Al«:eiiieen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuvvsch-V laanderen. No. 1240. 17e Jaargang. Zaterdag 7 April 1877. BINNEN LAND. n abonnement. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitielc Overzicht. De vertegenwoordigers der zes groote mogend- heden hebben het protocol onderteekend. Ziedaar het voornaamste nieuws, dat de paaschdagen ons brachten. Wat evenwel dit protocol inhoudt, blijft nog steeds eene vraag, welke niet beantwoord is. De algemeene strekking er van beweert men echter te weten, nl. de verstandhouding der mogend- heden tegenover Turkije te verzekeren, en de Turk- sche regeering uit te noodigen, de noodig gekeurde hervormingen ten uitvoer te brengen. Van ontwa- pening zou in het protocol geen sprake zijn. Deze meening komt vrij wel overeen, met hetgeen de Golos meldt. Volgens een telegram uit Petersburg ziet dat blad nl. in de onderteekening van het protocol de overeenstemining der mogendheden daarover, dat de porte verplicht is, de eischen, op de conferentie gesteld, te voldoen, en tevens ook „de erkenning van het recht van ltusland, om over te gaan tot dwangmaatregele.il, voor 't geval de porte aan de voorwaarden niet mocht voldoen, onder welke Rusland het mogelijk acht, zijne troepen van de Turksche grenzen terug te trek ken/' Het resultaat, waartoe nu de Oostersche (juestie is gekomen, is volgens de Golos te danken aan de krachtige en belanglooze bemoeiingen van Rusland. Wat de tweede bewering van de Golos aan- gaat, dat door de onderteekening van het protocol ook het recht van Rusland zou erkend zijn, om over te gaan tot dwangmiddelen, zoo de porte niet voldoet aan de gestelde voorwaarden dat betwijfelen wij ten zeerste. Zulk eene uitgebreid- heid van macht gelooven we niet, dat de aiulere mogendheden en inzonderheid Engeland, aan Rus land zou kunnen of willen toestaan. We kunnen ons dan ook niet inbeelden, dat dit in het protocol op den voorgrond zou staandoch zooals we zeiden, de werkelijke inhoud van het stuk is Qiibekend, zoodat niemand met zekerheid daar- omtrent iets kan mededeelen. Wellicht zullen we meer verneinen na de her- opening van het Engelsche parlementwant, zooals we meldden, de minister Northcote hoopte na het reces gunstiger mededeelingen te kunnen doen, en, zooals de zaken thans geloopen zijn, gelooven we, dat zijne hoop vervuld zal worden. De Fortschritt-partij in den Duitschen rijksdag heeft het volgende programma aangenomeneen verantwoordelijk ministerie van het keizerrijk rechtstreeksch en geheim algemeen stemrecht bij de verkiezingen voor den rijksdag; eene parlementaire vergoeding voor leden van den rijksdag; vermin- deriug van den duur van den militairen diensttijd de jaarlijksclie bepaling bij iniddel eener wet van de sterkte des legers op den voet van vrede; de verdeeling der belastingen volgens het inkomen; de vermindering der indirecte belastingenafschaf- flug van dfe belasting op het zout; het behoud van het recht van vrije verkiezing van woonplaats, van de vrijheid van handel en nijverheid, der vrijheid van coalitie en de verwerping van het wetsontwerp op den afkoop der spoorwegen door het keizerrijk; verbetering der wetten aangaande de procedure in zake van politieke misdrijven en persdelicten en betrekkelijk de macht, om ambte- naren te vervolgenverplichtend en kosteloos on- derwijs; scheiding van de school en de kerk en volledige toepassing van het constitutioneel stelsel in al de verbondene staten van het keizerrijk. Uit Bucharest wordt gemeld, dat wegens eenige opgewondenheid, die in het villayet van den Donau zich openbaarde, Sadyk Pacha in eene zeer strenge circulaire de autoriteiten heeft aangeschreven, elk conflict met de christenen te vermijden. Neuzen, 6 April. De scheepsklerk M. P. H. Krol, dienende op het wachtschip te Wiilemsoord, wordt op non- activiteit gesteld. Sas vail Gent, 5 April. Maria Dootjes, oud 26 jaar, dochter van den sluisknecht Dootjes alhier, had gisteren namiddag terwijl zij water schepte het ongeluk in het kanaal te vallen. Op haar geroep om hulp hadden twee marechausees het geluk haar te grijpen en op den wal te brengen. Hoiitenisse, 4 April. Gisteren had alhier de herstemmiug plaats voor een lid van den gemeen- teraad, tusschen de heeren H. A. A. baron Collot d'Escury, die bij de verkiezing op 20 Maart jl. 27, en A. E. Marlet, die alstoen 24 stemmen bekwam. Van de 195 kiezers namen 91 aan de herstem miug deel. Bij de heden plaats gehad hebbende opening der stembus is gebleken, dat op den heer baron Collot d'Escury 58 en op den heer Marlet 29 stemmen waren uitgebracht, zoodat de heer baron Collot d'Escury herkozen is. Het stembureau ver- klaarde 4 briefjes van onwaarde. Drie kiezers hadden hunne stem in poesie uit gebracht als volgt In de op 25 Maart jl. gehoudene vergadering van stemhebbende leden der Harmonie St. Cecilia alhier, is tot directeur benoemd de heer P. A. Adriaanscns, en tot commissaris de heer J. J. van Arenthals. Men schrijft uit Hontenisse van 4 April: Gisteren had alhier een droevig ongeluk plaats. De zoon van den landbouwer J. F. B. was met een span paarden op het land werkzaam. Door een oubekend toeval schrikten de paarden, die op hoi gingen. Op hunnen weg bevond zich een jongen met een kruiwagen, waarop een meisje zat, ongeveer vier jaren oud, een dochtertje van den werkman J. K. Het kind werd door de paarden en egge zoodanig aan het hoofd gewond, dat het spoedig een lijk was. Dadelijk aangebrachte ge- neeskundige hulp mocht niet baten; de jongen had den kruiwagen van schrik neergezet en was gaan loopen. Den 12 April a. s. zullen voor het gerechts- hof te 's Gravenhage veertien schippers uit Zeeland terechtstaan, beklaagd van gewelddadigen en feitelij- ken wederstand tegen agenten der rijks-politie, door meer dan twintig gewapende personen. Het verzet was gericht tegen den opziener der visscherijen M. Westdorp, die bij hen aan boord wilde komen om een gepleegde overtreding der reglementen op het bevisschen der Schelde. te constateerenlater ook tegen denzelfden opzichter, den burgemeester van St. Philipsland, rijks- en gemeenteveldwachters. Ik hoor, zegt de schrijver der Haagsche kroniek in de Gr. Ct., dat er een gewijzigd wets ontwerp op het lager onderwijs is te wachten, ge wijzigd op enkele punten. De tweede kamer komt waarschijnlijk den 16 April bijeen. Tegen den 22 of 24 April zou dus vermoedelijk, zonder nadere opzettelijke of onwille- keurige vertraging, het onderwijs-debat kunnen aanvangen. Dat schijnt dan ook wel de uiterste tennijn te wezen, wil men, dat de strijd uitgestreden zal zijn voor het pinkster-reces. Onder het opschrift: //Wie niet hooren wil moet voelen," richt mr. S. van Houten in het Vad. een woord tot de winkeliers, waaraan wij het volgende ontleenen//De moeielijke toestand, waarin de winkeliers en vele anderen uit den middenstand zich bevinden, is grootendeels een gevolg van ons ongerijmd belastingstelsel, dat het grootste deel der lasten op den middenstand en vooral op de win keliers schuift. De winkelier moet maar betalen. Zijn huis staat hoog in de grondlasten; hij betaalt enorm in het personeel, zijn winkeihuis is in de huurwaarde hooger aangeslagen dan een woonhuis op gelijken stand, ofschoon de winkel niets bewijst voor de gegoedheid van den winkeliervoor inwq- nende bedienden moet hij belasting betalen, en hij moet nog dienstboden eerste klasse bovendien hou- den, om de bedienden te bedienen; hij kan zich niet roeren, of de zetters voor het patent zijn bij de hand. Hij betaalt invoerrechten van alle van buitenlands komende goederen, die niet zijn vrijge- steld, onverschillig of hij ze coulant verkoopt of bij de periodieke opruimingen moet geven voor 'tgeen er voor geboden wordt. Hij moet meester zijn van zijn huis en betaalt bij het koopen de zware overgangskosten van eene koopsom, welke dikwijls ten deele voor de aan het huis verbonden nering gegeven wordt. Om ruimte van kas te hebben moet hij gewoonlijk zijn huis met hypotheek bezwaren, en ook: daarvoor een paar procent aan het rijk en den notaris betalen. Provincien en gemeentep heffen hooge opcenten op grondbelasting en personeel; ook in deze lasten staat de winke lier dus in de eerste rijen. Waar de gemeente- lijke omslagen steunen op het personeel, draagt hij daarin al weder meer dan billijk is. Eerlang komt er het zegel bij; wel zou ook nu de win kelier bij elke assignatie en quitantie zegelrechteii COI! IA N T. fer (lne maanden binnen Neuzen f 1,—. Door het /eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abomieert zich bij alle Boekhandelaars Poatdirec- tenren en Brievenbuahoudera. ADVERTENTIE N. Van ltot4regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere lettera worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DBIE ure. 1. 'tis heden weer de dag, Waarop men stemmen mag Voor een lid van den raad, Mijn beste goede maat. Ik stem het oude lid, Dat er, zoo flink, in zit; En dat is, raad eens wie? Baron Collot d'Escurt. 2. Of hij het aanneemt, of te niet, Ik stem weer, gelijk ge ziet, Vol vertrouwen en even vrij Op Baron Collot d'Escury. Omdat ik van jongs-af heb geleerd, Dat de meester boven zijn knecht dient geeerd; Daarom ook heb ik met voile recht, Den Meester geplaatst boven zijn knecht. 3. Een aanhanger ex officio Ontvingen lasen dacht ho! ho! 'k Zie geen bewijs van deraonstratie Veel minder nog van een' ovatie. d' Heer d'Escury heeft veel gesticht, Wat versch nog in 't geheugen ligt. Waarvoor men hulde Hem mag geven; En of men iets in Hem betreurt, En mijn biljet niet goed en keurt, 'k Wil d'Escury mijn steinme geven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1