BUITENLAM). GEMENGDE BER1CHTEN. De sterfdag van Nederland's diepzinnigen denker, Baruch De Spinoza (2L Februari L677) werd Woensdag te 's Hage met veel plechtig- heid herdacht. Een tweehonderd menschen waren in het gebouw voor kunsten en wetenschappen aanwpgig. Ook Z. K. H. prins Alexander was tegenwoordig, terwijl H. M. tot haar leedwezen was verhinderd, maar in een schrijven hare voile sympathie met het feit betuigde. De hoogleeraar Kenan, senator voor het leven in Frankrijk, hield eene krachtige en schooue rede. Eene commissie heeft zich gevormd voor de voorbereiding van het. plan om een gedenk- steen te plaatsen op de plek waar Barendsz en Heemskerk en hunne lotgenooten op Nova-Zembla overwinterden. Men wenscht een klein vaartuig met kloeke bemanning uit te zenden, ten emde op de voornaamste plaatsen, door de Nederlan- ders weleer in de Poolstreken ontdekt, doch waarvan de Nederlandsche namen hoe langer hoe meer door vreemde benamingen van later tijd op de kaarten worden verdrongen, weinig kostbare gedenksteenen met eenvoudige opsc'ariften voor- zien, op te richten, aanwijzende den tijd der ont- dekking en den naam der Nederlandsche ont- dekkers. Er worden pogingen in het werk gesteld, om een nieuw financieel Weekblad te Amsterdam op te richten. lndien men hierin slaagt, en een voldoend getal aandeelen van f 50 geplaatst wor den, dan zal „de Zweep" weldra verschijnen. Het voorname doel zal zijn de finantieele maneuvers en den zwendel in het algemeen aan de kaak te stellen, en een tegenwicht in de schaal te leggen voor het drijven van een zeker beursblad. De verschillende meelfabriekanten van Maastricht hebben zich per adres tot de eerste kamer der Staten Generaal gewend, met het ver- zoek het wetsontwerp op de afschaffing der in- komende rechten op granen en meel niet aante- nemen. Wezen we reeds voor eenige dagen op de slechte verhouding tusschen den prijs der petro leum op een der Europeesche hoofdmarkten en dien, waarvoor dit artikel in het klein wordt uitverkocht, bij vernieuwing vestigen we de aan- dacht'van het publiek op deze zaak. De laatste noteering was 35 francs. In ver- band met vorige noteeripgen en verkoop in't klein, zou de laatste thans niet hooger dan 16 cent de liter behooren te zijn, terwijl de verkoopers zich nog steeds 20 cent laten betalen. De oor- zaak der aanmerkelijke daling in de vorige week, die zich waarschijnlijk deze week zal bestendigen, werd veroorzaakt door de ontbinding der ver- eeniging van petroleum-mannen in Amerika, waar de petroleum onmiddelijk 10 cent per gallon terugliep. Onze genie treft niet uitsluitend het ongeluk dat pas opgetrokken forten in den grond zinken. Een dergelijk geval als zich voor eenige jaren met een fort in de nabijheid van Amsterdam voordeed, heeft zich thans te Duinkerken voor- gedaan. De officieren der genie hadden daar bassins mi bruggen vervaardigd en de werken waren nagenoeg gereed, zoodat de afdamming reeds was weggeruimd, toen plotseling de muren zon- ken en de brugpijler in elkander vielen, zoodat het geheele werk weder van meet af moet be- gonnen worden De schade bedraagt 800,000 fr. Zij. die in de nabijheid van eene tapperij wonen weten welk publiek er hoofdzakelijk ge- bruik van maakt: de geringe man, De inkomsten van een tapper worden in den regel bij drie of vijf centen te gelijk ontvangen. Nogtans von- den een paar dieven, die dezer dagen bij een tap per in de Batavierstraat te Amsterdam inbraken, eene som van ruim duizend aan bankpapier. Het is niet waarschijnlijk, dat de houder van de her- berg zijn geheele vermogen zoo gemakkelijk bin- nen het bereik van dieven liet; maar in hoeveel of liever hoe weinig dagen zal dan die som zijn ingebracht? Dit is misschien na te gaan, maar niet na te gaan is wat door die som onthouden werd aan de huisgezinnen, wier kostwinners daar- voor jenever kockten. In 't Pad. Handelsbl. leest men't volgende De oorlog met Atchin heeft tot nog toe ge- kost vijl-en-veertig millioen zes-honderd-duizend gulden. Daarvoor zijn doodgeschoten ongeveer 40,000 Atchineezen, zoodat elke Atchinees ons gekost heeft elf-honderd-veertig gulden, behalve den man, dien wij van tijd tot tijd hebben moeten toegeven. Indien men voor hetzelfde geld, tegen f 1140 het bunder, land had gekocht, dan had men de bagatel van 50,000 bunders land, waar- mede men in ieder geval toch beter af zou zijn dan met 40,000 van die doode peperkweekers Wei gaat het geld de wereld niet uit, maar op zoo'n manier brengt het toch drommels weinig rente op." Landbouwberichten. Men schrijft ons uit Ellewoutsdijk: als een bijzonderheid is op te merken, dat bij den heer Westrate, eerste wethouder aldaar, een pereboom in zijn tuin staat, die reeds voor vier weken in bloei stond en waaraan zich thans 7 peertjes be- vinden. Op de 11. Maandag te Utrecht gehouden vastenavond-paardenmarkt waren 798 paarden aan. gevoeid, waaronder prachtige exemplaren. Be prijzen liepen van f 100 tot f 1000, terwijl de luxepaarden f 2600 het span golden. Als een zeldzaamheid wordt medegedeeld, dat een koe van een landbouwer te Zuidwending drie kalveren, twee vaarzen en een stier ter wereld heeft gebracht, die nog alien in leven zijn. Tengevolge van den hoogen waterstand zijn duizenden mudden aardappelen, die te Kuilenburg en omstreken gekuild waren, verloren gegaan door het onderloopen der putten. De algemeene ziekteverschijnselen welke zich bij de dieren die door de veepest zijn aau- getast voordoen, worden in de Koln. Zeit. als volgt aangegeven. In het begin vertoonen zich koortsrillingen, beven en schudden van den kop, vergezeld bij eenige van treurigheid bij andere van wilde onrust, die zich door knersen met de tanden en stampen met de voet kenbaar maakt. Van tijd tot tijd hoesten zij hoi. Bij een afwis- selende warmte van het lichaam zijn neus en bek eerst droog en heet, de oogen vochtig, spoedig echter komt slijm uit neus en oogen. Het dier vreet in die omstandigheden nog wel, doch het herkauwen houdt op. Eenigen tijd later vult zich de bek met kwijl en vertoonen zich op de tong, verhemelte en tandvleesch kleine blaasjes die later bersten, waarop dan de huid aan die deelen van den bek in groote vellen loslaat, een roode licht bloedende grond achterlatende. Een sterker buik- loop doet zich voor. Ten gevolge van de inwen- dige pijnen waaraan het dier lijdt kromt het 't lijf en trekt het de pooten krampachtig onder den buik samen. De staart is onophoudelijk in beweging. Ook onder de licbamelijke huid ver toonen zich luchtblaasjes en gezwellen, en de on- vermijdelijke dood treedt van den vierden tot den zevenden dag na de ziekle in. Geneeskundige hulp te willen aanwenden zegt de D. landw. Pr. is daar er geen hoop op gunstig gevolg bestaat, en met het oog op de groote besmettelijkheid der ziekte een ver- aerfelijke dwaasheid; er blijft niets anders overig te doen dan het beest onmiddelijk te dooden. Te Brussel zou 11. week mis Leona Dara, die te Parijs onlangs alle mannelijke trapeze-artisten in ijzingwekkende toeren overtroffen heeft, op- treden. Bij hare eerste repetitie te Brussel heeft zij eene misgreep gedaan bij het zwaaien van de eene trapeze naar de andere, en is uit de hoogte van het tooneel in het orkest nedergeslingerd. In jammerlijken toestand, hoogst ernstig gekwetst, is zij opgenomen Er worden treurige bijzonderheden bekend gemaakt, omtrent de wijze, waarop Rusland, dat zoo ijvert voor de belangeti der christenbe- volking in Turkije, dat die andersdenkende on- derdanen bevrijden wil ran het juk der Turk- sche onderdrukking zich geld zal weten te verschatfen. Want Ruslaiids jougste leening van 100 millioen is reeds opgebruikt; Rusland heeft op nieuw geld noodig. Het zal weder eene vrij- willlge leening zijn, die in den nood zal voorzien. Maar welk eene vrijwillige leening. Ditmaal zul- len de personen, aan wie de eer van te mogen teekenen verleend zal worden, vooraf aangewezen en het door hen te leveren bedrag overeenkomstig hun vermogen vastgesteld worden. De sultane favorite van Abdoel Hamid is tegenwoordig een jong Belgisch meisje, Florra Cordier genaamd Haar broeder is een eenvou- dig werkman in de kolenmijnen van La Lou- viere in de Belgische provincie Henegouwen. Deze arme drommel verkeert in de grootste ver- legenheid, omdat hij niet weet, hoe hij aan zijne zuster een brief zal kunnen doen toekomen. Hij heeft hare toestemming noodig, om een huisje te verkoopen, dat zij beiden in gemeenschappe- lijk eigendom hebben. De pogingen, die hij tot dusver heeft aangewend, om zijn brieven aan zijn zuster in handen te spelen, zijne alle mislukt. Belangnjk is te Helder de vischaanvoer. Een Stal sloepen bracht daar den 20 dezer aan 9000 kabeljauwen en lengen, 50 heilbotten en 5000 schelvisschen. Elke sloep besomde van f 900 tot f 2000. Te Assen heeft zich weder een geval voorgedaan van een koe met een naald in de maag, waarschijnlijk met het voeren van aard- appelschillen daarin gekomen. Bij de sterre- wacht te Leiden is een snoek gevangen, die bij een lengte van 115 cM., en den grootsten om- trek om het lichaam van 65 cM., een gewicht had van 16,5 KG Op de verkooping van een inboedel te Utrecht werd o. a voor 4 prachten potten, waarvan 2 met en 2 zonder deksel, de aanzienlijke som van f 750 besteed. Nabij Enumatil is de Lemmerboot in aanraking geko men met een aldaar liggend vaartuig met grintr tengevolge waarvan dat vaartuig onmiddellijk zonk. De schipper heeft met een zijner zoontjes nog bij tijds den wal kunnen bereiken, maar de vrouw met 3 kinderen, die zich onder in het schip bevonden, zijn omgekomen. Uit 't zuiden van Frankrijk wordt getelegrapheerd, dat aldaar zooveel sneeuw is gevallen, dat de gemeenschap verscheidene dagen zal gestremd blijven. Uit Egypte wordt gemeld, dat aldaar een nieuwe katoenplant is ontdekt, die een geheele revolutie in de katoen-cultuur daar te lande zal brengen. De plant levert veel grooter oogst Te Neu- Ulm is een bende valsche munters ontdekt. Vier personen zijn in hechtenis genomen. Bij een huiszoeking vond men allerlei soort van werktuigen om te stempelen en wel voor Belgische en Fran- sche twintigfrankstukken. Eene suikerraffina- derij te Bristol waarop 2000 personen werken, wordt neden geslot.en, ten deele tengevolge van het Fransche restitutiestelsel. Te Moskau is thans een proces aanhangig tegen een dievenbende van 48 personen, die ongeveer 280,000 roebels heeft gestolen. Onder de beschuldigden zijn 28 adel- iijken die alleen reeds vroeger gestraft zijn. In Louden is een Chinees tot advokaat gepro- moveerd- Hij heeft achtereenvolgens al de ver- eischte examina met goed gevolg afgelegd en gaat thans in de groote stad de praktijk uitoefenen. Dezer dagen heeft zekere Magnin, professeur de billard, te Parijs, eene serie van 405 karambolages gemaakt. Tot dusver hadden de sterkste spelers zelden het cijfer van 300 overschreden. De heer Magnin heeft zijn tour de force in den tijd van een uur en zeventien minuteri volbracht. De Anglo-Amerikaansche telegraafmaatschappij ver- laagt den I Maart haar tarief op een shilling per woord.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2