BUITENLAND. moeten voorschieten, maar hij doet het niet. De strenge strafbepalingen der voorgestelde zegelwet zullen hem die ontduiking in het vervolg on- mogelijk maken. De reden, waarom men de winkeliers zoo zwaar belast, is behalve dat zij zich altijd zonder morren hebben laten belasten en zich zoo weinig mogelijk hebben doen gelden om mijnheer A. of B. niet te ontstemmen, de volgende drogreden, welke men door alle conserva- tieve dagbladen en vertegenwoordigers hoort uiten „de winkeliers hebben niet te klagen, zij laten hunne consumenten alles toch weder betalen, en deze betalen hunne belasting zoo gaarneenzoogemakkelijk in den prijs, dien zij bij den winkelier besteden. Veel gemakkelijker en veel liever dan indirecte belastingen, waarvan de opdrijving de rijken uit stad en land zou verdrijven. Deze redenering mag eenige waarheid hebben, waar alle producenten zich geheel in dezelfde omstandigheden bevinden, zij is geheel onwaar, waar buitenlandsche concurrentie voet begint te krijgen en waar de betere vervoer- middelen en goedkoope briefporten en vrachten den consument toelaten zijne goederen, ook bij gering prijsverschil, van elders te laten komen." De vereeniging van beetwortelsuiker-fa- brikanten in Nederland heeft bij den minister van financien een adres ingediend, naar aanleiding der project-conventie, onlangs te Parijs vastgesteld. In overeenstemming met haar adres van 31 Maart 1876 aan de tweede kamer, en in overweging nemende, dat art. 6 der project-conventie daarvoor de voile vrijheid geeft, verzoekt zij den minister aan de vertegenwoordiging een voorstel in te dienen tot afschaffing van den suikeraccijns, teneinde door aanneming daarvan voor onze industrie de conventie wenschelijk te maken. De heer J. Doornbos, burgemeester van Baflo, is door de rechtbank te Appingadam veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf en in de kosten. De heer Doornbos had bij den geweldigen stormvloed van den 3031 Januari, toen in den dijk van den Noord- polder onder Eenrum reeds eenige gaten geslagen waren, eigener autoriteit die gaten met zakken zand laten vullen, terwijl het polderbestuur, dat te huis was gebleven en zijnen waarman had gezonden om des noodig in de zaak te voorzien, de schade en 't gevaar blijkbaar nog niet groot genoeg rekende. De heer Doornbos mocht voor deze daad een vleiend schrijven ontvangen van den commissaris des ko- nings, maar was door 't polderbestuur aangeklaagd. Een afschuwelijk geval van kindermoord schijnt te 's Hertogenbosch door de justitie te zijn ontdekt. De zaak komt hierop voor: Zekere sigarenmaker K. verbond zich voor geruimen tijd, schoon gehuwd en vader, als koloniaal voor Indie, Later daarover berouw gevoelende, trachtte hij in de gevangenis te geraken en zoo van zijn ver- bintenis te worden ontslagen. Na zijn gevangenis straf te hebben ondergaan, keerde hij na een paar jaren afwezigheid in de echtelijke woning terug en vond zijn gezin met een kind vermeerderd. Hij vertrok daarop naar het buitenland, zijn oudste zoon medenemende, doch voor een paar dagen volgde hem de moeder met twee andere kinderen, het jongste, thans een jaar oud, geheel onverzorgd achterlatende, zoodat het dan ook spoedig stierf zoo 't niet door de ontaarde moeder was gedood voor haar vertrek en door de buren in't ledige huis werd gevonden. Landbouwberichten. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat eene bij den landbouwer v. T. te Deil gefokte Ijarige ruin, op de onlangs gehouden Burensche paardenmarkt is verkocht voor de som van f 1050. De boscli-cultuur, die te Veenhuizen vroeger op zoo groote schaal werd gedreven, dat zelfs een directeur uitsluitend voor 't boschwezen werd aan- gesteld, heeft nu zoo goed als opgehouden. Van landontginnen is geen sprake meer. Men schrijft aan de L. Ct. het volgende: Eenige vroege tulpen beginnen te bloeien, anders ton men dikwijls om dezen tijd het oog laten gaan over geheele velden met bloeiende tulpen en hyacinthen. Over eene maand bloeien doorgaans de erwten in de Veenen; thans staan zij, ziek van het water, ongeveer een decimeter boven den grond. Onder Veur is het niet beter gesteld met het poten van bloemkool en het aanleggen van broeibakken. Wijd en zijd wordt de wensch naar droogte geuit, want aan tal van bouwlieden zijn de handen gebonden. Op nieuw zullen akkers met aardappelen omgedolven moeten worden, want het is gebleken dat de spruiten van gelegde poters verrot zijn. Tegen het zuigen of kribbijten der paarden wordt als proefhoudend middel aangeraden het ge- bruiken van zoogenaamde koekribben. In Spanje worden de paarden algemeen gevoederd uit knie- hooge kribben; daar komt de ziekte niet voor. 't Is trouwens natuurlijker het voeder voor't paard laag te hebben. Bij de aanstaande feesten te Antwerpen ter gelegenheid van den 300en verjaardag'van Rubens geboorte, zal voor het publiek ter bezichtiging opengesteld worden het huis van den ridder Bos- schaart, waarin Rubens gewoond heeft en werkte. Zijn atelier is er nog in wezen. De scliilderstukken van Rubens zelven, van van Dijck, van Teniers en een aantal werken van Rembrandt, die dit huis versieren, zijn niet alleen alien in het bezit van den beroemden meester geweest, maar zij liangen nog alien op dezelfde plaats waar zij onder zijn toezicht, of onder het oog der makers zelven, waren opgehangen. Voorts zal het merkwaardig kabinet van den heer Kums, een der rijkste en schoonste verzamelingen kunstwerken van oude en nieuwe meesters, voor het publiek toegankelijk zijn. Dit zal de eerste maal wezen, dat de ge legenheid daartoe bestaat. Uit Moldavie wordt aan de Ellenor bericht, dat in de eerste helft van Maart daar zulke ver- schrikkelijke sneeuwstormen hebben gewoed, dat geheele landstreken van't verkeer waren afgesneden. De uit lage hutten bestaande dorpen waren bijna geheel in de sneeuw begraven, en bij sommigen kon men nog slechts de kerktorens onderscheiden. Op de sneeuwstormen volgde een felle vorst, die zes dagen aanliield en aan menschen en dieren het leven kostte. Toen de koude was geweken, vond men de helft van de bewoners van een klein Moldavisch dorp bevroren. De storm had bijna al de huizen in onbewoonbaren toestand gebracht, zoodat de arme menschen zich niet tegen de koude konden beschermen. Men kan zich voorstellen, wat het lot van de in 't leven geblevenen was, tot er van wege de overheid hulp opdaagde. GEMENGDE BERICHTEN. Volgens de laatste telling is de bevolking van Nederland 3,809,527 inwoners. Te Deventer is uit de Buitengracht het lijk opgehaald van een man, die in beschonken toestand in het water was geraakt. De Scheveningsche bom, Vrede en Welvaart, schipper Roeleveld, is door een stoom- boot overvaren. De scliuit is gezonken maar de bemanning is te Bremerhaven aangekomen, behalve de visscher Jacob Groen, die bij het gebeurde omkwam. In de schuur van een landbouwer te Oude—Tonge brak dezer dagen een geweldige brand uit, waarbij zeven paarden en acht stuks rundvee in de vlammen omkwamenhooi en stroo, wagens en bouwgereedschappen zijn mede verbrand, doch het woonhuis is behouden gebleven. Te Veen viel een meisje van ongeveer 5 jaar in het water. Hoewel spoedig er uitgehaald, gaf het geene teeke- nen van leven meer. Te Oudewater zag de schoenmaker J. K. een kind in de haven op het punt van verdrinken. Zonder aarzelen sprang hij er l)ij, had het geluk het te redden en zag toen dat het zijn dochtertje was. Bij den burgerlijken stand van de Friesche gemeente Rauwerderhem, heeft een vader de geboorte aangegeven van zijn twee en twintigste kind. Van deze werden hem vijf uit zijn eerste huwelijk geboren, terwijl zijn tweede vrouw hem zeventien spruiten (waarvan driemaal tweelingen) schonk. Negen kinderen zijn nog in leven. Madou, de oudste der Belgische schilders, is op 81-jarigen leeftijd gestorven. Bij Tomsk in Siberii' is een mammoeth gevonden, wiens huid en vleesch volkomen bewaard zijn gebleven. Te Berlijn heeft de plechtige verloving plaats geliad van princes Charlotte, de oudste dochter van den kroonprins, met den erfprins van Saksen-Meinin- gen. Volgens gemaakte berekeningen werden op de bloemenmarkt te Parijs gemiddeld 6 a 64 millioen violetruikers verkocht, te samen een kapitaal vor- mende van 600,000 francs. Mevrouw Mac-Mahon, begaan met het lot der noodlijdende klasse van Lyon, heeft uit haar particuliere beurs een som van 30,000 francs geschonken ten voordeele der onge- lukkige zijdewerkers. De regeering van Noor- wegen wenscht in dit jaar eene expeditie uit te zenden tot onderzoek van den bodem des Atlanti- schen Oceaans." Zij heeft te dien einde 103,000 kroonen van de volksvertegenwoordiging gevraagd. Te Cardiff is dezer dagen een scheepsreeder, die getracht had een onzeewaardig schip uit te zenden, tot eene boete van 100 pd. st. en eene maand gevangenisstraf veroordeeld. In het Turksche Parlement zijn zestien talen vertegenwoordigd. Of dit tot gemak van de beraadslagingen moet strekken zal de tijd leeren. Br zijn er, die meenen dat het niet schaden zou, a] sprak iedereen zijn eigen taal, maar dat zijn de pessimisten. Zeker schrijver vergelijkt het adverteeren met het werk van den landman. Deze strooit zijn zaad over den akker, en terwijl hij slaa.pt groeit het koren. Zoo is het ook met hen die adverteeren. Terwijl zij slapen of eten wordt hun annonce door duizenden gelezen, die hen nooit zagen en nooit van hen of hunne zaken iets gehoord zouden hebben, als zij de advertentie niet geplaatst hadden. Met gestrengheid wordt in Frankrijk de strafwet toegepast op de vervalschers van wijn. De rechtbank te Saint—Die heeft een wijnhandelaar schuldig verklaard aan het leveren van vervalschte waar, en hem veroordeeld tot drie maanden ge vangenisstraf en 500 frs. boete benevens bekend- making van het vonnis in de dagbladen en aan- plakking daarvan te Saint-Die. Dezelfde rechtbank heeft een ander wegens dezelfde overtreding tot eene gelijke straf veroordeeld. In Engeland worden de paarden meer en meer door stoomkracht vervangen. Groot-Brittanje, met zijn 9,149,000 hektaren bouwland, waarvan jaar- lijks 4,615,000 met granen en peulvruehten, en 4,541,000 met veevoeder bezet zijn terwijl er 293,000 hektaren braak liggen, bezigt tegenwoordig ruim 1500 stoomploegen, dat is gemiddeld voor elke 630 hectaren den ploeg. Nederland met 850,000 hektaren bouwland, waarvan 760,000 met granen en handelsgewassen, 67,000 met veevoeder en 23,000 braakland bezigt slechts daarentegen drie stoomploe gen dat is 285,000 bouwland voor elk. Wenschen wij onze 425,000 hectaren kleigronden even goed te bewerken als Engeland, dan dienen wij ons ook een 7 OOtal stoomploegen aan te schaffen. Het vervoer van zware vrachten over de gewone wegen met stoomsleepers komt ook meer en meer bij de Engelschen in gebruik. Alle nachten doorkruisen die zware gevaarten de" straten van Londen. Bij het arsenaal te Woolwich worden dagelijks 150,000 kilogram over 16 kilometer afstands vervoerd door stoomsleepers, met een uitgaaf van /25,000 jaarlijks. Moest men dit, zooals vroeger, door paarden ver- richten, dan zou dit werk op 65,000 gulden te staan komen. Een stoomsleper van 10 paarde- krachten kost 4000 tot 5000 gulden en elke paardekracht meer 500 gulden daarenboven. Uit Spalato, een stadje in Dalmatie, aan de kust der Adriatische zee, wordt van 21 Maart de volgende ongehoorde gebeurtenis gemeld Zekere Tomic, mishandelde den 20 's avonds zijne vrouw dusdanig, dat zij spoedig overleed, en stak den volgenden ochtend zijn vader overhoop. Niettemin werd hij niet gearresteerd en toen de politie eindelijk begreep, dat zij zich van hem meester behoorde te maken, had hij zich zoodanig in zijne #oning ver- schanst, dat niemand hem zonder levensgevaar kon naderen. Een 20-jarig jongeling, die zich te dicht bij de woning waagde, sclioot hij neer, terwijl een vrouw, door een schot in de onderkaak gewond werd. De politie zette de straat af, maar geen enkele poging werd door haar in 't werk gesteld, om den kranzinnige te vat fen. Eenige uren daarna doodde hij zijn twee-jarig kind, dat hij in stukken gehouwen, uit 't venster wierp. Nog bleef de politie werkeloos, terwijl de justitie toeliet, dat de krankzinnige gedurende 30 uren achtereen het leven zijner medeburgers bedreigde!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2