Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ydaanderen. No. 1229. 17e Jaargang. Woensdag28 Februari 1877. BLNNENLAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. JPolitieli Overzicht. De tijdingen omtrent eene ongesteldheid van den Turkschen Sultan worden uit Konstantinopel tegen gesproken, doch op eene wijze, die al zeer weinig geloof aan deze tegenspraak doet hechten. Hierin toch wordt gezegd, dat, moge de Sultan ongesteld zijn geweest, zijn toestand geen be- zorgdheid wekt. Mocht echter in den raad der voorzienigheid besloten zijn, dat bij afdaalt van den troon er. terugkeert lot het particuliere leven, dan nog wordt gehoopt, dat deze treurige ge- beurtenis geen ongelukkige gevolgen zal liebben voor het Ottomamsche rijk, daar, na hem, zijn broeder Mahomined Meshad EfFendi, geboren op 8 November 1844, een sterk gebouwd levendig jong man, den troon zal beklimmen. Duidelijk is uit dit van Turksche zijde aan de dagbladen in Weenen medegedeelde bericht te lezen dat de toestand van den Sultan geen- zins zoo gunstig is, als men gaarne zou willen doen voorkoinen. He correspondent van de Temps, die het eerst de tijding der ongesteldheid aan Europa mededeelde, blijft dan ook zijne be- wering, dat Abdul-Hamid thans reeds het slacht- ofFer geworden is van de Turksche zeden, en het leven in den Harem zijne physieke en moreele krachten geheel heeft verwoest, haidhaven. Ge- jaagd en angstig, besluiteloos en wispelturig, is hij geheel op weg, het evenbeeld van zijn voor- ganger Moerad te worden. Aan dien toestand des Sultans, waarvan Midhat's vijanden behendig paitij hebben getrokken, is dan ook de val van den grootvizier toe te schrijven. Over de vredes-onderhandelingen met Servie komen uit Konstantinopel de meest gunstige be- richten. Hij wordt reeds zoo goed als geklonken beschouwd, dewijl de porte van al hare vroeger gedane eischen zou hebben aFgezien en er nog alleen maar eenige Formele kwesties moeten worden aFgehandeld De vraag is nu wat zullen de mogendheden doen, als Servie en Montenegro met Turkije vrede hebben gesloten Lord Derby in het Engelsche parlement en Z. M. de keizer van Duirschland bij het openen van der. rijksdag, beantwoorden deze vraag in vrijwel gelijken zin. Als de vrede gesloten is, zegge.n zij, zullen wij Turkije eenigen tijd laten voor de beloofde hervormingen, en, worden om trent eene der beide zaken de billijke verwachtingen van Europa teleurgesteld, dan zullen W< ge- meenschappelijk handelen. Die gemeenschappelijke handeling zou zich dan gronden, op hetgeen door de mogendheden ter conFerentie is o/ereen gekomen. 't Zal wel blijken dat, is het Europa ernst de Oostersche kwestie spoedig tot een einde te brengen, alleen inmenging tot het gewenschte doel zal voeren. Te wachten op de invoering van de nieuwe constitutie, te verwachten, dat de Turksche regeering blijk zal geven van hare hervormingskracht, 't zal blijken te vergeefsch te zijn geweest. Leest men, wat omtrent den toestand van den Sultan wordt gemeldslaat men het oog op de politieke kuiperijen; ziet men, hoe het bewind van elk staatsdienaar elk oogenblik door paleis- intriges kan worden verstoordis het dan geen bittere ironie, van hervormingen in zulk een rijk te spreken! Zoodanig rijk is bezig in elkander te storten 't is een strijd op leven en dood van de ver- schillende partijen, die zal eindigen met elkander te verwoesten, en zijne vijanden kunnen niet beter doen, dan dat proces rustig zijn gang te laten gaan. In Engeland hebben, volgens een bericht uit Louden aan de Koln. Zeit., twee gedachten diupe wortelen geschoten. De eene is: dat de bereidwilligheid van Servie en Montenegro, om vrede met de porte te sluiten, eene concessie is, door Rusland aan Oostenrijk gedaan, om het laatstgenoemd rijk gemakkelijker te maken, bij den oorlog met Turkije eene onzij- dige houding te bewaren. De andere is: dat Rusland, helwelk meer op tastbare winst, dan op de redding der aan de Pruth en den Donau wonenrle christenen bedacht is, (wat doet men dan met een leger van 350,000 man aan de Pruth zijne hooFdmaclit op Aziatisch grondgebied zal overbrengen, alwaar het behoud zijner veroveringen, weinig of niets van het verzet der Europeesche mogendheden te duchten heeft. Welke houding Engeland in dat geval zal aan- nemen zegt de berichtgever is vooralsnog moeilijk te bepalen. Neuzen, 27 Februari. De Engelsche bark Melborn, kapitein Rogers, geraakte gisteren middag, tijdens hoog water, voor den oosthavendijk alhier op het strand, al waar het door den hevigen wind bleef zitten. Het schip had op de reede van Vlissingen ankers en kettingen verloren en was in ballast van Ant- werpen naar Philadelphia bestemd, Heden middag omstreeks 2 uren is het schip met behulp van 2 sleepbooten in vlot water gebracht. Vrijdag werd aan het gebouw van het ge- westelijk bestuur te Middelburg aanbesteed: Het maken en inhangen van een paar nieuwe vloeddeuren en het herstellen van de nooddeuren aan de Oostbuitensluis te Neuzen, op het kanaal van Neuzen; minste inschrijver de heer D. P. J. van Rees, te Neuzen, voor f 8500. Philippine, 26 Eebruari. Woensdag21 dezer werd onze directeur der zangmaatschappij „St. Cecilia," de heer L. Cornelis, aangenaam verrast onder eene schoone en zeer gepaste toespraak werd hem dien dag uit naam van de vereeniging door haren voorzitter, de heer J. Voerman, een fraaien en net bewerkten dirigeerstok ten geschenke ge- geven, als waardeering voor zijne uitmuntende leiding aan bovengencemde maatschappij tot dus- ver bewezen. Ilontenisse, 23 Februari. Ter vervanging van 'den heer J. Kroon zijn heden door den gemeen-J teraad benoemdtot wethouder de heer C. C. M. Fassaert, en tot ambtenaar van den burgerlijken stand de heer P. A. Joossen. De verkiezing voor een lid van den geraeen- teraadter vervanging van den heer Collot d'Escury, die als zoodanig ontslag neemt, is naar men verneemt bepaald op Dinsdag den 20 Maart e. k. Z. M. heeft bij besluit van 14 dezer bepaald: dat het recht, in te vorderen voor de postwissels, strekkende tot het beleggen of terugbetalen van gelden en spaarbankcn nader wordt vastgesteld op twee en een halve cent voor elke f 12,50 of gedeelte van f 12,50. De bepalingen van dit besluit komen in werking met 1 Maart a. s. De gemeenteraad van Vlissingen heeft zich in hoofdzaak vereenigd met het voorstel van de „maatschappij tot exploitatie van gronden te Vlissingen", betrekkelijk het bestraten, rioleeren en verlichten van het terrein, door deze maatschap pij in der tijd aangekocht tot uitbreiding der stad. Men kan dus verwachten, dat de plannen van genoemde maatschappij eerlang een begin van uitvoering zullen verkrijgen. Met vrij groote zekerheid kan warden medegedeeld, dat het garnizoenshospitaal te Vlis singen binnen korten tijd zal worden opgeheven en door een infirmerie vervangen. I)e tegen- woordige kapitein-directeur zou in verband hier- mede weldra tot een anderen administratieven werkkring worden geroepen. De heer G. van der Linde, die te Vlissin gen als agent eenigen tijd eene Antwerpsche tirma vertegenwoordigde, en daarna zich te Ant- werpen vestigde als bediende bij een anderen scheepsmakelaar, is den 20 dezer met eene sloep de rivier afgevaren om zich aan boord van in- komende schepen te begeven. Op de hoogte van Bath heeft hij twee schepen bediend en is daar na in den namiddag van daar vertrokken Sedert heeft men niets meer van hem of zijn man- schappen gehoord Een sloep, uitgezor.den ora hem te zoeken, heeft hunne boot op de hoogte van Vinkenesse tegen den wal gevonden. Men vreest dat zij door de buien van Dinsdagavond overvallen zijn en zij tengevolge daarvan zijn om- gekomen. In den staat van nalatenschappen, die in den loop van het jaar 1875, tengevolge van het over- lijden van manschappen der Koninkl Ned marine, zijn opengevallen, en als niet opgeeischt door erfgenamen, in bewaring zijn gebleven bij het departement van marine en het korps mariniers, Komen uit Zeeland o in. voor: Pieter Jacobus van Nieteghem, mar. 2e. k!., geb. te Hengstdijk, overl. 9 Mei 1875, te Kotta Radja, (Atchin), f 21,94. Petrus Philippus de Vuyser, mar. Se kl., geb. te Groede, 11 Jan. 1875, gesneuveld bij Missigit Iman Longbatta, f 127,70. Cornelis de Waal, mar. 2e kl., geb. te Hontenisse, overl. 15 Febr. 1875, te Kotta Radja (Atchin), f 123,42. MZFMME CODRANT. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelie7e men aan denUitgever in te zendes uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE UX0.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1