s z m GLASMAHBELS EN KNIKKERS, advertentiEn. ECKTE GUANO VAN PERU VEST1NGGRONDEN STAATS-LOTERIJ. o °o o AFSLAG DER PRIJZEN Openbare V erkooping. OPENBARE VERPACHTING cn su u us u I SCHUURPAPIER, j O. van Damme te Neuzen LAND It O U WZOLT TE KOOP s *3 O o H a van de met Stikstof gewaarborgde PERU GUANO. Depot van GEPLAKTE ZAKKEN. KLAYER GUANO DORPSVEREENIGING KLOOSTERZ A N I)E. iUpj CO H ft P e o rSl -J -J g a co o cs a s o- u s cs CS SI <v "S a 'S bD ■a o °-L. CO s a fr s o Spaansche piasters f -,57£ Spaansche binnenlandsche f Amerik. dollars f 2 45$ papier f 2,28. Rotterdam, 26 Februari. Tarwe 20 ct. hooger; Rogge ruim prijshoudend verdere granen bijna als voren. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 10,40 a f 11,Over- maassche f 10,20 a 10,80. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,30 a f 8,Overmaassche f 7 a f 7 60. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,50 a f 7,mindere j 5 40 a f 6,40 zomer dito f 5 80 a J 6 20. mindere f 5,a f 5 70. Haver, korte 4 50 a 5 50.1ange f 3.70 a f 4,80. Paardenboonen f 7a f 7 SO. Duivenboonen J 7 75 a f 8,25 Bruine- boonen f 12,50 a f 15,mindere f 7.50 a f 9.75. Witteboonen, Walchersche f 17,a J 18,Zeeuwsche f 10,a f 12,50. minder f 6,50 a f 9,50 Erwten. Walchersche 10,a f 10,50 Zeeuwsche f 9.25 a f 9 75 Koolzaad 72 a 73 Lijnzaad J' 330 per 2040 kilo Eieren, f 3 50 a f 3 75 per 100 stuks. Aardappelen f 4.a f 4,20. Meekrap. Handel heden onbeduideud. 16 Febr. 23 Febr. I De Notaris C. J. A. F e r c k e n, te Neuzen, zal, ten verzoeke van zijne piincipalen, op llins- dag, den 13 Waart, 1877, des namiddags ten een are, in bet openb iar vsrkoopen Eene partij PLANKEN, RIBBEN, STIJLEN, KEPERS, STEEN, LATTEN en verdere AF- BRAAK, alles van en liggende aan de Meestoof „d e S c h o o n e" te Axel, alwaar te vergaderen. Gent. Tarwe, witte, 100 k., Id. roode, Rogge Gerst, Haver, Boekweit, p. hct. Luivenboonen, Paardenboonen Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Koolzaadkoeken Kinnpzaadkoeken, Eieren per 26, 22,00 19,00 21,25 19,00 45.00 35,00 28,00 22,00 18 00 2 20 1,00 29 00 23,00 22,00 17.50 21,50 19,25 45,00 35,00 29^00 23 00 18 00 2 10 23,00 A. v. d. PEIJL te Neuzen, 2,30 Londen, 26 Februari. Granen vast maar stil. 28,00 22,00 2,25 zijn de prijzen van heden vastgesteld aan f 6 50 per 100 kilos en het /18,per 100 kilos. TE Zij, die lid van genoetnde vereeniging wenschen te worden, kunnen zich daartoe aatimelden bij bet Bestuur. De contributie bedraagt I,en het maatschappelijk jaar begint den 1 Januari van ieder jaar. Het doel der vereeniging is: samenwerking op landbouwkundig gebied. Hieronder wordt begre- pen de gezamenlijke aankoop van Guano, Zaai- granen en Werktuigen; railing van Zaaigranen en van alles wat aan Landbouw en Veeteelt bevor- derlijk kan zijn; het houden van vergaderingen, waarin belangrijke onderwerpen betreffende Land bouw, Veeteelt, Zuivelbereiding, enz., besproken worden, en het oprichten en in stand houden van kleine proefvelden. Kloosterzaude, 22 Februari 1877. Het Bestuur, J J VAN ARENTHALS, Voorzitter. J. F. PIETERS, n A. F. MAULET, Com™lssen- P. F. FRUIJTIER Pz,, Penningmeester. J. A. PATEER Ez, Secretaris. 23 Februari overleed onverwachls na een lijden van slechts weinige dagen te Rotterdam, onze teeder geliefde nicht MARIA BERGOIN, in den ouderdom van 33 jaren. J. F. VAN BINS BERG EN. M. VAN BINSBERGENCosterman Hoek, 25 Februari 1877 Dienende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden. De ondergeteekende bericht door deze dat. hij zicli alhier gevestigd heeft als Metselaar, waardoor hij zich minzaam aan- beveelt tot het maken en leve-en van alles wat daarop betrekking heefl G. VAN DER PEIJL Gz, Metselaar te Neuzen. De ondergeteekende maakt bekend 2£,'«s2^ jaj j,jj va|1 Maart de MOLENAARS- AFFAIRE, vroeger gedieven door Frans Diklewan, heeft overgenomen, en belooft door een vlugge en prompte bediening het veitrouwen waardig te maken, dat zijn voorganger zoo ruimschoots j heeft genoten. Hoek, 27 Februari 1877. R. VAN DIXHOORN. Een ongehuwde TIMMEitM INSKNECHT benoo- digd, tevens bekend met Scliilderwerk. Adres met franco brieven aan den Boekhandehar A J DE LOOZE, Zierikzee best Zeeuwsch AJUINZAAR, gewonnen 1876, aan f 1,10 per kilo, bij J. VAN DER PLOEG, achter de Kerk te Neuzen. van het huis Reh van den Abeele Cie., eenige Agenten van gansch Belgie, a 30 fr. per 100 kilogr. Voor inlichtingen en bestellingen vervoege menzicli bij F. R HAMERLINCK te Westdorpe- VAN TE SAS VAN GENT. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te HULST, zal in het logement be- woond door J. M. Veesaf.rt te Sas van Gent, op Dinsdag den 6 Maart 1877, des voormiddags te 11 ure, in het openbaar voor den tijd van een jaar verpachten De voormalige vcstinggrondcn van Sua van Gcut verdeeld in acht perccelcn. De voorwaarden en beschrijving der perceelen liggen ter lezing ten raadhuize der gemeente Sas van Gent en in het logement bij J. M Veesaert aldaar, terwijl nadere inlichtingen bij voornoemden ontvanger te bekomen zijn. Heele en gcdcelten van LOTEN verkrijgbaar bij DIRK L. BROEDER, Middelburg. n> -+3 a cd ft s c3 CO 03 CD D ft <D *"0 - a P. OD CD JZ, CD CQ a us <D CO Pi c <a CD 130 cn CD "O CD J-h pq a cc -3 J P H V Uj cn C CS -s- o a) as "p a a> a CD t- O &C <u T3 a CD CD 50 4^ Q 8 C N <D bo t-, p Es P o -P TP a as 'qj PQ EH CQ r—H EH Ph Eh cn ft ft ft bo CO CO s- a CO co Ph o a <a 0 as t-, 0 o o cn :p» Si ft 12 gulden per 100 kilos inhoudende 5 it 6% Stikstof en 35°/0 Phosphorzure kalk, a ,i 6 a 7"/o 32°/0 ,r> >i i> 7 a 8°/o 27°/o n 17 8 A 12% 25% Erkent voor de aflevering uit magazijn. Betaalbaar komptant. Ook te verkrijgen puik kroon Riga's ZAAILIJNZAAD, Hollandsch ZaKZAAD; alsmede alle soorten van scheikundige MESTSTOFPEN voor Weilanden, Klaver en andere Veldvruchten, aan concurreerende prijzen. nor partijen van af 5000 kilos en daarboven wordt behoorlijk rabat toegestaan. NOTA. Personen, die genegen zijn van Guano, scheikundige Meststoffen en Zaad bij mij op te doen, worden verzocht hunne orders zoo spoedig mogelijk ten mijne kantore op te geven Ilulst, 20 Februari 1877. D. DANCKAERT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4