Alscemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. BINNEN LAND. No. 1252. 17e Jaargang. Zaterdag 10 Maart 1877. Neuzen, 9 Maart. ioo. NEIKNSCHE CO ll KANT. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Yrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. A D V E R T E N T I E N. Per drie inaanden hitmen Neuzen f 1,Door het .jeheele Rijk J' 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke rejiel meer f 0,10 Grootere letters worden oaar plaatsroimte berekend Advertentien gelie' e men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE are. Politick Overzielit. De beer Hayes heeft zijne betrekking als presi dent der unie aanvaard, maar de wittebroodsdagen in zijne nieuwe betrekking worden item juist niet aangenaam gemaakt. De democraten berusten nog volstrekt niet in de beslissing van het congres. In eene door de democratische afgevaardigden ge- houden vergadering is een manifest aan het volk vastgesteld, houdende protest tegen de stemming terwijl zij eene resolutie hebben aangenomen, waar- in wordt verzekerd, dat hunne candidaten feitelijk de meeste stemmen hadden verkregen en dus als verkozen hadden moeteh verklaard worden. Intusschen wordt door de Herald en de Tribune aan het gedrag van den heer Hayes de meeste lof toegebraclit; zij drukken de overtuiging uit, dat eene zoo onpartijdige en verstandige staatkunde, als door Hayes wordt gevolgd, ongetwijfeld tot het herstel der openbare rust krachtig zal bijdragen. Wat is het doel van de reis van generaal Ig natief; wat moet zijn bezoek aan de meeste hoven van Europa beteekenen? Deze vraag wordt door bijna alle bladen gedaan. De een zegt, dat de staatkunde er mee gemoeid is; de ander beweert, dat Ignatief eene oogziekte heeft en daarom een reisje doet door Europa. De meest scherpzinnige correspondenten plagen hun hoofd tot berstens toe, om achter de waarheid te komen maar niemand hunner is het gelukt, een kijkje achter de schermen te nemen. 't Is in elk geval opmerkelijk, dat Ignatief voor herstel eener oogziekte consult gaat halen bij keizer Wi I helm, von Bismarck c. s. De staatkundige toestand in Petersburg, beweert de Independance, wordt bij den dag helderder. Eene stijging der Russische fondsen geeft te kennen, dat de vaderlandsliefde der natie met ingenomenheid het uitziclit op eene toekomstige ontwapening begroet. Misschien zal dat uitzicht weldra worden ver- wezenlijkt, nu men binnen weinige dagen de be- antwoording der jongste Russische circulaire kan tsegemoet zien. De mogendhedeu zouden in hun antwoord tot overeenstemming zijn gekomen en alien, hoewel verschillend in vorm, hetzelfde antwoord inzenden. Daarin zouden zij erkennen den prijzens- waardigen ijver der Russische regeering, ter be- scherming voor de christenen in Turkije. Zij stellen ecliter voor, aan de porte eenige tijdsruimte te laten voor de tenuitvoerlegging van de dringendste her- vormingen. De hervormings-kwestie is thans het hoofdpunt van de Oostersche troebelen; verbetering van de Turksche toestanden, het middel om het spook van ben Europeeschen oorlog veel van zijn wezen te ontnemen. Maar al neeint nu Rusland het voorstel aan, stemt het toe, aan de porte b. v. een jaar tijd te gunnen, om de hervormingen ten uitvoer te leggen, en gaat het dientengevolge over tot ontwapening zijner benden, die thans Turkije bedreigen, zal dan na dat jaar tijds de gewenschte toestand in Turkije bereikt zijn Hoofdscliuddend wordt door velen deze vraag be- antwoord. Al wil, zegt men, Turkije den goeden weg inslaan, het kan dit pad niet meer betreden. De godsdienst is bij alle Turken de beweegkracht van hunne daden. Deze is de dekmantel, het symbool, waaronder alle schandelijke en menschout- eerende daden, waaraan de geschiedenis van Turkije zoo rijk is, zijn bedreven. Aan hunnen godsdienst achten zij zich verplicht, alles, wat daar buiten staat, te onderdrukken en te vernietigen. Bovenmenschelijke inspanning zal het moeten kosten, om in plaats van dat fanatisme, het licht der humaniteit in Turkije te doen opgaan. En alleen volkomene onderdrukking der dweepzucht van de Muzelmannen zal het mogelijk maken, de wen- schen van Europa te volbrengen. Zooveel energie bij de tegenwoordige regeering van Turkije te zullen vinden, dat zij dat bereiken kan, valt, als men de berichten leest over de wijze, waarop het zorgeloos leven van weleer op nieuw aan het Turksche hof veld begint te wirmen, sterk te betwijfelen. Wordt het Turksche schip van staat niet met krachtige hand bestuurd, dan zal, wanneer ook Rusland zijne troepen heeft terugge- trokken, meer en meer de oude toestand terug komenzullen de christenen op nieuw aan heersch— en wraakzuclit overgegeven zijn, het oude wanbe- stuur welig beginnen te tieren, tot dat het ver- molmde gebouw voor goed ineenstort. Vorst Milan van Servie heeft eene proclamatie tot zijn volk gericht, waarin liij mededeelt, dat de vrede is gesloten en hij zijne o'nderdanen aanspoort, voortaan in vreedzaamheid en broederlijke liefde werkzaam te wezen voor de welvaart en de ont- wikkeling des lands. De sultan heeft den vorst geluk gewenscht met het vredelievende besluit van de Skupschtina. Axel, 7 Maart. Tot lid van den gemeenteraad alhier is bij herstemming gekozen de heer Levinus de Eeijter Jz. met 8 f stemmen, terwijl de heer J. Cappon 71 stemmen bekwam. Osseuisse, 9 Maart. Ter vervulling der vaca- turen in den raad dezer gemeente, ontstaan door liet overlijden van de raadsleden J. B. Joossen en P. Burm, had gisteren eene verkiezing plaats. Heden is bij de opening der stembus gebleken, dat gekozen is de heer J. P. Bogaart bn eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren L. Burm en S. Cornelis. Volgens de Goudsche Ct. zou dr. Kuyper van plan zijn om, tegen de aanstaande verkiezingen, zijn mandaat als lid der tweede kamer om redenen j van gezondheid neder te leggen. De Standaard doet echter opmerken dat dr. A. Kuyper bij de aanstaande verkiezingen niet aan de beurt van aftreding is en er dus voor hem alleen sprake zou kunnen zijn van bedanken voor het verder lidmaatschap der tweede kamer. Van zoo- danig voornemen is de Standaard echter niets bekend. Omtrent de poging tot moord, die den 3n dezer te 'sHeerenhoek plaats had, meldt men het volgendeZekere P. S., boerenkneeht, oud 21 jaren, was sedert November jl. als kostganger opgenomen in de woning van J. W., vrachtrijder te te's Heeren- hoek. Daar zijn geld was opgeteerdwas hij Zaterdag niet in staat zijn kostgeld te betalen, waarom hem door J. W. en diens vrouw gezegd werd, dat zij hem niet konden liouden en hij naar een dienst moest omzien, met de bijvoeging echter, dat het op een dag of tien niet aankwam. Zaterdag ochtend ten 11 ure was J. W. in de schuur op den dorschvloer bezig een varkensbak te maken, waartoe hij, met ander gereedschap, ook een dissel gebruikte. Zijn kostganger stond daarbij en nam telkens den dissel in handen, niettegenstaande J. W. hem dien afnam, zeggende: „laat hem liggen, ik moet hem ieder oogenblik gebruiken." Op een oogenblik, dat J. W. in bukkende liouding met hamer en beitel bezig was, werd hem door P. S. met den dissel een slag op het achterhoofd toege braclit, waardoor het scherpe van den dissel tot op de hersenen doordrong en een wonde in de hersenpan veroorzaakt werd ter breedte van den dissel. J. W. gaf een harden schreeuw en zakte ineen, waarop zijne vrouw kwam aanloopen en den moordenaar met den dissel in den hand uit de schuur zag vluchten. Met behulp der buren werd J. W. in liuis gedragen. Zijn toestand wordt gevaarlijk ge- acht, zoodat de laatste sacramenten der stervenden hem reeds door den pastoor zijn toegediend. De moordenaar is door den brigadier-majoor-titulair der rijksveldwacht te Heinkenszand en den veld- wachter te 'sHeerenhoek opgespoord en naar de gevangenis te Goes overgebraclit. Hij verklaarde de daad alleen te hebben verricht, omdat hij zonder geld was en J. W. hem gezegd had, dat hij uit zijn huis moest. Berouw werd door hem niet ge- toond; zijne houding en voorkomen doen aan geen groote mate van verstandsontwikkeling, maar veeleer aan eene soort van waanzin denken. Het gerechtshof te 's Hage heeft uitspraak gedaan in eene vervolging tegen den directeur van twee zoogenaamde verdeelings—vereenigingen, de Concurrent en Eendracht maakt macht te Rotter dam, en heeft hem onder aanneming van verzach- tende omstandigheden, wegens het houden van ver- boden loterijen veroordeeld in twee boeten van Gisteren morgen den 8 dezer heeft de cor- rectioneele rechtbank van Gent uitspraak in het proces der zaak Wittouck gedaan. Volgens het vonnis zijn de schikkiugen der wet, door het bestuur der douanen en accijnsen inge- roepen, niet toepasselijk op het bedrog, waarvan de heer Wittouck is beschuldigd en dat zou zijn ge- pleegd in 187371, 187475 en 187576, hetwelk, zeli's al ware het bewezen, niet onder de toepassing der wet zou vallen. Vervolgens spreekt de rechtbank vrij de heeren Wittouck, vader en zoon, de Tilloux, de Meijer, Du- moulin, Meneve en de vijftien douanen, beschuldigd zich te laten omkoopen. Op het St. Pietersplein te Gent is de opbouwing van eene renbaan voltrokken, welke de ruimste is, die te Gent ooit gestaan heeft. Zij zal meer dan 1500 aanschouwers kunnen bevatten dan die, welke Gent tot nu toe gehad heeft; 4000 personen zullen er gemakkelijk plaats vinden. Het is de troep van den cirk-Meijers van Parijs; dezelve bezit schoone paarden uitmun- tende artisten, een balletkorps van 24 danseressen, alsmede den vermaarden dierentemmer Cooper met zijne acht olifanten en zeven leeuwen. Landbouwberichten. Als eene bijzonderheid meldt men ons, dat bij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1