w, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PUBLIC ATIB. No. 1243. 17e Jaargang. Woensdag 18 April 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. SOHOUWING OVER DE BUURTWEGEN EN VOETPADEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat op Masiniliig den 30 April 1877, door hen eene scliouwing over de buurtwegen en voetpadeu in deze gemeente zal worden gehouden, en noodigen mitsdien de onderhoudsplichtigen uit om te zorgen, dat. de wegen en voetpaden in deze schouwing be- grepen, in behoorlijken staat van onderlioud en bruikbaarheid verkeeren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 12 April 1877. De Burgemeester en Wethouders vooruoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. F^olitiek: Overzicht. Steeds donkerder wordt de politieke hemel en alles doet vermoeden, dat het dreigende onweder weldra, misschien reeds heden, zal losbarsten. Spanning heerscht in geheel Europa en het is duidelijk, dat de vrede als aan een zijden draad hangt. 't Antwoord van de porte op bet protocol is dan ook alles behalve geruststellend. Liever wil ik mij aan een oorlog blootstellen, dan voorwaarden aan- nemen, welke slechts op eene Overwonnen natie, na zware nederlagen, opgelegd kunnen worden, ver- klaart zij in bedoeld antwoord. Eene duurzame bemoeiing van andere mogendheden met de binnen- landsclte aangelegenlieden van Turkije kan ik niet dulden. Ik zal mijn best doen, om de beloofde hervormingen in te voeren en uitspattingen, als in het vorige jaar, te voorkomen; maar aan druk van buiten kan en zal ik mij niet onderwerpen. Nevens dit antwoord is nog door de porte eene circulaire gericht aan de buitenlandsche vertegen- woordigers te Konstantinopel, waarin zij een beroep doet op het gevoel van billijkheid der mogendheden en het vertrouwen te kennen geeft, dat deze door dat gevoel gedreven, hare bedenkingen in overwe- ging zullen nemen en een ander middel zoeken, om de hangende geschillen te beslechten. Men gelooft echter niet, dat dit middel te vinden zij. De toestand is van dien aard, dat niemand kan terug trekken, zeggen de meeste bladen. Aan Rusland blijft niets anders over, dan den Rubicon over te trekken, teneinde de belangen der mensclielijkheid en de eer eener groote natie te handhaven. En dit schijnt vooral ook in Petersburg de over- tuiging te zijnwant van daar tocb wordt gemeld, dat reeds bevelen zijn gegeven, teneinde onmiddelijk den veldtocht te kunnen beginnen en worden de noodige maatregelen genomen, om de belangen van Russische onderdanen op Turksch gebied te vrij- waren. Niet minder bedrijvigheid ontwikkelen de Tur- ken; aan den Donau-oever zijn krupp—kanonnen geplaatst; paarden en ammunitie voor de artillerie worden aanhoudend aangevoerd; een contract is gesloten voor de dagelijksche levering der levensbe- hoeften; 30,000 zakken meel zijn naar Widdin gezonden, waar eenige duizenden soldaten werkzaam zijn ter voltooiing der buitenwerken. Het territoriale leger in het vilajet van den Donau is reeds onder de wapenen, terwijl het nog met 200 bataillons staat vermeerderd te worden. Men ziet, alles is gereed, om de oorlogstoorts te ontsteken. Het //voorwaarts naar Turkije" kan elk oogenblik worden gelioord. Weldra zal de donder des kanons op nieuw in Europa weerklinken; helaasom, in tegenstelling met het schoone voorjaar, dat liefde en leven verkondigt, dood en ellende te brengen. Maar is er dan niets meer in staat, het dreigende spook te bezweren, vraagt men, en bet antwoord is ja, gemeenschappelijke bandeling der mogend heden tegenover Turkije en bet de porte dwingen, tot hetgeen zij zonder dwang weigert. De hoop, dat dit geschieden zal, is zeergering, is eene uto piewant iramers, het onderlinge wan- trouwen, dat onder de groote machten heerscht en ook in dezen reeds zooveel kwaads heeft gebrouwen, tiert nog in zijne voile kracht en maakt de ver- wezenlijking van die hoop onmogelijk. jfeene oplossing is nog inogelijk en die is, dat Turkije te elfder ure voor de overmacbt zwicht en toegeeft, wat het tlians nog zoo pertinent weigert; dat bet zich aan de eiscben, in bet protocol ge- steld, onderwerpt. Trekt Rusland eenmaal bet zwaard, dan valt er niet aan te twijfelen, of het wordt een strijd op leven en dood tusschen twee machten, die elkander reeds eeuwen lang aangrimmen. Na al het gebeurde, na al de millioenen, door Rusland nu reeds uitgegeven, kan dit rijk geen oorlog eindigen, voordat het zich door het bezit van een grooter of kleiner deel van het Turksche rijk schadeloos gesteld heeft. Delft het ook aanvankelijk het onderspit, wat niet onmogelijk is, dan zal, dan moet het toch den strijd weer opvatten en voortzetten, het moge kosten, wat het wil, tot het doel bereikt is. Zoolang echter de oorlog niet verklaard is, hecht men zich nog, als een drenkeling aan een stroohalm, aan de hoop op vrede, en ook wij geven deze nog niet geheel opmaar toch zien wij met angstige spanning tegemoet, wat de telegraaf in de eerste dagen zal melden. Als de lucht donker is en zich nergens een blauw plekje aau den hemel vertoont, dan wordt meestal het hart des menschen tot treurigheid en neerslachtig- heid gestemd. Zoo is het ook tlians. Maar men bedenke, dat vaak spoediger, dan men verwaclit, de hemel opklaart en de zon hare liefelijke stralen uitschiet. Moge zich dit niet zeldzame natuurverschijnsel ook bij den duisteren toestand in het Oosten ver- toonen. Moet echter vooraf het onweder uitwerken, dat dan zich de strijd hepale tot Rusland en Tur kije; dat het overige Europa werkeloos aanschouwer blijve, opdat de ramp zicli tot den kleinst moge- lijken omvang beperke. Neuzen, 17 April. Zaamslag, 14 April. Door het bestuur vande calamiteuse polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt is heden aanbesteed het jaarlijksch onder- houd, met de herstellingen en vernieuwingen van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan genoemde polders, waarvoor het minst is in- geschreven voor 12,540,door den lieer D. Tholens, te Neuzen. Op Vrijdag den 13 dezer is het tweejarig kind van Mattheus de Kraker in den Huissenspolder verdronken. Bij de te Arnhem gehoudene voorjaars-examens ter verkrijging van akten voor het geven van onder- wijs is o. m. a. geslaagd J. P. M. van Pienbroek van Zaamslag voor hulponderwijzeres en voor de Fransche taal. Jl. Vrijdag heeft aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Zeeland te Middelburg de aanbesteding plaats geliad van: het bouwen van eene sluiswachterswoning te Sas van Gent, behoo- rende tot de werken van het kanaal van Neuzen; minste inschrijver was de heer P. Monje te Bres- kens voor 8936. Uit Vlissingen schrijft men: In den nacht van 14 dezer werd de alhier ter reede ten anker liggende Eng. stoomboot Killarney, bestemd naar Neuzen, aangevaren door de Eng. stoomboot Signal, van Akyab naar Antwerpen. Eerstgenoemd schip bekwam groote averij aan den steven. De sergeant-majoors, alhier in garnizoen, zijn dit jaar alien twee klassen hooger in den hoofde- lijken omslag aangeslagen dan het vorige jaar. Zij zullen zich tot de gedep. staten van Zeeland wen- den met verzoek deze belasting voor hen minder drukkend te maken, waarvoor te meer reden bestaat, omdat zij, bijna alien gehuwd zijnde, gedurende de maneuvres in Gelderland of elders hunne achter- blijvende gezinnen met groote inspanning moeten blijven onderhouden. Het ramtorenschip ,/Koning der Nederlanden" is uit de haven te Nieuwediep naar de reede ge- gaan en heeft vervolgens ter reede en in't Marsdiep een tocht gedaan ter beproeving der machines. In deze week zal het naar Vlissingen vertrekken tot het doen van stabiliteitsproeven. Dinsdag is Zr. Ms. ramtorenschip Schorpioen naar Ameland gestoomdteneinde toezicht te liouden op de visscherij, daar onze visschers dikwijls klagen over de baldadigheden der Engelsche vis schers, die zich niet ontzien de netten en beugen der onzen te beschadigen en nu en dan de visch mee te nemen. Tot 1 April waren bij de Nederlandsche hoofdcommissie voor de tentoonstelling te Parijs in 1878, 448 inschrijvingen van inzenders inge- komen, waaronder van 130 kunstenaars. Boven- dien zijn door de Ministers van binnenl. zaken en kolonien ter beschikking van de commissie gesteld de voorwerpen, die aan het rijk toebehooren en uit Philadelphia zijn terug ontvangen. Evenals voor de tentoonstelling te Philadelphia zal door den heer van Kerkwijk een overzicht in NEEZENSCHE COIRANT. ri AHONNEMENT. eer drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het *eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbuahouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimta berekend. Advertentien gelieve men aau denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1