Algemeen Nieuws- en Adverlentieblad voor Zeeuvvsch-Vlaanderen. No. 1223. 17e Jaargang. Woensdag 7 Februari 1877. BINNENLAND. I Neuzen, 6 Februari. COIJRANT Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. ABONNEMENT. I'er drie maanden biunen Neuzen f 1,—. Door het ^eheele R;jk f 1,1C. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Poatdirec- teureu en Brievenbushouders. JJolitiek Ovei-ziclit. Sedert het bericht, van het uiteengaan der con- ferentie over de Oostersche kwestie, door Europa zonder eenig blijk van vrees werd vernomen, blijf't de kalmte op merkwaardige wijze toenemen. an waar, vraagt men, eene schijnbaar zoo gunstige wending? Van waar zoo weinig sensatie- berichten omtrent oorlogs-toebereidselcn of troepen- bewegingen van Ruslands zijde. t Is een bewijs, zegt men, hoezeer de openbare meening ten aanzien van Rusland's veroverings- plannen is gewijzigd. Daarbij, al de mogendheden verkeeren op het oogenblik in afwachting, wie R eerst zal spreken, en geen van alien zal zich kunneri doen hooren, alvorens zij van hunne gevolmachtigden, die nog op hunne terugreis zijn, de vereischte inlichtingen hebben bekomen, welke, uit den aard der zaak, slechts mondeling kunnen worden gegeven. In de volgende week echter verwacht men, dat dit sfilzwijgen zal worden afgebroken. Dan zal het Britsche parlement bijeen komen. In het hoogerhuis zetelen graaf Beaconsfield, president van den ministerraad, lord Derby, minister van buiten- landsche zaken, en lord Salisbury, de terugkeerende gevolmachtigde ter conferentie. Met ongeduld verwacht men in Engeland het oordeel, dat deze drie staatslieden over het gebeurde te Konstantinopel zullen vellen, en hoe zij den tegenwoordigen toestand inzien. En niet alleen Engeland, maar geheel Europa wacht, met grooter belangstelling dan ooit, de hervatting der zittingen van het Engelsche parlement. De regeering, die zoo lang op eigen gezag heeft gehandeld, zal dan hare houding moelen rechtvaar- digen en tevens duidelijk vernemen, in welke richting de vertegenwoordigers van het Britsche volk de Oostersche zaken geleid wenschen te zien. Iloogst belangrijke dicussien kunnen daarbij worden verwacht, want Engelands volksvertegenwoordiging telt rnannen, die weten, wat ze willen en dat op ernstige en waardige wijze weten uit te spreken. Ondertusschen doet Turkije oogenschijnlijk op- rechte pogingen, om met Servie en Montenegro tot vrede te geraken, en uit de berichten, daarover gem eld, mag men aannemen, dat de stand dier onderhandelingen inderdaad gunstig is. Servie en Montenegro zouden beiden zich bereid hebben ver- klaard, de vredesonderhandelingen te hervatten, terwijl Midhad-pacha voorgesteld heeft, deze onder handelingen aan te vangen op den grondslag van den toestand, zooals die voor den oorlog bestond. Op deze voorwaarden zal Servie zonder twijfel alleszins bereid worden bevonden, in het voorstel van lurkije le treden. Het is Servie toch duidelijk gebleken, dat het met zijne oorlogsverklaring aan lurkije eene groote dwaasheid heeft begaan en dus in zijn eigen belang den vrede moet wenschen, ja, dat het dankbaar mag zijn, wanneer het dien ver- knjgen kan tot geen hoogeren prijs, dan de reeds zoo aanzienlijke schade, welke de ondoordacht begonnen krijg den onderdanen heeft berokkend. lurkije verbindt evenwel aan zijn voorstel zekere, met nader omschrevene, zedelijke waarborgen tegen eene eventueele hervatting van den oorlog." Zuflen die voorwaarden zoodanig zijn, dat het aannemen daarvan voor vorst Milan mogelijk is? ADVERTENT IE N. Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elke reirel rneer f 0,10 Gruotere letters worden naar plaatsruimte'berekend Advarteutien gelieve men aan denUitgever in te sendee utterlyk Dinsdag en Vrijdag namiddag DBIE ure. Deze vraag, waarvan thans alles afhangt, kan nog niet worden beantwoord. Alles wat er van gemeld wordt, berust, volgens de Koln. Zeit., slechts op gissingen; maar juist het volmaakt onbestemde van deze waarborgen inaakt het voor Servie moeilijk, in den dienaangaande gestelden eisch te bewilligen. Is het echter Midhat-pacha ernst met den vrede, dan zullen die voorwaarden zeker wel aanneinelijk worden geinaakt. Speelt hij slechts coinedie, dan zullen ze wel zoo ongunstig zijn, dat aanname voor Servie onmogelijk is. Bij de gisteren alhier gehoudene aanbesteding van het maken van een zeedijk aan den Nieuwen Neuzen polder, is de minste inschrijving gedaan door den heer II. Hage te Middelburg voor eene som van f 31800. Uit goede bron meldt men uit 's Hage, dat de wet op de rechterlijke orgmiisatie in den loop van deze maand in de tweede kamer stellig in openbare behandeling komt. Met zekerheid vernemen wij, dat een wets- ontwerp, houdende voorstellen betreffende de droog- making van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, bij den raad van state in overweging is gebracht. De spoorweg St. Nikoiaas—Dendermonde, zal in den loop der eerstvolgende acht dagen geopend, en ter exploitatie overgeleverd worden voor het vervoer van reizigers en goederen. Men meent dat de dag der opening den 5 Eebruari zou zijn. De heer Aug. de Hoogh, inspecteur-chef van dienst bij den spoorweg Mechelen—Terneuzen, is benoeind tot directeur d Exploitation dezer nieuwe lijn, terwijl de heer H. van Soest, verificateur des spoorwegs, benoemd is, om den heer de Hoogh te vervaugen in den dienst vau den spoorweg MechelenTerneuzen. Bij koninklijk besluit, ingaande 1 Februari is bepaald, dat de soldij der militairen tot den rang van onder-officier wordt verhoogd met f 0,02 daags. oortaan wordt verstrekt 0,6 KG. brood, gebakken volgens de vastgestelde proeven van tarwemeel en gist. De hoeveelheid vleesch wordt gebracht van 0,25 op 0,30 KG. daags. Dat 'tgeld, dat de soldaat na aftrek zijner voeding enz. in handen krijgt minstens moet bedragen bij de grenadiers en jagers Z' 0,11, bij de intanterie f 0,10 en bij de andere wapens 0,13 daags. De opening der zoo gewichtige sectie Mal- legat Rotterdam van de Ned. staatsspoorwegen, aanvankelijk bepaald op primo Maart a. s., zal vermoedelijk (wegens vertraging in de aflevering van sommige kunstwerken), worden uitgesteld tot, 1 of 15 Mei e. k. Konden we in ons vorig liommer slechts een !FTort overzioht geven van de rampen welke door den Noordwesten storm en den watervloed meer in onze onimddelijke nabijheid en enkele plaatsen veroor- zaakt zijn thans zouden we kolominen noodig heb ben ludien we in alle bijzonderheden wilden vennelden, welke verwoestingen zij ook elders, vooral in de noorde- lijke provincien, hebben aaugericht Groote verwoestingen zijn aaugericht aan de inpol- dermgeu van den Dollard. De nieuwe Statensluis is verzakt, de dijk er omheen is weggeslagen. De Reiderpolder no. 2, ingepolderd in 1874, is ingeloopen; Keulerpolder no. 1, hoewel reeds in 1862 ingedijkt' insgelijks. De laatste alleen is bewoond. Omgekomen' zijn, voor zoover reeds bekend is, zestien personen waaronder vrouwen en kinderen; vijftien anderen worden vermist en bovendien weet men niet waar 25 Itali- aansche werklieden, „polakken" genaamd, zijn gebleven. Keteu zijn verbrijzeld en de inhoud weggespoeld De gansche arbeid, in 1875 verricht aan dat kostbare werk, de Nieuwe Statensluis, is verwoest. Een spoor weg biug achter Weener moet ook zijn weggesla°*en. Althans, de trein van Nieuweschans kan niet verder komen dan tot Weener. Verder vervolgen de passa- giers per rijtuig hun tocht tot Leer. Te Sneek is een gedeelte van den voormuur der katholieke kerk ingestort en op het orgel gevallen t wfilk grootendeels vernield is. Dinsdag werd te Beerta (Groningen) de geboorte van een levenloos kind aaiigegeven bij het geraeeute- bestuur en Woensdag vernam men dat de keet, waarin de moeder zich bevoud, is weggespoeld, waar- bij de kraamvrouw omgekomen is en het kistje, waarin het lijkje van de kleine, nergens weer te viuden is. Ook moet het nieuwe gebouw, voor den zijlwaarder der Statenzijl bestemd, geheel weggeslagen Te Oostmahoru is de loodsboot Frieschegat no. 1, die aldaar aan het hoofd was gemeerd, door het mtwerken der meerpaal, tegen een dued'alf geslagen en gezonken. 2 personen der bemanning, die de wacht aan boord hadden, worden vermist en zijn waarschiin- lijk omgekomen. De stoomboot van Sneek op Koudum is op het Heegermeer vergaan. Naar men zegt zijn 17 personen by die ramp omgekomen, terwijl 35 werden gered. Nadere bijzonderheden ontbreken. Ook deelt men mede dat een veerschip van Sneek op Idakenliuizen met vier personen totaal is verongelukt. Van den Hoek van Holland meldt men, dat het zware zinken dak van het bijna afgewerkte kantoor, voor de ambtenaren der in- en uitgaaude rechten en aceijnsen bestemd, met de liouten verbindingen werd losgerukt en op een afstand van minsten 200 M. op een rieten keet nederviel, die onder dat gewicht bezvveek. In de keet bevonden zich de vrouw, hare zuster en haar dochtertje. Gelukkig zijn zij van onder de puin- hoopen te voorschijn gekomen, de vrouw ernstm o-e. kwetst, de beide anderen met liehte verwondingen° De zee was des avonds en des nachts buiiengewoon hevig, heeft al het drijvend materieeel boveu deu noordelijken dam liggende, medegesleept, en twee beitoestelleu en kranen tegen den grond geworpen. De duimen zijn zoo schrikbarend afgenomen, dat het strand op sommige plaatsen wel met 30 M. is verbreed Men vreest dat verondieping van het vaarwater wel het gevolg zal zijn. Te Naarden is aan het fort Ronduit, voor een paar jaar gebouwd, een deel van de brug vernield, terwijl twee vleugels vau de aarden versterking zijn weggeslagen Te Vlissingen werd de waning des pachters van de oesterput, in de nabijheid van de Marinehaven, uit steenen en hout opgetrokken, des nachts ten half'drie uur door het onstuimige water meegesleurd, en ver- dween met zijn geheelen inboedel in de golven.' Slechts eenige verspreid liggende steenen wijzen de plaats aan waar dit huis gestaan heeft. Gelukkig hadden de bewoners, een jong gehuwd piar, het gevaar bij tijds ziende, zieh door de vlucbt gered. Van Dmuideu wordt bericht dat, ofschoon de zee Dinsdag zeer woest was, er, voor zoover te constateeren was, de hoofden zieh flink hebben gehouden en luttel schade hebben geleden. Halverwege is het vaarwater gepeild en geen verandering gevonden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1