Al^emeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1248. XT Jaargang. Zaterdag 5 Mei 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Bi| deze courant bchoorl een bijjvocffwcl F'olitielc Overzicht. De oorlogsberichten zijn nog van zeer veinig belang, maar toeb kornt uit Aziatisch-Turkije de tijding, dat reeds bet eerste bloed heeft gestroomd. Het doel, dat Rusiand zich met den veldtocht aldaar voorstelt, schijnt zich in de eerste plaats te bepalen tot de verovering van Kars, eene grens- vesting, welke ook in 1828 door de Russen storiren- derband werd ingonomen. De stad wordt door de Kars bespoeld, is door een sterken muur en door grachten omringd, maakt als zoodanig eene hoofdvesting uit tegen West—Perzie, maar is ove- rigens in even slecbten staat van tegenweer, als bijna alle Turksche vestingen. Eene sterke afdeeling Russen, die in de richting van deze plaats oprukte, heift een Turksch leger- korps onimoet, hetwelk haar was tegemoet gezon- den, en de beide legers geraakten slaags. Wat de uitslag is geweest van dezen veldslag is nog onbekend. Misschien meldt de telegraaf daarom- trent nog heden of inorgen bijzonderhedenmaar wij betwijfelen, of wij daarmee wel zullen te weten komen, hoe werkelijk de uitslag was. De oorlog, ten vorige jare tusschen de porte en Servie gevoerd, heeft ons toch geleerd, dat men er te Konstanti- uopel niet tegen opziet, om van een klein gevecbt een groot overwinningsbericht te maken, of ook wel, om eene nederlaag op het papier in eene overwin- ning te veranderen. In hoever de Russiscbe offi- cieele berichten vertrouwen verdienen, zal de onder- vinding nog moeten leeren. De reeds lang gedane voorspellingdat het Turksche gebied in Klein-Azie het eerst bet eigeidijk gezegde tooneel van den oorlog zou worden, heeft zich dus thans bevestigdmaar, hoe belang- rijk de operatieu op zich zelve mogen zijn, voor den uitslag van den thans begonnen oorlog zijn zij in 't algemeen van ondergeschikt belang, omdat de beslissing van Europa moet vallen en deze geheel afhankelijk is, van 'tgeen aan den Balkan voorvalt. Uit de berichten, die van daar worden ontvangen, blijkt, dat de Russen langzaam vobrwaarts zijn getrokken en zich thans reeds aan de grens van Rumenie bevinden. De voorposten beviiulen zich in Oostelijke richting van den Donau-oever, te Giurgewo in Walachije, aan de Oostzijde bij de noordelijke monding van den Donau, tegenover Rustschuk gelegen. De diplomatie zet hare pogingen voort, om den oorlog te localiseeren en de Temps ontvangt omtrent dit punt zeer geruststellende mededeelingen. „Men verzekert ons," zegt dit blad, ;/dat een der Eransclie oflioieren, deel uitmakende van de wetanscbappelijke zeiuling te Berlijn, in de best ingelichte officieele kringen dier stad zeer vredelievende berichten heeft ingewonnen; niet slechts over de betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland, maar ook over de mogelijke gevolgen van het Oostersche vraag- stuk. Men schijnt te gelooven, dat de oorlog zal gelocaliseerd worden. Deze opinerkingen zijn door genoemden officier medegedeeld aan een zijner ambt- genooten, die zich thans te Parijs bevindt." Officieus wordt verzekerd, dat de Russische re- geering de welwillende onzijdigheid van Duitsch land bewerkt heeft door de verzekering, dat zij geen veroveringen in Europa wil maken. Vorst Gortscliakoff zou gezegd hebben: Wij zijn zeker, dat Europa zich niet zal roeren, welke overwin- ningen wij ook belialenwant de Russische regee- ring heeft plechtig verzekerd, dat zij geen ver overingen wil maken. Wij hebben onder stilzwij- gende toestemming van Europa aan de porte den oorlog verklaardwant de Europeesche kabinetten kenden mijne circulaire en het manifest van den czaar, bijna eene maand voor de oorlogsverklaring. Zij hebben ons woord als pand, dat wij geen veroveringen willen maken en weten, dat wij niet anders hebben kunnen handelen, om uit de moeie- j lijke positie te komen, waarin de Slavische comites 1 ons gebracht^ hadden." In Duitschland, zoo heet het verder, gelooft men de Russische verzekeringen maar in Oostenrijk gelooft men, dat Rusiand, wegens de oorlogspartij, zijn woord niet zal kunnen houden. Daarom heeft de czaar aan den keizer van Oos tenrijk een brief gesclireven, waarin hij, om zijne belangeloosheid te toonen, Oostenrijk voorstelt, Bosnie en een gedeelte van Seme te bezetten en 1 belooft, na de eerste overwinning de vijandelijk- lieden te zullen staken, indien de porte aan Bulgarije locale autonomic en aan Rumenie volledige onaf- hankelijkheid schenkt. Ook het Engelsche kabinet heeft zijne weifelende en dubbelzinnige houding vaarwel gezegd en ver klaard, eene strikt onzijdige houding te zullen in acht nemen. Deze tijding, die bekend is geworden, mag zeker als zeer gewichtig en geruststellend worden aangemerkt, omdat men nu voorloopig de zekerheid heeft, dat de algemeene vrede geen ge- vaar loopt. Neuzen, 4 Mei. rechter; W. C. de Smidt en C. le Nobel, tot plaatsvervangers-kantonrechter; M. Therie, tot griffier. lot ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechtenNeuzen, Hulst en Oostburg, standplaats Neuzen, mr. B. Ort, thans advocaat' te Leiden. Gisteren is alhier gevankelijk naar de ge- vangenis te Goes doorgebracht zekere Jacoba van Langevelde, oud 25 jaren, wonende aan de Marga ret napolder, gemeente Zaamslag. Zij wordt be- scliuldigd haar kind van het mannelijk geslacht, waarvan zij den 28 Maart 11. beviel, vermoord te hebben. Bij bet onderzoek der justilie, hetwelk Maandag jl. plaats had, moet zij volledige bekentenis hebben gedaan, terwijl het lijkje in een schuurtje acliter het huis is gevonden. i oen deze ongelukkige alhier werd doorgevoerd was de belangstelling van het publiek, 'voorna- melijk die der vrouwen, zoo groot, dat de politie- beambten moesten besluiten eenen om weg met haar te maken, teneinde de gevallene eenlgzints aan het oog der menigte te onttrekken. Yele weldenkenden zouden het dan ook meer gepast achten, dergelijke beschuldigden per rijtuig te vervoeren. Honteuisse, 3 Mei. Kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente alhier, besloten in eene gecombineerde vergaderiiig op jl. Zaterdag tot het amoveren der oude en het bouwen eener nieuwe pastorie. Tot uitvoering dezer werken zal eene geldleening groot 6000 worden aangegaan. VAN HET 00RL0GST00NEEL. Bij Zijner Majesteits bnsluit van den 1 Mei 1877, no. 13, zijn, met ingang van den 15 Mei 1877 benoemd Bij de arrondissements-rechtbank Middelburg: Jhr. mr. A. van Reigersberg Yersluijs, tot pre sident; inr. D. A. Berdenis van Berlekom, tot vice-presidentjhr. mr. D. G. van Teijlingem, mr. E. P. Schorer, jhr. mr. J. J. Pompe van Meerder- voort, thans te Goes, en mr. P. J. Callenfels, thans kantonrechter te Vlissingen, tot rechters; mr. A. P. Snouck Hurgronje en mr. A. J. van Eekelen, tot plaatsvervangende rechters; mr. J. A. van Hoek, thans te Goes, tot officier van justitie; mr. J. van Doom, thans te Brielle, tot substituut-officier; mr. J. de Fremerv, tot griffier; mr. P. Roetert Tak Ez. en mr. W. H. Snouck Hurgronje, thans griffier bij het kantongerecht te Heinkenszand, tot substitut en-griffiers B:j de kantongerechten: Neuzen, mr. E. A. E. van der Kemp, thans te Sluis, tot kantonrechter; mr. J. P. Dronkers en S. A. de Smidt, te Axel, tot plaatsvervangers- kantonrechterS. G. van Welderen baron Rengers, thans te Sluis, tot griffier. Hulst, mr. F. J. F. M. Walter, tot kanton rechter; C. C. P. Pierssens en L. J. F. van Waesberghe, tot plaatsvervangers-kantonrechter; C. A. Vieweg, tot griffier. Oostburg, mr. F. J. Hennequin, tot kanton- I Volgens de jongste uit St. Petersburg ontvangen berichten zou Rusiand werkelijk besloten ziju de hulp van Servie te aanvaarden, dat thans 20000 man in het veld kan zenden, die zich thans te Kladowa, Saitscliar en Djumis bevinden. Het ver- dedigingsplan voor Belgrado, door generaal Todleben j te Kischenef bewerkt, zal door generaal Fadejew uitgevoerd worden. De taak van de Serviscbe armee bestaat daarin, den linkervleugel van de Russische armee te dekken, die op Widdin zal aanrukken en die daar slechts de onregelmatige troepen van Sofia voor zich zal hebben. In het geval dat de Turken uit Rustschuk en Silistria versterking naar Widdin zenden, zal het centrum j van het Russische leger naar de beide vestingen optrekken, terwijl de linkervleugel uit Galatz Varma tot zijn doelwit zal kiezen. Na den opstand van Servie zal de Russische regeering verklaren dat, ofschoon zij de bondgenoot van Servie is, zij niet hetzelfde doel beoogt als deze, maar slechts strijd om Bulgarije zijne autonomie te verschaffen, de regeering aldaar te regelen volgens het plan door een bijzonder comite onder presideum van vorst Tscherkesky op- gemaakt en van Albanie een nieuw schatplichti<* vo'steudom te maken. Een Engelsche stoomboot welke zonder de voorgeschreven maatregelen van voorzichtigkeid de haven van Kertsch is binnengeloopen, is op torpedos gevaren welke ontploften en bet schip verbrijzelden, zoodat de bemanning en de lading in de diepte verdwenen. u:i zcvsciik COllltANT. ABONNEMENT !*er ilrie maanden binnen Neuzen f 1, r_j Door het «jeheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie/ 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tin;en en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 rebels f 0,40. Voor elke repel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieze men aau denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DBIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1