Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ylaanderen. No. 1250. 17e Jaargang. Zaterdag 3 Maart 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. f olitiek Overziclit. De vredesonderhandelingen tusscnen Turkije en Servie en Montenegro zijn in vollen gai:g en de berichten daarover, hoewel als gewoonlijk met elkander in strijd, blijven nog steeds vredelievend luiden, Met Servie verwacht men, dat nog heden het vredes-prolocol zal worden geteekend, welks voor- naamste bepalingen inhouden, dat het status quo ante bellum zal worden bersteld, eene volledige amnestie zal worden verleend en het Turksche leger binnen 12 dagen het Servische grondgebied zal ontruimen- De correspondent van de Temps gelooft, dat de ongesteidheid van den Sultan medewerkt tot deze gunstige gezindheid tegenover Servie. Voor eenige dagen, schrijft hij, dacht men, dat de Sultan de grenzen van zekere concessies tegenover Rus- land, Servie en Montenegro niet overschrijden zou. Uit de gesprekken met zijne omgeving bleek een geest van verzel. Maar zijne ziekte heeft plotse- ling alles veranderd. Hij heeft de manomanie der vreesachtigheid. Hij ziet overal samenzweer- ders. De eenige personen, die hij vertrouwt, zijn Mahmoud-pacha-Dama, Said-pacha en Maorayeni, een Grieksch dokter, die sinds eenige jaren aan zijn persoon is verbonden. Nu hebben al deze personen slecbts een belang sultan Abdul-Hamid te bandhaven, om hunne be- voorreckte positie niet te verliezen Sommigen beweren, dat zij door Rusland gewonnen zijn en het plan hebben, om op nieuw Mahmoud pacha tot grootvizier te verheffen. Mahmoud pacha wordt terecht als een groot vriend van Rusland he- sehouwd. Het is zeer wel mogelijk, dat hij nog eens het gezag in handen krijgt, hoewel hij zeer impopulair is. Maar door deze kweslie te be- spreken, zouden wij op het terrein der gewaagde hypothesen komen. Wij moeten ons tevreden steller,, met de voornaamste feiten aan (e teekenen, omdat het rijk wordt bestuurd door een zieken sultan, wiens waan zich iederen dag weer op iets anders kan richten. Thans wil Abdul-Hamid den vrede en zijne raadgevers wenschen dien niet minder dan hij. Wij zien dus de zonderlinge vertooning, dat een staat op den rechten weg gehouden en r.aar het doel gericht wordt, dat het best met zijne belangen strookt, door de grillen van een zieken geest. De grootvizier en Safvet-pacha begunstigen deze omkeering, omdat zij begrepen hebben, dat men op 't oogenblik niet beter doen kan. De oorlog met Rusland is de onvermijdelijke onder- gang en zij doen alles, om dien te beletten. Het is niet onmogelijk, dat men, nadat de vrede met Servie en Montenegro zal gesloten zijn, beproeven zal, rechtstreeks met Petersburg te ondcrhandeleu. De Russische diplomatic blijft intusschen zwij- gen, of laat zich slechts in vredelievenden geest hooren, en bij het Russische leger is alles gereed tot een aanval op Turkije. Deze tegenstrijdig- heid wordt te Berlijn op tweederlei wijze uilgelegd, waaruit reeds blijkt, dat men de wezer.lijke op- lossing niet heeft. Sommigen gelooven, dat Rusland eensklaps Turkije zal overvallen en na een kor- ten zegevierenden veldtocht Konstantinopel de vredesvoorwaarden zal voorschrij ven, eerdatEuropa tijd heeft, er zich in te mengen. Andereu meenen, dat Rusland voornemeus is te handelen, gelijk graaf Derby heeft aangeduid- Het zou, nadat de vrede tusschen Turkije, Montenegro en Servie ge sloten is, den Turken tijd gunnen voor het in- voeren van hervormingen en inmiddels ontwapenen. Melke van die twee lezingen de ware is, kan men op het oogenblik inderdaad niet zeggen. Voor beiden zijn even goede gronden aan te voeren. Intusschen blijft men beweren, dat de R .ssen in het begin der volgende maand voor- waarts rukken zullen en verschillende Duitsche bladen melden hetzelfde. Neuzen, 2 Maart. Door den hoogen waterstand en het ruwe weder van jl. dinsdag is de inlaagkade, welke achter den doorbraak van den Pierssenspolder was gelegd, doorgebroken hierdoor staat die polder weder geheel onder water. Provinciaal blad no. 28, bevat het besluit van 24 Februari 1877, no. 61 houdende afkon- diging van een reglement voor het waterschap Stoppeldijk c. a. Men schrijft uit Aardenburg van 25 Fe bruari Heden morgen kwam de landbouwer J. B Dierikx naar de vroegmis gereden, toen hij bij het inrijden van de kom der gemeente zijne schichtig geworden paarden niet meer kon be- teugelen. Het rijtuig slingerde tegen eenen boom en een der paarden sloeg het haamscheen stuk en rukte zich nit het tuig met dat gevolg dat de heer D. en zijn dochtertje beiden uit het rij tuig stortten; de eerste werd aan het hoofd en de hand, waar de lijn om gewonden was, ge- kwetst. De laatste kwam oogenschijnlijk met den schrik vrij en hoewel bedwelmd, hoopt men dat voor beiden alles zonder verdere nadeelige gevolgen zal afloopen, tenzij de heer D. den pink moet verliezen. Des avonds te 7 ure was het wat andersde zangafdeeling van het Willemsfonds te Gent gaf eene zanguitvoering op de groote zaal van het raadhuis. De zaal was stampvol, zoodat men reeds enkelen niet meer kon toelaten; ook uit naburige gemeenten waren vele hoorders versche- nen. De zangers kweten zich in 'l algemeen vrij goed van hunne taak en vonden den verdienden bij val. Het was eene soort van manifestatie onder het motto „verbroedering." Men schrijft uit Hoedekenskerke. Verle- den week was het aantal kramers in gedistilleerd op de verkooping van een boereninspan in deze gemeente zoo aanzienlijk, als nog zelden het ge- val was. Ware het niet, dat de zaak tot ernst stemde, men zou het kluchtig noemen te zien, hoe allerlei pogingen werden aangewend om zooveel mogelijk den bedwelmenden drank aan den man te brengen. Te betreuren is het, dat die pogingen steeds met goeden uitslag voor de verkoopers worden bekroond, want velerlei ver> keerdheden vloeien daaruit voort, waarvan men hier ook weder getuige kon zijn. De minister van finantien brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat in den loop van dit en het volgende jaar 120 commiezen der vierde klasse der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen kunDen worden aangesteld op eene bezoldiging van f 420 's jaars en eene toeiage voor eens van 75 voor uitrusting, nadat zij op de linie van tcezicht zijn in diensfc ge- steld. Verdere voorwaarden en vereischten ver- meld de Staatscourant. Gaf het schoone, heldere weer in den och- tend van 27 dezer alle hoop op een nauwkeu- rig kunnen waarnemen van de merkwaardige maansverduistering van dien avond; door dicbte en dikke, zich telkens herhalende sneeuwbuien, is de waarneming geheel of zeker gedeeltelijk mislukt. De Gemeentestem maakt melding van het haast ongelooflijke feitIn zekere gemeente (de naam doet niets ter zake) heeft men namelijk goedgevonden, om, aangezien de uitgaven niet door de ontvangsten gedekt konden worden, van de kinderen der door de kerkelijke en burgerlijke armbesturen bedeelden ook schoolgeld te heffen, en die armbesturen aansprakelijk te stellen voor de voldoening der schoolgelden. Met andere woorden: het gemeentebestuur wil, dat de be- sturen der instellingen van weldadigheid aan de gemeentekas voldoen de schoolgelden naar het bedrag, in de vastgestelde verordening bepaald, voor elk kind van de gealiraenteerden hunner instelling. Landbouwberichten, Nadat den 2 Jan. 31 stuks vee werden afge- maakt wegens longziekte, zijn sedert te Alphen en te Aarlanderveen nog 146 stuks onteigend. Uit Varsseveld meidt men dd. 26 Febr. aan de Amst. Cl. Een koopman uit Bocholt met I 4 zware koeien is door de Pruisische kommiezen op de grenzen aangehouden. De runderen zijn in beslag genomen, en hij wordt bovendien nog be- dreigd met eene geldboete van 700 thaler en -3 maanden zittens, zijnde de straf door onze Duit sche naburen op frauduleuzen invoer gesteld. Men schrijft uit Beek, dat dezer dagen aldaar eene koe verlost is van een maalkalf, het- welk aanstonds na de geboorte gewogen bleek zwaar te zijn 150 halve kilogrammen. Tot aller ver- wondering had het kalf reeds horens. De veehouder Bremer aan het dorp Ooste- rend op Texel heeft drie koebeesten verloren door vergifLiging; men dacht deze schoone dieren met tabakswater te wasschen en had daartoe een ketel gebezigd, waarin eene arsenicum-oplossing aanwe- zig was; de beesten zijn na met dat vocht ge- \Eim« COERANT. ABONNBMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara Postdirec- tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 rebels f 0,10. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieYe men aan denllitgever in te zenden uiteriijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1