Algeineen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-A laanderen. 17e Jaargang. Woensdag 28 Maart 1877. BINNENJjANI). Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. J^olitieli Overziclit. ,/Geen ontwapening, geen protocol," dit is in weinige woorden de toestand van het oogenblik. En het heeft er inderdaad veel van, dat van het beruchte protocol niets zal komen, dat alle verwachtihgen daaromtrent in dampzullenverdwijnen en men over weinige dagen, even als na de mislukte conference, zich uit spijt over de mislukking zal diets maken, dat de cpmedie althans indirect heel wat heeft gewerkt. Waarom zich weder hinderpalen in de onder- handelingen opdoen, is moeielijk met zekerheid te beantwoordeii. Een bericht zegt, dat het gelieele verschil bestaat over de redactie van eene enkele zinsnede, n. m. dat Rusland in het protocol de uitdrukking: „de mogendheden geven haren wensch te kennen" wenscht vervangen te zien door: „de mogendheden dringen er op aan." Sommige bladen achten dit argument te kinder- achtig, om als motief voor de allicht geheele ver- werping van het stuk te dienen. Zij betoogen, dat de grond van het verschil veel dieper moet liggen, en noetnen als zoodanig de kwestie van ontwape- ning. Rusland wil niet demobiliseeren, voor de porte met Montenegro vrede heeft gesloten en zelve liet voorbeeld tot ontwapening gegeven heeft. Rus land moet zelfs nog verder gaan en verklaard hebben, niet eer zijn troepen te zullen terugtrekken, voor het gebleken is, dat het der porte met hare beloften ernst is. Het Britsche kabinet daarentegen wil het protocol niet onderteekenen, tenzij Rusland de uitdrukkelijke belofte aflegge, dat het onverwijld tot demobilisatie zal overgaan. Onmogelijk zou liet echter niet zijn, dat liet aarzelen van bet Engelsclie kabinet, om zich tot iets, hoegenaamd ook, te verbinden, zijn grond vond in de vrees, dat liet later, door de logica der feiten gedrongen, koren op Rusland's molen zal moeten dragen. De geheele geschiedenis der Ooster- sche kwestie tocb is eene coalitie van wederzijds wantrouwen. Niets kau Rusland doen ot voorstellen, waarbij Engeland niet denkt aan e :n adder onder liet gras. In Duitscbland begint men met het geheele protocol reeds den draak te steken en vermaakt zich niet weinig met het denkbeeld, dat men nu meent, dat de geheele Oostersche kwestie door een enkel blad papier tot een eind gebraclit zal kunnen worden. Veeleer gelooft men, dat het protocol in het geschil tusschen Rusland en Turkije de zaak juist laat, zoo als ze was. De sultan doet overigens zijn best, om Europa door woorden tevreden te stellen. In de troonrede zeide hij ten opzicbte van zijne verhouding tot de mogend heden, dat het verschil van gevoelen meer gelegen is in den vorm en in de wijze van toepassing, dau in de zaak zelve. A1 mijne pogingen, zeide hij, zullen hiertoe strekkeii, om de reeds tot een begin van uitvoering gekomene hervormingen in alle deelen te voltooien; maar, zoo vervolgde hij, ik beschouw het als mijn eersten pliclit, om elken aanslag op de waardigheid en de onafiiankelijkheid van mijn rijk af wenden. De tijd zal leeren, dat ik het eerlijk meen en verzoeningsgezind ben. De wapenstilstand met Montenegro is tot 12 April verlengd, maar er is nog niet veel hoop, dat de vrede dan tot stand zal gekomeu zijn. Mon tenegro heeft wel eenige eischen laten vallen, maar zijn voornaamsten en door de porte het meest be- streden, dien betreffende den afstand van Niksisch, blijft het handhaven. Generaal Ignatief en echtgenoot hebben Londen vcrlaten en zijn te Parijs teruggekeerd. Neuzen, 27 Maart. Onder de leden der eerste kamerdie dit jaar in de periodieke aftreding zijn begrepen, en ter vervulling van wier plaatsen de verkiezing door de provinciale staten den 10 Juli a. s. moet geschieden, behoort voor Zeeland de lieer mr. C. J. Picke. Voor leden van de tweede kamer moeten aftreden voor Zeeland, de heeren mr. D. van Eck, voor Middelburg en J. J. van Kerkwijk, voor Zierikzee. Voor leden der provinciale staten, hoofdkiesdistrict Hulst, de heeren: A. G. V. Hombach, te Hulst, C. C. P. Pierssen, te Hulst, P. E. Dierick, te Koewacht en H. A. A. baron Collot d'Escury, te Hontenisse. Voor leden van den gemeenteraad te Neuzen, waarvan de verkiezing plaats heeft den eersten Dinsdag van September a. s., de lieeren J. de Jonge, Jac. de Peijter, J. de Smjdt Jz. en D. Tholens. In de op heden gehowiene openbare zitting van den gemeenteraad alhier heeft de heer J. Donze Az. voor zijne betrekking als ambtenaar van den' burgerlijken stand bedankt, terwijl in die zelfde zitting door den raad is besloten tot sticbting eener openbare lagere school op het gehucht Sluiskil, gemeente Neuzen. Bij de op heden gedane aanbesteding door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen is het minst ingeschreven voor het leveren en verwerken van gewonen Doornik- schen steen (eerste perceel) door den lieer C. van der Hooft te Neuzen voor eene som van/2566, en voor liet leveren van rijsmaterialen en droog- riet (tweede perceel) door den heer C. RoskamJz. te Sliedrecht voor een som van 1585, Jl. Vrijdag heeft aan het gebouw van het ge- gewestelijk bestuur te Middelburg de aanbesteding plaats gehad van 1°. het aanleggen van een buitenberm aan de oostzijde van den oosthavendijk en van steenglooiin- gen op de beloopen van de beide havendijken te Neuzen. Minste inschrijver de beer I. van Male Dz., te Breskens, voor 8-315, en 2°. het beplanten van een gedeelte der provin ciale wegen: a. van Neuzen naar Axel, en b van Walzoorden naar Hulst. Minste inschrijver de heer W. Ringhout, te Walzoorden, voor 497. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente St. Jan-Steen, den heer A. Ysebaert. Ter zitting van de arrondissements—rechtbank te Goes, van Maandag 26 Maart, zijn o. m. de navolgende vonnissen uitgesproken tegen: 1. C. v. B., 42 jaar, werkman te Boschkapelle, schuldig verklaard aan bedriegelijke oplichting, na vroegere veroordeeling tot cellulaire gevangenisstraf van langer dan zes maanden, en veroordeeld tot 1 jaar cell, gevangenisstraf en 12,50 boete, sub. 3 dagen cell, gevangenisstraf, c. e. 2. a. A. J. P., 60 jaar, wafelbakker, h. A. M., vrouw van a, 57 jaar, beiden wonende te Hulst, schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld ieder tot 3 boete, sub. 1 dag gevangenisstraf, c. e. 3. J. E. A., 23 jaar, werkman te Hontenisse, schuldig verklaard aan rebellie en het slaan van een bedienend beambte in functie, en veroordeeld tot 8 dagen cell, gevangenisstraf, c. e. 4. A. S., 2-3 jaar, schoenmaker te Selzaete (Bel gie), schuldig verklaard aan beleediging met woor den en bedreiging van twee agenten der gewapende macht in functie, en veroordeeld tot 2 geldboeten, elk van 10,—, sub. 3 dagen gevangenisstraf voor elke boete, c. e. De heeren mr. G. de Vries en mr. D. J. baron Mackay hebben bun ontslag genomen als leden van de tweede kamer; de eerste omdat hij de benoeming tot lid van den raad van state heeft aangenomen, de tweede omdat liij zich metterwoon te Londen gaat vestigen. Hierdoor zal in het hoofdkiesdistrict Amsterdam en Tiel, op Dinsdag 17 April e. k. eene verkiezing plaats hebben en zoo noodig herstemming op Dinsdag 1 Mei. Blijkens het officieel verslag omtrent den toe- stand van het kroondomein gedurende het jaar 1876 is van de bevoegdheid tot het afkoopen van tienden in dat jaar gebruik gemaakt voor 91 tiendblokken. Daarvan behoorden 11 blokken tot het rentambt Middelburg, voor eene som van /T'3,804; 11 blokken tot bet rentambt Goes, voor 22,98-3,80 en 55 blok ken tot het rentambt Zierikzee, voor /"54,922,77|. Wat de onteigening van land en tienden betreft zijn, teneinde te voorzien in de behoefte aan wo- ningen in de gemeente Hontenisse, drie perceelen grond, toebehoorende aan het kroondomein en in die gemeente gelegen, verkocht voor /"1210,28a. De Zierikzeescbe rechtbank heeft verledene week uitspraak gedaan in eene zaak, die sedert jaren de opmerkzaamheid van velen heeft getrokken. Een arbeidersgezin daar ter stede leefde sedert lang in de overtuiging, dat hun gelden toekwamen, die hun onreehtmatig werden onthouden. Uit een afschrift van bet testament hunner over-grootmoeder bleek, dat aan hun grootmoeder het haar toe- komende deel was vermaakt met last van tidei- commis. Zij en hare- kinderen mochten er alleen de renten van genieten; de kleinkinderen eerst zouden er de vrije beschikking over hebben. Daar nu de grootmoeder weinig of niets had nagelaten, kwelde ben steeds de vraag: waar de met fidei- commis bezwaarde erfenis gebleven was. Voor een paar jaren nu kwamen zij te weten, dat de vader van zekeren heer N. exekuteur geweest was in den boedel hunner grootmoeder en deze zijn zoon als medeexecuteur had geassumeerd. Zij meenden nu van hem of zijne erfgenamen het kapitaal te kunnen opeischen, doch kwamen weldra tot de overtuiging, dat zoodanige vordering reeds lang verjaard was. Hierdoor even wel niet ontrnoe- digd, gitigen zij verder met hunne nasporingen en ontdekten ten slotte eene notarieele schuld- bekentenis van 8 April 1810, waarbij de heer N. verklaarde een som van 7113,55 te hebben geleend van A. d. B., hunne grootmoeder, van die som rente te zullen betalen a 5 pet. aan haar en bare kinderen en het kapitaal na opzegging aan hare kindskinderen te zullen aflossen. Een proces volgde nu tegen de NEUZENSCHE COERANT. ABONNEMENT. Per drie maanden biunen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbusbouders. ADVERTENTIEN Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,1b Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend Advertentien gelie7e men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aamiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1