Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1220. \T Jaargang. Zaterdag 27 Januari 1877. Hoofdelijken Omslag BINNEN LAND. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. G. Dhont te Neuzen. Bij lieao couranl bcfioort ecu bijvocgsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN doen te weten dat het primitief kohier van den dier gemeente voor het loopende dienstjaar, zoo als het door hen voorloopig is vastgesteld, van heden af, gedurende veertien dagen ter gemeente- secretarie voor een ieder ter lezing ligt; alsmede dat binnen dien tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Raad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift, hetwelk kan worden geschreven op ongezegeld papier. Neuzen, den 26 Januari 1877. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, De Secretaris, J. DIELEMAN. JJolitiel£ Overziclit. De conferentie te Konstanstinopel is, zooals ver- wacht werd, jl. Zaterdag met alle beschei lenheid begraven. De heeren zijn reeds vertrokken of maken zich voor de afreis gereed. Een jaar is voorbijgegaan sedert de diplomatieke veldtocht begon met de refonnatie van graaf Andrassy en het resultaat is, dat men naar huis kan gaan zonder iets verricht te hebben, alleen met de wetenschap, dat de onbeschaafde Turk over de taktiek der fijne Europeesche diplomaten beeft gezegevierd. In acht punteri lieeft de porte hare laatste wei- gering tot aannauie der voorstellen van de confe rentie medegedeeld, en bovenaan staat de verklaring van den grooten heer, dat hij van geen inmenging in zijne zaken wil weten, zich door niemand laat voorschrijven, hoe zijne huishouding te regelen, als in strijd met de eer en de onaf hankelijkheid van zijn rijk. De mogendheden hadden verklaard, de onafhan- kelijkheid en eer van Turkije te zullen ecrbiedigen en tengevolge daarvan hebben de onderhandelingen zich steeds bewogen in een kring, waar al de diplomaten niet wisten uit te komen. Laat men nu de kwestie van recht en onrecht ter zijde en beschouwt men de geheele beraad- slaging, op realistische wijze, dan komt men tot de conclusie, dat de porte de elementen, waarop hare verdediging rustte, met meer tact in werking heeft gebracht, dan de Europeesche afgevaardigden. De laatsten kwamen direct met het geheele leger hunner eischen op het slagveld en paradeerden met het maximum van deze eischen op zulk eene krasse wijze, dat elke afwijking daarvan als eene nederlaag kon worden beschouwd. Zij hadden zich den terugtocht bij voorbaat afgesneden. De Turken waren zuiniger. Zij verschansten zich eerst aehter hunrie constitutie. Toen dit niet meer aanging, kwamen zij met eene soort tegenvoorstel voor den dag, lieten toen de inogelijkheid van een ander tegenvoorstel doorschemerenkoketteerden daarna met de conferentie-voorstellen zelfs en trokken zich eindelijk weer in hunne oude positie terug, waarin zij zich wel het veiligst zullen gevoelen. Thans is de grootste vraag: wat zal men nu doen? Zal Turkije den ouden weg bewandelen en zoo onvermijdelijk zijn ondergang te gemoet gaan, of zal het in tijds den put dempen, door het on- middelijk invoeren en ten minste gedeeltelijk toe- passen van de constitutie, en, de rechten van alle ingezetenen erkennende en ieders leven en goed onder bescherming der wet stellende, zijne vijanden verrassen en toonen, dat het op eigen voeten kan gaan Wat zullen de mogendheden aanvangen? Lijde- lijk blijven toezien, waarheen de stroom der ge- beurtenissen in Turkije zal voeren, om, bij onver- hoopte noodzakelijkheid, eendrachtig met kracht van wapenen op te treden tot verdrijving der woeste horden van Europa's bodem, of zal de drie-keizers- bond uiteen spatten en ieder voor zich zijn eigen weg volgen Zal Rusland zich terug houden, Servie voor zich zelf laten zorgen, en dus toonen, dat alle dreige- menten en wapeningen slechts ijdel vertoon zijn ge- weest. Zoo dringt zich een stroom van vragen aan ons op, en slechts een schouderophalen kan het antwoord zijn ook van de grootste diplomatieke koppen, die nog lang zich stomp zullen moeten denken, eer de oplossing der Oostersche kwestie zal gevonden zijn. De afloop der conferentie heeft intusschen in Servie een niet te verwonderen ontmoediging teweeg ge bracht. De Istak, het orgaan van den minister Ristic en van de partij, die tot elken prijs den oorlog wilde, heeft plotseling opgehouden te ver- schijnen. De Berlijnsche Post wil zelfs weten, dat vorst Milan op vertrouwelijke wijze de tusschen- komst van het Weener kabinet heeft ingeroepen, om het sluiten van vrede tusschen Turkije en Servie gemakkelijker te maken. Ook uit Berlijn bericht men, dat Servie groote geneigdheid aan den dag legt, om met Turkije vrede te sluiten. Neuzen, 26 Januari. Naar het Vad. verneemt, zal de tweede kamer bij hare terugkomst in Eebruari een nieuwe kieswet ingediend vinden. Bij het te Breda gehouden vergelijkend exainen om als kweekeling te worden geplaatst aan de rijks kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, zijn o. in. toegelaten C. Brakman Jz. te Groede, M. M. Blankert te Cadzand en F. W. Buijze te Neuzen. Men leest het volgende in de Goesche courant In het rapport der financieele commissie te Goes omtrent de ontwerp-verordening op de invor- dering van den hoofdelijken omslag, dato 15 December 1875, schreef die commissie aan het slot//De commissie is van oordeel, dat het door den raad gewenschte beginsel van eigen aangifte, krachtig zal bevorderd worden, wanneer de ingezcten bemerken, dat velen bereid zijn om, door vrijwillig aangifte te doen, de tenuitvoerlegging van bedoeld beginsel te steunen. De ondervinding, door de commissie, die voor het opmaken van het kohier 1875 aan burgeineester en wethouders was toegevoegd, des- wege opgedaan, heeft doen zien, dat men op mede- werking iu dien geest bij verscheidene belasting- schuldigen kan rekenen". En thans leven wij in de dagen, waarop bewe- zen zou moeten worden, of de u oorden waarheid bevatten. Met ingenomenheid wijzen wij daarom op de ervaring, tot nu toe opgedaan door hen, die met ophalen der aanslag-biljetten belast zijn. Overal ondervinden zij de grootste blijken van ingenomen- lieid met de nieuwe inrichting en den grootsten lust om mede te werken. Slechts zeer enkelen verlangen ambtshalve te worden aangeslagen, want het overgroote deel vult zelfs zijn biljetten in. Uit Vlissingen meldt men: Naar wij ver- nemen, is het plan tot het bouwen van een groot hotel in de nabijheid van het haven-station, van wege de maatschappij Zeeland, thans vastgesteld en zal in het aanstaande voorjaar een begin- van uitvoering verkrijgen. De bureaux, de stallingen voor vee en bergplaatsen voor goederen zullen, naar men verneemt, in verscliillende vleugels van dit gebouw gevestigd worden. Door den minister van oorlog is bepaald, dat de miliciens der lichting van 1876, die bij bet regement grenadiers en jagers, alsmede bij het 3e en 6e regement infanterie in werkelijken dienst zullen worden gehouden, tegen 29 September e. k. met groot verlof moeten worden gezonden. Den 25 Februari zal voor het gerechtshof te 's Gravenhage terechtstaan I. Timmerman, uit Oostburg, beschuldigd van moedwilligen doodslag met voorbedachten rade (moord) op zijne vrouw ge- pleegd, na vroegere veroordeeling tot cellulaire ge- vangenisstraf van langer dan zes maanden. De trein van den Grand Central Beige, die M aan dag te 3,41 van Antwerpen naar Rotterdam vertrok, is bij het binnenkomen in't station Roosen- daal gedeeltelijk ontspoord. Locomotief en tender werden dwars over den weg geworpende bagage- wagen werd erg gehavend, terwijl de twee daarop volgende personenwagens mede eenigszins werden beschadigd. Behalve dat de machinist aan het been werd gekwetst, zijn er geene persoonlijke ongelukken te betreuren. Na een oponthoud van een half uur werd de reis in de richting van Breda en Zevenbergen voortgezet. De Arnh. Ct. maakt de volgende opmerking Naar aanleiding van eene beraadslaging over den hoofdelijken omslag te Amsterdam uit de Tijd de vrees, dat een aantal gegoede ingezetenen de hoofd- stad zullen verlaten en hunne inkomsten en ver- teringen naar elders zullen overbrengen. Die voor- spelling is ook voor andere steden gemaakt, maar men vergeet altijd den naam er bij te voegen van dat welders" waar men geen of weinig belastingen betaalt; en aan dat ongenoemd oord schijnen toch ook nadeelen verbonden, grooter dan hooge be lastingen, want bij voortduring neemt het getal inwoners van de dure steden toe en verliezen de kleine, goedkoope geraeenten hare vermogende ingezetenen. Wij vernemen met genoegen, dat de Neder- landsche vischkweekerij te Velp sedert November 1876 ter ontwikkeling in hare lokalen heeft geplaatst 10,000 forelleneijeren, verkregen uit hare eigen Mzm« COURANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van ltot4regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruirate berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1