Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. S3& t""' BENNENLANR No. 1253. 17e Jaargani;. Woensdag 14 Maart 1877. I Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. advertentien. J-»oliti«lc Overziciit. Wat wil Rusland? Dat is de groote vraag, die ten opziclite der Oostersclie kwestie, in verschil- lenden vorm wordt herhaald. Wat beteekent de zending van Ignatieff? Wat wenscht men te Pe tersburg van de mogendheden Zoekt men uit de verschillende berichten deze vragen op te lessen, dan blijkt alweder, hoe wei- nig men, op lietgeen gemeld wordt, kan vertrouwen. De zoogenaainde altijcl goed ingelichte Polit. Corr., te Weenen verschijnende, meldde toch voor eenige dagen zonder eenig voorbehoud, dat Rusland op een spoedig antwoord op zijne circulaire van 31 Jan. had aangedrongenterwijl nu integendeel wordt gemeld, dat door de Engelsche regeering in het parlement officieel is medegedeeld, dat Engeland, op bepaald verzoek van Rusland, nog wacht met het geven van antwoord. Rusland zou eerst nog eene tweede mededeeling doen toekomen. Wat Ignatieffs zending bedoelt en of zijne reis ons eene schrede dichter bij Oorlog of vrede zal brengen, is nog evenmin uitgemaakt. De een beweert, dat hij wil trachten de mogendheden tot geineenschappelijk handelen tegenover Turkije over te halen; terwijl een ander met evenveel zekerheid zegt te weten, dat geenszins eene pohtieke zenchng aan zijne reis is verbonden. Geen ander doel zou hftoogd worden, dan Rusland geld tebezorgen, ter voorziening in den grooten geldnood, eene leening te plaatsen tot het luttele sommetje van vijftig millioen. Met het oog op de groote uitgaven, die de rno- bilisatie van het leger aan Rusland kost en den bestaanden geldnood, twijfelen sommigen er wel eens aan, of de schijnbare vredelievendheid van de Russische regeering wel zoo oprecht gemeend is, als zij wil doen gelooven. Heeft Rusland werkelijk het voornemen, de zaak langs vredelievenden weg tot een einde te brengen, waarom zendt het dan niet een groot gedeelte zijner legerdrommen naar huis en bepaalt het zich niet tot het houden enkel van een observatiekorpst Hoe het zij, uit geheel den chaos van berichten blijkt, dat de toestamd in het Oosten nog volstrekt niet rooskleurig is en de waarschijnlijkheid maar al te zeer bestaat, dat in den uitersten lioek van Europa weklra het matte geknetter der geweren door het bulderen der kanonnen zal vervangen worden. Te meer is dit waarschijnlijk, als het be- richt waarheid is, dat, tengevolge van kuiperijen aan het Serail te Konstantinopel, de grootvizier weer zal worden vervangen; dat de godsdienst- geestdrift der Mahomedanen voortdurend toeneemt en zelfs het godsdienst-hoofd van de S<imitisclie volken, de sherif van Mekka, den sultan traclit te overtuigen, dat oorlog tegen Rusland plicht is en door den godsdienst wordt voorgeschreven. Neemt deze beweging toe, komt het tot een oorlog, <sen godsdienst-oorlo dan zal het Oosten van Europa in de a. s. dagen een verschrikkelijken strijd te aanschouwen geven. door de Tweede Kamer aangenomen het ontwerp, regelende het rechtsgebied van het liof te Js Gra- venhage met 48 tegen 22 stemmen. In de gisteren gehoudene zitting van de arron- dissements-rechtbank te Goes zijn de navolgende vonnissen uitgesproken tegen: Door deze aanneming is door de Tweede Kamerj 1. T. V., 26 jaar, vrouw van E. P., arbeidster beslist, dat het gerechtshof te Js Gravenhage omvat te Kapelle—brug (gemeente Clinge), schuldig ver- de rechtbanken te 'a Gravenhage, Rotterdam, Dord- klaard aan moedwillige verwonding en veroordeeld recht, Middelburg en Zierikzee, en dat de beide laatstgenoemde bevatten: de rechtbank te Mid delburg de kantongerechten Middelburg, Goes, Oost- burg, Neuzen en Hulst, en die te Zierikzee de kantongerechten Zierikzee en Tholen. Yolgens art. 3 van het wetsontwerp moeten de I rechtbank te Goes en de kantongerechten te Vlis- singen, Sluis, Heinkenszand, Cortgene, Axel en Brouwershaven ontbonden worden. De heeren de Jonge en van Eck hadden voor- gesteld de kantons Neuzen en Hulst of een tot 1 jaar cell, gevangenisstraf en /8 boete, subs. 1 dag cell, gevangenisstraf, c. e. 2. J. B., 23 jaar, landbouwersknecht te Clinge, schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld tot f 25 boete, subs. 7 dagen gevangenisstraf, c. e. 3. M. de R., 54 jaar, vrouw van F. H., arbeidster, te Boschkapelle, schuldig verklaard aan hoon en veroordeeld tot 10 boete, subs. 3 dagen gevan genisstraf, c. e. 4. A. van B., 65 j., landbouwer te Heikant (ge meente Koewacht) schuldig verklaard aan hoon en van beiden door een kanton Axel te vervangen. veroordeeld tot J 8 boete, subs. 3 dagen gevange- Deze amendementen werden echter verworpen met nisstraf, c. e. 52 tegen 15 en 49 tegen 16 stemmen. 5. a. J. V. R., 37 jaar, landbouwer, b. A. H., Eveneens werd met 44 tegen 24 stemmen verworpen 16 jaar, landbouwerszoon, beiden te St. Jan Steen, een amendement van den heer Saaymans Y ader schuldig verklaard aan wederkeerige mishandeling en om de rechtbank te Goes te behouden. veroordeeld ieder tot 8 boete, subs. 3 dagen ge- - Pro,, blad no. 34, W let taluit 9 ttlSSen Maart 19 7 7 no. 7 hondond. bopahnf- van het A het de, onbeLgd loope! 3fta£TtT Taal mr^rh;™ den spoorweg on veroordeoM /Iboete, Zeeuwsch-Vlaandereii aangaat laton w.j hier alpha- p kndbouwersaoon te Koe- betisch de namen der gemeenten met het daarachter vrijgesproken van de hem ten lastegelegde Clinge 4, Eede 5, Graauw 6, Groede 10, Heille De le luit.-kwartiermeester M. L. Moggen- en St. Anna ter Muiden 1, Hengstdijk 2, Hock storm is van het 2e reg. veld-art. te s Hage bij 3, Hontenisse 10, Hoofdplaat 3, Hulst 6, Koewacht het 4e reg. huzaren overgeplaatst. 5, Neuzen 12, Nieuwvliet 2, Oostburg 4, Ossenisse X)e tweede kamer heeft den heer Haifmans 1Overslag 2, Retranchement 2, Sas van Gent en verlof verleend, op een nader te bepalen dag, de Philippine 3, Schoondijke 5, St. Jansteen 5, St. regeering te interpelleeren over de opheffing der Kruis 1, Sluis 3, Stoppeldijk 3, Waterlandkerkje pauselijke consulaten te Amsterdam en te Rotterdam. 2, Wcstdorpe 3, IJzendijke 6, Zaamslag 9, Zuid- P)e minister van iinantien heeft thans, met dorpe 3 en Zuidzande 3. intrekking van eene vroegere beschikking, bepaald De te dezen jare bij de verschillende korp- dat de verzending ook van geautograleerde stukken sen van het leger in te deelen manschappen zullen bij wijze van drukwerk per post kan worden toe- tot eerste oefening twaalf maanden onder de wape- gelaten. In dien zin zijn reeds de noodige voor- nen worden gehouden. i schriften gegeven. Westdorpe, 13 Maart. Zaterdag 1 0 dezer's avouch ^ne op 7 dezer gehoudene vergadering kwam Charles Gijsel, landman Shier, met zijn rij- van het coimte tot het regelen en bevorderen van .Neuzen, 13 Maart. Bij de behandeling der wet op de arrondisse- ments-rechtbanken en kantongerechten is gisteren tuig van de Axelsche markt huiswaarts in gezel- schap met Louis Claeijs, expediteur te Selzaete, Belgie; door een noodlottig toeval viel het rijtuig boven van den afrid voor de hofstede van den dijk beiden werden bewusteloos van onder dit rijtuig gehaald, en op de hofstede gebracht, alwaar ze door de doctors Rademakers alhier en Muijs- liond van Selzaete werden behandeld. Claeijs werd Zondag naar zijne woning te Selzaete overgebracht, alwaar hij dienzelfden avond is overleden; Gijsel verkeert nog in bedenkelijken toestand. Hcuteilisse, 9 Maart. Gisteren avond omstreeks 7 ure ontstond er door ongekende oorzaak brand in de archiefkast van het kantoor van den rijks— ontvanger alhier. Spoedig aangebrachte hulp be- werkte dat de brand zich bepaalde tot de voor de kast hangende gordijnen en het gedeeltelijk ver- branden van een enkel pak registers. Yoorzichtigheidshalve werd het geheel voorhan- den archief in des ontvangers woning in veiligheid gebracht. volksvermaken te Goes is besloten om pogingen aan te wenden om het 25jarig jubile van den ge- acliten burgeineester in September a. s., op waar- dige en luisterrijke wijze te vieren. Het comite is voornemens omtrent dit feest later mededeelingen te doen aan de burgerij. Men schrijft uit Witmarsum: De raad der ge meente Wonseradeel heeft aan onzen hoofdonderwijzer Zeilmaker een gratificatie van 100 toegekend voor meerdere werkzaamheid van 1 Aug. 1876 tot 15 Jan. 1877 en zulks wel wegens gebrek aan liulp- personeel. Of't „afbeulen" in onze gemeente ook beloond wordt! We hopen, dat onzen verdienste- lijken hoofdonderwijzer deze schitterendebelooning tot leering zal strekken, om in't vervolg de klasse, waarvoor de hulp ontbreekt, naar huis te sturen. Zoolang er geen doortastende maatregelen worden genomen, blijft het sukkelen!! We hadden ons gevleid met de hoop, dat onze wakkere voorzitter der schoolcommissie den weg van Helarides zou bewandelen. mm COIRANT ABONNEMENT. Per drie rnaanden binnen NeuzeD 1,Door het gfebeele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abomieert zich bij alle Boekhaudelaars Postdirec- teureii en Brievenbushonders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,lo Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan denllitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag tiamiddag DBIE UT6.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1