HANDELSBERICHTEN. INGEZONDENE STUKKEN. I Ten aanzien van de premie, groot f 1000, uitgeloofd door de nagelaten betrekkingen van mevrouw de wed. van der Kouwen, vernemen wij thans, dat al de betrokkene met de verdeeling volkomen genoegen hebben genomen, uitgezonderd Eoelf, die geweigerd heeft de hem toegedachte f 200 aan te nemen, bewerende op de voile premie rfecht te hebben. Floe hij dat beweerde recht zal vermeenen te kunnen doen gelden, zal de tijd moeten leeren Dezer dagen werd geineld, dat te Leiden door een vrouw op de Beesteumarkt een papieren zak gevonden was, waann zich een kinderhoofdje bevond. Bij onderzoek is gebleken, dat het kin- derhoofdje was van een 4- of 5-maands onvol- dragen kind, en dat het zakje verloren was door iemand, die voor zijn anatomische studien dat hoofdje van het academische ziekenhuis naar zijne kamer had meegenomen. Zaterdag jl, werden door de kommiezen te Hoogenveen twee koeien, door een slager le laag aangegeven, benaderd. Maandag daaraanvolgende werden de dieren door hen naar Assen getrans- porteerd om verkocht te worden. Een hunner verkocht de beide koeien, doch te gelijk werd door een ander, die van dezen verkoop niets wist, een der koeien aah ete'n tWeeden sifter verkocht. De kommiezen die natuurlijk dezelfde koe niet tweemaal konden leveren, worden liu met eene vervolging tot schadevergoeding bedreigd. De laatste volksteliing in de Vereenigde Staten heeft aan het licht gebracht, dat ver- scheideiie vrouwen in de groote republiek een voor hare sekse in Europa nog ongewoon be- roep uitoefenen, 45 zijn veefoksters, 6 baard- scheersters, 14 tandheelkundigen, 5 rechtsge- leerden, 525 genees- en heelkundigen, 67 pre- diksters, 7 doodgraafsters, 10 sluiswachlsters, 196 kruisters, I is scheepsloods, 5 zijn gasfisters, 8.3 boogschutteressen en 7 buskruitfabrikantessen. In de Chineesche stad Soochon, die 360,000 a 400,000 inwoners telt, worden 3000 opiumhui- zen gevonden. oorts zijn er een paar duizend barbiers, die alien zoo drukke neiing hebben, dat zij gemiddeld v'ijf knechts houden. Het onver- klaarbare hiervan wordt weggenomen, als men jiagaat, dat in China het schiren van 't hoofd begint, zoodra het kind een maand oud is. Te Wiesbaden bestaat eene vereeniging, die zich ten doel stelt, een einde te maken aan het gebruik van op de openbare straat, of waar ook, den hoed af te nemen om iemand te groeten Zij wenscht dit t'e doen vervangen door een groet met de hand. Blijkens eene bekendmaking van den overate von Tschudi, te Wiesbaden, telt de vereeniging niet alleen daar ter plaatse een groot aantal leden, maar heeft zij ook op andere plaatsen zooveel bijval gevonden, dat ook aldaar, gelijk te Frankfort en Maintz, dergelijke vereenigingen zijn opgericht. In de I5e eeuw* leefde in Engeland eene waarzegster die zekere vermaardheid had, moeder Shipton genaamd. Zij gaf eene zeer merkwaar- dige profetie; de Engelsche bladen, welke haar weer aan een oud boek op 't Britsch museum ontleenden, in herinnering brengen. Genoemde bladen deelen den oorspronkelijken tekst mede, dien wij echter uit plaatsgebrek achterwege laten, en de vrije vertaling van het N. v. d. D. opne- men. Deze luidt als volgt: Wagens zullen zonder paarden rijden, En den mensehen menig leed bereiden, t Woord zal met de snelheid der gedachten Door de wereld vliegen. Nog meer krachten, Nog meer wondren zal het water toonen. Vreemd moog tklinken voor wie d'aard bewonen, Maar verkeerd zal heel de wereld wezen, Onder boomen zal men goud dan lezen, Door de heuvelen zullen in die tijden Mensehen zonder paard of ezel rijden. Onder water ook zal men dan reizen, Loopen, rijden, praten, slapen, spijzen. Zelfs in 't luchtruim zullen mensehen zweeven, Even licht als 't hout ooit heeft gedreven Zal het ijzer drijven op de golven En in 't njeuwe land wordt goud gedolven. Vuur en water doen heel d' aard verkeeren En in Engeland komt een jood tot eere, En deez' aard vergaat, dit is waarachtig Anno achttienhonderd-eeu-en-tachtig. De profetie is, wat de uitvindingen der 19e eeuw betreft, goed uitgekomen, hetgeen evenwel nog niets bewijsi voor de juistheid van het slot Beknopti* ;i'*chii'il('iiiv der Kimderpest in Europa. Thans, nu deze verschrikkelijke vijand der nationale welvaart onverwachts de grenzen van ons vaderland weder nadert, en gelijk vroeger als een grimmig spook op nieuw onzeri veestapel b'edreigt, ineen Ik aan het pubhek geen o'ndiensl. te :cfoen, om thans hen beknopte overzigt te doen volgeri van de geschiedenis dezer ziekte in Ruropa, ten einde daaruit de ver- woestiugen te leeren kennen die zij in verschillende jaren onder den veestapel heeft aangericht, oprlat men als van zelf de gevolgtrekkingen moge maken, dat geen te strenge maatregelen kunnen genomen worden I om dien vijand af te weren, onze Regering in hare maatregelen te steunen, mede te werken om de bestaande reglementen te handhaven en het ontduiken daarVan niet alleen af te keuren, maar zelfs te helpen verhinderen, opdat een hechte dam worde geworpen tegen de uit- breiding dier zoo zeer gevreesde ziekte. De mensch moet de middelen in het werk stcllen en wachte Gods zegen. Het eerst brak de runderpest uit in Panonie tot over Opper-Italie, Gallie en Belgie, en kreeg van daar wegens de groote verwoestingen, die zij aanrigtte, den naam van pestis pecudum, veeverderf of veepest. Ons bestek laat, niet toe, om de geschiedenis der runderpest pa te gaan, en daar zij ook veel duiSters I bevat, is het mrjiis inziehs beter te bhgi'nnfen daar, 1 waar de nasporingen van beroemde veeartsen meer licht over de zaak verspreiden. Uit deze nasporingen blijkt, dat in het jaar 1709 de runderpest het eerst in zuidelijk Rusland verscheen zij zoude over Tartarije, over Moskou en Polen aldaar gekomen zijn, en zioh van daar meer zuidwaarts over Bes- sarabie tot in Dalmatie verbreid hebben, Een Dalmatisch veehandelaar moet toen op den weg, welke naar Padus, een stad in Italie, leidt, een bs hebben achtergelaten, die door de runderpest was aangetast. Deze os werd door een herder gevonden, en bij veel vee in een stal geplaatst, en dit was de aanleidende oorzaak, dat niet alleen de geheele veestapel te gronde ging, maar dat de ziekte, door voortdufende aansteking, zich over geheel Midden- en Beneden Italie uitbreidde en groOte verwoestingen aanrigtte. In het jaar 1 714 tastte diezelf- de ziekte, nadat zij de Po was overgegaan en Toskane, den kerkelijken Staat en Napels had bezocht, in Piemont zoo om zich heen, dat 70,000 stuks der aangetaste runderen stierven. Uit Piemont en den Elzas ver- breidde zij zich over Frankrijk, Engeland en de Neder- landen. In Holland alleen vielen over de 300,000 stuks. In Engeland, waar zij als een gevolg van het handejs- verkeer met Holland was ontstaan, werd. zij weldra door gepaste maatregelen uitgeroeid. Terzelfder tijd, dat de runderpest zich over het zuidelijk Europa ver- breidde, vertoonde zij zich ook in Lijfland, Koerland, zelfs Pruissen en Holstein. In het jaar 1711 verscheen het eerste edict van de zijde van Pruisen voor deze ziekte. In dit edict leest men het volgendeAl het hdOrr.vee, dat uit Polen, Pruisen en Silezie komt, is aan eene quarantaine van acht dagen onderworpen buitendien zal het gestor- ven vee, zonder gevild te worden, in een vijf elleto diepe greppel haastig begraven en met ongebluschte kalk bedekt worden; ook is het verboden voor dat er drie maanden verstreken zijn, na het ophouden der besmetting vee te verkoopen. Later in 1717 verscheen eene verordening waarbij bepaald werd, dat de plaats, waar de runderpest heerschte, door koninklijke troepen zoude bezet worden. In de jaren 1723 en '24 ver- breidde zich de runderpest in het markgraafschap Brandenburg en drong door tot in Maagdenburg. Eenige jaren later wofedde zjj vreeselijker en aauhouden- der dan vroeger. Van Podolie breidde zij zich uit over Hongarije, Oostenrijk, Saksen en de Markprovincie. Wordt vervolgd. opgemerkt bleef gctuigde de vereerende tegen- woordigheid, onder meer anderen, van drie heeren officieren van het korps scherpschutters, die blijk- baar opzettelijk hun gehoor aan de uitvoering verleenden, "4* v. B. 1 Jur*<gerl i jlfe sta nd van Neuzen van 1925 Februari. Huwei.ijks-Aangieten. 20 Febr. Jan Grootenboer, oud 43 j., weduwn en Helena WilhelmiDa Stellingsma, ond 23 j.. jd. Geboorten. 19: Febr. Mattheus Jacobus en Christina Lidewij, z. en d. v. Jan Loof en van Adriana Riemens 20 Febr. Mar- garetha, d. v. Hendricus Baart en van Maria Josepha Wingender. Martinus Frederik Leendert, erkende natuurlijke z. v. Martinus Johannes Leeudert Riemvis en van Frederika Francina vau Rees. 24 Febr. Charles Louis, z. v. Franciscus Guilielmus Giltes en van Albertina Maria Staudaert. Jan Alexander, z. v. Jacobus de Haas du Pon en van Francina Maria de Brauwer. 25 Febr. Adriana, d. v. Martinus vau de Wege en van Tanneke Hendrika van Wijck. Overi.ijden. 20 Febr. Suzanna Michielsen, oud 72 j., wed. van Guillaam Riemens. 21 Febr. Sara Schoonakker, oud 80 j., wed. van Hendrik Adriaansen. Mattheus Jacobus Loof oud 2 d. z. v. Jan en van Adriana Riemens. Zeetj j<li n<> eri. Van 16 tot en met 23 Febr. zijn in deze haven binnenge- komen bestemd voor Gent de volgende zeeschepen als 19 Febr. Bug. stoomb. Killarney, kap. Rothbarth, van Goole met stukg. 22 Febr. Eng. stoomb. Contest, kap. Watson, van Londeu; met stukg. 23 Febr. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Romeo kap. Ellwood, van Goole met stukg. Belg. stoomb. Flecha! kap. Seeuwen, van Londen met stukg. Van 16 tot en met 23 Febrnari zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent de volgende zeeschepen als 18 Febr. Eng. stoptnb. Stautons, kap Wgtson naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekoraen, bestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als 19 Febj. Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Colletis, kap. W. Druny, vau Goole met steenk. Uit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg alhier te hebben gelost en geladen de volgende zeeschepen als 21 Febr Eng. stoomb Jutland kap J. Webb naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Colletis. kap. W. Drnny, naar Goole met stukg. Nederland. Belgie. Frankrijk. Rusland. Hontenisse, 24 Februari. Ter aanvulling van het bericht, betrekkelijk de viering van Zr. Ms. verjaardag, voorkomende in het nummer dezer courant van heden, zij mede- gedeeld, dat de alhier bestaande harmonie St. Ceci lia als naar getooonte de feestelijkheid van den dag verhoogde door een concert, voor het raad- huis, ten 5 ure in den namiddag gegeven. Dat deze bijdrage tot de feestviering niet on- PoLEN. Oostenrijk. Hongarije. Italie. Spanje. Portugal. TURgUE. Egyptb. Amerika. Brazilie. ITS/ <i44i- hlffecten. Amsterdam, 26 Februari. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandecl Handelmaatschappij. dito exploitatie Ned staatsspoorw. Ccrtificaten bij Rotschild Ins.hryvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loteq 1866 Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certifie. dito' Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltische spoorweg dito spoorweg PotiTiflis ditq dito Jelez Orel dito dito Charkow Azov* Schatkist obligation Oblig. metall. in zilver Jan/Juli. dito dito April 0ct. v dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr. /Aug. Aand. Nation, bank Schatkistbillfttcn Certific. Am terdam Obligation Buitenl. dito Binnenlandsche Obligation Inschrijving Alg. schuld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacific dito St. Paul Pac. Spw. le sec. dito dito dito 2e sec. Oblig. 1863 dito 1865 2* pet. 64^ 3 n 76* 4 n 100* 5 103 2* tt tt 3 K n O 5 V M 96$ 5 n 80A 5 n 91 5 tt 81A 5 H 81-A 5 tt 287 4* tt 81 4 tt 4 tt 4 6 tt 71* 5 H tt 252* 4* tt 80* 3 tt 118 6 it 88 I5 H 86| 5 It 79* 4 tt 73* 5 tt 53* 5 5 tt 49-6 5 tt 49* 3 a It 801 5 H tt 68 3 tt 11* 3 tt H« 3 tt 52* 5 tt 11* 7 H 46 5 6 It tt 160* g tt 48* 6 tt tt 99* 4 tt 7 tt 4* tt 85 5 tt 93* Prijzeu van Coupons. Amsterdam 26 Februari. Metall. 20,07*dito zilver f 22,75; Div. Eng. per 11,82*. Eng. Portugal per f Spaausche piasters f -,57 Amerikaansche dollars (in goud) f 2,45*. Amsterdam, 24 Febrnari. Metall. 20,10; dito zilver 22,75; Div. Eng. pei; f 11,82*; Eng. Russen per 11,82*; Eng. Portugal per Frans. 47,55. Uelg. 47,55 Pruis. 58,45 Hamb. Russen f Russen in Z R. 29* Poolsche per fl Poolsche per Z. R.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3