Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuvvsch-Ylaanderen. No. 1234. 17e Jaargang. Zaterdag 17 Maart 1877. BINNENLAND Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J..K. G. Dhont te Neuzen. Politiek Overziclit. Gebieds-vergrooting, die in het noorden Nicsics, in bet zuiden Spuz zal omvatten; de versterkte eilanden in het meer van Scutari; vrije scheep- vaart op dat meer en op de Bojana, die het meer met de Adriatische zee verbindt en de zeehaven van Spizza, dit zijn de eischen, door Montenegro aan de porte gesteld. De Turksche ministerraad heeft de eischen be- sproken en de meeste formeel verworpen. Nicsics kan niet worden toegestaan, verklaart de porte. Italie en Oostenrijk zouden bezwaren hebben tegen eene //halfrussische haven in de Adriatische zee." De eilanden in het meer Scutari moeten Turksch blijven. Alleen vrije sclieepvaart kan worden ver- leend. Maar even gedecideerd als de porte weigert, even stellig weigert Montenegro, iets van zijne eischen te laten vallen en zoo blijven de zaken als zij zijn. De verlengde wapenstilstand (van 1 tot El Maart) is nu reeds meer dan voor de helft verstreken, en de onderhandelingen zijn in het gelieel niet gevorderd; alleen weet de porte, wat Montenegro verlangt en Montenegro, wat de porte niet wil toe- staan. Het geheiin van Ignatieffs reis begint zich eenigs- zins te ontsluieren, althans de correspondent van de Times te Parijs verzekert, er het ware van te weten. Aan het doel, zegt hij, behoeft niet langer getwijfeld te worden. Ruslarul, dat zijn leger mo- biel maakte, voor dat de conferentie bijeen kwam, terwijl de conferentie uiteen ging en door eene circulaire werd gevolgd, staat daardoor voor eene drievoudige negatieeen leger zonder aangewezen doel; eene conferentie zonder uitslag'Keene circu laire zonder antwoord. Daarop kwam fie tijding, dat Engeland antwoorden zou, wat voor Rus- land zeer ernstige gevolgen kon hebben, daar door dit antwoord Rusland genoodzaakt worden kon, alleen te handelen, waarmede trouwens de circulaire Europa bedreigde. Toen werd besloten, de schrandere oogen van Ignatieff te gebruiken, om na te gaan, wat Europa wezenlijk van de zaken dacht en zoo mogelijk antwoorden te voorkomendie een einde maken zouden aan de gemeenschappelijke handeling van Europa en zoo den twijfelachtigen uitslag der conferentie bevestigen. Deze drie negatien te veranderen in het tegendeel, dat is het erkende doel van de reis van den generaal. Aan het Russische leger moet liij een doel geven, d. i. of ontwapening, of oorlog aan de conferentie eene bepaalde conclusie; op de circulaire moet hij een aannemelijk antwoord ver- krijgen. Vat men zoo den staat van zaken te samen en brengt men men dit in verband, met lietgeen reeds bekend is, dan is het doel der reis duidelijk. Het Russische leger is bewegingloosde natie in beroe- ring; de schatkist wordt geledigd. Deze stelling moet worden verlaten, hetzij door een eervollen aflocht, of door een stap voorwaarts. Rusland beseft thans al de gevolgen der bijzon- dere houding. Zijn grootste wensch is nu, Euro- peesche handeling te stellen inplaats van Russische, of althans tot het einde toe te handelen als ge- machtigde van Europa. Of het mogelijk zal zijn, daarvoor de formule te vinden, Europa tot eene verbintenis over te halen, waardoor de handeling gemeenschappijk wordt tracht Ignatieff thans te onderzoeken. De oplossing daarvan ligt te Londen en men verwacht dan ook vrij zeker, dat Ignatieff ook Londen zal bezoeken. Rusland gaat intusschen voort, met zich voor alle gevallen gereed te maken. Voora.1 te Belgrado vertelt men groote dingen van de Russische toe- bereidselen ten oorlog. Neuzen, 16 Maart. Het muziekgezelschap Apollo" gaf gisteren avond in het Nederlandsch Logement alhier een concert. Was de opkomst van de contri- buerende leden en ook van dames betrekkelijk gering, de werkende leden leverden echter het be- wijs, dat zij in liefde voor de kunst en in bekwaam- lieid in het spel belangrijk vooruitgaan; het pro- gramma werd over het algemeen goed, enkele nummers werden meesterlijk uitgevoerd. Wij ver- blijden ons dan ook met het succ.es, dat zij giste ren avond beliaalden, en twijfelen er geenszins aan of zij zullen bij voortduring met den meest moge- lijken ijver er naar streven, om meer en meer het volmaakte nabij te komen. De eerste kamer der staten-generaal is tot her- vatting harer werkzaamheden opgeroepen op Maan- dag 19 Maart e. k. Gedep. staten van Zeeland hebben benoemd tot adjunct—archivaris dezer provincie den beer J. Broekema, leeraar aan de rijks lioogere burgerschool te Middelburg. J Bij de beantwoording van het verslag der tweede kamer over het wetsontwerp tot aanmunting van bronzen pasmunt, zegt de minister van financien niet te deelen de vrees van enkele leden, dat de voorgestelde maatregel niet aan het doel, de wering van vreemde koperen of bronzen pasmunt, zal be- antwoorden. Onze stukken zullen van de Fransche nanmerkelijk afwijken, niet alleen in beeldenaar, maar ook in omvang en dikte. Zoolang Belgie, dat het naast aan onze grenzen ligt, koperen munt behoudt, acht de minister het niet noodig het verbod tot invoer uit te strekken tot bronzen munt en plaatjes voor bronzen munt. De minister voldoet. aan het verlangen om het maximum der boete op aanneming der vreemde munt tegen ambtenaren, te verminderen tot f 75, ten einde deze overtredingen te brengen tot die, waarover de kantonrechter heeft te oordeelen. De minister handhaaft en verdedigt verder de overige strafbepalingen tegen het in betaling geven van vreemde pasmunt, terwijl hij algelieel verbod van invoer binnen de grensgemeenten aan te veel practische bezwaren onderhevig acht. Het in betaling geven zal alleen toegelaten zijn met wederzijdsch goedvinden en de minister ver- duidelijkt dit nader in het ontwerp. De zelfregistreerende peilschaal te Bath be- antwoord nog niet aan haar bestemming. De belangrijke schade, door den storm van IE Maart 1876 veroorzaakt, is gelieel hersteld, het instrument op nieuw geplaatst, alles is sterk en net in orde, maar van zelfregistreeren is nog geen spraakhet water in den koker houd geen geregelden gang met eb en vloed. Het gerechtshof te s Gravenhage uam in hare zitting van 13 dezer andermaal kennis van vervolgingen ter zake van het oprichten van zoo- genaamde verdeeling-maatschappijen. J. Lander en E. A. Reiners beiden te Kralingen en ieder directeur van een zoodanige maatschappij waren door de rechtbank te Rotterdam, wegens het oprichten en houden van een bij de wet niet toegelaten loterij, tot een geldboete van 300 veroordeeld. Van dat vonnis waren zij in hooger beroep ge- komen, doch advc. gen. mr. Gregory was van meening dat de wet hier naar behooren was toegepast en requireerde mitsdien tot bevestiging van het vonnis. Aanstaande Maandag zal het hof uitspraak doen. In Amsterdam vertoonen zich scheuren in het linker landhoofd van den viadukt aan het Wester- hoofd. Yruchteloos zijn de pogingen om die te stoppen. Thans vreest men ook voor het andere landhoofd, dat eveneens begint te barsten. Een officieel onderzoek is ingesteld. De Rotterdamsche hypotheekbank voor Neder- land heeft zaterdag jl. hare jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De bank heeft in 1876 eene som van E,631,000 ter leen verstrekt als eerste hypotheek op onroerende goe- deren in Nederland, ter waarde van bijua, vijf millioen. De ongebouwde eigendommen, waarop voorschot verleend werd, hebben eene uitgestrektheid van E00 bunders; de uitdeeling is bepaald op 11 pet. Z. H. Pius IX heeft aan de zusters redemp- toristinnen te Wittem, wier klooster op E5 Januari 11. in asch werd gelegd, de som van 3000 fr. ge- schonken, om in de eerste behoeften te helpen voorzien. Aan het Mailoverzicht van het Alg. Dagbl. van N. I. ontleenen wij het volgende: Op Atchin is de voltooiing van het plan van generaal Pel ter hand genomen. Over zee zijn den 1 E5n het Ee lOe en lEe battaljon en 3 sectien artillerie naar Koeroeng Raja gegaan. Hoeveel manschappen dat maakt, laat zich bij de steeds door ziekte enz. gedunde gelederen niet uit het aantal genoemde bataljons opmaken, waarschijnlijk een paar duizend man. Het plan is natuurlijk om van de Koeroeng Raja uit dwars door de XXVI Moekim heen op onze eigen Oosterlinie, zooveel mogelijk zuidelijk, aan te trekken. Den EE Januari is een kleine troepenafdeeling, die tot dekking diende van den officier van gezond- heid Wolff, bij Silang, een der uiterste posten, door den vijand overvallen. De heer Wolff en vijf mindere militairen sneuvelden; drie personen werden gekwetst. Zulke gebeurtenissen zijn zeer te betreuren en zullen, hopen wij, tot meer waak- zaamheid en voorzichtigheid aansporen. Landbouwberichten. Men schrijft uit Bath van IE Maart: De aanhoudene regen der laatste maanden heeft het werk van den landbouwer zoodaning verschoven, dat hij handen te kort zal hebben als de grond voor bewerking geschikt is. De vruchten die voor eenige weken nog een frisch aanzien hadden, gingen in de laatste dagen steeds achteruit en hebben vau de thans ingevallen vorst veel te lijden gehad. COURAAT ABONNEMENT. Per drie inaanden binnen Neuzen f 1,Door het ^eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1