Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1242. Zaterdag 14 April 1877. BINNEN LAND. Dit blad verechijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. I *oi i ti«* k Overzicht. Het antwoord van de porte op het protocol laat zich nog altijd wachten en intusschen wisselen gunstige en ongunstige berichten omtrent den naasten toestand elkander geregeld af. Talrijk zijn de ge- ruchten, meeningen en gissingen, waaruit duidelijk blijkt, dat niemand iets zekers weet. En toch is de strekking van deze verschillende beschouwingen van dien aard, dat men bijna zou vreezen, dat de hoop op het behoud van den vrede weldra zal blijken eene utopische hoop te zijn. De eindbeslissing licht thans te Konstantinopel, zegt men, en juist daarin ziet de Times eene duistere voorspelling, van hetgeen ons de eerstvolgende dagen zullen opleveren. Het Turksche parlement, zegt het blad, is zeer oorlogzuchtig en in de stemming om geen duimbreedte gronds en geen steen der vestingen af te staan. De trots der Osmanli is gewond door het protocolzij willen van geen inmenging der mogendheden in Turkije's binnen- landsche aangelegenheden weten, en verzetten zich tegen elke inwilliging van Rusland. Wat onder deze omstandigheden besloten is, weet men nog niet. Een bericht van Reuters office" zegt, dat het definitief beduit nog niet geno- men is. Het voorstel betreff'ende het toezicht, dat door plaatselijke agenten zal worden geoefend op het ten uitvoerleggen der toegezegde hervormingen, is een steen des aanstoots voor de porte, omdat daardoor de deur wordt geopend voor eene einde- looze bemoeiing der mogendheden met de inwen- dige aangelegenheden van Turkije. Evenzoo acht de Porte de verklaring van graaf Schoewalolf, als toevoegsel tot het protocol, eene beleediging en kan zij zich ook niet vereenigen, met hetgeen over het sluiten van den vrede met Montonegro wordt gezegd. De quaestie der ontwapening zou, naar liaar gevoelen, door de gewoue ambassadeurs moeten worden geregeld. Uit alles blijkt, dat de porte ook thans weer de zaak op de lange baan wenscht te schuiven, en dat het antwoord dus toestemmend noch afwijzend zal zijn. Safvet-pacha gaf reeds in dien geest eene verklaring, toen hij aan de vertegenwoordigers der mogendheden mondeling mededeelde, dat de porte reeds uit eigen beweging aan 't hervormen is getogen en verder, dat de porte de verklaring van Schoewaloff als eene beleediging van Turkije beschouwt en wat verlangd wordt, aangaande het controleeren der hervormingen door de buiten- landsche agenten, als eene ongeoorloofde inmenging, in strijd met de onafhankelijkheid van het Otto- manische rijk. De Oostersche kwestie is geen diplomat: sch knutselwerkje, dat door diplomaten gemaakt en enkel door diplomaten uit elkander genomen kan worden; zij is een geduchten strijd van belangen tusschen rassen en godsdiensten. Zoowel in Rusland als in Turkije zijn ontzaggelijke krachten aan het werk, die niet door woorden, maar enkel door daden geleid of bedwongen kunnen worden. De Engelsche diplomatic, die met kunstig beschrevene strookjes papier deze krachten, welke het meest op natuurkrachten gelijken, in bedwang wil houden zou even goed den Vesuvius kunnen bedwingen door den berg eene slaapmuts om zijne kruin te binden. Zoo de Mahomedaansche dweepzucht gebreideld moet worden, dan kan dit zonder oorlog alleen ge- schieden door eene overmacht als die van Engeland en Rusland gezamenlijk. Elke andere wijze van be- strijding ian desnoods eenig uitstel geven, doch de toestand van spanning, van broeiend onweder, blijft dan onveranderd. De Bismarck-crisis is nog niet geheel opgelost. De Koln. Zeit. meent evenwel zeker te weten, dat de keizer het verzoek om ontslag bepaald van de hand gewezen en den kanselier te kennen gegeven heeft, dat hij nimmer van hem scheiden wilde. Over den aard van het te geven verlof wordt thans in den rijksdag onderhandeld. Aan Bismarck zal waarschijnlijk slechts eene vacantie van eenige maanden worden toegestaan. Neuzen, 13 April. Gedurende de eerste lielft der maand Maart zijn van het postkantoor alhier de volgende brieven verzonden, aan onbekende personen geadresseerd, als J. Faas, te Amsterdam; en E. Sikkelaar, te Harderwijk. Bij de te Middelburg gehoudene voorjaars- examens, ter verkrijging van akten voor het geven van onderwijs, zijn o. m. geslaagd voor hulponder- wijzersC. C. A. Croin te Sluis, P. Lansu te Stoppeldijk en J. J. van den Ouden te Neuzen. V oor Eransche taalA. de Roo, hulponderwij- zer te Groede, en D. B. Steins, hulponderwijzer te Neuzen. Ilontenisse, 12 April. Daartoe door vele inge- zetenen aangespoord, heeft de heer baron Collot d'Escurv de herbenoeming tot lid van den raad dezer gemeente aangenomen. Pensioen verleend aan S. de Ridder, gewe zen hoofdonderwijzer te St. Kruis, ad f 467. Men schrijft aan de G. C.Naar wij ver- nemen is door den brigadier-kommandant der marechaussees te Axel proces-verbaal opgemaakt tegen een tiental jongelui, die zich op den 2 April 11. te Sluiskil (gemeente Neuzen), onledig hielden met een der middeleeuwsche speleD, genaamd het katknuppelen. Ieder, die weet, waarin gemeld spel bestaat, zal zeker ingenomen zijn met dezen krachtigen maatregel, waardoor dergelijke helden vervolgd, en naar wij hopen gestraft zullen worden voor hunne heldendaden. Men schrijft uit 's HageDe minister van oorlog heeft, onder dagteekening van 22 Maart jl. een soort van zendbrief aan de hooge militaire autoriteiten gezonden, waarin geklaagd wordt over de gebreken der militairen, en de hoofdofficieren worden verzocht, om de aandacht hunner onder- geschikten op die gebreken te vestigen. De minister wijst op de verslapping van den militairen geest en het gebrek aan krijgstucht, op de klachten over minder aangename garnizoenen, over vermeende aanspraken op gunsten, over de slapheid, waarop de garnizoens— en de inwendige dienst worden verricht, op de kleeding der officieren, welke laatsten misbruik maken van het dragen van burgerkleedingbuiten models petten hebben, overjassen met kragen van bont, regenjassen van kaoetsjoek of wel jassen in den vorm der zoogenaamde lord-Raglans, en een overdadig gebruik van para- pluies maken. Officieren mogen met geen parapluie in de kazerne verschijnen en onderofficieren mogen natuurlijk (wel onnatuurlijk?) nimmer daarvan ge bruik maken. De eerbewijzingen worden dikwijls nagelaten en verzuimd halt en front te maken, hoewel het eerbewijs noodig is voor de krijgstucht. De minister deelt verschillende opmerkingen mede over de verhouding van officieren en het kader tot hunne minderen en omgekeerd; zoo mogen onderofficieren in hun eigen garnizoen geen leden zijn of dagelijksche bezoekers van de societeiten der officieren, en slechts met speciale vergunning der korpskommandanten daarvan gebruik maken. Voorts wordt nog besproken het maatschappelijk standpunt der officieren en hunne verhouding onder- ling, ook buiten dienst, en aan sommige officieren verweten, dat zij omgang houden met kennissen (mannelijke of vrouwelijke P), wier maatschappelijke stand beneden dien van officier is te achten. Jonge officieren durven zelfs klagen en spotten over de minder welgevallige eigenschappen van chefs, en veroorloven zich zelfs aardigheden van indisciplinaire strekking. Vooral bij jonge officieren moeten ver- keerde neigingen en opvattingen bestreden en overwonnen worden; dat is het ware esprit de corps Het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, gevestigd te Tholen, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat te rekenen van den 19 April aanstaande tot en met den 20 Mei daaraanvolgende het vangen van zaadmosselen op al de banken in de Schelde en Zeeuwsche stroomen zal zijn toegestaan. Voor het gerechtshof te 's Hage stonden gisteren 14 visschers uit Clinge, in Zeeland, terecht, beschuldigd van geweldadigen en feitelijken weder- stand tegen agenten der rijkspolitie, handelende ter uitvoering der wetten, door meer dan twintig personen gepleegd. Zooals door ons vroeger is medegedeeld, hebben deze beschuldigden zicli feitelijk verzet tegen den opziener der visscherijen op de Schelde en de Zeeuwsche stroomen, die, op surveillance, hen betrapte terwijl zij in de rivier de Eendracht in verboden water visschende waren. Verschillende getuigen, waaronder ook de bur- gemeester van St. Philipsland, die ter assistentie bij den opziener aan boord was, werden gisteren gehoord De beschuldigden ontkenden evenwel alien schuld, sommigen zelfs beweerden niet ter plaatse te zijn geweest. De advocaat-generaal mr. Gregory eischte schuldig- verklaring aan rebellie door meer dan 20 personen de 9e, 10e en 13e bovendien aan woordelijke en oorwaardelijke bedreiging van manslag door een vereeniging van drie personen, de 13e beschuldigde nogmaals aan hetzelfde feit op een ander tijdstip gepleegd en tot veroordeeling van de 2e 9" 10e lle 13e tot 3 jaren en de overige tot 2 jaren correctioneele gevangenisstraf, bovendien de 9e en 10e beschuldigd tot een geldboete van 25 en de 13e tot twee zoodanige geldboeten. De verdediger mr. Jac. van Gigli achtte in de COURANT. ABONNEMENT. fer drie maanden binnen Neuzen f 1,Door hot <eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Posldirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. 5 Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. j Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n amid da g DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1