an ANDSCIIOUVVING. No. 1238. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag 31 Maart 1877 BINNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Burgemeester en Wethouders van Neuzen maken bekend: dat, ingevolge artikel 21 der verordening op de brandweer in deze gemeente, van wege het bestuur over de brandweer, eene brandschouwing aan de huizen der ingezetenen in de koin der gemeente zal plaats liebben, in den loop der vol- gende week. Neuzen, den 30 Maart 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. F*olitiel£ Overzicht. De bliksem-afleider, in den vorm van een pro tocol, door Ignatieff geplaatst, heeft tot nog toe alle effect gemist en de vraag //oorlog of vrede" is weer even onbestemd, als na de mislukte confe- rentie. De kwestie is weer geheel teruggekeerd tot het standpunt vdor de aanbieding van het protocol. De vraag, wat thans geschieden zal, beantwoordt de telegraaf met de tijding, dat Rusland op nieuw voorstellen zal doen omtrent het onderteekenen van een protocol door de mogendheden. Overigens is de beschouwing over den tegen- woordigen toestand, en niet het minst van de En- gelsche pers, zeer onrustwekkend. Zelfs de Engel- sche bladen geven hunne verontwaardiging te kennen over de houding van Engeland's vertegen- woordigers, en niet minder tracht de Russische pers het ongemotiveerde van Engelands houding aan te toonen. Engeland, zegt de Times, heeft als een gids ge- handeld, die eenige reizigers uit de Alpen over een gevaarlijken pas wil voeren, Eerst werd mis- baar gemaakt en hard geschreeuwd, om te onder- zoeken, of de sneeuwval, die ginds dreigde, reeds storten zou of niettoen geen geluid gehoord werd, is de tocht begonnen, maar nu Engeland onheil- spellend sissen hoort en angst krijgt, dat de sneeuwval op de toppen loskomt, gaat de gids in doodelijk zwijgen voorthij vreest, dat het minste geluid de avalanche zal aankondigen; hij maakt zich lang- zaam los, van die hem volgen, en vleit zich met de hoop, om zelf het lijf te redden, eer zich de sneeuwval, met haar woeste kracht, werpt op de Russen, Turken en Bulgaren die hij voorgaat. Maar weet gij dan niet, zegt het blad, zwijgend parlementdat wij door uw angstvallig zwijgen niet beter er aan toe zijn, dan een volk, dat onder een ruwen dwingeland zucht? Weet ge niet, dat ge volkomen faalt in de vertegenwoordiging van het Enge'lsche volk? Ieder Engelscliman spreekt vrij zijne meening uit over den toestand, docli het parle ment alleen heeft, naar het schijnt, geen overtuiging; het heeft geen leiding, spreekt geen woord. Wanneer straks onze belangen onherstelbaar zijn benadeeld, of onze beste gevoelens diep gegriefd worden, dan zullen wij ons dat zwijgen herinneren van de volks- vertegenwoordiging en latere geslachten zullen vra- genmaar werd dan dag aan dag geen woord gezegd, terwijl eene groote zaak langzaam ten onder ging. De Times ziet intusschen, dat de donkere wolk in het oosten dagelijks zwarter wordt eii lager komt, en ook Daily News acht, dat de laatste poging, om den vrede te bewaren, feitelijk verijdeiu is, en kan geen enkel feit vinden, dat voor de hoop op vrede eenigen grond heeft. Of nu veel waarde aan deze onrustbarende be- schouwingen moet worden gehecht? Zeker is het 't best, dat men er slechts onder de grootste reserve kennis van neemt, in afwachting van de dingen, die komen zullen. Waarschijnlijk is het, dat de hier en daar zit- tende ziektestof nog niet heeft uitgewerkt. Wan neer echter na het paaschreces de doctoren hunne consulten hervatten, kan misschien plotseling het zeker werkende geneesmiddel gevonden zijn. We zijn in de geheele geschiedenis der Ooster- sche kwestie zoo gewoon geraakt aan plotselinge daling en rijzing van den politieken barometer, dat het niemand zal verwonderen, als het onweder, dat thans dreigt, morgen weer geheel zal zijn verdwenen en met het blijde voorjaar voor ons de schrikbeelden van den gevreesden krijg verdwijnen. De Neue freie Presse bespreekt de rondreisvan Ignatieff naar de verschillende hoven van Europa en zegt, dat die haar onwillekeurig doet denken aan de gastvoorstellingen van beroemde auteurs. De eerste helden—tenor van de Russische diplo matic, na te Londen bepaald fiasco te hebben ge maakt, denkt thans te Weenen eenige voorstellingen te geven. Het blad betwijfelt echter zeer, of de man, die u met het eene oog weent en met het andere laclit," te Weenen veel succes zal behalen. Hebben zijne voorgangers reeds niet kunnen sla- gen, toen men zich nog illusies vormde, omtrent de ware bedoelingen der Russische politiek, thans nu de laatste sluier is weggevallen, Sestaat er voor Ignatieff nog veel minder kans, om de Oostenrijksche regeering een rad voor de oogen te draaien. Ignatieff zoo vervolgt het blad is het voornaamste en geschiktste werktuig in handen eener politiek, welke eerst alle pogingen aanwendt, om in een naburigen staat bloedige onlusten te doen ontstaan en vervolgens wee en ach roept, wanneer die opstand in bloed wordt gedempt. Ignatieff is het werktuig eener politiek, welke eerst de vazallen tot een oorlog tegen hun souvereinen aanhitst en hen daarna jammerlijk in den steek laat, om hen te doen gevoelen, dat zij uit eigen krachten niets vermo- gen en louter van Rusland's genade afhankelijk zijn. Hij is het werktuig eener politiek, welke eerst door zware oorlogstoerustingen geheel Europa in rep en roer brengt, en dan den ongehoorden eisch stelt, dat de door haar bedreigde en sinds twee eeuwen voortdurend aangevallene en beroofde staat het voorbeeld der ontwapening zal geven, terwijl het Russische leger zich inmiddels gereed houdt, om van de ophanden zijnde gebeurtenissen heerlijk partij te trekken. Neuzen, 30 Maart. In de op heden gehoudene raadsvergadering is benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand de heer A. C. N. Grenu. Breskens, 27 Maart. Heden had alhier de ver- kiezing plaats van een lid voor den gemeenteraad. Van de plus minus 70 kiezers was een 25tal ter stembus opgekomen. Twintig stemmen werden uitgebracht op den burgemeester den heer D. Mulder, die alzoo ge- kozen is. Bij besluit van den minister van financien is bepaald, dat, te rekenen van 15 April a. s., door tusschenkomst van alle postkantoren en hulp- postkantoren op Walcheren spaargelden kunnen worden gestort in de spaarbank der Cooperatieve- voorschot-vereeniging, te Middelburg. Te rekenen van genoemden datum zullen op de zoo even gemelde kantoren de formulieren van postwissels enz. aanwezig zijn voor zoodanig doel bestemd en de ambtenaren van de vereischte in struction voorzien worden. Tegen den zomer zal aan de kust bij Vlis- singen 't zoologisch station worden opgericht van de Dierkundige vereeniging, dat in het afgeloopen jaar bij den fielder was gevestigd. Men stelt zich hiermede ten doel, de week- en lagere dieren, die aan de Zeeuwsche kusten voor- komen, microscopisch te onderzoeken. Naar men verneemt zal dr. de Man, conservator aan 's rijks museum te Leiden, mede aan deze werk- zaamheden deelnemen. De heeren dr. Horst van Utrecht en dr. Hoek van Leiden, bezochten Zater dag Vlissingen, ten einde een goed punt aan de kust uit te zoeken. Een jeugdig echtpaar uit Brouwershaven, ver- dacht van medeplichtigheid aan een aldaar ge- pleegden diefstal van gelden, heeft getracht zich aan vervolging te onttrekken, door over Vlissingen per mailboot naar Engeland over te steken. Die poging is mislukt, want Woensdag zijn man en vrouw aan boord van de mailboot gearresteerd. In het N. v. d. D. wordt het denkbeeld aan de hand gedaan, om een eenvoudig gedenk- teeken op het graf van wijlen den kinderschrijver Andriessen te plaatsen, uit bijdragen, door kinde- ren bijeen te brengen. Men bericht van 28 Maart aan de Koln. Ztg. uit Rome: op het vatikaan is eene officieele kennisgeving ontvangen van de Nederlaudsche regee ring, dat zij om redenen van politie de wapen- borden aan de huizen der pauselijke ex-consuls te Amsterdam en te Rotterdam heeft laten wegnemen. Deze maatregel had volstrekt geen vijandige betee- kenis tegen den pauselijken stoel. Uit Atchin heeft het Padangsch Handelsbl. per Graaf van Bylandt den 10 dezer bericht ge- kregen, dat onze bezetting te Biloel Donderdag den 8sten, 's morgens tusschen 5 uur en half 6, plotseling verrast werd door een hevigen aauval van den vijand. De onzen herstelden zich spoedig en sloegen den vijand terug met verlies van 2 dooden en 8 gewonden. Verder ontving hetzelfde blad per zelfde gele- genheid den volgenden brief over de jongste ope ration vDe operatien tegen de XXVI Moekim zijn af geloopen. Bij de landing werd geen de minste tegenstand ondervonden. Lamnga, een sterk punt, en dat, verdedigd door den vijand, ons vele offers COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het (teheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. Bij dezc roiirnnl behooi*( ecu bijvoegsel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1