Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. No. 1241. \T Jaargang. Woensdag 11 April 1877. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitieb Overziclit. De Oostersche kwestie is eenigszins op den achter- grond geschoven, door eene belangrijke tijding uit Duitschland, 11. 1. het door den rijks-kanselier von Bismarck aangevraagde, maar door den keizer geweigerde ontslag. De vraag is waarom trekt de kanselier zich terug en het ontbreekt jiiet aan antwoorden op die vraag. In de eerste plaats wordt als motief aangevoerd de minder gunstige gezondheidstoestand van den ijzeren man, veroorzaakt door het vele werk. Andere berichten echter spreken van eerx geschil met een ander hoog geplaatst ambtenaar, generaal von Stoschwijzen daarbij op de vele ergenis, den kanselier in den laatsten tijd bereid, 0. a. door de verplaatsing van het gerechtshof naar Leipzig, en putten daaruit de overtuiging, dat deze gebeur- tenissen in de eerste plaats van invloed zijn geweest op het beslnit van von Bismark, om zich in het private leven terug te trekken. De chaos van geruchten en beschouwingen om- trent de ware oorzaak bewijst evenwel, dat nie- mand er het rechte van weet. Het is 00k onmoge- lijk, een juist antwoord te geven, schrijft de Wezer Zeitung, want vorst Bismarck weet de redenen van zijn handeleu steeds in een ondoordringbaar duister te hullen. De groote man, die het Duitsche rijk heeft geschapen, behoort tot de eenige stervelingen, die het voorrecht hebben, onnaspeurlijk te zijn. De ondervinding der laatste jaren geeft voedsel aan de hoop, dat in kritieke oogenblikken het Duitsche rijk zijn kanselier eerst zal missen, als liij niet meer tot de levenden behoort, en niet minder aannemelijk is de nog verder gaande verwachting, dat zelfs juist niet een kritieke toestand noodig zal zijn, om den grooten man, die eene wereld in toom houdt, op nieuw aan het hoofd van Duitsch- lands regeering te plaatsen. Zelfs indieti de kanselier op het oogenblik het vaste besluit had genomen, om in het vervolg slechts voor zich zelven te leven, zal hij het niet kunnen ten uitvoer leggen; want daarbij zal hij zich zelven in den weg staan. Zoo lang vorst Bismarck leefit, zal hij steeds een persoon blijven, die krachtdadig en indrukwekkend zich op den acntergrond van het politieke tooneel verheft; alien bedreigend, die het wagen, het Duitsche rijk binnen of van buiten aan te vallen. Trok vorst Bismarck pruilend zich in het privateleven terug, dan heeft Duitschland nog niet te vreezen, dat het zijn grootsten staats- man reeds bij diens leven verloren heeft. De inhoud van het bewuste protocol is thans openbaar geworden. Over de waarde van het stuk wordt zeer ver- schillend geoordeeld, maar zooveel schijnt zeker, dat de beantwoording van de vraag: „vrede of oorlog thans door de porte moet geschieden. Sominige berichten zeggen, dat de porte van meeuing is, dat door het protocol hare waardigheid wordt aangerand. De Turksche regeering zou dan 00k tegenover het protocol dezelfdehoudingaannemen, als tijdens de conferentie, namelijk niets doen en de mogendheden laten handelen, om later in eene uitvoerige nota de grieven van Turkije tegen Rusland bloot te leggen. Blijkt dit waarheid, dan heeft het protocol de zaak al weinig verder gebracht en is het geheele stuk, vooral in verband met de neutralizeerende j verklaring van lord Derby in het proces-verbaal, eigenlijk weer geheel tot nul gereduceerd. Evenwel heeft het stuk de porte duidelijk ge- maakt, dat Engeland volkomen instemt met de door de conferentie gestelde eischen. De Turksche regeering moge zich beklagen over de handelwijze van het Britsche kabinet, dat eerst den schijn aannam, alsof het de porte tegen Rusland verdedigen wilde en thans met Rusland meegaat in het voor- schrijven van het te volgen regeeringsbeleid zij kan niet langer illusies maken omtrent den loop der gebeurtenissen, ingeval zij niet naar de eischen der mogendheden luistert. Zij weet zeer goed, dat zij in dit geval niet op hulp van buiten kan rekenen. Moge deze overtuiging de porte van gedragslijn doen veranderen, indien zij thans niet machteloos staat tegenover het fanatisme harer onderdanen. Alleen het voldoen aan de gestelde eischen zal een gewapenderhaiul tusschenbeiden komen van Rusland verhinderen; het langer weigeren, den thans, 00k na het teekenen van het protocol, meer en meer dreigenden oorlog tusschen Rusland en Turkije, te spoediger doen uitbarsten. Neuzen, 10 April. Zooals wij reeds aan onze lezers in de stad per bulletin jl. Zaterdag hebben medegedeeld, zijn door de eerste kamer de verschillende rechterlijke wetsontwerpen aangenomen. Ontwerp no. 1 (wijziging van eenige artikelen der wet op de rechterlijke organisatie,) aangenomen met 28 tegen 5 stemmen. Ontwerp no. 2 (insgelijks wijziging en intrekking van eenige artikelen van de wet op de rechterlijke organisatiewaaruit tevens voortvloeit de benoeming der kantonrechters ad vitam,) aangenomen met 23 tegen 13 stemmen. Ontwerp no. 3 (indeeling van het rechtsgebied en zetels der rechtbanken en kantongerechten binnen het ressort van het hof's-Bosch,) aangenomen met 29 tegen 7 stemmen. Ontwerp no. 4 (idem van het ressort van het hof te Arnhem,) aangenomen met 28 tegen 8 stemmen. Ontwerp no. 5 (idem van het ressort van het hof 's Gravenhage,) aan genomen met 24 tegen 12 stemmen. Ontwerp no. 6, regeling van het (rechtsgebied van het hot Amsterdam,) aangenomen met 25 tegen 12 stemmen. Ontwerp no. 7 (idem ressort hof Leeuwarden,) aangenomen met 28 tegen 7 stemmen. Ontwerp no. 8 (regeling tractementen en klassen der rechtbanken en kantongerechten,) aangenomen met 31 stemmen tegen 1 stem. Ontwerp no. 9 (over- gangsbepalingen) mede aangenomen met 24 tegen 12 stemmen. Hiermede zijn al de rechterlijke wetten aangeno men. De kamer is daarna op reces gescheiden. Uit 's Hage wordt gemeld, dat Z. M. de koning gisteren de rechterlijke wetten reeds bekrachtigd heeft. De tweede kamer der staten-generaal is bij- eengeroepen tegen Dinsdag 17 April. Ziiiiilislag7 April. Voor het uitvoeren van eenige buitengewone werkcn aan de waterkeering j van de calamiteuse polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt, heden aanbesteed, is het minst ingeschreven voor 80,700, door den lieer C. Roskam te Sliedrecht. Philippine, 5 April. Heden avond zag men door' de alhier gestationeerde brigade marechaussee en den opziener der visscherij op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, M. Westdorp, alhier in de haven brengen een Belgisch visschersvaartuig Knots" genaamd; de visschers, drie in getal, behooren te Antwerpen te huis. Dit vaartuig was aangehouden, naardien de visschers niet hadden voldaan, of niet wilden voldoen, aan de verplichtingen, welke door het reglement op het bevisschen der Schelde en Zeeuwsche stroomen aan alle, zoowel Nederlandsche als Belgische visschers, worden opgelegd. Daar sedert eenen geruimen tijd onderscheidene Belgische visschers op gemelde visscherij aardig en op hunne manier huishoudenblijkens onder anderen de zaak, welke op den 12 dezer voor het gerechtshof te Hage zal behandeld worden, dat in strijd is met gezegd reglement en de wetten van Nederland, zoo kan het gebeurde te Philippine voor de brave en weldenkende Belgische visschers, die zich in geenen maalstroom widen laten slepen, tot eene goede waarschuwing strekken, wat zij aan hunne collega's volgens wet en recht hebben zien gebeuren. Men verwijst alzoo de overmoedige Belgische visschers naar het reglement van art. 9 van het tractaat tusschen Nederland en Belgie van 19 April 1839, betreffende de uitoefening op het recht der visscherij en van den vischhandel, dat voor de Belgische visschers is opgemaakt te Antwerpen, den 20 Mei 1843. Jl. Vrijdag heeft de aanbesteding plaats gehad van het herstellen van eenige rijzen hoofden be- westen den Westhavendijk te Neuzen; minste in- schrijver de heer J. van Male Dz. te Breskens voor 6949. De gemeenteraad van Vlissingen heeft in beginsel het aanbod der regeering, om de bestaande tonnenbrug over de dokhaven aldaar door een schipbrug te vervangen, aangenomen, doch be- sloten den minister van binnenlandsche zaken de bezwaren kenbaar te maken, die voor de gemeente zouden voortvloeien uit de verplichting tot onder- houd en bediening dezer brug. Naar ons uit goede bron wordt medegedeeld, zal het vijfde zuider-zendingsfeest in het midden der maand Juni hoogstwaarschijnlijk den 20n ge- houden worden. Over de plaats waar schijnt nog geene beslissing genomen te zijn. Een eenvoudig landbouwer komt in de N. Br. Ct. op tegen de bewering van den heer Boers, dat het schoolverzuim ten platte lande zoo sterk is, ten gevolge van T verrichten van veldarbeid door kinderen beneden de 12 jaar. Wordt, om dat verzuim tegen te gaan, de veldardbeid van kinderen verboden, 't zal niet baten. Het groote schoolverzuim ten platten lande, zegt de landbouwer, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ouders, die hunne kinderen, zelfs bloedjes van 8 a 9 jaar, zoodra de gerstoogst aanvangtop den akker zenden, om daar datgene op te zamelen, wat er zoogenaamd valt of blijft liggen, welke beziglieid MZFMM COLRANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het <ehee!e Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN 5 Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke reprel meer f 0,10 j Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend. j Advertentien gelie7e men aan denuitgever in te zeaden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddaj? DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1