie E, no. 179, palende tegen den dijk, de landen van den heer Cornelis Borm te Graauw en tegen den volgenden koop. INGESTELD op 2780,—. Zevcndc Koop. E, 110. 178, palende tegen den vorigen koop, den dijk en de landen van de heeren Rosseel en Cornelis Borm voornoemd. INGESTELD op 2760,—. Icliiste Koop. 1 hectare 61 aren 60 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie Horlogemaker, Steenstraat, Hulst. De Notaris R o 11 S C ll e rzal ten herberge van de Wed. Eijlders genaamd „het Wapen van Zeeland," publiek verkoopen Ouder tie gemceiite Koewaclit. 6 hectaren 11 aren 80 centiaren BOUW— en WEILANDsectie Cnos. 226 tot eu met 232, 243, 244, 245, verdeeld in 6 koopen. INGESTELD als volgt: le koop 1500,2e koop /600,3ekoop /"900,4e koop ^500,5e koop /200, 6e koop 200, Onder de gemeente St. J:in Steen. 1 hectare 5 aren 80 centiaren BOUWLAND, sectie C, no. 980. INGESTELD op 660,—. Onder de gemeente Huntenlsse. 2 hectaren 49 aren 40 centiaren BOUWLAND, gelegen in den Kruispolder, sectie D, nos. 408 en 409. INGESTELD op 3260,—. VERBLIJF op Miiiimlag 14 Mei 1877, des namiddags om 2 uren, in het Wapen van Zeeland te Hulst. Breeder bij aanplakbrieven omschreven. Informatie te bekomen bij den Notaris ROU- SCHER voornoemd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3