Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V laanderen. No. 1226. \T Jaargang. Zaterdag 17 Februari 1877. BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Hij deze courant belioort een bijvocgMel. JPolitieli Over-ziclit. Aan interessante berichten, of liever aan feite- lijk nieuws over de Oostersche kwestie ontbreekt het heden geheel. Alles bepaalt zicli tot beschou- wingen, redeneeringen en profetien, weinig meer dan variaties op het thema der kwestie zonder einde. De Golos handhaaft de voorspelling, dat de ont- binding van bet Turksche rijk onvermijdelijk is. Het Ottoinanische rijk vraagt slechts uitstel, om zijn natuurlijken dood te sterven, zegt het blad. De herleving onder Midhad-pacha was maar scbijn- baar; het zijn de stuiptrekkingen, die het einde van den ongeneeslijken zieke voorafgaan. A1 wat men heeft te doen, is afwachten, tot de nieuwe instellingen zullen zijn ingevoerd. Dan kan het lijk naar het graf worden gedragen. Men heeft nog slechts eenigen tijd te wachten, om het te zien gebeuren. En bet is gemakkelijk te wachten, daar bet niet noodig is, wezeniijk oorlog te voeren tegen een staat, zoo vermolmd, als het Ottomanische rijk. Blijkbaar is het doel dezer redeneering, de vredes- partij in Rusland eenigszins gerust te stellen tegen- over de woelingen der oorlogzuchtige partij, die, naar het schijnt, in Rusland meer en meer veld begint te winnen. De vredes-partij aan het hof te Petersburg, zegt de Eerlijnscbe correspondent van de Koln. Zeit. zal baar doel niet bereiken. Het grootste en overtuigendste bewijs daarvoor is het onafge- brokene voortzetten der krijgs-operatien bij het leger in zuid-Rusland. Werd het behoud des vredes te Petersburg waarsehijnlijk geacht, de Russische regee- ring zou zich, nu zij eenmaal toch voor alle eventualiteiten een goed georganiseerd leger van minstens 150,000 man aan de grenzen gereed heelt, en hare geldmiddeleu niet zoo bijzonder ruim zijn, r.lle verdere moeite en kosten voorloopig wel besparen. Integendeel ziet men, dat zij moeite noch kosten ontziet, om eene ontzettende macbt op de been te brengen. En dat dit leger iriderdaad in goeden toe- stand verkeert, is gebleken bij een onderzoek door een correspondent van Daily News, naar aanleidiug van geruchten over een ongunstigen toestand, inge- steld. Alles, wat over ontevredenheid en insubor- denatie werd verteld, verklaart. de correspondent eenvoudig voor onzinnig. De kwartieren zijn best, de soldaten hebben overvloed van eten en over het algemeen te grooten overvloed van drinken. Wat de toekomstige bewegingen van het leger, ingeval van oorlog, betreft, merkt de correspon dent op, dat z. i. veel meer tijd noodig zal zijn, om den Donau te bereiken, dan algemeen gedacht wordt. Hij grond dit gevoelen op de verscliilleiide spoorwijdten der Russische en Rumeensche spoor- wegen en het gebrek aan materieel in Rumenie, waardoor het leggen van nieuwe rails noodig zou zijn. Daarvoor zouden, zegt de corr., minstens twintig dagen noodig zijn en in dien tijd zouden de Turken Servie kunnen aanranden en zich waar sehijnlijk van Bclgrado meester maken, eer de Russen den Donau konden bereiken. De vredes-onderliandelingen tusschen Turkije en Servie worden intussehen nog voortgezet en men beweert heden, dat de kansen redelijk goed staan. Gisteren heette het, dat ze weer niet wilden vlotten, zoodat men bet bericht van heden ook al niet kan vertrouwen. Over hetgeen in de Engelsche troonrede gezegd is omtrent de Oostersche kwestie, wordt in Engeland nog druk gedacht en gesproken, maar niemand is in staat, daaruit op te maken, wat de regeering al wil en wat ze niet wil. Zal zij ten aanzien van Turkije de zaken laten, gelijk ze zijn? Of zal het te eeniger tijd koinen tot maatregelen van dwang? Dit zijn de groote vragen, die in bet La- gerliuis werden verdedigd en bestreden. Tegen a. s. Yrijdag is eene interpellate aangekondigd van Gladstone. De regeering heeft ronduit te kennen gegeven, dat ze, ingeval Rusland tot den oorlog mocht overgaan, niet van plan is, aan Turkije materieelen steun te verleenen. Het groote debat over deze aangelegenheden even wel moet eigen- lijk nog aanvangen en de leiders der opposite zijn het nog niet eens over het gescliikte oogenblik. Te Madrid moet sprake zijn van een convenio tusschen de regeering en de junta's van Biskaye en de Guipuzcoa, welke zich tot dusver tegen de I gelijkstelling hunner provincien met de overige rijksprovincien nadrukkelijk zal blijven verzetten. Dit vergelijk zou berusten op de volgende, door I de junta's aangebodene en door de regeering aan- genomene voorwaarden1. de vorming en bet on- derlioud, door elk der genoemde provincien, van een bataljon vrij willigers, hetwelk in tijd van oor log onder de bevelen der regeering zou koinen te staan; en 2. de toekenning aan de Baskische pro vincien van huishoudelijk en administratief zelfbeheer. Neuzen, 16 Februari. De uitslag der herstemming voor een lid van de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Hulst, ter vervanging van dr. H. J. van Eck, was als volgt Ingeleverd 610 st. Onwaarde 13 st. Hiervan zijn uitgebracht op den heer H. J. M. Onghena 328 en op den heer J. Lensen 269 stemmen. De heer Onghena is alzoo gekozen. Het getal kiezers en ingeleverde stembriefjes was uit elke gemeente als volgt: Naar wij vernemen is de heer J. Sturm, gemeente-ontvanger enz. alliier, benoemd tot corres pondent der INederlandsche bank. Yoor het beroep als predikant bij de cliris- telijke gereformeerde gemeente alliier, is door den heer H. van Hoogen, thans te Hoogeveen, bedankt. Benoemd tot burgemeester van Axel, met ingang van 1 April a. s., mr. L. Schorer, advocaat te Amsterdam. Zuiddorpe, 15 Eebruari. Op het eerste bericht dat onze geachte medeburger de heer H. J. M. Onghena, tot lid der Provinciale Staten gekozen was, wapperde weldra van alle huizen de nationale driekleur, vreugdeschoten werden gelost en tevreden- heid was op ieders gelaat zichtbaar. Des avonds werd door de alhier bestaande fanfarenmaatschappij der nieuwbenoemde, onder eenen grooten toeloop van belangstellenden, met fakkeliicht eene serenade gebracht, waarbij het niet aan gepaste aanspraken ontbrak. Het onverwachte feest werd den geheelen avond door opgepaste wijze voortgezet en liep tot ieders genoegen in de beste orde ten einde. Ilontenisse, 12 Februari. Gisteren avond gaf onze hannonie St. Cecilia liaar derde en laatste winterconcert in dit seizoen. Even als voeger had de belangstellende hoorder weder ruimschoots geie- genlieid den vooruitgang van dit muziekgezelscliap op te merken. In die drie concerten toch werden buiten en behalve eenige kleinere nieuwe stukken, niet minder dan vijf eerste uitvoeringen van fantaisien uit opera's ten gehoore gebracht. Wer den wij in de beide vorige concerten ontliaald op fantaisien uit Freyschutz of Robin des Bois, le Somnambule en Norma, gisteren werd ons gehoor aangenaam gestreeld door fragmenten uit de opera's Semiramis en Taucrede, terwijl de liefhebbers van vrolijke muziek hunne gading vonden in de 2e Grande Potpourri populaire van A. J. Clement. En werd de lierhaalde uitvoering van Yan Percks fantaisie Fleurs des Bois met belangstelling gehoord, de Concordia Nova-Marsch, waar- mede het concert geopend werd, schunk den lioor- deren gelegenheid, om, zooals een niet geheel onbe- voegd beoordeelaar zich uitdrukte, daarin vroeger onopgemerkte schoonheden te vinden. Arbans variation voor bugle en piano op het thema Yoistu la neige quibrille, werden met daverend applaus begroet. Met niet minder genoegen werden de verschillende zangstukker. aangehoord, en daaronder het allermeest de komieke scene Vervlogen tijden. Na de uitvoering van laatstgemeld stuk nam de kapelmeester, de heer J. van Braband, het woord, en sprekende over vervlogen tijden van dit muziekgezelschap en bepaaldelijk over des- zelfs stichting en stichters, deelde hij het gezelschap mede, dat in den laatstverloopen nackt een dier medestichters, de heer Johs. Rodrigo te Huslt, het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. In treffende bewoordingen schetste hij wat Rodrigo voor deze harmonie was geweest, en bracht hij eene welverdiende hulde aan's mans verdiensten en nage- dachtenis, Gelijke hulde bracht ZEd. aan de nagedachtenis van eenen anderen medestichter de heer E. J. Hermans, weinige dagen vroeger te Clinge overleden. Moge onze zuster-harinonie te Hulst, die in de laatstverloopen tijden meermalen van hare verdienste- lijkste leden ten grave zag dalen, voor meer derge- lijke verliezen lang behoed blijven. Moge ook onze harmonie bewaard blijven voor verlies! Moge zij gesteund door alien, die in liaar voortdurend hestaan belang stellen, in bloei toenemen, en mogen hare COURAAT. ABONNEMENT. Per drie maauden binnen Neuzen f 1,Door het /eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- ^euren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaataruimte berekend Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zendcn uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure. Kiez. lng.(f) Ing.(*) 116 72 92 j Transport 553 311 408 18 15 14 1 Osseuisse 20 13 13 20 14 15 1 Overslag 6 4 5 27 11 19 i Philippine 7 5 5 8 7 8 i Sas van Gent 29 12 17 49 20 36 i j St. Jan Steen 30 19 26 98 43 62 Stoppeldijk 40 22 30 69 37 54 j Westdorpe 39 22 27 30 25 27 j Zaamslag 84 51 62 118 67 81 Zuiddorpe 17 17 17 Kiez. Ing.(f)lng.(*)j Axel Boschkapell< Cliuge Graauw Heugstdijk Hoek Houteuisse Hulst Koewacht Neuzen Transportere 553 311 408 Totaal 825 476 610 (f) Ingeleverde stembriefjes op deu 31 Januari 1877. u h op den 14 Februari 1877.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1