Alg-eineen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1227. 17e Jaargang. Woensdag 21 Februari 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt, Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. J^olitielc Overzicht. Mag men berichten uit Konstantinopel, te Lou den en Berlijn ontvangen, gelooven, dan schijnt de voorspelling van sommigen, dat bet vermolmde Turksche rijk door zich zelven zal te niet gaan, hare vervulling meer nabij te komen. Er wordt toch gemeld, dat de onlusten onder de verschillende partijen te Konstantinopel meer en meer beginnen te ontbranden. Eene hevige span ning heerscht onder de bevolking en de Sultan heeft zelfs de troepen in de kazernen gecon- signeerd, en nieuwe troepen uit de provincien ont- boden, om bij onverhoopte gebeurtenissen de orde te kunnen handhaven. Oorzaak van deze spanning is het ontslag van den grootvizier Midhat-pacha en zijne verbanning, op grond van art. 113 der nieuwe constitutie. Waarom moest Midhat-pacha vallen, vraagt thans het Turksche volk. Het antwoord, dat de regee- riug geeft, bestaat slechts in uitvluchten, omdat zij voor de onwettige handeling geen motief weet aan te voeren. Met die algemeene bewoordingen z/om zekere redenen" en //volgens de bepaling der constitutie" tracht men zich er af te maken en geeft als eenige beschuldiging te verstaan, dat Midhat zich te reel gezag aanmRigde. Te Konstantinopel, zegt Daily News, is men dan ook over deze verandering zeer ontevreden en thans stelt men den Sultan aansprakelijk voor alle verdere rampen. De openbare meening, voor zoover daarvan in Turkije sprake kan zijn, is voor Midhat- pacha. In de oogen der Turken had hij Europa vernederd, een talrijk leger verzameld en zelfs de fondsen waren onder zijn ministerie gestegen. Thans ziet men de toekomst duister in en vreest, dat zij den Sultan tot oorlog zal kunnen drijven. De stemming der bevolking is oorlogzuchtig en het zal vooral nu misschien moeielijk zijn, daaraan weerstand te bieden. Weinig is er echter, wat voor alsnog deze ourust- barende beschouwing bevestigt. Yooral de stand der vredes-onderhandelingen met Servie schijnt eer het tegendeel te bewijzen. Het door Servie ge- geven antwoord op de Turksche vredes-voorstellen moet door den Sultan zeer goed zijn opgenomen. De quaestie van de vlag zou geen onoverkomelijke hinderpaal zijn voor de verstandhouding. Alleen ten aauzien van de gelijkheid van eeredienst en het aanstellen van een Turksch agent te Belgrade zou nog zwarigheid bestaan. De Servische gevol- machtigde zal zich weldra naar Konstantinopel begeven, waar hij, op last van de porte, met voor- komendheid zal worden ontvangen. Een bericht in de Rumenische bladen geeft echter gegronde vrees, dat een oorlog tusschen Rusland en Turkije aanstaande is. Zij verzekeren toch, dat reeds een tractaat is gesloten voor het doortrekken der Russische troepen op het grondgebied van Rumenie. Rusland zet daarbij voortdurend zijne toebereidselen voort. Het zuider-leger telt, volgens den correspondent van Daily News, thans 180,000 man, 12,000 ruiters en 720 kanonnen. Dit leger is geheel marsch- en strijdvaardig, en T valt zeker niet te verwonderen, dat men Rusland niet ver- trouwt, daar het houden van zulk een leger met geen geringe onkosten gepaard gaat. Wat Turkije tegenover deze strijdkrachten kan plaatsen, blijkt genoegzaam uit het volgende oordeel over de Turksche armee van Arnold Kembail, een Engelsch generaal-majoor. Het leger, zegt hij, is op zich zelf voldoende, om een inval van de Russen, voor het daartoe mocht komen, af te slaan. Maar er dient gelet te worden op de maatregelen van het seraskeraat ('t ministerie van oorlog.) Gedurende den Servischen oorlog heeft men hier allertreurigst gehandeld. Een talrijk en dapper leger werd betrekkelijk machteloos, door de zwakheid en onbekwaamheid der hoofd- officieren en van het departement van oorlog. Er is geen andere verklaring te vinden voor het feit, dat 60 a 70,000 Servische recruten vier maanden lang weerstand hebben geboden aan een gediscipli- neerd leger van 250,000 man. Het plan de campagne door een buitenlandsch generaal opge- maakt, is in de uitvoering ellendig verminkt en de behaalde voordeelen gingen verloren door hande- lingen, die de militaire wetenschap verbaasd doen staan. Uit Bern wordt per telegraaf bericht, dat tenge- volge van overstroomingen het verkeer in het weste- lijk en oostelijk deel van Zwitserland was gestremd, en door den bondsraad de hulp der militaire macht was ingeroepen, om den toestar.d te herstellen. Ook in de omstreken van Bonn hebben tenge- volge van den Imogen waterstand van den Rijn overstroomingen plaats. Neuzen, 20 Februari. De geboortedag van Z. M. onzen geeerbiedigden koning werd ook in Neuzen feestelijk herdacht. De vaderlandsche driekleur woei uit van de meeste woningen; het militaire assaut, door het muziek- gezelschap ^Apollo" opgeluisterd, werd met groote belangstelling en veel genoegen bijgewoond, ook door de daarbij uitgenoodigde ingezetenendes avonds vergaderden de leden der vereeniging //tot Nut en Genoegen" met hunne dames tot het bijwonen van een concert, dat met bereidwilligheid en uitnemend succes gegeven werd door den heer Y. J. Yermast en zijn zoon, met medewerking van de heeren A. Groosman, F. de Witte en P. de Witte, die, daartoe uitgenoodigd door het bestuur, uit IJzendijke waren overgekomen. Met een ge- animeerd bal werd deze feestelijke bijeenkomst be- sloten, welke ongetwijfeld aangename herinneringen van echt kunstgenot en gepaste vrolijkheid zal achterlaten. Breskens, 17 Februari. Heden vierde de heer J. Verlinde, rustend beurtschipper van Breskens op Middelburg en oudste inwoner dezer geraeente zijn 85e jaardag. Opmerkelijk is deze jaardag, daar de heer Verlinde in 1811 in Franschen dienst gegaan zijnde, de verschillende veldtochten onder Napoleon heeft medegemaakt, door de Oostenrijkers is krijgsgevangen gemaakt, later in Oostenrijkschen dienst is getreden, en na den slag bij Waterloo gezond bij de zijnen te Neuzen is teruggekeerd. Na dien tijd heeft hij nog 60 jaar als schipper gevaren, waaronder een 5Gtal jaren van deze ge- meente op Middelburg. Van onderscheidene kan ten ontving de ju'oilaris de hartelijkste gelukwenschen. De heer F. Daubanton Sr. heeft voor het beroep naar de hervormde gemeente te Breskens bedankt. In de maand Januari 1877 zijn door de Rijkstelegraafkantoren verkocht 19440 zegels voor eene som van /6913,87i. Hiervan werd verkocht door het kantoor te Neuzen voor /213,30. Met zegels werden betaald 6756 telegrammeu, waar van 228 te Neuzen en 128 te Middelburg. Op 46 kantoren werden geen telegram men met zegels betaald. Er is verkocht voor /6913,87|. Tot betaling van telegrammen werd besteed een bedrag van f 3471,07^. Dus in omloop gebleven eene waarde van f 3432,80. In de zitting der Tweede Kamer van jl. Donderdag is ingekomen een wetsontwerp tot ver- vroeging van het tijdstip van den aanvang der meerderjarigheid en afschaffing van Venia aetatis (brieven van meerderjaring verklaring). Het tijd stip, waarop men dan meerderjarig wordt, is daarbij bepaald op een en twintig jaar. Het ontwerp tot wijziging der tariefwet is aan- genomen met 48 tegen 16 stemmen en de inwer- kingtreding bepaald op 1 Juli 1877. Vooraf waren verworpen de amendementen van de heeren van den Berch van Heemstede en van der Loeff op het artikel garens, zoodat thans de beperkte vrij- stelling van garens is goedgekeurd. Het uitvoerrecht op lompen is, bij regeerings- wijziging, tevens zonder overgang afgeschaft. Onlangs werd melding gemaakt, dat door de R. Katholieken te Zierikzee een gebouw met uit- gestrekten tuin, de voormalige stads-leenbank aldaar, is aangekocht, om daarin eene bewaarschool te stichten. Thans vernemen wij nu ook, dat door het R. K. kerkbestuur aldaar dezer dagen een stuk land, even buiten de stad gelegen, ter grootte van ongeveer twee hectaren, is aangekocht tot daarstel- ling van eene begraafplaats, alzoo de R. K. aldaar tot heden nog altoos gebruik hebben gemaakt van de algemeene begraafplaats. Z. M. heeft benoemd tot opzichter over de rijksgebouwen onder beheer van het departement van finantien in de provincien Zuid-Holland en Zeeland, standplaats Rotterdam, W. C. van Goor thans opzichter over de gebouwen van het domein enz. aldaar. Den 13 Februari 1877 werd te Brussel uitge- wisseld de acte van bekrachtiging van het verdrag tusschen Nederland en Belgie tot wederkeerige uitlevering van misdadigers, den 16 Januari 1877 aldaar gesloten. Z. M. heeft bepaald, dat tot aanmoediging en belooning van mindere geemployeerden, werk- lieden en bedienden werkzaam bij inrichtingen van 's rijks zee- en landmacht zal toegekend worden voor twaalf jaren ijverigen en trouwen dienst een bronzen medaille van ovalen vorm, warop aan de eene zijde het borstbeeld des konings en aan de andere zijde het geschrift: //Voor ijver en trouw" omgeven door een krans van eiken bladeren, voor 24 jaren ijverigen en trouwen dienst een zilveren medaille van gelijken stempel benevens eene grati- ficatie van f 50 en voor 36 jaren ijverigen en trouwen dienst een gouden medaille van gelijken stempel met een gratificatie van f 100. VEinCHE COIRANT. ABONNEMENT. ADVERTENTIEN. Per drie inaanden binnen Neuzen f 1,Door het ^eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- tenren en Brievenbushouders. Van ltot4regelB f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainiddag ur©.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1