Alsreiueen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Y laanderen. Uoofdelijken Omslag No. 1228. 17e Jaargang. Zaterdag 24 Februari 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. A. mmsABURGEMEESTER en WETHOU- 8DERS VAN NEUZEN doen te weten: dat het primitieve kohier van den dier gemeente voor 1877, zooals het door den gemeenteraad is vastgesteld, gedurende acht dagen, te rekenen van heden, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing ligt, alsmede dat ieder aan- geslagene, binnen dien tijd, tegen zijnen aanslag bij Heeren Gedepnteerde Staten, middels verzoek- schrift, hetwelk niet gezegeld behoeft te zijn, in beroep kan komen. Neuzen, 23 Eebruari 1877. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. JPolitieli Overzicht. Het onibreekt in de geschiedenis van den dag van Turkije niet aan sensatie-uiakende tijdingen, die soms even spoedig weer worden tegen ge- sproken, als zij gemeld zijn. 't Voornaamste bericht is zeker wel, dat Abdul- Hamid ziek is. Hij zou n. m. lijden aan dezelfde ziekte zijner beide voorgangers, herzen- verweeking. Abdul-Hamid, zegt de correspondent van de Temps, toont die koortsachtige bedrijvigheid, die niets goeds voorspelt. Nu eens wil hij een zeetochtje doen en dan weer een uitstapje naar een van zijne paleizen. Hij is kinderachtig bang. Men lieeft zekerbeidssloten gemaakt aan al de deuren van het selamlik, waarin de sultan zijn verblijf houdt. Hij sluit zich dus in, wat geheel in strijd is met de gewoonten van het land; want de Turken, die nog altijd de gewoonten hebben van stammen, die onder tenten kainpeeren, sluiten binnenshuis nooit de deuren. Hie geslotene deuren zijn niet zonder be- teekenis. Wat de ziekte van den sultan, die nog niet zeer erg is op dit oogenblik, gevaarlijk maakt, is, dat men hem niet kan scheiden van zijne oda- lisken. Het is het begin van het einde van Abdul- Hamid's regeering, fluistert men. Nog eenige dagen en misschien zal ook hem een schaartje in handen gespeeld worden, om plaats te maken voor zijn opvo'ger. De Morning-Post beweert, dat er van het ge- heele verhaal eener herzenziekte niets aan is. Zijne Hoogheid, zegt dit blad, lijdt slechtsaankiespijn. Een ander bericht zsgt, dat de nieuwe Turksche grootvizier, Edhem-pacha, reeds weder zijn ontslag heeft moeten vragen en verkregen. Men voegde er bij, dat deze tijding een gunsti- gen indruk maakte en beschouwd werd als een stap op den weg tot oplossing der nog aanhangi.ie ge- schillen tusschen Turkije en de Europesche mogend- heden. Die hoop is alweder de bodem ingeslagen, want een later telegram verzekert, dat het geheele bericht uit de lucht gegrepen is, en Edhem-pacha nog in al zijne glorie bezig is, om de nieuwe constitutie van Midhad tot nul te reduceeren, door b. v. de bepalingen op de ontworpene liberale drukperswet in een lijnrecht tegenovergestelden geest te wijzigen- Evenmin zal vooreerst iets van de hervorining van het rechtswezen komen. Dergelijke tegenstrijdige berichten geven zeker het meest overtuigende bewijs van de onzuivere atmos- pheer in Turkije en toonen aan, dat dit rijk zeifs zonder invloed van buiten eenmaal moet instorten. Engeland, dat indertijd met Rusland in leger- mobilisatie heeft gewedijverd, heeft reeds een aan- vang gemaakt met af-commandeeren. Nog voor Maart a. s. zullen niet minder dan duizend werk- lieden van het tuighuis te Woolwich ontslagen worden. Een derde daarvan bestaat uit geschut- gieters, een ander derde uit patronen-makers, en de rest uit affuiten- en wielenmakers. Generaal Ignatief is te Petersburg aangekomen. Hij werd onmiddellijk ten gehoore bij den Keizer toegelaten en heeft ook reeds herhaaldelijk met vorst Gortschakotf geconfereerd Over 't algemeen was de toestand volgens den berichtgever bij zijne aankomst in de Rus- sische hoofdstad nog zeer gespannen. Don Carlos, die zich, gelijk men weet, mede te Petersburg bevindt, werd aldaar met veel onder- scheiding bejegend. Schier uit alle kantons van Zwitserland verneemt men, dat de verbazend liooge waterstand allerwege overstroomingen heeft veroorzaakt. Buitendien zijn op vele plaatsen bergstortingen voorgekomen. Het rotsgesteente, door de langdurige regens losgeweekt, waar aardlagen de scheuren en spleten tusschen de vaste massa's vulden, heeft in vele oorden zware verwoestingen in zijn val teweeggebracht, huizen in menigte medegesleept en andere bedol- ven, waar het neerplofte. Te Bazel zijn door het snel wassende water groote onheilen aangericht. Het prachtige park aldaar is hoog onder water gezet, zoodat hitten, reeen en ander viervoetig gedierte, vogels, apen, enz. zijn verdronken. Dat de nabij gelegene streken minstens evenveel hebben geleden, is begrijpelijk. In de oostelijke en westelijke kantons begint de toestand allengs te verbeteren, want de zware regen- vlagen hebben opgehouden en de stand der rivie- ren wordt gunstiger. Neuzen, 23 Februari. Axel, 21 Eebruari. Voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad alhier zijn opgekomen 147 kiezers. In de bus zijn bevonden 148 stembriefjes, dus een briefje meer dan het getal kiezers. Van dit getal zijn uitgebracht op de heeren L. de Feijter Jz. 71, J. Cappon 32, E. Verhelst 20, S. van Hoeve 6, mr. R. H. J. Schmalhausen 4 en P. A. de Mul 2 stemmen, terwijl R. van de Ree, L. van Dixhoorn en C. Doffelaar ieder een stem verkregen. Er moet dus eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren L. de Feijter Jz. en J. Cappon. Overslag, 22 Februari. In de zitting van den 3n dezer is door de commissie onzer zangvereeniging //Concordia" besloten, op Zondag 27 Mei aanstaande, te Overslag een festival voor zang, harmonie en fanfaren te geven. Tal van uitnoodigingen tot deelneming zullen aan de maatschappijen gedaan worden. Het initiatief van dit feest, door voormelde com missie, onder voorzitterschap van onzen jeugdigen burgemeester, den heer D. Mattele, genomen, werd alhier met warme toejuichingen onthaald, terwijl het bovendien belangrijk is te melden, dat het grootste gedeelte der beraamde kosten reeds door de vrijwillige bijdragen onzer eendrachtige bevolking gedekt is. Mocht de deelneming van wege de verschillende maatschappijen aan onze verwachting beantwoorden, dan zal er op voormelden dag te Overslag een feest plaats hebben, zoo schoon en luisterrijk als ooit in eenige volkrijke gemeente gevierd werd. Hontenisse, 20 Februari. Gisteren werd alhier 's konings jaardag op de gebruikelijke wijze door het uitsteken der vlaggen gevierd. Ongeveer ten half 4 ure in den namiddag hield het scherpschut- terskorps ,/Prins Frederik Hendrik," te Klooster- zande eene parade. Des avonds ten 7 ure hield genoemd korps een optocht met fakkellicht naar en over Groenendijk. Te Kloosterzande geretour- neerd zijnde, werd in het verlichte en inwendig gedeeltelijk versierde vergadergebouw door de man- schappen het een en ander genuttigd. Verder werd den avond in vereeniging met officieren en leden van het bestuur, waarbij als genoodigde was de ijverige voorzitter der feestcommissie voor de laatste schietwedstrijd, recht genoegelijk doorgebracht. De alhier bestaande afdeeling van het anti-dienst- vervangingsbond, hield verleden week hare eerste jaarlijksche vergadering. Waren haar 3 leden ont- vallen, even zoo veel zijn ook weer toegetreden, zoodat het aantal van 26 is gebleven. Hontenisse, 22 Februari. Zondag 11. werd door stemgerechtigde manslidmaten der hervormde kerk tot lid van het collegie notabelen benoemd de heer M. Eijke. Graauw. Hoorden men verleden jaar spreken over den aan leg van een keiweg in den van Al- steinpolder, thans schijnt dit plan geheel te rusten, daar men nog niets vernomen heeft van eene vroe- ger voorgestelde buitengewone vergadering van ingelanden. Uit een extract van een brief, door jhr. J. L. de Jonge, lid der tweede kamer, geschreven, verneemt het Vad. dat hij door ziekte verhinderd werd bij het afdeelingsonderzoek der onderwijs- voordracht tegenwoordig te zijn en dus de nota der anti-revolutionairen niet kon onderteekenen, hetgeen hij, tegenwoordig geweest zijnde, ,/Zonder eenigen den minsten twijfel" zou gedaan hebben, daar hij ze ,/van ganscher harte beaamt." Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft giste ren Izak Tim merman, van Oostburg, schuldig ver- klaard aan moedwilligen doodslag op zijne huisvrouw Adriana Lievense, en hem mitsdien veroordeeld tot 20 jaren tuchthuisstraf. Aan de vastgestelde bepalingen omtrent de inrichting van de pupillenschool te Nieuwersluis, ontleenen wij het volgende Tot de pupillenschool worden, voor zooveel er plaatsen zijn, toegelaten zonen van militairen en van gcpensioneerde of gegageerde militairen, niet jonger dan 12 en niet ouder dan 14 jaren, en MZEME COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het .reheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltotAregels f 0.40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien geliere men aan denUitgever in te zendec uiterlijk Dinadag en Vrijdag uamiddag tDRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1