Hollanflsctis Premie- en RenteRant. Gewaterfle ei Rip Sparren voor Kepers, OPENBARE VEHKOOP1NGEN C. Piei •ssens, A. Hombach, Baron Collot d'Escury en P. Dierick. OPENBARE VERK00P1NG. HDISRAAD. J. L. F. van YVaesberghe. J. Lensen. P. J. van den Eeckhout. II. A. A. Baron Collot d Escnry. II. A. A. Baron Collot d Escnry. M. J. van Vessem. S. A. de Smidt. J. Sturm. Pierssens te Hulst, Hombach te llulst, Dierick te Koewacht Collot d'Escury te llonlenisse. W. J. VAN MR BOOR, VLAARMEN, 8. A. de Smidt te Axel. J. A. van Boven te Neuzen. J. Lensen te Neuzen. J. L. F. van Waesberghe te llulst. H. A. A. Baron Collot d Eseury. J. A. van Boven. M J. van V essem. C A P U A I A Hoofdonderwijzer LANDBOUW^RS-INSPAN Kiezers O V I 1! K1 F SIGARENFABRIEK, llamlcl in KOFFIE en THEE. J. Sturm. ATTEST. V It A A T door het ministerie van den Notaris C. J. .4. Fercken, te Neuzen. IOp Hiusdug. den 8 Mei 1877, des voor- middags ten 10 ure, ten verzoeke van den lieer D. THOLENS, te Neuzen, van 15000 Mutsaard en 5000 Faceel, liggende van af de weduwe Dees, aan de brug te Axel, langs bet zijkanaal tot aan de Kijkuit. Te vergaderen bij de weduwe Dees. Op Vrijdag, den 11 Mei 1877, des na- middags ten 1 ure, ten verzoeke van P. VAN TATENHOVE, landbouwer, op de door hem bewoond wordende hofstede, in den Zeven Trini- teitpolder, gemeente Neuzen, van: 3 Werkpnarden, 1 tweejarig Paard, 1 Hengst- veulen, 6 baatgevende Melkkoeien, 1 twee- jarige Vaars dik van Kalf, 3 jaarlingen (Vaarzen,) 5 Melkkalveren en 4 jonge Varkens. Voorts twee Mennewagens, 2 Ploegen, 2 Eggen met houten en 1 met ijzeren tanden en al hetgeen verder zal worden aangeboden. Gegadigden komen op dag, uur en plaats voor- sehreven. Vele Kiezers uit het land van Hulst a; w zullen bij de op 8 Mei te houden ver- kiezing van vier leden voor de Provinciale Staten hunne stem uitbrengen op de aftredende leden, de heeren Ten behoeve van het openbaar lager ii onderwijs te SLUISKIL (Neuzen) wordt. ten spoedigste gewenscht een j op eene jaarwedde van 750 vrije woning eene 1/ 100,'s jaars. Sollicitanten gelieven zich Burgemeester van Neuzen. en, bij gemis van vergoeding voor huishuur van te wenden tot den De Notaris M. Genie te Hulst, zal ten ver zoeke van en op de hofstede bewoond door den heer I M. VAN GASSEN, landbouwer, wouende in den Willem Hendrikspolder, gemeente Graauw, op Honderdag den 24 Mei 1877des voormiddags om 9 ure, in het openbaar presenteeren te ver- koopen Eenen aanzienlijken bestaande hoofdzakelijk in 12 kloeke Werkpaarden, waaronder 4 Veulen- merries, 3 twee-jarige Paarden, 1 Jaarling en 2 Veulens. 12 Melkkoeien, 2 bekalfde twee-jarige Vaarzen, 9 Runders, 6 een-jarige Kalvers, 2 kleine Kalvers, 2 groote en 6 kleine Stieren, 3 Varkens en 3 Biggen. 4 Menwagens, 1 Vrachtkar, 1 beste Tilbury, 4 groote en 4 kleine Ploegen, 1 W aalsche Ploeg, 4 Sleden, .4 houten en 2 ijzeren Eggen, 2 Windmolens, waaronder 1 met Zift, 1 Peen- molen met Bak, 1 Zaaimachine, 1 Dorsch- machine, 3 Graanziften, 2 Vleeschkisten, 1 Kuip, 1 Kernmachiue en hetgeen verder tot een welingericht LANDBOUWERS-BEDRIJE behoort. EENIG ZINDELIJK bestaande voornamelijk in Een Glazenkast met eenig Porcelein, Stoelen, Tafels, Kasten, geleierd- en ongeleierd Aarde- werk en ander HUISRAAD. Voorts de Mest in den Mestput en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Vele kiezers zullen bij de aanstaande verkiezing voor leden van de Provin ciale Staten bun stembillet invullen met de namen Gij alien die de vrijheid lief hebt sluit u aan- een en kiest met oils tot leden der Staten, de Heeren EENIGE KIEZERS. In- en verkoop van alle soorten Itinnen en Buitenlandsohe Slaats Effecten en Premie- loten tegen inaandelijksclie afbetaling van af 5,- /25,elk Effect of Premie- lot moet met een prijs uitkomen en wordt terstoni uitbetaald. Nadere inlichtingen, plan en groudslagen zijn gratis verkrijgbaar bij onzen Hoofdagent voor Zeeland den Heer A. Bnnhoffte Neuzen. Op een Oostenrijksch Lot 1864, Serie 3925, No. 3,isgevallen/20,000 (trekking Dec. 1876.) Op een Brunswijker Lot 1868, Serie 9966, No. 45, R. M. 66. Op een Bucharest trekking Febr. 1877, Serie 4239, No. 10, fr. 500. Op een Amsterdamsch Lot trekking 1 April, Serie 5349, No. 4, 100. Het zal voor een ieder, vooral voor Zieken, die nog in twijfel verkeeren ten opzichte van hetgeen zij moeten doen, om genezen te worden, niet onbelangrijk zijn te vernemen, dat in het werkje aan Dr. BR11M1, BERIIE druk, 6 vel sterk, de in het herliaaldelijk aangekondigde boek- werk: ,,l)r. Airy's Naituurgeneeswijze," afge- drukte attesten luder worden besproken. Wie er zich van wenscht te overtuigen, in hoever die attesten waar zijn, ontbiede in Richter's Boekhaiulel te Rotterdam boven aangekonclig- den brief, die hem op franco aanvrage, gratia en franco toegezonden wordt. Bij de aanstaande verkiezing van vier leden voor de Provinciale Staten, in het hoofdkiesdistrict Hulst, worden dringend aan- bevolen de aftredende leden, de heeren en Eenige Kiezers uit het kanton Axel. Petroleum-bericht van H. J. Dronkers Jr. Maandag 30 April 1877 14,per 100 liter A comptant, franco aan boord Middelburg. Kantoor Middelburg, Lange Burg wijk C No. 94. TABAK. SNUIF EN Alles wordt tegen zeer Coucurreerendc prijzen en kwaliteit franco Rotterdam, geleverd. Postinonsters gratis. Te bekomen bij A. D. VAN AERDE te Neuzen: aan zeer civiele prijzen. Tot leden der Provinciale Staten van Zeeland, bij de verkiezing van 8 Mei aanstaande, worden aanbevolen de Heeren tin Tot leden der Staten worden aanbe volen de Heeren EENIGE KIEZERS. Daar ik mij door ondervinding overtuigd houd dat de door den Heer L. SEllNfi, Veearts te Haarlem, in alle bladen geannonceerde ('apuala, in elk geval van goede uitwerking is bij PAAR DEN, (Imff ik ZEds. art. drarvoor ten zeerste aanbevelen. J. J. HENDRIKSE ILJ.Zn. Stalhouder van Zijne K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Middelburg, 2 April 1877. To wanneer uw PAARD of HOND aan huiilziekte lijdt, welke de gebeele herstelling binnen weinige dagen bewerkt, waar voor ik iederen verbruiker guarandeer. Dit art. is bij onderstaande Dcpothouders ver krijgbaar a f 1,50 per bus. L. SERNE, fabrik. Voorheen practiserend Veearts le klasse, Haarlem. Verkrijgbaar bij de Depotliouders C. DREG- MANS te Neuzen en P. SEPIER te Zierikzee. Flinke Bepoibonders worden op alle plaatsen gevraagd. I IT Carl Hriick Co., Amsterdam. leeraar in de Natuurwetenschappen bij 't Middelbaar Onderwijs te Leeuwarien, ALSMEDE VERMAAK SPARREN, it pis J) I 0-. - naAr de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4