Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BLNNENLAND. No. 1224. Zaterdag 10 Februari 1877. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen 1 'olitieli Overzicht. Het panorama der Oostersche troebelen verandert met den dag en geeft steeds de meest verrassende toestanden te aanschouwen. In Konstantinopel zelf worden we nu weer ont- haald op eene ministerieele crisis. Midhat-pacha is op eens in ongenade gevallen en als groot- vizier vervangen door Ehem-pacha. Hij is uit Konstantinopel verwijderd, of liever verbannen; andere bericliten zeggen, dat hij gevangen is ge- nomen en hem in de gevangenis dus rijkelijk den tijd zal worden gegund, om over zijn schitte- rend verleden na te denken. Zijne afzetting ging tevens vergezeld van een aantal andere mutaties in het ministerie. Wat de oorzaak mag zijn van deze degradatie van den man, die tijdens de jongste onderhande- lingen eene zoo groote rol speelde, onder wiens auspicien al de jongste gebeurtenissen, de uit- vaardiging der nieuwe grondwet, de weigering van de eischen der mogendheden enz. hebben plaats gehad, terwijl zelfs de sultan herhaaldelijk verklaarde, dat hij zich van zijn groot-vizier oninogelijk kon ot wilde scheiden, is voor Europa een raadsel. Viel hij voor den aandrang der Turksehe oor- logspartij, ot was hij het offer der kuiperijen van Rusland. Het eene zoowel als het andere is mo- gelijk, maar een zeker antwoord is niet tegeven. Wei zal men spoedig nadere aanwijzing ontvangen maar in elk geval is deze gebeurtenis het bewijs, hoe weinig Europa op de stabiliteit der Turksehe zaken kan vertrouwen. He vredes-onderhandelingen met Servie varieeren niet minder. In 't laatst der vorige week was het bijna zekerdat de gewenschte overeen- komst tot stand zou komen, toen berichten uit Weenen en Belgrado plotseling deze hoop den hodem insloegen. Uit Weenen toch seinde men, dat het antwoord van de porte op Servie's vraag, be- trekkelijk de door Turkije geeischte waarborgen, aangekomen was en de hoop op vrede vernietigde. De afbreking der onderhandelingen werd verwacht. Geheel in overeenstemming daarmee was het bericht uit Belgrado, meldende, dat het antwoord van de Turksehe regeering op Servie's vraag van dien aard was, dat de Servische regeering de vredes-onder handelingen oogenblikkelijk had afgebroken. De gelijkluidendheid dezer beide berichten deed aan waarheid bijna niet meer twijfelen, nu een later bericht uit Weenen de onrustbarende tijdingen weder tot een storm in een glas water reduceert. Dit laatste bericht, aan de Pol. Corr. ontleend, zegt, dat de porte aan de Servische regeering de volgende grondslagen voor de vredes-onderhande lingen heeft voorgesteldafziende van stoffelijke waarborgen, vraagt zijde diplomatieke vertegenwoor- diging te Belgradogelijke rechten voor de katholie- ken en joden, als voor de Serviersverbod van het vormen van gewapende benden op Servisch grond- gebied en zoo ze er ontstaan, verplichting om te beletten, dat ze op Turksch grondgebied overgaan verbod van geheime gezelschappenverplichting om de Servische vestingen in goeden toestand te houden, en het hijschen op die vestingen van de Turksehe vlag naast de Servische. Er valt niet aan te twijfelen, zegt de Pol. Corr., of Servie zal deze grondslagen aannemen en spoedig een bijzonder gevolmachtigde naar Konstantinopel zenden. Even animeerend is hetgeen omtrent Rusland. wordt geschreven. Oninogelijk, zeiden verschillende buitenlandsche bladenis een conflict tusschen Rusland en Turkije langer te vermijden en alle toebereidselen worden reeds gemaakt, voor het binnen- rukken der Russische troepen in Rumenie. De meeste pessimistische bladen voegden daaraan toe, dat in Rusland reeds de landstorm werd georgani- seerd. A an dit alles is niets aan, zeggen nu weer berichten uit Petersburg. De keizer is nog even- zeer vredelievend gezind, als vroeger en zal slechts in de hoogste noodzakelijkheid daadwerkelijk optre- den. En wat betreft het organiseeren van den landstorm, 't vindt slechts zijn grond in het bericht, dat er sprake is van de lang verwachte aanvulling der wet op den algemeenen dienstplicht. Die geruchtmakende tijdingen vinden zonder twijfel meerensdeels hun oorsprong in de fantasie van dagblad-correspondenten. Zonder tusschen- beiden eens een sensatie-makend gerucht mede te deelen, zou er trouwens weldra niemand meer zijn, die lust gevoelde, te lezen, wat over het reeds vervelende thema der Oostersche troebelen wordt geschreven. Morgen zal door de Engelsche regeering bij het parlement de diplomatieke correspondentie, betrek- kelijk het Oostersche vraagstuk, worden ingediend. De Spaansche baskische provincien schijneu ein- delijk tot de overtuiging te komen, dat. handhaving van den fueros onbillijk en oninogelijk is. Men bericht althansdat ook in die provincien de conscriptie zonder verderen tegenstand wordt inge- voerd. De provinciale deputation hebben echter nog geweigerd, de junta's bijeen te roepen. Spanje's koning denkt eene reis te ondernemen langs de havens van zijn rijk. Zij zal twee inaan- den duren. Neuzen, 9 Februari. Zaamslag, 9 Eebruari. In den nacht van 3 op 4 dezer zijn alhier weder een 14tal kippen ontvreemd uit een hok op de erve der woniug van JHaakdeze telkens terugkeerende diefstal - len zijn eene ware plaag des winters en slaan aan alle plannen omtrent de paascheieren den bodem in. De bedrijvers dezer diefstallen heeft men tot hiertoe nog niet kunnen opsporen. Hoiitcilisse, 8 Eebruari. Verleden zaterdag gaf de burgemeester dezer gemeente, in eene vergade- ring van den geraeenteraad, zijn ontslag als raadslid. De reden, die hem tot dien stap deden besluiten, gaf ZEd. niet te kennen en niet een raadslid drong er op aan deze te vernemen. Z. M. heeft C. L. Klein, thans ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Asten c. a., benoemd tot ontvanger derzelfde middelen te Aardenburg c. a. Reeds zeer geruimen tijd werd vooral in Sas van Gent, Overslag, Philippine en St. Jansteen, geklaagd over diefstallen van hanen, kippen, konijnen enz. De politie deed te vergeefs moeite om zoowel de daders als de gestolen voorwerpen op te sporen, alles bleef zonder eenig gevolg, iets wat te meer begrijpelijk is door de onmiddelijke nabijheid der Belgische grenzen, alwaar het groot aantal poeliers eene veilige haven voor die ontvreeradingen aan- bood. Eindelijk is het der justitie mogen gelukken de hand te leggen op de vermoedelijke daders van soortgelijke diefstallen, in den nacht van 28 op 29 Jan. 11. te Sas van Gent gepleegd. Den volgenden dag reeds werd zekere P. J. D., sjouwer aldaar, door den wachtmeester der marechausse'e als verdacht in hechtenis genomen en naar Goes overgebracht. Na afloop van de zitting der arrondissements- rechtbank te Goes van Zaterdag 11. had een niet alledaagsch voorval plaats. Zekere zich noemende Charles Louis de Caluwe, tijdelijk gedetineerd in het huis van arrest aldaar, ter zake van zout- smokkelarij, had te dier zake in die zitting terecht gestaan en werd daarvoor tot eene geld'ooete ver- oordeeld, waarop zijne onmiddelijke invrijheidstel- hng volgde, zoodat hij zich reeds op Goesscke vnje wegen bevond. Intusschen werd bericht ont vangen, dat genoemde veroordeelde niemand anders kon zijn dan de, ter zake van crimineelen diefstal in den nacht van 24 op 25 September 1876 onder Clinge gepleegd, gesignaleerde Petrus van Bunde- ren, bijgenaamd Kalloodcr. Dit gaf aanleiding om hem de voOTtzetting van zijne wandeling langs den Singel aldaar te ver- hinderen, en hem zijn oud logement (huis van arrest nogmaals te doen binnentreden. Aldaar ondervraagd, bleef hij halstarrig volliouden de Ca luwe genaamd te zijn, naar aanleiding waarvan heden (Woensdag) een groot aantal getuigen, zoo uit het vierde district als uit Belgie. waren op- geroepen, teneinde den gewaanden de Caluwe te herkennen. Allen waren dan ook eenstemmig i m hunne herkenning van Petrus van Bunderen in genoemden persoon, en hoe onaangenaam die her- nieuwde kennismaking ook was, eindigde hij toch met volledig te bekennen, destijds den naara van Caluwe te hebben opgegeven, om aan de vervol- gmg voor genoemden crimineelen diefstal te ont- komen. Naar men ons meedeelt, heeft hij ook zijn schuld aan dat misdrijf bekend. Bedroeg op den 31 December 1875 de be- volkmg onzer provincie 185628 zielen, in 1876 op datzelfde tijdstip bedroeg deze 187046. De vermeerdering beloopt dus 1418 zielen. In 1875 en 1876 was de bevolking respectievelijk over de verschillende deelen der provincie verdeeld als volgt: In Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen 25003 tegen 25288; in Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen 36473 tegen 37004; in Zuid Beveland c. a. 34645 tegen 34947in Walcheren c. a. 42879 tegen 43203; in Noord Beveland 7246 te<*en 7134 in Tholen c. a. 15463 tegen 15757 en in Schouwen en Duiveland 23919 tegen 23713. Afneraing der bevolking heeft dus slechts plaats gehad in Noord Beveland en in Schouwen en Duiveland ten gezamenlijke bedragen van 318 zielen. Naar men verneemt is, bij het onderzoek van het wetsontwerp betreffende het lager onder- wijs, door de anti-revolutionaire leden van de tweede kamer in de afdeelingen mededeeling gedaan van 1SCHE COLIRAIMT. ABONNEMENT. I'er drie maanden binnen Neuzen 1,—. Door het ^eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhrndelaars Postdirec— tenrcn en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer y 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentien gelieve men aan denUitgever in te zenden uiterljjk Dinsdag en Vrijdag liamiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1