LANDBOUW-WERKTUIIjEN. J. A. Boven, II. J. van den IJerge, J. A. van Hoveii, J. Sturm II. OngI lena, J. A. van Boven, M. Klaverpano pnaaiJ SUPERPHOSPHAAT J. van Vesseni. KIEZEHS! A. van Boven W. J. ?AR DER BOOR, VLAARDM. BKR1CHT AAN HEEREN LANDBOUWERS. Mede kiezers! Kiezers in hel kanlon Hulst\ Kiezers van Philippine! T E KOOP KAASHANDSL. SIGARENFABRIEK, Handel in K OFF IE en THEE. VEKBETEIIDE E.VGELSCHE en AMEKIKAWSCIIE Aan de Kiezers! P. F. IV. ENGELSE AUGte. DUTRY-COLSOtV, Met verwondering las ik in de cou- -- rant zulke breedvoerige aanbevelingen om kiezers op te warmen met iets dat niets be- duid, ik wil zoo breedvoerig niet zijn en zoo ver niet uitwijden; ik verzoek u kiezers met mij ge- trouw uwe plichten te vervullen en te stemmen den Heer Burgemeester van Neuzen en Hoek en Ontvanger-Griffier. EEN KIEZER. Binnen eenige dagen worden we wederom ter stembus geroepen ter verkiezing van een lid der Provinciale Staten. Wilt ge daar uwe belangen door een onpartij- dig en onafhankelijk vertegenwoordiger behartigd zien, kiest dan eenparig met ons den Heer grondeigenaar te Koudekerke. EENIGE KIEZERS. I Versnippering van stemmen voert tot een' zekere nederlaag; kiest daarom eenparig den Heer Burgemeester van Neuzen en Hoek. Ontvanger-Griffier van meerdere polders. VELE KIEZERS. Om het evenwicht in de Provinciale Staten te bewaren voor leden van het kanton Axel en Hulst, zullen wij deze keer onzen stem uitbrengen op den Heer Ontvanger-Griffier te Neuzen. Wij noodigen onze kiezers uit, vooral in het kanton Hulst, om dit voorbeeld te volgen, overtuigd als wij zijn, dat die Heer onze belangen zal behartigeu. Hontenisse, Januari 1877. Eenige kiezers, die belang hebben bij polder- en landbouwzaken. Vele kiezers van Koewacht, Philippine, Overslag, Westdorpe en Zuiddorpe zul len op 30 Januari hunne stem uitbrengen op den Heer te Zuiddorpe. Bij de aanstaande verkiezing voor een lid der Provinciale Staten wordt gij alien geroepen uwe recliten te doen gelden. Heeren, boeren en vis- schers, komt met ons getrouw ter stembus en kiest den Heer Burgemeester van Neuzen en Hoek en lid van het vischbestuur voor het district Hulst. ring tot de overtuiging is gekomen, dat een zoo gewenscht bevaarbaar kanaal voor deze streken onmisbaar is. Laat u dus niet om den tuin leiden door ver- dachtmaking als: speculant, enz. Neen! onze eerlijke kandidaat is veel te ernstig van karakter, veel te helder van verstand, veel te zuiver van be- ginselen, om uit ijdelheid die betrekking natejagen; alleen het bewustzijn oin in het belang van ons district werkzaam te wezen zal hem doen besluiten die te aanvaarden. Op daden, niet op praatjes bevelen wij u onzen kandidaat aan. Ook u, leden der Staten, afgevaardigden uit het district Hulst, roepen wij toe: verleent ons uwen steun; wij zijn er zeker van dat gij met hem in het belang van ons district met vrucht zult kunnen werkzaam zijn. Dat de kiezers uit het kanton Hulst de billijkheid zullen inzien, om een lid uit het kanton Axel te kiezen, daar van houden wij ons overtuigd. Komt dan met ons, in het waar- achtig belang der zaak ter stembus en kiest den heer FDe ondergeteekende maakt aan belang- hebbende landbouwers bekend, dat zij haar jongen Hcngst (zwarten bles) dit jaar zal laten dekken tegen f%,50 voor den eersten sprong en zoo de merrie veulen draagt nog fi,50; zij, die van haren (lekheugst willen gebruik maken, kunnen van af heden aan huis worden 'oediend. Ossenisse (Kampen.) Wed. H. OVERBEEKE. TEGEN CIVIELE PRIJZEN te bekomcn bij J. A. I Hi JO.VGE te Neuzen. EENIGE KIEZERS. Tal van candidaten worden aanbevolen voor de aanstaande verkiezing var. een Lid der Provinciale Staten. Slechts een enkele kan gekozen worden. Alleen, zoo niet ieder dien candidaat kiest, dien liij per- soonlijk het meest genegen is, kan op een goeden uitslag gerekend worden: bij de stembus toch moet men, als het geene beginselen geldt, zich weten te schikken. De heer J. STURM is zeker een bekwaam can didaat en geschikt oin onze belangen te behartigen dikwijls echter bewees de meerderheid der kiezers (en hier komt het op aan) hem niet tewenschen; hetzelfde geldt van den heer M. J. VAN VES SEM, terwijl met den heer J. LENSEN, na zijn nederlaag, die bijna een overwinning mocht ge- noemd worden, tot zekerder tijden moet worden gewacht. Herhaalde nederlaag toch met denzelfden candidaat schaadt dien candidaat en verflauwt de ambitie der kiezers. De heer S. A. DE SM1DT is, om met hem te kunnen slagen, aan te veel kiezers onbekend. Daar om eenparig uwe stem op den Heer uitgebracht; hoogst waarschijnlijk zal het gelukken hem de meerderheid te bezorgen, en alzoo ons aller doel te bereiken: om nl. een uitstekend lid uit dit deel van het district aftevaardigen. EEN KIEZER. OLMEN EN CANADA PLANTSOEN bij ERANCIES PIETERS te HULST. Puike komeine Kazeu worden geleverd tegen concurreerende prijs en op zeer billijke voor* waarden. luformatien franco bij den boekhandelaar J. SIX DIJKSTRA te Middelburg. TABAK. SNUIF EN Alles wordt tegen zeer Concurreereude prijzen en kwaliteit franco Rotterdam, geleverd. Postnionsters gratis. Nu de Minister van Binnenlandsche Zaken bij de behandeling der staatsbegrooting heeft verklaart een post op de begrooting te zullen brengen tot bevaarbaarstelling van het Kanaal van de Axelsche Sassing op Hulst, is de keuze voor een lid der Staten op dit oogenblik meer dan ooit gewichtig. Voor het grootste gedeelte van het kanton Axel- Hulst is die bevaarstelling van een groot finantieel belang, een levenskwestie voor de bevordering van onzen landbouw. Kiezen wij dan den heer MARINUS JORIS VAN VESSEM, die steeds getoond heeft in den Raad van Axel, die zaak met al zijn vermogen te bevorderen; want wij zijn er zeker van dat door het krachtig optreden van Axels bestuur de Regee- TE AX EE, contracteert tot het zaaien van Suikerbeeten op zeer voordeelige voorwaardenlevert echte Peru- Guano ad f 15,50 en puike Klaver-Guano ad f 7,5(1 de 100 kilogr. Hij beveelt zich tevens tot het meten van landen en het opmaken van plans, teekeuingen, bestek- ken Gii begTootingen voor alle soort van burg'er- lijke en waterbouwwerken. De ondergeteekenden HYPOLITUS DE KERCK- IIOVE LIPPENS, grondeigenaar te Gent, PIETER DE FEIJTER, landbouwer te Neuzeu en C. B. W1JFEELS, landbouwer te Westdorpe, alien houders van hengsten, zijn onderling overeenge- komen, zoowel het dekloon als het veuleugeld te stellen als volgt: voor het dekken van ieder merriepaard een halve gulden contant en zeven gulden voor ieder merrie paard, wanneer hetzelve veulen draagt. Hopende, dat geen der daarbij belanghebbenden tot deze billijke prijs zich ongenegen zullen ge- voelen, brengen zij tevens ter hunner kennis, dat door hen, volgens oud gebruik, met hunne hengsten zal worden rondgegaan. H. DE KERCKHOVE LIPPENS. PIETER DE FEIJTER. C. B. WIJFFELS. Veldstraat (12 GENT Belgie). Bekroond met 20 Eere-Metalen op de Land- bouwtentoonstellmg te Gent in Juli 1876. Stoomiuigen I.ocoinobilen ITIa- nipgien, l>orselt<uis»t»ii, Moortel en Meel- molens, Graanscheiders en Schoonders, Kaarns- Zaklichters, Ploegen Eggen Rollen Exterpa- tors, Zaai-, Maai- en Inoogstingstuigen, Paards- harken, en Hooikeerders, StroosnijdersPlet- en RaapmolensZaadkoekbrekersW ortelwasschers Vlasbrekers en Zwingelmolens, Brand-, Aal en Waterpompen, Basculen voor het veeSpaden, Vorken Rieken enz. enz. Meest alle toestellen steeds in magazijn voorradig Allerlei Hovingbouw-werktuigen en Toestellen. Behalve deze specialiteiten heeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei FornuizenVuurmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lint en Machienzagen, Dominekrachten, Winden, Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- bare Sineden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kachels- en Stoven, Ventilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken- en Huis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketens in alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, smeden, sloten- makers mekaniekinakers zeilinakersbehangers, J schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere I beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERH ANDEL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4