Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ylaanderen. No. 1247. J \T Jaargang. v* Woensdag 2 Mei 1877. BINNEN LAND. r/' Hit blad verschijnt, Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dront te Neuzen. I-*olitieli Overzioht. De oorlogstoorts is ontstoken. Het //voorwaarts voor de eer van Rusland" klinkt met krachtigen toon door ae gelederen van Ruslands talrijke leger- benden. //God zij met u! Gij zult de eer der Russische wapenen handhaven," was het wachtwoord, dat de groote alleenheerscher sprak, toen hij zijne legioenen het bevel gaf, onder het yoorwendsel van de verdrukte christenen van het juk der barbaarsche Turken te willen bevrijden, den lastigen en on- willigen overbuur te tuchtigen. Zoo zai dan weldra de donder des kanons langs de oevers van den Donau rollen; helaas! om in tegenstelling met die der natuur, niet de lucht te verfrisschen, maar door zijne verderfelijke gevolgen, zijne meestal getrouwe zuster, de pestelentie mede te brengen. De eerste schok is voorbij; de vrees van in- menging door Oostenrijk, Italie en Engeland voor het oogenblik gelukkig minder dreigend. ,/Verbetering van het lot der christenen dwingt ons, het zwaard uit de schede te trekken," zegt de czaar. Gelooft dit niet, roept de Koln. Zeii. uit; want de tlians geproclameerde oorlog zal meer onheil over Rulgarije brengen, dan de Turken het in jaren tijds berokkenen kunnen. Rusland heeft een anderen grond tot den oorlog. 't Is om de erfenis van den zieken mail, in ieder geval om zijn ondergang te doen. Aan de leer van het volkenrecht kan Rusland, volgens het blad, geen redelijken grond voor den oorlog ontleenen; het komt niet te getnoet aan de wenschen van Europa; integendeel, het is in tegenspraak met 't geen Europa verlangt. De nieuwe RussischTurksche oorlog begint in- tusschen, als alle oorlogen, met manitestaties en proclamaties, waarin partijen hun goed recht uiteen zetten, een beroep doen op hun volk en de geheele wereld, om ten slotte te eindigen met een beroep op den heme], dat, de omstandigheden in aanmerking genomen, vrij profaan klinkt. Aan telegrammen over de eerste bewegingen der troepen is geen gebrek. Het grootste deel van het Russische leger is reeds uit Bessarabie op't grond- gebied van Rumenie overgegaan, Enkele bericliten zeggen, dat zij schijnen te marcheeren naar de Dobrudscha, den noordoostelijken hoek van Bulgarije, waarlangs de Russen ook in 1828 Turkije zijn binnengedrongen. Veel hecliten wij echter niet aan dit bericht. Vooreerst zou het eene zeer gewaagde onderneming zijn, in dezen tijd des jaars met een groot leger den moerassigen bodem van de Dobrudscha door te trekken; maar ten andere zullen de Russische bevelhebbers wel niet dadelijk wereldkundig maken, op welke punten van den Donau zij den overtocht willen ondernemen. Vol gens een bericht uit Tiflis zijn de Turksche grenzen in den Kaukasus reeds overschreden. De meeste Turksche grenssteden gaven zich zonder strijd over. In T algemeen zij men op zijne hoede met de telegrammen, waarvan men trouwens de onjuistheid soms direct met een oogopslag kan nagaan. Zoo klinkt een telegram uit Bucharest, dat de Turken in allerijl Widdin zouden hebben verlaten en in de richting van de Dobrudscha zouden zijn opgerukt, minstens zeer zonderling, met het oog op den verren afstand, die Widdin van de Dobrudscha scheidt. Van de bewegingen van het Turksche leger vernemen wij nogweinig; misschien wel, omdat de telegratische gemeenschap tusschen Rumenie en Turkije is afgebrokeu. Het schijnt nog niet op 't grondgebied van Rumenie te zijn overgegaan ofschoon een telegram uit Konstantinopel meldt, dat aan de troepen last was gegeven, eenige punten op de grenzen van dat vorstendom te bezetten. Volgens het Tagblatt heeft Turkije van Servie de toezegging verlangd eener volledige onzijdigheid en van het verlof, om door Servie Turksche troepen- afdeelingen naar Kladowa te doen trekken. Servie heeft echter tegen dit plan geprotesteerd en ver- klaard, zich met geweld van wapenen daartegen te zullen verzetten. Een ander nieuwtje zegt, dat de porte het opper- bevel over haar Europeesch leger heeft aangeboden aan den ex-maarschalk Bazaine. 't Verdient zeker nog bevestiging, want ook bij meer dergelijke ge- legenheden is Bazaine reeds een opperbevel toe- gedacht, dat hem nooit werd aangeboden. Neuzen, 1 Mei. Z. M. heeft tot burgemeester van Zuiddorpe de heer A. A. van Haelst herbenoemd. De lotelingen der lichting 1877 zijn opge- roepen tegen Maandag den 7 Mei a. s., ten einde bij de korpsen te worden ingedeeld, terwijl zij, die zich vrijwillig voor de zeemilitie hebben aange- geven, tot gelijk einde op Vrijdag den 11 Mei d. a. v. zullen behooren te verschijnen. Bij Kon. besluit is betrekkelijk de vooruit- betaling van het briefport door iniddel van post- zegels enz. bepaald, dat met 1 Mei de vooruitbe- taling van het port niet meer met gereed geld in handen der postbeambten kan geschieden. Onder dagteekening van 20 April heeft de minister van justitie aan de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de regtscollegien een circu late doen verzenden, waarin met het oog op de aanstaande in-werking-treding der rechterlijke wet- ten, kuune aandacht wordt gevestigd op verschil- lende daarin opgenomen voorschriften. Bepaaldelijk wenscht de minister door hen bevorderd te zien, dat: lo. in alle strafzaken, die nog door de te ontbinden reclitbanken en kantongerechten in open- bare zitting zullen worden behandeld, ook voor 15 Mei e. k. uitspraak worde gedaan; .2°. zoo min mogelijk strafzaken bij de te ontbinden reclit banken en kantongerechten worden aangebracht, wanneer niet tevens het uitzigt bestaat, dat daarin voor Mei uitspraak zal kunnen worden gedaan. Ter crimineele terechtzitting van jl. Donderdag werd voor het gerechtshof te Js Gravenhage behan deld de zaak tegen P. v. B., die ten nadeele van een boerenknecht onder Clinge een portemonnaie met omstreeks 3£ francs had gestolen, die hij daarna voor 60 cents weder had verkocht. Deze portemon naie lag in een kist, staande in de bewoonde sohuur van den landbouwer W. aldaar. De beschuldigde had met een stuk van een dorschylegel de kist opengebroken en bekende het feit. De advocaat- generaal mr. Gregory requireerde scliuldigverklaring aan diefstal in een bewoond liuis door iniddel van binnenbraak en veroordeeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Het hof verooordeelde den be- schuldigden tot 1 jaar gevangenisstraf. In den loop van dit en het volgende jaar kunnen 120 commiezen der vierde klasse van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen worden aangesteld op een bezoldiging van /T20 's jaars en een toelage voor eens van /75 voor uitrusting, nadat zij op de linie van toezicht zijn in dienst gesteld. De St.-Ct. bevat verdere bijzonderheden. Van den beer A. W. Teding van Berkhout, te Utrecht, is bij den gemeenteraad van Middelburg een adres ingekomen, houdende aanbieding om het terrein van het voormalige gasthuis in den Langen Delft en de Nieuwstraat aldaar kosteloos aan de gemeente over te dragen, met verzoek dat de ge- meente daarop eene straat. doe aanleggen, welke adressant alsdan aan weerszijden van winkelhuizen zal voorzien, terwijl hij tevens bereid is eene vrij aanzienlijke som in de kosten van aanleg bij te dragen. Dit adres is, om advies, gesteld in handen van burgemeester en wethouders. De maatschappij tot exploitatie van gronden te Vlissingen heeft besloten voorloopig van hare plannen tot het bouwen van huizen af te zien en de door haar aangekochte terreinen te blijven verpachten. Het weinig toenemende vertier en de voorwaarden, haar door het gemeentebestuur gesteld, hebben genoemde maatschappij tot dit besluit ge- leid. In verband hiermede zal de Ingenieur Mees, die door de maatschappij te Vlissingen met de behartiging harer belangen was belast, eerstdaags naar elders vertrekken. Bij de vcrgadering van de vereeniging voor Christelijk nationaal onderwijs te Utrecht gehouden, bleek uit het verslag van den penningmeester dat de contribution waren verminderd met een bedrag van f 1100, en dat slechts 3900 aan giften was ingekomen. Het verslag zegt, dat, wegens de belangrijke uitgaven, er een belangrijk te kort dreigt. De contribuanten worden aangespoord tot ver- hoogde bijdragen. Zaterdag is de spoorweg door Rotterdam feestelijk geopend. De vlaggen wapperden aller- wege. De door de exploitatie-maatschappij tot den feestrit genoodigden kwatnen tusschen 2 uur en half 3 bij elkander in het centraal station buiten de Delftsche poort, waar de directeur- generaal der exploitatie-maatschappij de genoodigden welkom heette. De feesttrein vertrok te 3 uren van het station. Naar men verneemt, zijn op aanwijzing van den ambtenaar bij 's rijks belastingen te's Heeren- berg, L. A. Lodewijk, door de politie aldaar aange- houden en te Zutphen gevankelijk binnengebracht twee Duitschers, van welke 1 een valsch munt- biljet had uitgegeven. In hun bezit waren nog ongeveer 300 valsche Nederlandsche muntbiljetten ad f 10, alien gedateerd 's Gravenhage den 1 November 1871, onderteekend sommige met den naam van Blusse, anderen met die van van Bosse of G. H. Bets als ministers van tinantien, en voor zien van verschillende nagemaakte stempelmerken, als van Q,. Bosnack Amsterdam, H. Deuss Nijmegen, van Dam Rotterdam, van Bergen Suderwick. EZENSCHE COLRANT. ABONNKMENT. ADVERTENTIEN. Rer drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk J' 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouderfi. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke repel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelie-e men aan denUitgerer in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1