BUITENLAND. Landbouwberichten. Te Schijndel zijn de vorige week op de markt 2 koeien bezweken wegens het overtollige drinken van water, waartoe men die dieren geforceerd had door ze groote hoeveelheden zout te doen inzwelgen; een en ander met het doel hun eene bedriegelijke zwaarte en een gunstig uiterlijk te geven. De eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond zijn Vrijdagte De venter ter markt gebracht. Tot lid der kamer van Belgie is gisteren de heer mr. Paul Janson gekozen ter vervanging van den heer Funck. In Belgie werden gedurende eenigen tijd inge- wikkelde processen gevoerd over een erfenis van 12 millioen fr., onlangs door een grijsaard nage- laten. Geen testament werd gevonden, terwijl als naaste erfgenaam een bloedverwant optrad, die na 600,000 frs. aan successierechten te hebben be- taald, zich in het bezit der nalatenschap stelde. Spoedig daarna meldde zich echter uit Prankrijk een erfgenaam aan, die den overledene een graad nader bestond. Ben uitvoerig reclitsgeding was hiervan het gevolg, dat terstond vele kosten met zich bracht. Tot groote ontsteltenis werd nu echter dezer dagen plotseling een testament gevonden, behoorlijk ver- zegeld en waaraan een klein papiertje was bevestigd, waarop geschreven stond, dat het testament moet geopend worden op den dag van het gouden bis- schopsfeest van Pius IX, zoo deze alsdan nog in leven is. Terwijl alzoo de volgende maand volko- men zekerheid omtrent het lot der erfenis zal wor den verkregen, twijfelt men echter niet, of de paus zal de erfgenaam zijn dezer aanzienlijke fortuin. Door verschillende bladen en ook door ons werd dezer dagen gemeld dat aan Billoir gratie was verleend. Dit bericht blijkt thans onjuist te zijn, want de doodstraf is aan den moordenaar op de Place de la Roquette te Parijs voltrokken. Slechts een 400tal personen waren bij de strafuitvoering tegenwoordig. Uit Engeland en Noord-Amerika komen zeer droevige beriehten omtrent de stormen, die aldaar in de vorige week hebben gewoed. Ten zuiden van Chesapeake, dus wordt uit Phi ladelphia gemeld stranden 20 schepen, waarbij 100 menschen omkwainen. Aan de overzijde van het kanaal stranden bij Liverpool 4 schepen; bij kaap North verongelukte een Noordsch schip, dat met zout geladen uit Liverpool kwam, en voorts aan de Iersche kust nog een ander schip. Een Spaansch, met brandewijn geladen vaartuig, werd op de kust van Kent geworpen. Daar niemand zich hierop bevond, vermoedt men, dat de manschappen reeds waren omgekomen. Bij Yarmouth strandde eveneens een scliipT zonder dat men iets van de manschappen bespeurde. Elders waaide een huis om en werd daardoor het spoorwegverkeer gestremd. Dezer dagen was voor het gerecht te Moskou een even curieuse als treurige zaak aanhanging. Een paar maanden geleden werd een in een slede langs de oevers van de Pruth reizend gezelschap, bestaande uit een boer met zijn vrouw en vier kinderen, door een troep wolven achtervolgd. De boer zette zijn paarden aan zooveel hij kon, doch al spoedig bespeurde hij dat de wolven snel terrein wonnen. Op het oogenblik dat de slede door de hongerige dieren zou omsingeld worden, greep de man een zijner kinderen en wierp het in hun midden, en terwijl de wolven onderling om deze prooi vochten gelukte het hem een eind weegs op zijne vervolcers te winnen. Nog driemaal haalden de wolven de slede in en telkens wierp hun de boer een kind toe. Terwijl zijn laatste kind werd ver- slonden, slaagde hij er in het naatste dorp te be- reiken. Schier waanzinnig van wanhoop over het verlies van haar kroost, diende de vrouw tegen haar man een aanklacht in, doch de rechters, in aanmerking nemende, dat zoo de boer niet zijn kinderen bad opgeotterd, hij met alleen hen, maar -ook zijn vrouw zou verloren hebben, spraken hem vrij. lijkheid en eer, valt ons vaderlanu aan, met mm- achting van het recht, de rechtvaardigheid en de trouw aan de traktaten. Ik doe een beroep op de herinnering aan uwe voorouders en de wet van den profeet, die u voorschrijven den vijand af te slaan en ongeschonden de eer van de vlag van ons land te handhaven. Het vaderland is in gevaar Het is mijn plicht de banier der Khalifen in de hand te nemen en te midden mijner soldaten te gaan, om des noods m-vjn leven op te ofteren voor de onafhankelijkheid van het rijk, voor de eer en het leven onzer vrouwen en kinderen. Geven wij aan de volken het voorbeeld van gematigdheid en plichtbesef. Dat op alle plaatsen en onder alle omstandigheden bet leven en de bezittingen van alle inwoners van ons rijk, van welken godsdienst en nationaliteit zij zijn, geeerbiedigd worden. Wee dengene onzer onderdaneu, die onzen wil weer- streeft De keizerin van Rusland heeft het volgend rescript uitgevaardigd ffDoor de ondoorgrondelijke besluiten der Yoor- zienigheid is de oorlog noodzakelijk geworden in weerwil van de pogingen tot het behoud van den vrede. Met de oorlogsverklaring is het oogenblik daar voor de vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieken en gewonden soldaten om hare heilige roeping te vervullen. Ik twijfel niet ot alle locale comites en alle leden zullen om strijd hun plicht doen. De behoeften der zieken en gewonden zullen groot zijn, maar ik weet hoe groot de rnenschenmin, de liefdadigheid van het Russische volk is. Yooral nu ons dapper leger naar de grenzen geroepen is om den vijand te bestrijden tot bevrijding onzer verdrukte broeders, ben ik overtuigd dat de liefdegaven niet zullen ontbreken. Elke gift zal een weldaad zijn en klein of groot evenveel waarde hebben voor God als bewijs van de liefdadigheid die ons alien in Christus vereenigt. „Ik zie de toekomst met diepen smart tegeinoet, maar met een vast vertrouweu in de goddelijke hulp, bid ik den Heer de opolferingen voor dit heilig en groot werk te zegenen. Marie." De correspondent der Times in bet Turksche hoofdkwartier telegrafeert uit Widdin: „Op bevel van het Rumeensche gouvernement, hebben de troepen Kalafat ontruimd en zijn de kanonnen weggebracht. De meeste inwoners hebben de stad verlaten. De Turken werden te Kalafat door de burgerlijke antoriteiten als vrienden ontvangen. j Omar pacha verzocht de inwoners, in de stad te blijven en zeide, dat hij als vriend kwam. Yolgens een telegram uit Konstantinopel van den 26 had de Turksche vloot Cherketil gebombar- deerd en aan de Morning Post wordt denzelfden daggetelegrafeerd: Hevig gevecht bij Ardelian in Azie (halfweg tusschen Kars en Batoem). De Turken zeggen, dat zij over wonnen hebben. Twaalf honderd kozakken' bij Kars. ST. PETERSBURG, 29 April. Het ministerie van oorlog heeft het volgend bericht ontvangen van de grenzen van de Kaukasus gedagteekend 27 dezer: De infanterie bereikte Kueruck Dara, de kavalerie Subotin, Chadjinali een sterke positie van Muehartin, is op den 21 dezer bezet. Drie Turksche monitors hebben de grenspost St. Nikolaas gebombardeerd, waarbij een onder- officier is gedood en een militair gekwetst. Op 27 dezer naderden monitors Poti, maar zij verwijderden zich zonder eenige schade te hebben aangericht. Een telegram van den opperbevelhebber van het zuiderleger bevestigt het bezetten van Galatz, Ismail en Kilia. RAGUSA, 30 April. Een zeer talrijke Turksche troepenmacht is op- gerukt om de Montenegrijnen in hunne stellingen aan te vallen. BUCHAREST, 30 April. De Rumeensche senaat heeft de conventie met Rusland aangenomen. De regeering verklaarde dat Rumenie zou toelaten dat de Turken Kalafat be zetten, doch hun verder doordringen zou tegeiigaan. Bath te vereenigen onder den naam van Rilland Bath. Zondag 22 dezer omstreeks tien ure des avonds, is in het dorp Clinge (Belgie,) brand ont- staan in de schuur van den landbouwer en her- bergier van den Bossche, de schuur is geheel ver- brand en het huis heeft belangrijke schade geleden, een paard en een koe kwamen daarbij om. De oorzaak is nog onbekeud. Alles was verzekerd. Te Harderwijk is aangehouden een stoker bij den spoorweg, wegens diefstal van flesschen wijn uit een mand, die in de goederenloods van het station stond. Op de voorjaarskermis te Bergen op Zoom, heeft een achttienjarig jongeling een knaapje van vijf jaar, dat hem een scheldwoord had toe- gevoegd, dermate mishandeld, dat het kind met gebroken arm en twee gaten in het hoofd liuis- waarts werd gebracht. Te Amsterdam is een jongen, die een hoop steenen langs een ladder naar boven droeg, naar beneden gestort en weinige oogenblikken daarna overleden. De Zeeuwsche lijn krijgt eenige lang gewenschte verbeteringen, onder andere een extra sneltrein van Ylissingen naar Rotterdam. Joh. Gr., brievengaarder te Hardinxveld, heeft zich door middel van verdrinking van het leven beroofd. Te Hilversum lieeft een persoon, door dweepzucht gedreven, zich door op- hanging van het leven beroofd. Hij laat eene vrouw en 5 hulpbehoevende kinderen na. Op een bruiloftspartij te Arnhem werd aan een der gasten door zijne „vrienden" uit aardiglieid een kruidsigaar gegeven. De aardigheid gelukte volkomen; de man had er geen erg in en schrikte hevig, toen de ontploffing plaats had. Maar de ontploffing had ook ten gevolge, dat hij ernstige brandwonden in het gelaat kreeg. Men zegt zelfs dat zijn oog er door geleden heeft. Bij de arr. rechtbank te Arnhem werden behandeld: de vervolgingen mge- steld tegen een boekhandelaar en een winkelier te Wageningen en een winkelier te Harderwijk, we gens het verkoopen door den eerste van Holloway- pillen, door den tweede van Urbanus-pillen en wormpatronen, en door den laatste van worinpa- tronen. Het voornemen bestaat bij de Engelsche regeering het Suez—kanaal tegen elke benadeeling door Russische schepen te beschermen. De En- I gelsche vloot in de Middellandsche zee zal zich naar Smirna begeven en aldaar nadere bevelen afwachten. Een door Duitscher bewoond dorp in Hongarije, Dorocksko, aan den voet van een 1 tamelijk hoogen berggelegen, zal waarschijnlijk 1 door de aarde worden verslonden. Breede scheuren ontstaan aldaar in den grond en reeds is de Pro- testantsche kerk ernstig beschadigd. Te Milaan zal een blinde in den echt treden met een doof- stomme. De blinde, Carlo Serigni, werd op straat door een rijtuig overreden en zwaar gewond. Hij werd in het huis van de ouders van Clementina Lazzaroni gebracht en het doofstomme meisje ver- pleegde de gewonde. Serigni genas spoedig en het huwelijk zal binnen kort worden voltrokken. De weduwe van den controleur der belastingen Berber, geb. Bein, te Keulen is Zaterdag avond in den ouderdom van 104 jaren gestorven. Des morgens was zij nog naar de kerk geweest en tien minuten voor haar dood had zij nog een felicatie- brief aan een achternicht gedicteerd. Een plotseling toegenomen hartkwaal maakte een einde aan haar leven. Een brutale diefstal had dezer dagen te Swalmen plaats. Terwijl de vrouw des liuizes zich alleen in hare woning bevond, dreng een vermomd manspersoon binnen. De vrouw viel in zwijm, en de dief, na de deur gesloten te hebben nam uit eene kist 800 mede. De politie doet onderzoek. VAN HET 00RL0GST00NEEL. Proclamatie Van den Sultan. Rusland, de eeuwige vijand van onze onafhanke- GEMENGDE BERICHTEN. Door gedep. staten dezer provincie is een plan ontworpen, om de gemeente Rilland met die van Naar men ons uit Meppel mededeelt is een landbouwer uit Drenthe op de paardemarkt op slink- sche wijze zijn paard ontfutseld. Door den drank beneveldis hij in handen gevallen van een verdacht persoon, die hem het paard afhandig heeft gemaakt, en later onder voorgeven het gekocht en betaald te hebben, er met eenige kameraden mee uit rijden is gegaan, terwijl bedoelde landbouwer daaren- boven nog de gezamenlijk gemaakte verteeringskosten in een der kroegen heeft moeten betalen en bovendien ook nog zijn horologe kwijt is. - Yoor de rechtbank te Amsterdam stonden verledene week een vader en de stiefmoeder van een 14jarig meisje tereclit, dat door lien zwaar was mishandeld. Het werd eenige maanden in bet Idat -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2