i BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. EXTBA ZWAItE KLAVERS ADVERTENT lEN. OPENBAKE VEBK00P1NGEN Uitstel Verkooping, Openbare Verkooping De Turksche autonteiten werven in Bosnie en de Herzegowina alle Muzelmannen van 16 tot 60 jaar voor den dienst aan. ZARA, 1 Mei. Zondag deden opstandelingen een eersten aanval op de Turksche voorhoede in Besinapas Nevevinje 15 Turken werden gedood. PEST, 2 Mei. De Montenegrijnen hebben bij de Doega-pas een gevoelige nederlaag geleden. Een stoomschip met Servische VTijwilligers en een ander met ammunitie en pro viand gaan naar Turn Severin waar de Russen die zullen in ont- vangst nemen. Tschemajeff is naar Belgrado geroepen. BUCHAREST, 2 Mei. De vorst is de troepen bij Bucharest gaan inspecteeren. Gisteravond is Bratiano naar Kischenett ver- trokken. De Senaat heeft het voorstel de handehngen van het ministerie goed te keuren, aangenomcn. In de kamer is eene interpellate aangekondigd om te vernemen, of de regeering tegen de uitdrukkingen van het Turksche manifest geprotesteerd heeft, waarbij Rumenie een provincie van I urkije genomen wordt. De ondergeteekende verklaart bij de aanstaande verkiezing van leden voor de Provinciale Staten ;n liet hoofdkiesdistrict Hulst, en waarvoor hij buiteu zijne voorkennis in de Neuzensche Courant van Woensdag den 2 Mei jl. wordt aanbevolenniet in aanmerking te w illen komen, daar de aftredende leden dat district op eene waardige wijze vertegenwoordigen. Axel, 4 Mei 1877. S. A. DE SMIDT, Notaris. Alle degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van vrouw SARA SCHOON- AKKER, weduwe van den WelEdelen heer J. M. Greve, in leven zonder beroep, gewoond hebbende te Axel en aluaar op den 16 April jl. overleden, gelieve daarvar opgave te doen voor of op den 20 Mei 1877, ten kantore van den Notaris DE SMIDT te Axel. Brieven franco. De ondergeteekende de Kruideniers- affaire van den Heer J. HARTE, aan de Westsluis alhier, overgenomen hebbende, be- veelt zich minzaam in de gunst zijner stad- en landgenooten en beloofd een civiele en prompte bediening. J-ACE DE WITTE. Neuzen, Mei 1877. Het Bestuur van den polder PIERSSENS maakt bekend lo. dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Donderdag, den 17 Mei 1877, des voormiddags ten 11 ure, in het ;/Nederlandsch Logement," bewoond bij den heer A. Batenbdrg te Neuzen; 2o. dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier voor de grondeigenaren in dezen polder, van af den 7n tot en met den 15n dezer ter inzage zijn nedergelegd a. de rekening en verantwoording over het dienstj aar 1876/77; b. de begrooting voor 1877/78 met memorie tot toelichting, welke begrooting, nadat zij door de vergadering van ingelanden zal zijn vast- gesteld, mede gedurende 8 dagen, te rekenen van den 18 Mei 1877, ter plaatse als boven, zal worden nedergelegd; al welke stukken tegen betaling der kosten, in afschrift ver- krijgbaar zijn. Neuzen, den 5 Mei 1877. Het Bestuur voornoemd, JOZ. DE EEIJTER, Dijkgraaf. J. J. FERCKEN, Ontv.-Griffier. 40jarige Echtvereeniging MATTHEUS DE BRUIJNE CORNELIA KOSTER. Axel, 3 Mei 1877. Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. ^0 1 Omlert round C. MAANDAG en L. VAN TONGERLOO. Hellevoetsluisj Neuzen, Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd A. B. DE MEIJER en M. L. VAN DE VELDE. Neuzen, 4 Mei 1877. De ondergeteekende roept, bij zijn vertrek naar Aardenburg bij deze een hartelijk vaarwel toe aan alle zijne vrienden en bekenden in deze gemeente. ADRIAAN DE KRAKER. Axel, 5 Mei 1877. B Ofschoon dankbaar voor de vernieuwde Ll aanbeveling voor de betrekking van Lid der Staten van Zeeland, verlang ik echter bij de anstaande verkiezing niet in aanmerking te komen. J. STURM. Neuzen, 2 Mei '77. - Erkentelijk voor zijne aanbeveling tot Lid van de Provinciale Staten, verzoekt hij evenwel bij de aanstaande verkiezing daarvoor niet in aanmerking te komen. J. A. VAN BOVEN. De ondergeteekende betuigt zijnen welmeenenden dank aan de kiezers, die hem op den 8 Mei als lid voor de Provinciale Staten van Zeeland candidaat hebben gesteld. Hij verzoekt echter als zoodanig niet in aan merking te komen. J. LENSEN. Neuzen, 4 Mei 1877. De tegen Dinsdag den 8 Mei 1877, geannon- ceerden Verkooping van Huismeubelen, ten behoeve van H. KRAMER, herbergier te Axel, zal geeu voortgang hebben, maar tot een naderen dag uitgestelil worden. ELK ZEGGE HET VOORT. Het Bestuur van den polder v :i n L< Ij n cl e n maakt bekend 1°. dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Woensdag den 16 Mei 1877, des namiddags te 2^ ure, in het loge ment van A. Batenburg te Neuzen, en I 2°. dat ten kantore van den heer J. STURM, te Neuzen, voor de grondeigenaren in den polder, van af den 7den tot en met den 15 dezer, ter inzage is nedergelegd de Begroo ting voor 1877/78, met memorie tot toelichting, en deze, tegen betaling der kosten in afschrift of druk bij hem verkrijgbaar is. Neuzen, den 4 Mei 1877. Het Bestuur voornoemd, J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier »/i. Het Bestuur van den polder AAN- EN GEN- DERDIJKE maakt bekend: lo. dat eene vergadering van ingelanden zal gehouden worden op Vrijdag den 18 Mei 1877, des namiddags ten 2 ure, in het logement ,/den Appel," bewoond bij J. de Visser, te Zaamslag; 2o. dat ten kantore van den Ontvanger-Griffier voor de grondeigenaren in dezen polder, van af heden tot en met den 14 dezer zijner nedergelegd: a. de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1876/77. b. de begrooting voor 1877/78 met memorie tot toelichting, welke begrooting, nadat zij door de vergadering van ingelanden zal zijn vastgesteld, mede gedurende 8 dagen, te re kenen van den 19 Mei 1877, ter plaatse als boven, zal worden nedergelegdal welke stukken tegen betaling der kosten, in afschrift ver krijgbaar zijn. Neuzen, den 5 Mei 1877. Het BESTUUR van den polder CA- NISVLIET maakt bekend, dat zijne verantwoording wegens de inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1876/7, met de betrekkelijke rekening van den Ontvanger-Griffier, benevens de begrooting der inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1877/8, met de memorie tot toelichting, gedurende aclit dagen, te rekenen van 5 dezer, ter inzage van de eigenaren der landen in den polder zijn nedergelegd ten kantore van den Ont vanger-Griffier, en tegen betaling der kosten in afschrift of druk verkrijgbaar zijn. Sas van Gent, Mei 1877. Het Bestuur voornoemd, N. KERCKIIAERT, Dijkgraaf. H. VAN DE WATTUNE, Ontvanger- Griffier. Het Bestuur voornoemd, C. DE KOK, Dijkgraaf. C. J. A. FERCKEN, Ontv.-Griffier. door het ministerie van den Notaris C. .1. A. Fere ken, te \euzen. I Op Maandag, den 14 Mei 1877, des na- middags ten 2 ure, ten verzoeke van den heer H. ONGHENA, te Zuiddorpe en in voordeel van de kinderen GOOSSENS, van: 5 hectaren KLAVERS, op hunne landen in de polders Canisvliet en Beoosten en Bewesten- bleij, gemeente Zuiddorpe en Axel. Te vergaderen aan de herberg ffde Muis," in de gemeente Zuiddorpe. •1 En op Zaterdag, den 19 Mei 1877, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van ADRIAAN DE KRAKER, landbouwer te Aarden burg van: Ongeveer 2 hectaren KLAVERS, op de bij hem nog in gebruik zijnde landen, in den Noord- polder, gemeente Axel, alwaar te vergaderen. polder Willem III GEMEENTE BOSCHKAPELLE. De Notaris S. A. de Smidt te Axel, zal ten verzoeke van den heer F. J. MEEUS, grond- eigenaar te Antwerpen en D. 1JSEBAERT, land bouwer te Boschkapelle op Donderdag den 24 Mei 1877, des voormiddags ten elf uren precies, in het openbaar presenteeren te verkoopen 6 hectaren extra zware KLAVERS, staande in den polder Willem III gemeente Boschkapelle, langs den dijk aan de Keizerrijksche straat. Gegadigden komen ten voorschreven dage, uur en plaats en ZEGGEN IIET VOORT. VAN EN VAN IN DEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2